Галина Николаева

Галина Николаева

Вторник, 25 Март 2014г. 11:46ч.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК

Адрес: гр. Перник, пл. "Св. Иван Рилски" №1Б

Тел.: 076/64 99 10;  064/99 10; 

Факс:076/60 47 55;

Моб.тел.: 0884/181 163;

E-mail:oblast@pk.government.bg

Web site:www.pernik.e-gov.bg

ЗА ОБЛАСТТА

Област Перник се намира в Западна България. На изток граничи с гр. София, на запад със Сърбия, на север и на югоизток със Софийска област и на юг с област Кюстендил.
Областният център гр. Перник отстои на 30 км югозападно от столицата София. Разстоянието до граничен контролно пропускателен пункт Гюешево е 81 км, до Кулата 172 км, до Калотина 83 км., до Капитан Андреево 347 км, до Видин 243 км,до Стрезимировци 70 км.
В рамките на област Перник се включват Общините Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън, а административен и икономически център е гр. Перник.
В климатично отношение Пернишка област попада в умереноконтиненталната климатична област, като само Витошкият склон е в планинската климатична област. Климатичните условия се определят от сравнително голямата средна надморска височина - 750 м, която варира в широки граници - от 650 м до над 2000 м. Характерна черта на климата са приземните температурни инверсии, особено през зимните месеци. Лятото не е горещо, а есента е по-топла от пролетта.

Инфраструктура
Техническата инфраструктура в областта е свързано с гео-стратегическото местоположение на областния център Перник. Отличните транспортни връзки го превръщат в удобен логистичен мост между Европа и Азия.
През територията на областта преминават главни пътни връзки с европейско и балканско значение:
Европейски транспортен коридор № IV -Дрезден - Прага - Братислава - Гьор -     Будапеща - Арад - Крайова - София - Пловдив - Истанбул, с разклонение София - Кулата - Солун е път, свързващ страните от Централна Европа с Егейско море (пристанище Солун).
Европейски транспортен коридор No VIII -Дурас- Тирана - Кафтан/Kaфaсан - Скопие - Деве Баир - Гюешево - Сoфия - Пловдив - Бургас - (Варна) е връзката между Адриатическо море и страните от черноморския регион, Русия и страните от Централна Азия и пресича Албания, Maкедония и България.
Приключи строителството на Автомагистрала Люлин, което значително ще подобри  превозът на стоки от Гърция до Виена. Това е един от най-сложните инфраструктурни обекти, изграждани на Балканския полуостров.
Железопътните линии, преминаващи през областта, са част от международните линии:
- София – Атина и
- София –Скопие
Най-близкото летище отстои само на 40 км от областния център.
Областта има големи възможности за регионално сътрудничество – както със съседни области, така и за участие в транс граничното сътрудничество с Република Сърбия.

Климат
Умерено-континентален.Средногодишни температури 10,3°С. Средна сума на валежите 600мм на кв.м Преобладаващи ветрове – северни и северозападни

Води
В областта има три основни минерални водоизточника – в с. Банкя, Трънска община, в кв. "Бела вода" и с. Рударци, Пернишка община.

Релеф:
Котловинно планински. Средна надморска височина 720 м.
Планини:
Витоша, Люлин, Голо Бърдо, Любаш.
Полезни изкопаеми: кафяви каменни въглища – Пернишки каменовъглен басейн варовици (пригодни за добив на цимент и вар) – в община Земен, Перник и гр. Батановци доломит (подходящ с флюси в металургията) – кв. Калкас и с. Боснек в община Перник, с. Гълъбник в община Радомир риолит (златен трахит) – в с. Лешниковци, община Трън (като облицовъчен камък) кварц – кариера “Бели камък”, с. Глоговица в община Трън. петролни шисти при с.Извор и Борнарево. инертни материали – с. Долни Раковец

В Натура 2000 са включени:
1. Защитени зони за птиците:
“Мещица”, разположена в землищата на с. Бабица, с. Велковци, с. Гоз, с. Сопица, община Брезник; с. Вискяр, с. Витановци, с. Мещица, с. Радуй, с. Расник, община Перник;
“Ноевци”, разположена в землищата на с. Бегуновци, с. Брезнишки извор, с. Гигинци, с. Кошарево, с. Кривонос, с. Непразненци, с. Ноевци, с. Ребро, с. Садовик, с. Слаковци, с. Станьовци, община Брезник; с. Беренде, община Земен; с. Слатино, община Ковачевци; с. Лесковец, с. Планиница, с. Селищен дол и с. Ярджиловци, община Перник;
„Любаш” - община Брезник.
„Витоша”
“Земен”
2. Защитени зони за местообитанията:
„Краище”; „Еловица”; „Големи връх”; „Руй”

 

СТРУКТУРА

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.
Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността". Тя осигурява технически дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост". Тя подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.
Областният управител може да създава към дирекциите от общата и специализираната администрация отдели, а при необходимост и към отделите – сектори.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността":
- приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
- предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация;
- систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите;
- оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
- осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;
- разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на административното обслужване, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на специализираната администрация;
- води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
- изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;
- обслужва финансово-счетоводно областната администрация;
- подготвя предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на областната администрация, включително за капиталови разходи;
- изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
- изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;
- контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
- организира и осигурява управлението на имотите и вещите - държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация; изготвя предложения за ефективното управление на тези имоти и планира необходимите средства за поддържането и опазването им;
- организира материално-техническото снабдяване;
- обезпечава информационното осигуряване на администрацията;
- подпомага областния управител при изпълнението на задълженията му във връзка с планирането и подготовката на областта за отбрана и организирането на отбранително-мобилизационната подготовка;
- организира дейността на областния съвет по сигурност, подпомага взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
- подпомага осъществяването на правомощията на областния управител във връзка с поддържане зоната на граничните контролно-пропускателни пунктове;
- осъществява процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" изпълнява и други функции и задачи, възложени от областния управител.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост":
- подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;
- организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;
- организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;
- изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;
- координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;
- координира и подпомага дейността на кметовете на общините при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции "Полиция" по спазването на обществения ред и борбата с престъпността;
- подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
- осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;
- осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;
- подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;
- организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;
- подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;
- набира и анализира информация за изпълнението на областната стратегия за развитие;
- участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;
- координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;
- поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;
- осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;
- осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;
- осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти - държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;
- води актовите книги и регистри на имотите - държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
- води на отчет имотите - държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;
- осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;
- осъществява процедури по реституционни закони;
Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от нормативен акт или от заповед на областния управител.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК
Дейността на областната администрация се осъществява от държавни служители и от служители по трудово правоотношение. Служителите в областната администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Административнопроцесуалния кодекс, Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване и другите нормативни актове. Всички постъпващи документи до областния управител се регистрират в деловодството. При регистрацията се извършва проверка за наличието на посочените в тях материали и се образува служебна преписка. Всички служебни преписки подлежат на насочване според адресата или съдържанието им. Областният управител, заместник областните управители и главният секретар разпределят служебните преписки, насочени към тях, с резолюция до съответните ръководители на административните звена.   Изходящите от областта документи се съставят в не по-малко от два екземпляра, като оставащият в деловодството за съхранение екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който го е изготвил, на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва датата.

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

 

Областен управител на Област Перник:   Михаил Михайлов
Дата и място на раждане: 08.11.1966г.
Семейно положение: женен
Висше образование: Висш институт по архитектура и строителство-гр.София
Специалност: Архитект
Политически кабинет - Областен управител

Вторник, 25 Март 2014г. 11:23ч.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК

Адрес: гр. Пазарджик, ул."Екзарх Йосиф" №2

Тел.: 0344/424 48;

Факс:0344/423 38;

E-mail:secretary@pz.government.bg

Web site:www.pz.government.bg

ЗА ОБЛАСТТА

Административният център на областта град Пазарджик е основан през 1485 година като важна станция на главния път през Балканския полуостров - от Белград през Траянови врата за Цариград. Тази станция в турско време се свързва с Босненския или Адриатическия път, който идва откъм запад, през Северна Македония - Кюстендил - Самоков - Момино-клисурския проход. От Пазарджик започва и водния път по Марица. Така градът се оформя като важен кръстопът на пътищата в най-западната част на Тракийската низина. Така градът се оформя като важен кръстопът на пътищата в най-западната част на Горнотракийската низина. Пазарджик става център на отделна административна единица – кааза (до Освобождението през 1878 г.).
Тук периодично идвали жителите на околните села да си разменят стоките — „да пазаруват“. Първи постоянни жители на Пазарджик са група татари, администратори и охрана на пазара, част от акерманските татари, изпратени от султан Баязид II (1481-1512) под водителството на Саръхан при селото Сарамбей (старото име на гр.Септември) да пазят прохода Момина клисура. Така и дошло първоначалното име на града — Татар Пазарджик. "Пазарджик" е тюркско-персийска дума. Умалителната наставка „джик“ показва, че градът е бил малък пазар. През 16 век (1574) великия везир Ибрахим паша построява най-големия турски паметник в Пазарджик - Куршум хан, на главния път в града (днес ул. "Константин Величков"). Освен като станция, ханът разполага със складове и магазини за търговия, както и със занаятчийски работилници. Той е един от най-големите куршум-ханища на Балканския полуостров. Представлява двуетажна каменна сграда (от дялани камъни) с оловени кубета, и заема площ от 11 570 кв. метра. Турският пътешественик Евлия Челеби свидетелства, че не бил виждал такъв голям хан с обори за 2000 камили, конюшни за 3000 жребци, 70-80 къщи с хареми за семейни аяни и първенци, кьошкове за проходящите везири и министри, и за бедни гости. Този хан съществува до освободителната Руско-турска война от 1877-1878, когато е опожарен. След освобождението той е окончателно разрушен.
През 1865 г. в Пазарджик живеят около 25000 души като българите са 2 пъти повече от турците. По време на първото преброяване на населението на Източна Румелия през 1884 г. Пазарджик е втори по големина град след Пловдив с 15425 жители. До 1900 г. е център на Татарпазарджишкото окръжие, включващо Пазарджишка, Панагюрска, Пещерска и Ихтиманска околии. Днес в Пазарджик миролюбиво съжетелстват представители на различни етнически общиности – християни, мюсюлмани,  арменци и евреи.
И след Освобождението Пазарджик си остава град на ориза, виното, конопа, тютюна и зеленчуковите градини. Плодородните чалтъшки земи в поречието на р. Марица и Тополница, някога притежание на турски чифликчии, стават собственост на ограничен брой богати пазарджиклии. Първи временен кмет на Пазарджик и почетен гражданин на града е Ованес Съваджъян. През 1930-1947 г. градът е селскостопански промишлен център с развита хранително-вкусова промишленост.
Днес Област Пазарджик е една от 28-те области в страната съгласно административно-териториалното деление на България от 1999г.  След присъединяването на Република България към Европейският съюз, за целите на стратегическото планиране, територията на страната беше разделена на шест региона: Североизточен, Северен Централен, Северозападен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен. Пазарджишка област се намира в Южен Централен регион заедно с Пловдивска, Смолянска, Кърджалийска и Хасковска области.
Повечето от сегашните 28 области съществуват непосредствено преди и след Съединението, когато от двете страни на Балкана има 23 окръжия. През годините Пазарджик е бил департамент, окръжие, околия, окръг и област. През 1878 г. Татар Пазарджишки окръг е част от Пловдивска губерния, в която влизат и Пловдивски, Хасковски, Старозагорски, Чирпански и Казанлъшки окръзи. От 1880 до 1882г. Татар Пазарджик е един от шестте департамента на Източна Румелия, а след Съединението през 1885г. Пазарджик става окръжие и обхваща пет околии Ихтиманска, Копривщенска, Татарпазарджишка, Панагюрска и Пещерска. От 1901-1959г. Пазарджишка околия е териториална единица най-напред от област Пловдив, а по-късно от окръг Пловдив. 1959-1987, страната ни е разделена на 30 окръга и Пазарджишкият е един от тях. От 1987 до 1998, България има девет области и Пазарджишки окръг попада в област Пловдив заедно с окръг Смолян.
С Указ №1 от 05.01.1999г. на Президента на Република България са утвърдени границите и административните центрове на области и общини. Област с административен център град Пазарджик включва общините: Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември и Стрелча;
В административно отношение днес Пазарджишка област се състои от 11 самоуправляващи се общини, които включват общо 117 населени места и 96 кметства, разположени на територия 4458 кв. км., представляващо 4% от територията на страната.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Дейности на Общата администрация
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността":
1. Приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
2. Предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация;
3. Систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите;
4. Оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
5. Осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;
6. Разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на административното обслужване, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на специализираната администрация;
7. Води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
8. Изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;
9. Обслужва финансово-счетоводно областната администрация;
10. Подготвя предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на областната администрация, включително за капиталови разходи;
11. Изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
12. Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;
13. Контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
14. Организира и осигурява управлението на имотите и вещите - държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация; изготвя предложения за ефективното управление на тези имоти и планира необходимите средства за поддържането и опазването им;
15. Организира материално-техническото снабдяване;
16. Обезпечава информационното осигуряване на администрацията;
17. Подпомага областния управител при изпълнението на задълженията му във връзка с планирането и подготовката на областта за отбрана и организирането на отбранително-мобилизационната подготовка;
18. Организира дейността на областния съвет по сигурност, подпомага взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
19. Подпомага осъществяването на правомощията на областния управител във връзка с поддържане зоната на граничните контролно-пропускателни пунктове;
20. Осъществява процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Дейности на Специализираната администрация
Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост":
1. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;
2. Организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;
3. Организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;
4. Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;
5. Координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;
6. Координира и подпомага дейността на кметовете на общините при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции "Полиция" по спазването на обществения ред и борбата с престъпността;
7. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
8. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;
9. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;
10. Подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;
11. Организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;
12. Подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;
13. Набира и анализира информация за изпълнението на областната стратегия за развитие;
14. Участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и  проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;
15. Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;
16. Поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;
17. Осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;
18. Осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;
19. Осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти - държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;
20. Води актовите книги и регистри на имотите - държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
21. Води на отчет имотите - държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;
22. Осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;
23. Осъществява процедури по реституционни закони.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Иван Георгиев Йорданов е роден на 21 май 1964г. в гр. Пловдив

Завършил е НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново със специалност машинен инженер и ПУ „П. Хилендарски“ със специалност право. От 1998г. е адвокат към Пловдивска адвокатска колегия. От януари 2008г. до ноември 2009г. заема поста директор на Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ на община Пазарджик.
През 2012-2013г., по покана на Националното сдружение на общините в Република  България /НСОРБ/, участва в екипа  за изготвяне на проект на нов Закон  за местното самоуправление.

Владее английски и немски език. Женен с две деца.

Вторник, 25 Март 2014г. 10:43ч.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА

Адрес: гр. Монтана, пл. "Жеравица" 1

Тел.: 096/399 101;

Факс:096/399 129;

E-mail:oblastmont@montanabg.org

Web site:www.oblastmontana.org

ЗА ОБЛАСТТА

Област Монтана заема централната част на Северозападна България с обща площ от 3 635 кв. км, което е 3,2 % от територията на Република България. Северна граница на областта е река Дунав, която е и държавна граница с Румъния. На югозапад областта граничи със Сърбия, на юг е ограничена от северните склонове на Стара планина. Съседна област в западна посока е Видин, в източна – област Враца и в южна посока – област София.
Важно предимство на областта, свързано с местоположението й, е фактът, че през територията й минават два от европейските транспортни коридори от мрежата TINA - коридор № 4(път Е 79) Видин-Монтана-Враца-София-Кулата(РП І-1) и коридор № 7(река Дунав). През територията на област Монтана преминава и най-краткият път от Видин за София – второкласен път ІІ - 81 през Старопланинския проход Петрохан, който обслужва и пристанище Лом, като му осигурява връзка с гръцкото пристанище Солун. Тези фактори могат да имат стимулиращо влияние върху общото развитие на промишлеността, селското стопанство, търговията и туризма в областта.
Административно областта е разделена на единадесет общини: Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вършец, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово. Областите Монтана, Видин и Враца съставят Северозападния район за планиране.

Релефът на област Монтана е много разнообразен. Северната част на областта е разположена в Дунавската равнина, а в южна посока релефът постепенно преминава в планински, като обхваща части от Предбалкана. Южните части на областта включват територията на най-масивния дял на Западна Стара планина с най-висок връх Ком – 2 016 м. Тук се намира и Петроханската седловина, през която минава най-краткия път от Северозападна към Югозападна България. Склоновете на Стара планина са обрасли с широколистни и иглолистни гори.
Климатът в региона е умереноконтинентален, със студена зима и топло лято. Средната годишна температура е 11,1 градуса.
Главните реки са Огоста, Цибрица и Лом. Те са с малки водни количества и практически имат малко значение за напояване. На територията на област Монтана се намират язовирите “Огоста” и “Среченска бара” и около 50 броя микроязовири с местно значение.
Язовир “Огоста”, изграден на р. Огоста като част от напоителна система, е най-големият язовир в Република България със земно-насипна стена и един от най-големите на Балканския полуостров, с водовместимост 500 млн. куб.м. Язовир “Среченска бара“, с полезен обем 15,5 млн. куб. м е изграден като източник за водоснабдяване на областните градове Монтана и Враца, градовете Берковица, Мездра и други селища от двете области.
Минералните извори са сред ценното природно богатство на областта. С национално значение са топлите минерални извори в община Вършец - гр. Вършец и с. Спанчевци, използвани за лечение сърдечно-съдови заболявания, заболявания на централната и периферната нервна система, ендокринно–обменни, на опорно-двигателния апарат и др. Извори с топла минерална вода, които могат да имат стопанско значение, се намират в с. Бързия, а също в селата Боровци и Замфирово община Берковица.
Почвите имат ясно изразено зониране в посока север-юг. Дунавската равнина се характеризира с плодородните черноземни почви, в Предбалкана са разпространени сиви горски почви, а в Старопланинската част - кафяви горски и планинско-ливадни почви. Характеристиките на преобладаващата част от почвите са много благоприятни за развитие на основните отрасли на земеделието и животновъдството. В община Берковица има специфични благоприятни условия за отглеждане на ягоди и малини.
Полезните изкопаеми в областта са с местно значение, предимно строителни материали - варовик, индустриални минерали, гранит, диабази. В община Чипровци има флуоритово находище.
Проучено е находище на лигнитни въглища в Ломския въглищен басейн между реките Цибрица и Лом, на площ около 300 кв.км, които са с ниска калорична стойност и не се експлоатират. Железни, сребърни и оловни руди има в община Чипровци /Стара планина/, където добивът е прекратен, медни, сребърни и златни – при селата Говежда, Дива Слатина, Дълги Дел и Копиловци.
С по-голямо стопанско значение са залежите на глини и мергели. Находища на огнеупорни глини има при с. Клисурица и при с. Долна Рикса. На територията на областта действат кариери за открит добив на строителни материали - варовик, пясък, глина, баластра.
Като цяло количеството и качеството на полезните залежи не позволяват развитието на добивни производства със сериозно стопанско значение.
Горско богатство включва масиви от бук, дъб, цер, бял бор, черен бор и смърч. Разпространени са много билки, някои от които са жълт и червен кантарион, риган, маточина, бял равнец, липа, черен бъз, черен и червен глог, червен божур и др. В горите на Старопланинските склонове се срещат характерните за този географски пояс разнообразни животински видове. Разпространени са сърна, благороден елен, елен лопатар, дива свиня, заек, фазан. По отношение на животинския свят Дунавският район е забележителен с богато видово разнообразие на птици. Установени са над 100 вида птици, по-голямата част от които са постоянни, а други са преминаващи.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността":
- Приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
- Предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация;
- Систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите;
- Оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
- Осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;
- Разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на административното обслужване, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на специализираната администрация;
- Води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
- Изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;
- Обслужва финансово-счетоводно областната администрация;
- Подготвя предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на областната администрация, включително за капиталови разходи;
- Изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
- Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;
- Контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
- Организира и осигурява управлението на имотите и вещите - държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация; изготвя предложения за ефективното управление на тези имоти и планира необходимите средства за поддържането и опазването им;
- Организира материално-техническото снабдяване;
- Обезпечава информационното осигуряване на администрацията;
- Подпомага областния управител при изпълнението на задълженията му във връзка с планирането и подготовката на областта за отбрана и организирането на отбранително-мобилизационната подготовка;
- Организира дейността на областния съвет по сигурност, подпомага взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
- Подпомага осъществяването на правомощията на областния управител във връзка с поддържане зоната на граничните контролно-пропускателни пунктове;
- Осъществява процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" изпълнява и други функции и задачи, възложени от областния управител.

Дейности на Специализираната администрация
Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост":
- Подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;
- Организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;
- Организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;
- Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;
- Координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;
- Координира и подпомага дейността на кметовете на общините при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции "Полиция" по спазването на обществения ред и борбата с престъпността;
- Подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
- Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;
- Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;
- Подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;
- Организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;
- Подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;
- Набира и анализира информация за изпълнението на областната стратегия за развитие;
- Участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;
- Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;
- Поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;
- Осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;
- Осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;
- Осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти - държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;
- Води актовите книги и регистри на имотите - държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
- Води на отчет имотите - държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;
- Осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;
- Осъществява процедури по реституционни закони;
Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от нормативен акт или от заповед на областния управител.

СТРУКТУРА

СЪВЕТИ И КОМИСИИ

1. Областен съвет за развитие
2. Комисия по заетост към Областния съвет за развитие
3. Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – консултативен орган към областния управител
4. Областен съвет по сигурност
5. Областeн съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
6. Областен съвет за тристранно сътрудничество
7. Консултативен съвет по опазване на горите, рибата и дивеча
8. Областна епизоотична комисия
9. Областна комисия по социална политика
10. Областна комисия по транспорт
11. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
12. Областна комисия „Военни паметници”
13. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб
14. Областен координационен механизъм по деинституционализация за област Монтана
13. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб
14. Областен координационен механизъм по деинституционализация за област Монтана
15. Обществен съвет
16. Областен кризисен щаб за изпълнение на Плана за временна закрила в област Монтана
17. Областна координационна група

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

инж.НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ПЕНЧЕВ

Роден на 24 април 1954 г. в гр. Мездра.
Завършил Военна академия „Г.С Раковски”, гр. София и Висше народно военно училище „Васил Левски”, гр. Велико Търново. От 2001 до 2010 г. е работил като директор на дирекция „Гражданска защита”, гр. Монтана. В периода 1979-1989 г. е бил старши преподавател в цикъл „Химическо осигуряване и защита от ОМП” в ШПЗО „Гоце Делчев”, гр. Враца, преди това е работил като началник на химическа служба в Учебен център „Ботевград”, както и в Поделение 60880 – Бояново.
Автор на книги, методически разработки и учебни филми.

Вторник, 25 Март 2014г. 10:17ч.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ

Адрес: гр. Ловеч, ул."Търговска" 43

Тел.: 068/600 003;

Факс:068/600 166;

E-mail:governor@lovech.government.bg

Web site:www.lovech.government.bg

ЗА ОБЛАСТТА

Ловешка област в сегашните си граници е обособена като административно-стопанска единица през 1959 година.
Географски тя е разположена в централна Северна България. Две трети от територията й е хълмисто-планинска. Административно областта е разделена на 8 общини с центрове градовете Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит, Угърчин, Априлци, Летница и Ябланица.Природата е изключително щедра към този край, където се срещат Балканът и Дунавската равнина. Тук се намират 8 резервата и защитени територии. В областта е най-голямата част от огромния Национален парк “Централен Балкан”, а резерватите “Стенето”, Боатин” и “Царичина” са под егидата на ЮНЕСКО. В тях защитени от закона са над 30 растителни вида и около 120 бозайници и птици. Регионът е особено богат на пещери: Деветашката /една от най-големите у нас/, Съева дупка, Моровица край село Гложене, Рушовата край село Градешница, Табашката и “В. Левски” край Ловеч, десетки край село Карлуково. Всичко това, заедно с елитните ловни стопанства “Бялка” и “Русалка” предоставя прекрасни възможности за планински и ловен туризъм.
Ловешка област е територията, в която самобитните народнотворчески традиции са най-живи. Интерес за българските и чуждестранните туристи представляват единственият у нас Музей на народните художествени занаяти в Троян, както и уникалният Национален панаир на занаятите в с. Орешак, Ловешкият исторически музей и музеят на Васил Левски. Сред 684-те паметници на културата са Троянският и Гложенският манастир, архитектурно-историческият резерват “Вароша” в Ловеч, знаменитият “Покрит мост” на Колю Фичето.
Реките Искър, Вит и Осъм, заедно с големите язовири”Сопот”, “Крапец” и “Александрово” са не само чудесни места за отмора, но и за запомнящи се риболовни излети. Чарът на планината може да се усети при посещение на 10-те туристически хижи, сред които “Амбарица”, “Плевен”, “Вежен”, “Козя стена”, “Васильов” и др.
А здравето може да се укрепи в Шипково, Чифлик и Крушуна, където има минерални извори, както и в планинските курортиРибарица, Черни Осъм, Априлци и Беклемето.

СЪВЕТИ И КОМИСИИ

- Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в Област Ловеч   
- Областен съвет за развитие   
- Областен експертен съвет по устройство на територията   
- Областен съвет по условия на труд   
- Областен съвет за сигурност на област Ловеч   
- Епизоотична комисия   
- Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие   
- Областен съвет за тристранно сътрудничество   
- Областна комисия "Военни паметници"   
- Областна комисия по транспорт   
- Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч   
- Регионален съвет за развитие на СЗР   
- Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана   
- Щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб   
- Областна комисия по енергийна ефективност   
- Областна комисия по безопасност на движението по пътищата   
- Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на - потенциално опасните водни обекти 

 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Главен секретар
- инж. Емил Емилов
Дирекция АПОФУС
- Светла Димитрова Маринова - Директор дирекция АПОФУС  
- Медиана Георгиева Цветкова - Главен счетоводител    
- инж. Ваня Владимирова Събчева - Главен експерт ОМП
- инж. Иван Георгиев Гетов - Главен експерт ИТ    
- Ана Борисова Николова - Старши юрисконсулт    
- Симона Тодорова Симеонова - Счетоводител
- Христина Ганкова - Счетоводител по заместване  
- Даниела Веселинова Михова - Младши експерт УЧР
- Веселин Петков Мончев - Изпълнител-шофьор
Дирекция АКРРДС  
- Поля Петкова Върбанова  - Директор дирекция АКРРДС  
- Ваня Христова Иванова - Главен юрисконсулт
- инж. Константин Алеков Карловски - Главен експерт РР и АК
- инж. Севдалина Ангелова Пеева - Главен експерт РР и АК
- Пламен Недялков Вълков - Главен експерт РР и АК
- Йордан Кунчев Йорданов - Главен експерт ДС
- Мая Тодорова Михова - Главен експерт ДС
- Велислава Кирилова Петкова - Главен експерт ДС  
- Галя Георгиева Бочева - Главен експерт ДС
- Стефка Найденова Станева - Старши експерт ДС
- инж. Румен Стоянов Райков - Старши експерт еколог
- Деница Димитрова Мончева - Младши експерт соц. дейности
- инж. Василка Младенова Христова - Младши експерт РР и АК
- Виолета Николаева Шаркова - Младши експерт РР и АК
- Христо Пенчев Троански - Младши експерт ДС
- Красимира Давидова Петкова - Главен специалист 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Милко Недялков

Роден на 6.V.1956 г. в Ловеч. Възпитаник на Езиковата гимназия в града. Завършва журналистика в СУ "Климент Охридски" и докторска дисертация по проблемите на печата в Москва.
Работил е в "Българска фотография", Дом за политическа просвета, в-к "Дума". Носител на наградата на СБЖ за разследваща журналистика и на "Ловешки меч" през 2003 г. Председател е на Общински съвет Ловеч от 2003 г. до 2011 г.
Преди встъпването му в длъжност е репортер на в. „Преса”. Дълги години списва и в. „Ловеч Прес”.
Женен, със син и дъщеря.

Под прякото ръководство и контрол на Областния управител са дейностите, свързани с:
- Икономика - държавен и частен сектор. Малки и средни предприятия. Възможности за инвестиране и развитие. Програми и проекти;
- Проблеми по регионалното развитие, подготовка и реализация на общинските и областните планове и стратегии;
- Координация и взаимодействие между органите на законодателна, съдебната и изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и неправителствените организации;
- Управлението и стопанисването на държавната собственост, разпоредителни сделки с държавната собственост;
- Инвестиционна политика;
- Отбранително - мобилизационната подготовка, Гражданската защита и опазване на обществения ред;
- Реституция, приватизация и обезщетяване на собствениците на одържавени имоти;
- Информационна политика и работа със средствата за масова информация;
- Дейности по контрол.

Понеделник, 24 Март 2014г. 17:36ч.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ

Адрес: гр. Кюстендил, ул. „Демокрация” №44

Тел.: 078/550 650;

Факс:078/550 690;

E-mail:oblast@kn.government.bg

Web site:www.kn.government.bg


ЗА ОБЛАСТТА

Област Кюстендил е разположена в югозападната  част на страната  и попада в Югозападния планов район за развитие. На север, североизток и изток, областта граничи  със Софийска и Пернишка области, а на юг – с Благоевградска. На запад, границата на областта  съвпада с държавната граница на Република България с  Република Македония и с Република Сърбия и Черна Гора.
Административният център на областта – гр. Кюстендил е исторически обособен важен  комуникационен възел. Той е разположен на 86 км от гр. София на първокласен път № 6 /Е 870/ и на 22 км от КПП Гюешево. Първокласният път № 6  Границата – Кюстендил – Радомир – София – Подбалкана – Бургас е главната пътническа артерия и връзка на столицата със съседна Македония през Куманово и Скопие. От града на югоизток започва второкласен път № 62 Кюстендил – Дупница – Клисура – Самоков, а на северозапад – третокласния № 601 – Кюстендил – Драговищица – Долно уйно – Границата.
Преминаването на европейските коридори  Е 8 и Е 4 през територията на областта,  зоните на концентрация на уникални природни и  културно-исторически забележителности, са важна предпоставка и  реални условия за развитие на туризма и комплекно социално-икономическо вътрешно и трансгранично сътрудничество.
Международните туристически маршрути през областта имат както транзитен характер (насочени към София или Черноморието), така и локална насоченост – свързаниа с местните религиозни, културни или природни феномени.  Особенно благоприятно в това отношение  е съчетанието на природните забележителности и културно-историческото наследство на района на Кюстендил, Сапарева баня, Рила, Дупница, по поречието на р. Струма от Невестино до с. Шишковци, както и забележителното съчетание на природни с антропогенни туристически ресурси  по поречието на р.Рилска от гр. Рила до Рилския манастир.
Област Кюстендил е разположена в югозападната  част на страната  и попада в Югозападния планов район за развитие. На север, североизток и изток, областта граничи  със Софийска и Пернишка области, а на юг – с Благоевградска. На запад, границата на областта  съвпада с държавната граница на Република България с  Република Македония и с Република Сърбия и Черна Гора.
Административният център на областта – гр. Кюстендил е исторически обособен важен  комуникационен възел. Той е разположен на 86 км от гр. София на първокласен път № 6 /Е 870/ и на 22 км от КПП Гюешево. Първокласният път № 6  Границата – Кюстендил – Радомир – София – Подбалкана – Бургас е главната пътническа артерия и връзка на столицата със съседна Македония през Куманово и Скопие. От града на югоизток започва второкласен път № 62 Кюстендил – Дупница – Клисура – Самоков, а на северозапад – третокласния № 601 – Кюстендил – Драговищица – Долно уйно – Границата.
Преминаването на европейските коридори  Е 8 и Е 4 през територията на областта,  зоните на концентрация на уникални природни и  културно-исторически забележителности, са важна предпоставка и  реални условия за развитие на туризма и комплекно социално-икономическо вътрешно и трансгранично сътрудничество.
Международните туристически маршрути през областта имат както транзитен характер (насочени към София или Черноморието), така и локална насоченост – свързаниа с местните религиозни, културни или природни феномени.  Особенно благоприятно в това отношение  е съчетанието на природните забележителности и културно-историческото наследство на района на Кюстендил, Сапарева баня, Рила, Дупница, по поречието на р. Струма от Невестино до с. Шишковци, както и забележителното съчетание на природни с антропогенни туристически ресурси  по поречието на р.Рилска от гр. Рила до Рилския манастир.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

- Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
- Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и дp.  за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
- Съставяне на актове за държавна собственост на парцели,  включени  в парцеларните планове на стопанските дворове     
- Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите  лица, от архив "Държавна собственост"
- Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени Актове за държавна собственост    
- Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост     
- Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост      
- Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
- Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
- Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание,  който се ползва  не по предназначение или нуждата от който е отпаднала      
- Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост
- Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността формуляр
процедура


 
Регионално развитие и териториално устройство
- Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение      
- Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение     
- Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план формуляр
- Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община     
- Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община     
- Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община     
- Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване     
- Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект     формуляр
- Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива формуляр
процедура
- Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж формуляр процедура
- Презаверяване на разрешение за строеж формуляр процедура
- Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията     формуляр
- Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект     формуляр
- Регистриране на технически паспорт на строеж     процедура
- Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж формуляр
 процедура
- Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации формуляр
процедура
- Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство

СТРУКТУРА

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.
Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността".
Общата администрация осигурява технически дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост".
Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ИВАН МАРИНОВ КАРАКАШКИ
Роден на 02 януари  1958 г.

Образование:
1978-1982 г. – Национална спортна академия град София,специалност, масово оздравителна физкултура
Владее руски език.
 
Професионална кариера:
1982-1983 г. преподавател в ЕСПУ „Марин Дринов“ Кюстендил
1983-1985  г. – завеждащ отдел физкултура и спорт в Окръжен пионерски дом, Кюстендил
1985-1986 г.-завеждащ отдел физическа култура и отбранителна подготовка, Кюстендил
1986- 1988 г.- секретар в сферата на идейно-възпитателната дейност в Общинска младежка организация, Кюстендил
1988-1989 г. – заместник-председател, Дружество за физкултура и спорт „Велбъжд“, Кюстендил
1989-1991 г. – избран за председател на Общински съвет на Българска демократична младеж-Кюстендил
1991-2005 г. –мениджър и управител  в сферата на търговията и финансите
2005-2009 г. – заместник областен управител на област Кюстендил
2009-2013 г. – управител, верига магазини  в областта на търговията и финансите
Председател на  БСП Кюстендил
Назначен за Областен управител на Област Кюстендил на  13 юни 2013 година съгласно Решение № 367 на Министерски съвет.

Понеделник, 24 Март 2014г. 17:19ч.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ

Адрес: гр. Добрич, ул. "Независимост" № 5

Тел.: 058 601 200;  058/601 249;

Факс:058/601 249;

Моб.тел.: 0884/970 997;

E-mail:governor@dobrich.government.bg

Web site:www.dobrich.government.bg

ЗА ОБЛАСТТА

Област Добрич се намира в Североизточна България и заема по-голямата част от Южна Добруджа. Тя попада в най-източната част на Дунавската хълмиста равнина. За релефа на Добруджа са характерни ниските плата до 150-200 м. височина. На север граничи с Република Румъния, на изток с Черно море, на юг с Варненска област, на югозапад със Шуменска област и на северозапад със Силистренска област. На територията на областта са гранично-пропускателните пунктове Дуранкулак и Йовково.
Географските и икономогеографските фактори са благоприятствали за запазването на чиста околна среда за Добричка област. На територията на областта не съществуват големи замърсяващи предприятия от миннодобивната, енергийната или химическа промишлености. Въпреки интензивното развитие на селското стопанство, на територията на област Добрич съществуват и недокоснати от антропогенната дейност места.
Територия: 4 719 кв. км. (4,24% от територията на Република България) Обработваема земя: 344 558,3ha (7,1% от използваната земеделска земя в България).
По статистически данни от Преброяване 2011 г., населението на област Добрич към 01.02.2011 год. е 189 677 души. По този показател областта е на 14 място в страната, по площ на 8-мо място, като е най-голяма в Североизточния регион, а гъстотата е 44 души на кв. км.

ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
Към 31 декември 2011 г. населението на област Добрич е 188 088 души, което  представлява 2.6% от населението на България и нарежда областта ни на 16-о място по брой на населението - непосредствено след област Сливен и преди област Враца. Населението на страната към същата дата е 7 327 224.
В област Добрич мъжете са 92 342 (49.1%), а жените - 95 746 (50.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 037 жени. В страната на 1000 мъже се падат 1054 жени. В Добруджа броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на страната.
Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в намаляване на относителния дял на децата до 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. Към 31.12.2011 г. в областта отношението на лицата под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години, е 47.6%. През 2010 г. този коефициент е бил съответно 44.9%. Най-неблагоприятно е това съотношение в областите Видин, Ловеч и Монтана.
Остаряването на населението на областта води до повишаване на неговата средна възраст, която в края на 2011 г. е 42.28 години, а в края на 2010 г. е била 41.32 години.
Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени в определянето на възрастовите граници на населението при пенсиониране. За 2011 г. тези граници са до навършването на 60 години за жените и 63 години за мъжете. Населението в трудоспособна възраст към края на 2011 г. е 115 хил. души, или 61.3% от населението на област Добрич. Над трудоспособна възраст са 45 хил. души, или 23.8%, а под трудоспособна възраст - 28 хил. души, или 14.8% от населението на областта.
Към края на 2011 г. населените места в областта са 215, от които 6 са градове и 209 - села. В нашата област няма обезлюдени  населени места. В 15.3% от населените места живеят от 1 до 50 души. В градовете живеят 129 668, или 68.9%, а в селата - 58 420, или 31.1% от населението на областта. Разпределението на населението между градовете и селата в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение.
През 2011 г. в областта са регистрирани 1 862 родени деца, като от тях 1 843 (98.98%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е нараснал с 16 деца. Коефициентът на общата раждаемост[1] през 2011 г. е 9.8‰, а през предходните 2010 и 2009 г. той е бил съответно 9.2‰ и 10.5‰.
Броят на живородените момчета (955) е с 7% по-голям от този на живородените момичета (888), или на 1 000 момчета се падат 930 момичета.
В градовете и селата живородените са съответно 1 223 и 620 деца. Коефициента на  раждаемост на населението в градовете е 9.4, а на 1 000 души от населението в селата се падат - 10.5 живородени деца. През 2010 г. тези коефициенти са били съответно 9.1 и 9.4‰.
В териториален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен, София (столица) и Варна. С най-ниска раждаемост през 2010 г. се отличават областите Видин и Смолян. Област Добрич е на 12 позиция с 9.8‰.
По-високото ниво на раждаемост през последните няколко години се дължи предимно на повишаването на плодовитостта на родилните контингенти, измерена чрез тоталния коефициент на плодовитост[2]. Докато през 2005 г. средният брой живородени деца от една жена е бил 1.42, то през 2008 г. той достига 1.54, и през 2011 г. - 1.69 деца.
И през 2011г. продължава тенденцията на увеличаване на средната възраст на жените при раждане на първо дете (24.9 години) и сключване на първи брак (26.9 години). През 2004 г. тя е била 23.6 години, а през 2010 г. - 24.6 години.
През 2011 г. броят на умрелите лица в областта ни е 2 924 души и е със 74 по-малък от този през 2010 г., а коефициентът на обща смъртност[3] (15.5‰) се е увеличил с 0.4‰.
Смъртността продължава да бъде по-висока при мъжете (17.3‰) отколкото при жените (13.7‰) и в селата (22.8‰) в сравнение с градовете (12.2‰). За България коефициентът на обща смъртност е 14.7‰. Сред всички административни области в страната с най-висока смъртност се отличават областите Видин, Монтана и Перник, докато най-ниска стойност на този показател е регистрирана в областите София (столица) и Варна. Добрич е на 16 позиция.
След 1997 г. започна да се формира трайна тенденция на намаляване на детската смъртност. През 2011 г. в област Добрич са умрели 16 деца на възраст до една година. В сравнение с предходната година техният брой е по-малък с 10 деца. Коефициентът на детска смъртност е 8.7‰[4], като е с 5.5‰ по-нисък от този през 2010 г. поради по-малкия брой живородени деца. Достигнатото равнище на детската смъртност през последните пет години е най-ниското в демографското развитие на областта.
Броят и структурите на населението в края на 2011г. са изчислени въз основа на получените резултати от проведеното към 1.02.2011г. преброяване на населението и съответните изчисления, получени от текущата демографска статистика за останалите единадесет месеца на годината.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.
Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността".
Общата администрация осигурява технически дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост".
Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.
Областният управител може да създава към дирекциите от общата и специализираната администрация отдели, а при необходимост и към отделите-сектори.

КОМИСИИ И СЪВЕТИ

- Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия
- Областен съвет за сигурност
- Областен съвет за тристранно сътрудничество
- Областен съвет по условия на труд
- Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
- Областен експертен съвет по устройство на територията
- Областна комисия „Военни паметници"
- Областен обществен съвет за противодействие на корупцията
- Областен съвет за развитие
- Областна епизоотична комисия за прилагане на мерките по здравеопазване на животните
- Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана
- Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
- Областна комисия за водноспасителната дейност и безопасността на плажовете
- Постоянно действаща областна комисия по транспорт
- Областна комисия за контрол по изпълнението на договорите за наем на отдадените под наем от Областния управител на област Добрич морски

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Недко Кирчев Марчев
Роден е на 7 април 1961 година. Възпитаник на СОУ „Н. Й. Вапцаров" в град Генерал Тошево. Завършил е зооинженерство във Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина - гр. Стара Загора, както и магистратура по мениджмънт в Икономически университет - Варна. Работил е като зооинженер в различни служби и фирми.
Председател на Общински съвет гр. Генерал Тошево в периода 2003-2007 г. и 2009-2013 г.
Приемен ден: всеки трети четвъртък от месеца след предварително записване 

Понеделник, 24 Март 2014г. 16:56ч.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГАБРОВО

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГАБРОВО

Адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 5

Тел.: 066/800 200;

Факс:066/800 201;

E-mail:governor@gb.government.bg

Web site:www.gb.government.bg

ЗА ОБЛАСТТА

Област Габрово (район от ниво 3/NUTS 3) се намира в северната централна част на Стара планина и на страната. На юг Габровска област граничи с област Стара Загора, на североизток с област Велико Търново и на северозапад с област Ловеч. Петте области - Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград формират Северен централен район (район от ниво 2/ NUTS 2), част от район от ниво 1 Северна и Югоизточна България.
През Габрово минава една от най-важните пътни връзки, пресичащи България в направление север-юг, която представлява част от Трансевропейския коридор №9 (Хелзинки-Санкт Петербург-Киев-Букурещ-Русе-Велико Търново-Габрово-Стара Загора-Димитровград с отклонения към Гърция и Турция).
Общата територия на областта е 2023 кв.км. и обхваща 356 населени места, администрирани в четири общини - Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна.

Релеф
Габровска област се характеризира с разнообразен полупланински и планински релеф. На север са разположени Севлиевската и Габровската височини, както и синклиналното плато Стражата, очертано от отвесни варовикови стени, и Севлиевската котловина от Предбалкана, а на юг – северните склонове на Калоферска, Шипченска и Тревненска планина от Стара планина. В геоморфологично отношение областта попада в обхвата на 2 различни части на Старопланинската област – Предбалкан и Стара планина, която е най-добре изразената планинска верига в рамките на Балканидите. Тя определя и значително голямата средна надморска височина на района (392 м.). Най-високият връх е вр. Росоватец (Караборун) в Стара планина (1970 м).
Релефът на района е силно пресечен и представлява поредица от малки долини, прорязани от дерета и оврази, тесни ридове и била със стръмни склонове. Релефните форми са усложнени от съвременните ерозионни процеси, изразяващи се чрез развитието на склонове, насипи, наноси и терасирания от човешката дейност.
На 25 км. югозападно от Габрово се намира местността Узана. Тя заема обширни части от Старопланинската област със средна надморска височина 1120 м, като на отделни места достига и до 1400 м. Отличава се с ясно изразен планински релеф с дълги и стръмни склонове и високи била, които благоприятстват практикуването на зимни спортове, а през лятото осигуряват възможности за познавателен и алтернативен туризъм. Непосредствената и близост с административния център Габрово, както и богатото историческо минало на града, са предпоставка за бъдещето развитие на Узана като туристически комплекс.

Климат
Габровска област обхваща средната част на Предбалкана и главната старопланинска верига. Около две трети от територията на областта се отнасят към Предбалкана, представляващ система от ниски и средно високи ридове, в повечето случаи почти успоредни на главната старопланинска верига, които на няколко места са прорязани от главните водни артерии – реките Видима, Росица, Янтра, Дряновска река и др. Това дава хабитус на типичен предпланински релеф, сред които имат място няколко надлъжни долинни разширения и котловини. Най-ниската надморска височина на района е 189 м, а най-високата – 1970 м.
Областта спада към умерено-континенталната климатична подобласт и обхваща части на три от районите и: среден климатичен район от Дунавската равнина, Предбалкански климатичен район и Планински климатичен район.
Регионът е изключително благоприятен за човешкия организъм от климатична гледна точка и е подходящ като територия за възстановителен туризъм. Известни в страната са вече климатолечебните планински курорти Дряново, Трявна, Плачковци, Царева ливада и Люляците, оказващи лечебно въздействие върху заболявания на дихателната система, сърдечно - съдовата система и опорно – двигателния апарат.
Неблагоприятно влияние върху развитието на селското стопанство оказват редица климатични явления, характерни за района – засушавания през вегетационния период, късни пролетни и ранни есенни слани и мразове, температурни инверсии в долинните разширения. Мъглите се проявяват предимно през есенно-зимните месеци, тези части от територията на областта, където има големи промишлени предприятия или населени места. 

Води
Водите са важен елемент на географската среда, който оказва влияние върху останалите елементи, а също върху живота и стопанската дейност на хората. Имат значение за формиране на релефа, оказват влияние на водоснабдеността на селищата, изкуственото напояване, за производство на електроенергия. Водните ресурси са важно условие за икономическото развитие на района.
Управлението на водите на територията на Република България се осъществява на национално и басейново ниво. Речният басейн е основна единица за съвместно управление на повърхностните и подземните води по количество и качество за постигане на устойчиво водоползване и опазване на водите и водните екосистеми. Област Габрово се отнася към Дунавския район с център Плевен, тъй като територията и се разпростира по бреговете на реките Янтра, Паничарка, Синкевица, Жълтешка, Росица, Видима, Тревненска и техните притоци. Дебитът на тези реки е малък. Те имат дъждовно-снежен режим с есенен минимум на оттока и пролетен максимум. Река Янтра е най-голямата от тях. Тя води началото си от Стара планина, с обща водосборна област 7892 км2 и дължина 286 км. до вливането си в р.Дунав.
Югозападно от град Габрово е изграден язовир “Христо Смирненски”, който е основен източник на питейна вода за града. Останалите общини изпитват периодичен недостиг на водни ресурси за битово и индустриално потребление, поради неравномерното годишно разпределение на оттока. Довършването на язовир “Нейковци” (община Трявна) и строителството на язовир “Бяла” (община Севлиево) би решило трайно този проблем.

Почви
В сложно съчетание основните фактори на почвообразуване – климат, растителност, релеф, почвообразуващи скали и др. – обуславят голяма пъстрота на почвената покривка за една малка територия, която заема Габровска област. Разпространени са почти всички почвени различия на Северна България. Структурата на почвената покривка се отличава с преобладаване на сиви горски почви, плитки сиви горски почви, оподзолени черноземи и тъмносиви горски почви/5/, алувиално-ливадни почви /20/, светлосиви горски почви /8/ и др.
Основния почвен фонд на областта е представен от сивите горски почви /7/ , заемащи около 72% от територията. Образувани са при условията на преходно континенталния климат и подчертаното влияние на горската растителност (дъб, габър, клен, липа и др.) върху кафяво-червеникави глини, изветрителни продукти на мергели, варовици, карбонатни и безкарбонатни пясъчници и други. Сивите горски почви се характеризират с добре диференциран по механичен състав профил. Хумусния хоризонт е маломощен (20-30 см). Общата мощност на профила е 110-150 см. По механичен състав тези почви са средно песъчливо-глинести в орния хоризонт и тежко-песъчливо глинести до леко глинести в илувиалния хоризонт. Притежават средна до ниска водопропускливост, висока водозадържаща способност и неблагоприятен въздушен режим. Тъмносивите горски почви в този район се отличават с малко по-високо съдържание на хумус – 2-3%, с по-мощен хумусен хоризонт, с по-слабо развитие на илувиалния хоризонт и по-слаба текстурна диференциация на профила.
Морфологичните, химичните и агрохимичните свойства на сивите горски почви показват, че този тип почви имат ниско естествено плодородие, поради което са подходящи за ограничен брой култури.    

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Обща информация за административните услуги
Редът за организиране на административното обслужване в Областна администрация - Габрово е нормативно определен с Административно-процесуалния кодекс и Наредбата за административно обслужване. С цел подобряване на административното обслужване в администрацията са разработени следните правила:
1. Харта на клиента и стандарти за обслужване в Областна администрация - Габрово;
2. Вътрешни правила за организация на административното обслужване
3. Инструкция за организацията на документооборота
4. Мерки за защита срещу дискриминация
5. Етичен кодекс за поведение на служителите
6. Вътрешни правила за предоставяне право на достъп до обществена информация
Работното време на служителите в Областна администрация - Габрово е от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 часа.
телефони за връзка: 066/810 640, 810 642
Работното време на служителите в Центъра за услуги и информация е от 9.00 до 17.30 часа, като почивките се ползват по начин осигуряващ непрекъсваем режим на работа. В случай, че в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работното време, работата на служителите продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по късно от 19.30 часа.

 

СЪВЕТИ И КОМИСИИ

1. Постоянна комисия по заетост към Областния съвет за развитие
2. Областен съвет за тристранно сътрудничество
3. Областен съвет по условия на труд
4. Областна транспортна комисия
5. Епизоотична комисия
6. Областен съвет за развитие
7. Областен съвет за превенция и противодействие на корупцията
8. Областна комисия ,,Военни паметници’’
9. Областна преброителна комисия
10. Областен съвет  по сигурността (изменен от Областен съвет по сигурност и управление при кризи) на заседание на 06.06.2011 г.)
11. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни  въпроси (изменен с Заповед № РД-02-01-103/11.07.2011 г. Въз основа на ПМС 92 от 07.04.2011 г. от Областен съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси)
12. Областен консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата
13. Постоянна комисия за работа с предложения, сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на др. административни структури
14. Областен съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт
15. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Николай Георгиев Григоров е роден на 23 август 1967 година.
Образование:
Средното си образование получава в Националната Априловска гимназия през 1981-1985 г.
През 1985-1987 година отбива военната си служба.
В периода 1987-1992 година учи и завършва магистърска степен по „История” във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий”.
През 2002 година е випускник във Московската школа за политически изследвания. А в периода 2003-2005 година учи и придобива магистърска степен и по специалността „Стопанско управление” във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий”.
Професионален опит:
Трудовия му път стартира като експерт в КПЦ „Васил Априлов” за периода 1993-1994 година. От 1994 до 1996 година е преподавател във Националната Априловска гимназия.
Същата година става управител на фирма „Треа Инвест” ООД. В периода 1998-2000 година е управител на ВЗАД „Армеец” – агенция Габрово. През 2000 година до 2005 година е собственик на фирма, развиваща застрахователна и посредническа дейност – ЕТ „НИГ” – Николай Григоров.
За периода 2005-2008 година заема поста Заместник областен управител в Областна администрация – Габрово. След което от 2008 до 2009 година е избран за Народен представител в 40-то Народно събрание.
От 2009 до 2013 година е управител на фирма „Отвес – Консулт” ЕООД.
След проведените Парламентарни избори през 2013 година е назначен за Областен управител на област с административен център Габрово.
Владее английски и руски език.

 

 

Понеделник, 24 Март 2014г. 16:34ч.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН

Адрес: гр. Видин, ул. Дунавска №6

Тел.: 094/60 16 16;

Факс:094/60 10 76;

E-mail:ou_oa@vidin.government.bg

Web site:www.vidin.government.bg

ЗА ОБЛАСТТА

Област Видин се намира в северозападната част на България и обхваща площ от 3022 кв. км, което представлява 2.7% от територията на Република България. Географското положение на областта векове наред е благоприятствало развитието й като транспортен, търговски, културен и политически център.
Област Видин е входно - изходната врата на Република България за Европа и света. На север областта граничи с Република Румъния, на запад е в съседство с Република Сърбия, на юг е оградена от Стара планина, а на изток граничи с област Монтана. Северната ни граница - река Дунав, обуславя възможността за преки връзки с всички страни от Дунавския басейн.
През областта преминават два транс- европейски коридора - № 4 Крайова /Р. Румъния - Видин – София – Кулата/ и № 7 Рейн- Майн - Дунав.
Територията на областта включва 11 общини: Видин, Бойница, Брегово, Белоградчик, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене.
Към февруари 2011г. населението на област Видин възлиза на 101 018 жители.


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Публично приложение за подаване на електронни документи за Северозападен, Северен централен и Североизточен райони за планиране:
http://eimoti.egov.bg/

Портал за електронни административни услуги в област Видин:
http://eovidin.egov.bg/

Портал за електронни административни услуги в област Габрово:
http://eogabrovo.egov.bg/

Портал за електронни административни услуги в област Добрич:
http://eodobrich.egov.bg/

Портал за електронни административни услуги в област Ловеч:
http://eolovech.egov.bg/

Портал за електронни административни услуги в област Плевен:
http://eopleven.egov.bg/

Портал за електронни административни услуги в област Русе:
http://eoruse.egov.bg/

Порталите за електронни административни услуги са разработени по проект на Областна администрация Плевен
А 09-31-107 C/12.06.2009г.
“ПО-ДОБРО ОБСЛУЖВАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ В СЕВЕРОЗАПАДЕН (СЗ), СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН (СЦ) И СЕВЕРОИЗТОЧЕН (СИ) РАЙОНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ”
с финансовата подкрепа на Оперативна програма “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

инж. Кръстьо Петров Спасов
Роден на 26 септември 1947 г.
Семеен, с двама сина.

Образование:
Октомври 1971 - Октомври 1977 г.:
Висш институт по Архитектура и строителство - град София
Строителен инженер по пътно строителство.

1981 – 1983 г.
Висш институт за народно стопанство – Варна, Следдипломна квалификация, специалност „Научна организация на труда и управлението в строителството“.

Професионална дейност:
Октомври 1968 – Декември 1979 г.: Началник на районна пътна служба - Видин, Окръжно пътно управление;
Януари 1980 – Септември 1983 г.: Директор на поделение в Строително - монтажен комбинат, град Видин;
Октомври 1985 – Март 1990 г.: Изпълнителен директор на "Гипс" АД - с. Кошава;
Септември 1990 – Юни 1992 г.: Експерт "Капитално строителство“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
Ноември 1992 – Октомври 1995 г.: Директор на клон Видин, „Монтажи – Козлодуй“ АД, клон Видин;
Ноември 1995 – Ноември 1999 г.: Заместник кмет по строителство, община Видин;
Септември 2001 – Август 2005 г.: Началник на отдел „Инвестиционен“, Областно пътно управление – град Видин;
Септември 2005 – Август 2009 г.: Областен управител на област Видин;
Ноември 2011 – Юни 2013 г.: общински съветник в ОбС Видин;
От 20 юни 2013 г.: Областен управител на област Видин.

 

 

Понеделник, 24 Март 2014г. 16:12ч.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Адрес: гр. Велико Търново, пл. "Център" 2

Тел.: 062/600 464;  062/600 839;

Факс:062/600 464;  062/600 839;

E-mail:Governor.veliko.tarnovo@gmail.com

Web site:www.vt.government.bg

ЗА ОБЛАСТТА

Област Велико Търново представлява уникално съчетание на богато културно-историческо наследство и красива природа.
Административният център на областта гр. Велико Търново е бил столица на Средновековната българска държава. Да се говори за Велико Търново без пристрастие е невъзможно. Българският народ е черпил от него и ще черпи духовни ценности. Във Велико Търново всеки камък е история.
Редом с това област Велико Търново живее с пулса на своето съвремие. Днес чрез създаване на климат за инвестиции, работа по нови програми, бизнес-планове, инфраструктурни проекти се цели постепенно, но невъзвратимо да се превърне в област от европейски тип, с устойчиво развитие, отговарящо на развитието на всички региони от страните на Европейския съюз.
Област Велико Търново работи за постигане на устойчиво и балансирано развитие, чрез разгръщането на съвременни и високоефективни форми на международен туризъм и на високи технологии в промишлеността, при активно привличане на местни и чуждестранни инвестиции с оглед подобряването на жизнения стандарт на жителите на областта и приобщаването й към страните членки на Европейския съюз.
За обезпечаване на процесите на развитие на област Велико Търново е разработена Стратегия за устойчиво развитие на областта. В нея на базата на анализ на съществуващите силни и слаби страни, възможностите и заплахите, е начертана визия за областта и е формулирана основна стратегическа цел.
Визията на област Велико Търново е “Област Велико Търново – европейски регион с водеща роля на индустриален, транспортно-логистичен, туристически, културен и образователен център, привлекателна за инвеститори, население и туристи, постигаща устойчиво и балансирано развитие на територията и осигуряваща сигурност, чиста и хармонична околна среда и добър жизнен стандарт.”
Основната стратегическа цел, формулирана в областната стратегия за развитие – “Постигане на икономически подем и подобряване на качеството на живот при комплексно и балансирано развитие в областта”, се декомпозира на няколко приоритета. Те са:
- Приоритетна цел 1 “Икономически динамизъм и регионална конкурентноспособност”
- Приоритетна цел 2 “Инфраструктура и околна среда”
- Приоритетна цел 3 “Качество на живота”
- Приоритетна цел 4 “Териториално сближаване”
- Приоритетна цел 5 “Устойчив алтернативен туризъм”
- Приоритетна цел 6 “Институционална среда”

АДМИНИСТРАЦИЯ

С Указ № 1 от 05.01.1999 г. се утвърждават границите на област Велико Търново, в която се включват десет общини. За административен център на областта е определен град Велико Търново.
Държавното управление в областта се осъществява от Областен управител, който осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. С Решение № 45 от 01.02.1999 г. е назначен първият Областен управител на област с административен център Велико Търново. При осъществяване на своите правомощия Областният управител се подпомага от Областна администрация.

СЪВЕТИ И КОМИСИИ

- Постоянна комисия по туризъм към Областен съвет за развитие
- Постоянна комисия по енергийна ефективност към Областен съвет за развитие
- Областна комисия за обсъждане на промени в областната транспортна схема
- Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
- Областeн съвет за развитие
- Областна комисия "Военни паметници"
- Постоянна комисия по охрана на горите, рибата и дивеча
- Областен експертен съвет по устройство на територията
- Постоянна комисия за съвети по земеделието към Областен съвет за развитие
- Комисия по образование, наука, младежки дейности и спорт
- Областна комисия за борба с епизоотични ситуации
- Областен съвет по сигурност
- Постоянна областна комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с вземане на решение по целесъобразността на постъпили искания от общини за предоставяне на средства от републиканския бюджет чрез МВК за възстановяване и подпомагане към МС
- Областен съвет по условия на труд
- Постоянна комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
- Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
- Обществен съвет при Областен управител на област Велико Търново
- Комисия по чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации
- Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Велико Търново
- Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Областта е административно-териториална единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси.
/чл. 142 от КОНСТИТУЦИЯ на Република България/

Управлението в областта се осъществява от областен управител, подпомаган от областна администрация.

Областният управител се назначава от Министерския съвет.
/чл. 143 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 29, ал. 3 от Закона за администрацията/

Областният управител осигурява провеждането на държавната политика, отговаря за защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществява административен контрол.
/чл. 143 от КОНСТИТУЦИЯ на Република България/

Областният управител е териториален орган на изпълнителната власт.
/чл. 19, ал. 3, т. 1 от Закона за администрацията/

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.
/чл. 29, ал. 1 от Закона за администрацията/

При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
/чл. 4, ал. 2 от Устройствен правилник на областните администрации/

Областната администрация е юридическо лице на бюджетна издръжка.
/чл. 57, ал. 2 от Закона за администрацията/

 

Понеделник, 24 Март 2014г. 15:45ч.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА

Адрес: гр. Варна, ул. Преслав 26

Тел.: 052/688 222;   052/688 202;

Факс:052/632 365;  052/600 953;

E-mail:dep1@vn.government.bg

Web site:www.vn.government.bg

ЗА ОБЛАСТТА

Област Варна има благоприятно географско положение, разполага с благоприятен природен био-климатичен потенциал, морско крайбрежие, високопродуктивни обработваеми земи, изградена инфраструктура, голям икономически и човешки потенциал, което предопределя реални възможности за просперитет и устойчиво развитие на областта. Област Варна е разположена в североизточната част на Република България.
Състои се от 12 общини (Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово).
Заема площ 3 820 км2 или 3,44 % от територията на страната.
Населението е 475 074 д. или 6,4 % от населението на страната. Броят на населението е стабилизиран, не намалява (данни към 01.02.2011 г.). Гъстотата на населението е 124,3 души/кв.км, която е над средната за страната 66 души/кв.км и Североизточен район – 66 души/кв.км.
Възрастовата структура като цяло е по-благоприятна от тази за страната. Степента на урбанизация (градското население) – 82,7%, е по-висока от средното за страната - 72,9%. (данни към 01.02.2011 г.). В областта има 159 населени места, от които 10 града.
Град Варна е трети по големина в страната с население 330 486 души скъм 2011 г. или 69,5 % от общото население на областта.
Населените места и другите урбанизирани територии заемат 6,8% от общата площ на областта, по-голямо от средното за страната – 4.1%.
Обработваемата земя на човек от населението – 4,3 дка, е по-малко от средното за страната - 6,2 дка/човек. Поливна е само 6,5% от обработваемата земя.
Защитените територии заемат около 1% от територията на областта, по-малко от средното за страната (5%).
Варна е многофункционален транспортен възел с международно значение.
Международното летище Варна осъществява връзка с 57 страни и 100 дестинации.
Пристанище Варна заема ключово положение и е основен логистичен и дистрибуторен център за връзка между Общоевропейските транспортни коридори № 7, № 8, № 9 и ТРАСЕКА.
Общото състояние на компонентите на околната среда в област Варна може да се определи като добро.
През 2010 г. общият размер на чуждестранните инвестиции в областта с натрупване е 1 531 539.3 хил. евро – на трето място сред областите в страната.
Произведеният брутен вътрешен продукт в област Варна през 2009 г. е 4 468 117 хил.лв., което е 62,4 % от произведения вътрешен продукт на Североизточния район на България и 6,54% от националния БВП.
В област Варна има 5 висши учебни заведения, 3 колежа и 5 значими научноизследователски институти.
В областта има около 100 държавни институции, подразделения на централни ведомства.
Добре е развит секторът на НПО с над 1000 неправителствени организации.
• В област Варна има Генерални консулства на: Руската федерация и Украйна
• Почетни консули на: Германия и Франция, Чешка република, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Швеция, Норвегия и Дания, Унгария, Израел, Федерална република Бразилия, Казахстан
Във Варненска област има общо 44 музеи и галерии, 152 читалища, 269 музикални, танцови, вокални и др. състави.
Паметниците на културното наследство в областта са общо 1466 бр., от тях 21 бр. с национално значение.
Варна е едно от най-древните селища в България. На 12 хил. години са намерените кремъчни и мезолитни предмети, останали от първите хора по нашите земи.
През 1972 г. в Некропола край Варна е открито най-старото в света обработено злато, датиращо от 4600-4200 г. пр. н. е.
Одесос (днешна Варна) възниква през VI в. пр. н. е. През VII в. от н.е. славяните наричат града Варна.
Днес Варна е “морската столица” на България и един от най-значимите културни центрове в страната със своите театри, музеи, фестивален и конгресен център, художествени галерии, библиотеки, активна читалищна мрежа и ежегодно провеждащите се национални и международни фестивали.

СИРП

 Североизточния район за планиране

Североизточен район от ниво 2 е обособен съгласно Закона за регионалното развитие (обн. ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г.) и в съответствие с изискванията на общата класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана в Европейския съюз, за целите на планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на регионалното развитие
Районът не представлява административно-териториална единица. Териториалният му обхват включва следните административно-териториални единици: 4 области и 35 общини.
- Варненска област с 12 общини: Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Долни чифлик, Девня, Дългопол, Провадия, Суворово.
- Добричка област с 8 общини: Балчик, Генерал Тошево, Добрич – селска, Каварна, Крушари, Тервел, Добрич, Шабла.
- Шуменска област с 10 общини: Венец, Върбица, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Преслав, Смядово, Шумен.
- Търговищка област с 5 общини: Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище.
Територия - 14 487 кв. км
Население - 966 097 жители, което съответства на 13,12 % от населението на страната.
Гъстота на населението - 66,69 души/ кв. км.
Общ брой населени места – 721 (градове – 30, села – 691)
Територията на Североизточен район е свързана с три общоевропейски транспортни коридора: Коридор № 7 (Дунавски воден път)
Коридор № 8 (Дурас-Скопие-София-Бургас-Варна)
Коридор № 9 (Хелзинки-Киев-Русе-Александрупулис) и чрез Пристанищния комплекс свързва страната с централна Азия и Черноморския регион.

СТРУКТУРА

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ИВАН БОРИСОВ ВЕЛИКОВ

Роден на 07.01.1969 г.
Семеен
Тел. 052 688 222
Факс. 052 632365

Професионален опит
12.07.2013 – Областен управител на област с административен център Варна
2008 –2013 г. - Община Варна- Директор на Дирекция „Правно – нормативно обслужване”
2001 –2008 г. - Aдвокат във Варненска адвокатска колегия
2000 –2001 г. – Съдия - Окръжен съд - гр.Варна
1998 –2000 г. – Съдия - Районен съд - гр.Варна
1998 –1998 г. - Прокурор - Районна прокуратура - гр.Варна
1997 –1998 г. – Прокурор - Районна прокуратура - гр.Девня
1995 –1997 г. – Юрисконсулт - “Полимери” ЕАД - гр.Девня
1994 –1995 г. – Следовател - Окръжна следствена служба – гр.Варна

Образование и обучение
1989 –1993 г. – СУ “Св.Кл.Охридски” Магистър, Право
1977 - 1987г. – Гимназия – Тръстеник, обл.Плевен