КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ - град София

Адрес: гр. София, "Студентски град", ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1

Тел.: 02/86 22 893;

Факс:02/80 62 227;

E-mail: rector@hctp.acad.bg

Web site: www.hctp.acad.bg

ИСТОРИЯ

На 21 декември 1881 г. с Указ на княз Александър I е основано Държавното Телеграфо - Пощенско училище, а на 30 ноември 1922 г. Деветнадесетото Обикновено Народно събрание приема Закон за откриване на две Държавни училища - Телеграфопощенско и Железопътно, утвърден с Указ № 60/ 1923 година на Цар Борис III.

На 18 февруари 1948 г. Шестото Велико Народно събрание приема Закон за Държавен телеграфопощенски институт с ранг на полувисше специално учебно заведение с курс на обучение две учебни години. През 1954 г. наименованието е променено на Полувисш институт по съобщенията /ПИС/, с тригодишен курс на обучение. Тридесет и осмото Народно събрание с Решение от 17 юли 1997 г., /ДВ, брой 59 от 25 юли 1997 г./ дава статут на самостоятелен колеж на Полувисшия институт по съобщенията - София, с название "Колеж по телекомуникации и пощи" със седалище София, като висше училище, което дава професионална квалификация и провежда подготовка до образувателно - квалификационна степен "Специалист по.......", със срок на обучение 3 години.
С промяна на закона за Висше образование в България, образувателно квалификационната степен "Специалист по......." прерасна в "Бакалавър - професионален бакалавър по...” (ДВ, брой 41 от 22 май 2007 г.).
Така през 2014 г. се навършват 133 години от създаването на настоящето Висше училище " Колеж по телекомуникации и пощи".
Висшето училище КТП е съосновател на консорциума ”Semeistvo”, обединяващ университети и висши училища от Германия, Испания, Франция, Словакия и Унгария, подготвящи кадри за съобщенията. Колежа е въведена Европейската система за натрупване и трансфер на кредити – ECTS.

В КТП се обучават студенти по специалностите :
- Телекомуникационни технологии
- Телекомуникационни мрежи
- Безжични комуникации и разпръскване
- Телекомуникационна информатика
- Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите
Те са интегрирани с университетите от консорциума. Занятията се провеждат в отлично оборудвани зали и лаборатории.
Възможностите, авторитетът и мястото на Колежа в образователната система на България са оценени по достойнство с акта за акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Колежът е акредитиран по закона за висше образование до 2018 г. Нашите възпитаници се включват успешно в процесите на поддръжка, експлоатация, инженеринг и управление, предпоставка за което е много добрата практическа подготовка, съгласно европейски норми.
Завършилите Колежа се реализират успешно в областите на изучаваните от тях специалности в страната и чужбина. Те могат да продължат образованието си в други ВУ за придобиване на следващите образователно – квалификационни степени на висшето образование в Република България. При добър успех и владеене на чужд език, могат да продължат образованието си във висши училища от Консорциума. Във висшето училище на Дойче Телеком в Лайпциг могат да продължат за МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН.

СТРУКТУРА

 

РЕКТОР

РЕКТОР - ПРОФ. ДТН ИНЖ. ДИМИТЪР РАДЕВ

Приемно време
Вторник: 14:00-16:00 часа
(учебна дейност)
Сряда: 14:00-16:00 часа ( с предварително записване)

Kабинет 215
Тел: 02 86 22 893
факс: 02 80 62 227
е-mail: rector@hctp.acad.bg

 

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"

Адрес: гр. София, ул. "Гео Милев" 158

Тел.: 02/97 09 211;  02/97 09 230;

Факс:02/97 09 242;  02/97 09 407;

E-mail: office@vtu.bg

Web site: www.vtu.bg

ИСТОРИЯ

- 1922 - Със Закон за откриване на телеграфопощенско и железопътно училище и с Указ № 60 на Н.В. Цар Борис III официално се оповестява създаването на Държавното железопътно училище със статут на средно техническо учебно заведение, с военоорганизационна структура.
- 1928-1946 - Железопътното училище е в състава на Железопътния полк към Министерството на войната, обучението е поставено на пълна военна основа, при войнишки казармен режим, на завършилите се признава полувисше образование.
- 1946-1950 - Училището е преименувано на Средно държавно железопътно училище и преминава към Министерството на железниците, пощите и телеграфите, младежите отново получават полувисше образование, а военният режим е заменен с полувоенен.
- 1950-1958 - В Средното транспортно училище и Транспортния техникум към Министерството на транспорта се приемат младежи и девойки със завършен девети клас, които получават средно техническо образование. От учебната 1956/57 година образователният ценз при приемане е променен и срокът на обучение е три години, полувоенният режим се запазва.
- 1958-1962 - Създаден е Полувисш железопътен институт към Министерството на транспорта. Променен е образователният статут на училището от средно на полувисше гражданско учебно заведение със срок на обучение три години, полувоенният режим е премахнат.
- 1962-1984 - Полувисшият железопътен институт вече е военно учебно заведение към Министерството на транспорта, военният му статут е приравнен с този на военните училища към Министерството на отбраната. Завършилите училището получават офицерско или старшинско звание. С Указ № 671/22.09.1967 г. Полувисшият железопътен институт приема името на Тодор Каблешков - апостол от Априлското въстание и автор на историческото "Кърваво писмо".
- 1984 - Създадено е Висше военно транспортно училище "Тодор Каблешков". То се превръща в единен център за подготовка на ръководни и средни транспортни специалисти за въоръжените сили на Република България.
- 1 септември 2000 - Със закон, приет от Народното събрание, училището се девоенизира, като се преименува във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков".
- 20 септември 2001 - Висшето транспортно училище получава институционална акредитация за срок от пет години.
- 25 юни 2003 - Висшето транспортно училище внедрява Система за управление на качеството, която посреща изискванията по следния стандарт EN ISO 9001:2000
- 26 февруари 2004 - След положително оценен проект от Националната агенция за оценяване и акредитация, Министерският съвет взе решение за преобразуване на ВТУ "Тодор Каблешков" в УНИВЕРСИТЕТ ПО ТРАНСПОРТ.
- 22 юни 2006 - Висшето транспортно училище получава институционална акредитация за срок от шест години.
- 18 юни 2006 - Висшето транспортно училище продължи валидността на сертификата за внедряване и прилагане на Система за управление на качеството в съответствие с изискванията по стандарта EN ISO 9001 : 2000
- 15 ноември 2012 - Висшето транспортно училище получава институционална акредитация за срок от пет години.

МИСИЯ

Мисията на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” е да бъде интердисциплинарна академична институция, основаваща се на богати исторически традиции, професионализъм и новаторство, за изграждане на специалисти на високо квалификационно равнище, способни да развиват и прилагат научни знания във всички аспекти на сухоземния транспорт, при съчетаване на образование, научни изследвания и възпитание в духа на съвременните национални и европейски ценности.
Основните цели на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” са:
- да дава знания и умения, адекватни на съществуващите пазарни условия и перспективите за развитие на страната и обществото;
- да съдейства за интелектуално и духовно личностно развитие чрез свободен обмен на знания и идеи;
- да подготвя за професионална реализация, включително с обучение през целия живот;
- да създава нови научни знания, приложни продукти и технологии, в интерес на просперитета на обществото;
- да утвърждава интеграция между обучение, научни изследвания, иновации и практика;
- да приобщава към ценностите на гражданското общество и демокрацията.
Стратегическите задачи и приоритети на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” са:
- предлагане на специалности с високо и устойчиво търсене, в съответствие с очертаващите се тенденции на образователния пазар и пазара на труда;
- модернизиране на образователния процес чрез нови форми, методи и технически средства, водещи до повишаване на качеството на обучение;
- прилагане на европейски стандарти в учебния процес чрез интегриране с други институции, обмен на добри практики и реализиране на съвместни проекти;
- хармонизиране на учебните планове и програми в съответствие с Болонския процес и ефективна подкрепа на академичните мобилности;
- насочване на обучението според изискванията на бизнеса чрез поддържане на устойчиви връзки с фирми, професионални организации, правителствени и неправителствени институции;
- полагане на постоянни грижи за кариерно ориентиране и консултиране на студентите;
- осигуряване на възможности за продължаващо обучение и квалификация през целия живот;
- насърчаване и стимулиране на научноизследователската дейност в условията на конкурентност;
- утвърждаване на ВТУ като академична институция със значимо национално обществено влияние;
- превръщане в регионален образователен, научен и експертно-консултативен център в областта на транспорта;
- усъвършенстване на системата за управление на качеството и компютърните информационно-обслужващи системи като основа за вземане на управленски решения;
- подобряване на средата за обучение и отдих чрез реновиране, придобиване на ново оборудване, спортни съоръжения, развитие на почивната база.

СТРУКТУРА

ПРИЕМ

ПРИЕМ 2014

РЕКТОР

ПЕТЪР КОЛЕВ КОЛЕВ
Научно звание: професор
Научна степен: дтн
Тел./Факс: (+3592) 9709-240; факс: 9709-242
e-mail:
rector@vtu.bg; petarkolev@vtu.bg

Образование и академично израстване:
машинен инженер по специалността “Технология на машиностроенето”, ТУ София- 1977 г.
инженер-специалист по Приложна математика, ТУ София-1978 г.
асистент по Механика – ВНВСУ “Ген. Бл. Иванов”-1979 г.
доктор по Приложна механика; дисертация в направлението “Механика на манипулатори и роботи в СНС по динамика, якост и надеждност на машините към ВАК” -1988 г.
доцент по Приложна механика в катедра “Механика” на ВВТУ “Т. Каблешков” - 1991 г.
доктор на техническите науки; дисертация на тема “Метод на центровите оси в еластодинамиката на манипулационни системи”-2003г.
професор по Приложна механика - 2005г.
зам.-председател на Специализирания научен съвет по Строителна механика към ВАК

Основни лекционни курсове:
Теоретична механика, Приложна механика, Техническа механика

Професионално развитие:
1992-досега: Член на Академичен съвет и Факултетен съвет във ВТУ.
1994-2005: Ръководител на катедра Механика във ВТУ ”Т Каблешков”.
1995-досега: Член на ръководството на Hационалния комитет по Теоретична и приложна механика
към БАН.
1994-досега: Председател на СО на ВТУ и член на Изпълнителния съвет на Съюза на транспортните синдикати в България към КНСБ.
1995 - 1999г.: Районен съветник.
1999 - 2000 г.: Председател на Общото събрание на ВВТУ “Т Каблешков”.
2004 - досега: Заместник-ректор по научноизследователската и международната дейност на ВТУ ”Т.Каблешков”.
2005-2007: Общински съветник – Столичен общински съвет
14.11.2008г.: Ректор на ВТУ “Т. Каблешков” - София
- над 70 публикации в страната и чужбина в областта на теоретичната и приложната механика;
- 10 инженерно-внедрителски теми и задачи;
- научен ръководител на докторанти;
- съавтор на проекта-договор “Създаване на Център за организация и управление на научноизследователската работа и международния академичен обмен” във ВТУ “Т. Каблешков” по програма “Образование” на фондация “Отворено общество”;
- ръководител на проекта-договор “Нови дейности във виртуалното пространство на Центъра за наука, информация и международен академичен обмен” във ВТУ “Т. Каблешков” по програма “Образование” на фондация “Отворено общество”;
- главен редактор на научното електронно списание “Механика, транспорт, комуникации” http://www.mtc-aj.com , създадено по проекта-договор “Нови дейности във виртуалното пространство на Центъра за наука, информация и международен академичен обмен”във ВТУ “Т. Каблешков” по програма “Образование” на фондация “Отворено общество”;
- ръководител на проект "Осъвременяване и доизграждане на компютърен и информационен комплекс за провеждане на научно-приложни изследвания в областта на транспорта" към "Фонд научни изследвания" на МОН.

 

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"

Адрес: гр. София, Студентски град, ул."проф. Боян Каменов"

Тел.: 02/806 03 00;

E-mail: rector@mgu.bg

Web site: www.mgu.bg

ЗА НАС

Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" съществува като самостоятелна образователна институция от 1953 г. За тези 60 години той се утвърждава като учебен и научен център, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички форми за следдипломна квалификация. Доброто съчетание на една обща инженерна подготовка с по-тясно профилирани знания и умения дава широки възможности за реализация на завършилите университета в страната и в чужбина. От създаването на университета досега са подготвени над 21 000 инженери, реализиращи се в областта на геологията, минното дело, в енергийно-суровинния отрасъл, гражданското и промишлено строителство, опазването на околната среда и др., сред които граждани на близо 40 държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка.

Обучението
Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" е защитил правото си да обучава по всички образователни степени. По продължителност и обхват те съответстват на степените давани в университетите на САЩ и Европа.
Във Филиал - гр. Кърджали, който е основно звено в структурата на МГУ, се обучават студенти по образователно-квалификационната степен бакалавър.
Първата основна квалификационна степен е бакалавър и се получава след 4 (4,5) годишен курс на обучение. Тази образователна степен се дава по основните 17 специалности на университета. При успешно положени изпити, изработени и защитени проекти и дипломна работа се получава държавна диплома и степен "бакалавър". Завършилите бакалавърска степен са високо квалифицирани кадри за производството.
Магистър е втората образователно-квалификационна степен. Обучението е с продължителност 1 (1,5) години след завършване на бакалавърската степен. При успешно положени изпити, изработени и защитени проекти и дипломна работа се получава държавна диплома и степен "магистър".
Третата образователна и научна степен включва обучение на докторанти. Обучението е по индивидуален план, като на завършилите се присъжда образователна и научна степен доктор, съответстваща на PhD от САЩ и Европа

Акредитация
С решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация от 10.01.2013 година на МГУ "Св. Иван Рилски" се дава редовна институционална акредитация с оценка 8.72 и правото да обучава в образователно-квалификационните степени - "бакалавър" и "магистър", до 10.01.2018 г.

Международни контакти
Международните контакти на МГУ са много активни в областта на обучението и изследванията с университети и научни институции от Германия, Австрия, Русия, Испания, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Сърбия, Македония, Англия, САЩ, Франция, Турция, Гърция и др.
МГУ "Св. Иван Рилски" има контакти с европейски научни и образователни организации чрез програмите European Scientific Foundation, TEMPUS, CEEPUS, SOCRATES, COPERNICUS и др.

Почетни доктори
Почетни доктори на МГУ са:
проф. д-р Александру Флореа - тогава зам. Ректор по научните изследвания ва Минната аказемия в гр. Петрошани, Румъния;
проф. инж. Данаил Данаилов - бивш ректор на МГУ "Св. Иван Рилски";
проф. Емил Константинеску - д-р по геология, бивш президент на Република Румъния;
Николае Илиаш - ректор на Минна академия в гр. Петрушани, Румъния;
проф. Лев Пучков - ректор на Московския държавен минен университет, Русия;
акад. Иван Костов - минералог, България;
г-н Илия Делев - колекционер и дарител на кристали, Бразилия;
проф. д-р Константин Шейретов - бивш Ректор на МГУ "Св. Иван Рилски";
проф. Валтер Леерман от Католическия университет в Льовен, Белгия
проф. д-р Николае Дима - тогава зам. Ректор по учебната пабота, сега Ректор на Минната академия в гр. Петрошани, Румъния;
проф. дгн Тома Добрев - бивш Ректор на МГУ "Св. Иван Рилски";
проф др. Курт Хеге - Wattenfall Europe Mining & Generation AG, Германия;
проф. д-р Слободан Вуич - Белградски Университет, Сърбия

МИСИЯ

МГУ „Св. Иван Рилски” е единствената държавна образователна и научна институция в страната, която в продължение на шест десетилетия осигурява научното обслужване и подготовка на висококвалифицирани специалисти за нуждите на минерално-суровинния отрасъл – гръбнакът на българската икономика.
Суровинната база е и ще бъде стратегически приоритет на всяка суверенна и просперираща държава. В този смисъл расте отговорността на специалистите, решаващи сложните проблеми, свързани с нейното развитие и укрепване. Следователно растат и изискванията към подготовката на тези специалисти. Нараства и значението на научното обслужване на материалното производство.
Обществената необходимост наложи МГУ „Св. Иван Рилски” да разшири спектъра на своите образователни и научни сфери в областта на: добив, преработка, съхранение и транспортиране на нефт и природен газ; производства с взривоопасни технологии; борба със свлачищните явления; опазване на околната среда; използване на възобновяеми източници на енергия; природни рискове и др.
Мисията на МГУ „Св. Иван Рилски” е да остане фактор в създаването и развитието на интелектуалния потенциал на Българската държава, който е предназначен да осигури суровинната и енергийна независимост на страната. Да подготвя специалисти с инженерна квалификация с достатъчно широк профил за работа в сложни производствени системи при проучването, добива, преработката, транспорта, съхранението и използването на полезните изкопаеми. Да осъществява значими за обществото фундаментални и приложни научни изследвания в областта на миннодобивната промишленост и геологопроучвателното дело.
Посоченото води до нарастване на отговорностите, значението и задачите на МГУ като уникален учебен и научен център в присъщите му образователни и научни области. Това налага необходимостта от изключителна мобилизация на академичната общност за решаване на сложните учебни, научни, финансови, социални и други проблеми.

В изпълнението на мисията МГУ “Св. Иван Рилски” разчита:
- на компетентността, ентусиазма и вярата на своите преподаватели, служители и студенти в прогреса на обществото по пътя на знанието и споделените ценности;
- на доброто име, създадено през 60-годишното присъствие на МГУ “Св. Иван Рилски” в духовния и икономически живот в Република България;
- на сътрудничество с държавните и регионални институции и бизнес организации;
- на разширяващото се партньорство с университети и научните организации от ЕС и извън него.

ПРИЕМ

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА В МГУ

ПРИЕМ 2014
Уважаеми кандидат-студенти,
През 2014 г. Вие може да кандидатствате в МГУ и да станете наши студенти чрез една от следните възможности (по Ваш избор):
1. С държавен зрелостен изпит (матура) по:
Български език и литература; Математика; Информатика; Физика; Чужд език; География; Химия; Биология. Отнася се включително и за завършили преди 2008г.
2. С оценката от защита на дипломна работа (теория на специалността, практика по специалността);
Отнася се за завършили професионални гимназии или професионални училища преди 2008г.
3. С полагане на конкурсен изпит (тест, комбиниран тест) по математика в МГУ или друго ВУ;
Предварителен изпит: 13 април - 9.00ч; юлска сесия: 6 юли – 9.00ч.

НОВО ЗА ПРИЕМ 2014
За 30% от местата в ОКС „бакалавър” (редовно обучение) се състезават помежду си следните категории кандидат- студенти:
1. Завършилите професионални гимназии по специалности от професионални направления, съответни на професионалните направления, по които МГУ обучава
2. Финалистите от националните кръгове на състезания (олимпиади) по професии от професионални направления, съответни на професионалните направления, по които МГУ обучава.
За повече информация: 028060530; 028060208
Email: education.uio@mgu.bg

София, Студентски град Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” сграда Ректорат, партер Приемна „Кандидат-студенти”
МГУ ВИ ЖЕЛАЕ УСПЕШНА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ

РЕКТОР

проф. д-р Любен Иванов ТОТЕВ

Кабинет: Ректорат,
Тел.: 8060201
e-mail: rector@mgu.bg

 

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

Адрес: гр. София, ул. “Суходолска” № 175

Тел.: 02/802 91 00;  02/802 91 91;

Факс:02/802 91 01;

E-mail: vsu@vsu.bg

Web site: www.vsu.bg

ЗА НАС

Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София e правоприемник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено през 1938 година с Указ на Н.В. Цар Борис III.

ВСУ “Л. Каравелов” е държавно специализирано висше училище.

Обществената му мисия е:
- да обучава български и чуждестранни граждани за придобиване на висше образование в професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия”;
- да поддържа европейски измерения в обучението на студентите;
- да провежда научноизследователска и приложно-практическа дейност в областта на строителството и архитектурата;
- да осъществява квалификационна дейност.

ВСУ “Л. Каравелов” е с дългогодишни традиции в подготовката на специалисти с висше образование в областта на строителството и предлага на студентите обучение на съвременно ниво. За периода на съществуване училището е дало образование на повече от 5 100 специалисти, от които над 300 чуждестранни граждани.
Снимка 1
Днес ВСУ “Л. Каравелов” подготвя висококвалифицирани строителни кадри от всички образователно-квалификационни степени – “професионален бакалавър”, “бакалавър”, “магистър” и “доктор”. Училището развива научноизследователска и приложно-практическа дейност, поддържа международни контакти и осъществява студентски и преподавателски обмен с висши училища от страни на Европейската общност.
Завършилите във ВСУ “Л. Каравелов” имат големи възможности за реализация и адаптивност в широк кръг от дейности в областта на строителството.
Възпитаниците на училището са заели трайно място в строителния бранш като: известни и уважавани строителни бизнесмени; практикуващи инженери у нас и в чужбина; ръководители на различни нива в държавния и частния сектор; преподаватели във висши и средни училища; научни работници и други.
ВСУ “Л. Каравелов” се намира в югозападната част на София, в екологично чист район и сградите му са разположени върху 106 декара парков терен с прекрасни изгледи към Витоша и Люлин планина. Училището притежава богата учебно-материална, информационна и спортна база и по същество представлява един цялостен учебен комплекс с необходимите административни, учебни, културно-битови и спортни сгради и съоръжения.

ИСТОРИЯ

Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София е наследник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено за нуждите на Строителни войски (Трудова повинност, Трудови войски). Преминало е през различни периоди и форми на съществуване – школа, средно, полувисше и висше учебно заведение. Създадено е с Височайший указ №22 /18.10.1938 г. на Негово Величество Цар Борис III. За кратък период от време е изградена учебно-материалната база в района кв. Лагера и е подбран командният и преподавателският състав. През 1942 г. училището е преместено в собствена сграда в кв. Горна баня.
През м. септември 1951 г. Школата е реорганизирана в Народно училище за трудови офицери (НУТО), а от 1952 г. носи името на бившия главен директор на Трудова повинност – генерал Благой Иванов. От 1966 г. училището е разположено в специално построена за целта сграда на ул. “Суходолска”, където се намира и в момента.
През 1969 г. училището е преобразувано в Полувисше народно военно училище за офицери от Строителни войски (ПНВУОСВ).
Поради значително нарасналия обем и сложност на строително-монтажните работи, изпълнявани от Строителни войски и нуждата от висококвалифицирани военни кадри с висше образование, с Указ на Държавния съвет № 1815/16.08.1973 г., училището е преобразувано във Висше народно военно строително училище “Ген. Благой Иванов” (ВНВСУ “Ген. Благой Иванов). Обучението се е провеждало по специалността “Промишлено и гражданско строителство” с два профила: строителни конструкции и технология на строителството.
В училището са подготвяни ръководни кадри не само за Строителни войски и за отрасъл “Строителство”, но и за Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и за други ведомства. Училището е било притегателен център за обучение не само за младежите от нашата страна, но и от редица други страни от Африка, Азия и Латинска Америка. В изпълнение на междуправителствени спогодби в него са обучавани курсанти и офицери от Танзания, Мозамбик, Куба, Лаос, Йемен, Виетнам, Монголия, Сирия и други.
През 1991 г. с Указ №248/15.08.1991 г. на Президента на Р България училището е преименувано във Висше военно инженерно строително училище “Любен Каравелов” (ВВИСУ “Любен Каравелов”).
От 31 август 2000 г. със Закон за преобразуване на Строителни войски, ВМТ и ВКПД в държавни предприятия (ДВ, бр. 57/14.07.2000 г.) ВВИСУ “Л. Каравелов” е девоенизирано и преименувано във Висше строително училище “Любен Каравелов” (ВСУ “Л. Каравелов”) със статут на държавно висше специализирано училище.

 

СПЕЦИАЛНОСТИ

Във ВСУ “Л. Каравелов” се извършва обучение на студенти в професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия” по следните специалности и степени:

Специалност “СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”:
- образователно-квалификационна степен “бакалавър” с професионална квалификация “строителен инженер”:
редовна форма със срок на обучение 4 години;
задочна форма със срок на обучение 5 години.
- образователно-квалификационна степен “магистър” след завършена степен “бакалавър” със специализация “СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ”:
задочна форма със срок на обучение 1 година и 6 месеца.
- образователно-квалификационна степен “магистър” след завършена степен “бакалавър” или „магистър” със специализация “ТЕХНОЛОГИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ”:
задочна форма със срок на обучение 1 година и 6 месеца.
- образователно-квалификационна степен “магистър” след завършена степен “бакалавър” или „магистър” със специализация “УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ”:
задочна форма със срок на обучение 1 година и 6 месеца.
- образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”:
редовна форма със срок на обучение 3 години;
задочна форма със срок на обучение 3 години и 6 месеца.

Специалност “АРХИТЕКТУРА” – образователно-квалификационна степен “магистър” с професионална квалификация “архитект”:
- редовна форма със срок на обучение 5 години и 6 месеца.

Специалност “СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” – образователно-квалификационна степен “бакалавър”, с професионална квалификация “инженер-архитект”:
- редовна форма със срок на обучение 4 години.

Специалност “САНИРАНЕ И ДИЗАЙН НА СГРАДИ” - образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”:
- редовна форма със срок на обучение 3 години.
- задочна форма със срок на обучение 3 години и 6 месеца.

Образователна и научна степен “ДОКТОР”

ПРИЕМ

1. Строителен факултет
* След средно образование
специалност "СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"
* Магистратури
специалност "СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"
- специализация "СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ"
- специализация "ТЕХНОЛОГИЯ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО"
- специализация "УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ"

2. Архитектурен факултет
* специалност "АРХИТЕКТУРА"
* специалност "СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"

3. Колеж по строителство
* специалност "СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"

Относно ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ вижте тук.

РЕКТОР

Радан Иванов Иванов

Лични данни
Научно звание: доцент
Научна степен: доктор
Служебен адрес: ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София
Телефон: (+359 2) 80 29 110
e-mail: r_ivanov@vsu.bg

 

Четвъртък, 10 Април 2014г. 11:14ч.

КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ АД

КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ АД

Адрес: гр. Земен, ул. Тичък 47

Тел.: 077/412 101;

Факс:077/412 040;

Моб.тел.: 0887/213 046;

E-mail:kv_zemen@abv.bg

Web site: www.coal-bg.com

ЗА НАС

Фирма КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ АД се намира в югозападната част на България, в град Земен, област Перник. Води своята история от 2008 година. Сферата на дейност, в която фирмата се развива е добива на варовици, производство на негасена вар, инертни материали за пътно строителство, бетон, бетонови изделия и разтвори, и варови разтвори.

Заводът е с разположение град Земен, на 70 километра от южната околовръстна дъга на град София. Разполага със две пещи за изпичане на вар, по - голяма едношахтова сто тонна и по - малка пещ, която е взета под наем.
За своето производство заводът има изграден бетонов възел. Производителността на възела е от осем до десет кубични метра за час.
Трошачо - сортировъчната инсталация разполага с :
- конусна трошачка ОМ45 с производителност осемдесет тона за час ;
- роторна трошачка с производителност осемдесет тона за час ;
- две челюстни трошачки ОМ35 с производителност сто тона за час ;

ПРОДУКТИ

- Негасена вар ;
- Инертни материали ;
- Бетон и бетонови елементи
- Варов разтвор
- Гърмена скална маса 0-120 ;
- Пакетирана гасена вар ;
- Плочи ;
- Бордгари ;
Дружеството има сключен концесионен договор за добиване на подземни богатства и варовици от находище Земен в участъка Турско Усое, с концесионна площ 186025 квадратни метра, с краен срок 2022 година.

ОФИСИ

Главен офис

град София,
жк Бокар 8,
бул. България

тел./факс:
02/854 80 01
02/854 80 04
02/854 80 05

 

Четвъртък, 10 Април 2014г. 10:56ч.

АВТОНОМ МЕТАЛ ООД

АВТОНОМ МЕТАЛ ООД

Адрес: гр. София, кв. Бусманци,  ул. Гурко No.50

Тел.: 02/973 83 17;  02/973 83 19;  02/973 80 59;

Факс:02/973 83 19;  02/973 80 59;

E-mail:office@autonommetall.com

Web site: www.autonommetall.com

ЗА НАС

Фирма "Автоном Метал" ООД е основана през 1990г. със седалище село Бусманци ( кв.Бусманци ).Основен предмет на дейност на фирмата е производство на детайли и възли за машиностроенето, парапети и конструкции от неръждаема стомана. Фирмата разполага със стругове и обработващи центри с цифрово управление, шлифовъчни машини, универсални машини - фрезови и стругови, отрезни машини, закалочна машина. 95% от производството на "Автоном Метал" ООД е предназначено за износ.

УСЛУГИ

Ние предлагаме:
- възстановяване на разрушени вътрешни резби при нас или при клиента със системата резбови втулки "HELICOIL"
- закрепване на въжета в различни елементи със специална машина при нас или при клиента
- машиностроителни услуги - струговане, фрезоване, шлифоване

ПРОДУКТИ

- Ние предлагаме парапети, дръжки за врати, рекламни стелажи и всякакви изделия от неръждаеми материали, изработени по ваш и наш проект.
- Ние предлагаме ASS системи от неръждаеми елементи за озеленяване на фасади, зимни градини.
- Ние предлагаме стоманени телове, производство на Vornbäumen Stahlseile GmbH, от 0,13 mm и телове от неръждаема стомана над 0,06 mm, произведени с най-модерните машини
- Ние предлагаме телени въжета, производство на Vornbäumen Stahlseile GmbH, от стомана, неръждаема стомана и месинг с диаметри от 0,5 до 50 mm. Ние предлагаме също и бронирани кабели и въжета с тройна свивка и можем да доставяме всички достъпни конструкции от кръгъл тел и кръгъл сноп в стандартно изпълнение и успоредна свивка, както и специални подемни въжета.
Телените въжета се използват за най-различни цели: например за асансьори за хора, товари и фасади, автомобили, портални и др. кранове, лебедки, уреди със задвижващи въжета, архитектура, минна промишленост, корабостроене, медицина, машиностроене и накити.
- Ние предлагаме козирки - една комбинация от стъкло и неръждаема стомана, осигуряваща предпазване от лошо време и същевременно една превъзходна елегантност и осветление на входа.
- Ние предлагаме неръждаеми елементи за свързване и обтягане на въжета с приложение във вътрешната архитектура, градинско озеленяване, морски спортове.
- Резбовите втулки, производство на Böllhoff GmbH, осъществяват съединения с високо натоварване в металните материали с малка якост на срязване - алуминиеви сплави и са се доказали в практиката от около 40 години. Тези резбови втулки от неръждаема стомана с доказано качество са оформени от ромбична профилна тел в пружинираща спирала. В две изпълнения: HELICOIL PLUS и HELICOIL PLUS ScrewLock. При второто изпълнение отпада необходимостта от подложна осигуряваща шайба.
Чрез оптимизираната конструкция сега е опростено монтирането на HELICOIL plus. Това се осигурява от технологията, с която HELICOIL plus може да се поставя и завива като винт. Може да се спести използваната до сега инструментална втулка с натягащ патрон. За завиването е достатъчен дорник за навиване, който по размери е сравним с болт.
- Ние предлагаме RIVKLE, производство на Böllhoff GmbH, нитовани гайки и болтове. Те са многостранното разрешение за закрепването на една натоварена гаечна резба в един тънкостенен детайл. Тя може естествено много лесно да се монтира на всякакви материали, синтетични материали и керамични детайли. Едностранното поставяне на RIVKLE глухо нитована гайка и болт, често е единственото решение при кухи тела, кутии или детайли, към които има достъп само от една страна. Тъй като при детайли с вече нанесено покритие или лакирани всякакво дообработване след процеса на поставяне отпада, то RIVKLE нитованите гайки и болтове могат да бъдат монтирани по време на всяка производствена фаза. Така тяхното поставяне е изключително гъвкаво. За разлика от заваръчните гайки при употреба на RIVKLE нитовани гайки и болтове детайлът не се уврежда от температурното натоварване. Работещият е предпазен, тъй като не се отделят вредни пари и газове, нито съществува опасност от изгаряне. Поради незначителния разход на време в процеса на поставяне и низките разходи за изработка, RIVKLE нитованите гайки и болтове противно на заварочните гайки имат преимущество като значително по-икономични:
*заемащи много място преси или клещи вече не са необходими
*RIVKLE нитованите гайки и болтове могат процесуално да се закрепят по много начини
*за производителите, които искат да доставят системи от детайли с резби, RIVKLE глухо нитованите гайки и болтове представляват едно предимство без рискове.

КЛИЕНТИ

- BEISSBARTH Gmbh
- ZYPPO LIFTS Gmbh
- HALLAMSHIRE ENGENEERING HOLDINGS LIMITED
- ДАКС ООД
- МЕТАТРОН МТ ООД
- ЕРГОН ООД
- НАФТЕКС
- SICAM S.r.l.

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Адрес: гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 119

Тел.: 02/971 80 68;  02/970 85 83;   02/971 80 69;

E-mail: unibit@unibit.bg

Web site: www.unibit.bg

ЗА НАС

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) е държавен университет, преобразуван на 29.IХ.2010 г. с решение на Народното събрание и е приемник на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, гласувано от Народното събрание през 2004 г., на Държавния библиотекарски институт, създаден през 1950 г., на Полувисшия институт по библиотечно дело (ПИБД), на Колежа по библиотечно дело (КБД) и на Колежа по библиотекознание и информационни технологии (КБИТ).
УниБИТ обучава по бакалавърски, магистърски и докторски програми за образователните и научни степени, по които има акредитация.
УниБИТ разполага със съвременна материална база за подготовка на своите студенти. Специално проектираната и построена сграда включва тържествена зала; специализирани семинарни кабинети; аудитории; компютърна лаборатория „Джон Атанасов” с модерни компютърни зали с локални мрежи и с постоянен достъп до Интернет, в които се изучават съвременни информационни и комуникационни технологии; Библиотечно-информационен център с читалня за 150 души, чийто специализиран библиотечен фонд е над 52 000 библиотечни единици, и книгохранилище за 80 000 документа; IP Point – информационно-консултантски център по интелектуална собственост; Кариерен център за подпомагане на професионалната реализация на студентите; Учебно-демонстрационна музейна сбирка „Духовност и лидерство”; музейна сбирка на съвременната българска духовност; издателство „За буквите – О писмнехь”; параклис „Св. Николай Чудотворец”; фонетичен кабинет; кабинети за преподавателите и за административния персонал; заседателна зала; модерен физкултурен комплекс със салон; тенис кортове; зала за фитнес; стол; кафе-клуб.
Изграждан в продължение на 60 години, УниБИТ удовлетворява много добре потребностите на около 2000 студенти и над 150 щатни и хонорувани преподаватели. Специализираните учебни семинари и кабинети притежават богати учебни фондове, като значителна част от тях са вече библиографска рядкост.
Продължителността на редовното и на задочното обучение в УниБИТ в образователно-квалификационната степен „Бакалавър” е четири години. Наред със знанията по основната специалност студентите получават много добра подготовка по информационни и комуникационни технологии, по английски език, а в някои специалности – и по руски език; имат възможност за добра спортна подготовка.
Обучението в УниБИТ за получаване на образователно-квалификационната степен „Магистър” е редовно и задочно, за някои програми – и дистанционно, с продължителност три семестъра за завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър” в УниБИТ и в други висши училища в страната и чужбина.
УниБИТ обучава и в образователната и научна степен „Доктор” редовно и задочно и чрез самостоятелна подготовка.
Предвидени са учебна практика и специализираща практика през последната година на обучението, които се провеждат в престижни институции, организации и фирми.
Завършилите УниБИТ могат да работят в библиотеки, издателства, книготърговски фирми, в държавната администрация, в информационния бизнес, в информационни центрове и служби, в архиви, музеи, галерии и други културни институции.
УниБИТ има богата издателска дейност за научна продукция – издава монографии, годишника „Трудове на УниБИТ”, Кирило-Методиевския вестник „За буквите – О писменехь”, научното списание „Издател” съвместно с катедра „Библиотекознание и обществени науки” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, сборници с доклади от ежегодно провежданата научна конференция на 1 ноември – Деня на будителите, който е официален празник на УниБИТ, и от семинари, както и учебници, учебни пособия и др.
УниБИТ притежава стандартна университетска харта „Erasmus”, която позволява на студентите мобилност по Програмата за учене през целия живот и да се обучават в различни университети в чужбина за определен период.
УниБИТ участва активно в международния професионален живот, осъществява международно сътрудничество по двустранни договори с аналогични институции в Русия, Германия, Франция, Полша, Сърбия и Черна гора, Турция и др. Членува в IFLA – Международната федерация на библиотечните асоциации, в LIBER – Асоциацията на европейските научни и академични библиотеки, в ICOM – Международния съвет на музеите, в Националния технически комитет по стандартизация в архивната, библиотечната, информационната и издателската дейност (ТК 16), в Съюза на библиотечните и информационните работници (СБИР) и др.
През 2005 г. в Библиотечно-информационния център към УниБИТ е поставено началото на музейна сбирка на съвременната българска духовност. Идеята за нейното създаване е продиктувана от нуждата за съхраняване на духовността и самосъзнанието на днешното информационно общество. Експозицията е събрала в себе си както културата, така и усещането за време – от съзерцанието на Николай Хайтов до артистизма на Стефан Данаилов, преплитането на изкуство и традиции, личности и постижения. До момента има изложени предмети и документи на 11 български интелектуалци (Антон Дончев, Любомир Левчев, Николай Хайтов, Йордан Радичков, Ангел Балевски, Вежди Рашидов, Божана Димитрова, Стефан Данаилов, Иво Папазов, Кремена Зотова, Христо Друмев).

МИСИЯ И ЦЕЛИ

Обществената мисия на УниБИТ е да подготвя висококвалифицирани, социално и личностно мотивирани и адаптивни към работната среда и предизвикателствата на информационното общество специалисти с реални и приложими теоретични знания и практически умения за работа в различни области на обществено икономическия живот, способни да общуват, да работят в екип и да поемат отговорността на граждани, призвани да допринесат за издигане на културното равнище на нацията и за интегрирането ни към европейските и световни ценности.
Университетът си поставя за основна стратегическа цел устойчивото развитие и доказването на своята нова идентичност като водещо в сферата на обучението по информационна сигурност, опазване и представяне на културно-историческото наследство, библиотечни и информационни технологии, информационно брокерство и печатни комуникации, както и пълноправното си участие във формирането и реализацията на държавните образователни политики.
От обществената мисия и стратегическата цел произтичат и следните приоритети и задачи пред Висшето училище:
- да постигне ново качество в обучението в съответствие с принципите на Болонската декларация на министрите на образованието на страните – членки на ЕС, от 1999 г. и с критериите, формулирани в Националната стратегия за развитие на информационното общество в Република България;
- да усвои бързо и пълноценно съвременните информационни и комуникационни технологии и тяхното използване в практиката, като приложи европейските образователни стандарти и европейската квалификационна рамка;
- да актуализира учебните планове и програми за пълното им хармонизиране с критериите на водещите в тази сфера български и чуждестранни висши училища;
- да разкрие нови, перспективни специалности, за да отговори на обществените потребности и интереси на българския и европейския пазар на труда;
- да развива и утвърждава системата за продължаващо обучение като фактор за повишаване на професионалната квалификация на своите възпитаници;

СПЕЦИАЛНОСТИ

УниБИТ обучава по бакалавърски, магистърски и докторски програми за образователните и научни степени в три професионални направления, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация:
- 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки"
- 4.6 "Информатика и компютърни науки"
- 9.1 "Национална сигурност"

Специалности в образователно-квалификационна степен „Бакалавър”
Специалности във Факултет по библиотекознание и културно наследство (ФБКН):
- Библиотекознание и библиография (ББ)
- Библиотечен и информационен мениджмънт (БИМ)
- Печатни комуникации (ПК)
- Информационни фондове на културно-историческото наследство (ИФКИН)
- Архивистика и документалистика (АД)
- Информационни ресурси на туризма (ИРТ)
- Комуникации и информиране (КИ)
Специалности във Факултет по Информационни науки (ФИН):
- Информационни технологии (ИТ)
- Информационно брокерство (ИБ)
- Информационна сигурност (ИС)
- Компютърни науки (КН)
- Информационни технологии в съдебната администрация (ИТСА)
- Национална сигурност и културно-историческо наследство (НСКИН)

Специалности в образователно-квалификационна степен „Бакалавър” след професионален бакалавър:
- Информационни технологии
- Информационно брокерство
- Библиотекознание и библиография (за завършилите УниБИТ преди 1997 г.)

Специалности в образователно-квалификационна степен „Магистър” след ОКС „Бакалавър”:
- Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки
- Библиотечно-информационен и културен мениджмънт
- Библиотечно-информационни комуникации
- Библиотечно-информационни технологии
- Електронен контент: иновации и политики
- Защита на културно-историческото наследство в Република България
- Издателски бизнес и електронни ресурси
- Изследване на науката и технологиите
- Културен туризъм
- Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда
- Медийна информация и реклама
- Мениджмънт на документи и архиви
- Музеен и арт мениджмънт
- Навигация на информационната среда
- Приложна българистика
- Управление на културно-историческото наследствo в условията на криза
Професионално направление: 3.5 Обществени комуникации и информационни науки
- Бизнес и административни информационни технологии и комуникации
- Информационна сигурност
Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки
- Software Engineering
- Електронен бизнес и електронно управление
- Електронно обучение
- Информационни технологии в медийния бизнес
- Информационни технологии и финансов инженеринг
- Информационни технологии
- Стратегическо ръководство, духовност, лидерство
- Технологично предприемачество и иновации в информационните
- Цифровизация и цифрови библиотеки
Професионално направление: 9.1. Национална сигурност
- Национална сигурност: духовност и лидерство
- Стратегически комуникации и информиране

Програми в образователна и научна степен "Доктор"
- Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
- Книгознание, библиотекознание и библиография
- Теория на научната информация
- Организация и управление извън сферата на материалното производство
- Наукознание

ПРИЕМ

ПРИЕМ 2014

КАТЕДРИ

Катедри във Факултет по библиотекознание и културно наследство
- Катедра "Библиотечни науки"
- Катедра "Библиотечен мениджмънт"
- Катедра "Книга и общество"
- Катедра "Културно-историческо наследство"

Катедри във Факултет по информационни науки
- Катедра "Информационни системи и технологии"
- Катедра "Комуникации и сигурност"
- Катедра "Компютърни науки"

РЕКТОР

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев
Кабинет: 112
Тел.: +359 (0) 2 971 80 52
Приемно време: всяка сряда от 11.00 ч. до 13.00 ч. с предварително записване.

 

Четвъртък, 10 Април 2014г. 08:47ч.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - град София

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - град София

Адрес: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов" № 15

Тел.: 02/9531 174;  02/9152 149;  02/9152 148;

E-mail: uo_ltu@abv.bg

Web site: www.mu-sofia.bg

ИСТОРИЯ

Законът за създаване на Медицински факултет към Софийския университет е приет от 17-то Народно събрание на 10 Ноември 1917 г. С постановление №21 на цар Фердинанд влиза в сила и е записано в правителствената Бяла книга на 22.11.1917г.
Законопроектът е внесен от министър Пешев. В своето обръщение той казвя: “Без съмнение, една от важните държавни задачи, които трябва да изпълним е откриването на Медицински факултет към нашия университет... Това, на първо място, е за нашата национална гордост и, по-важно, от чуството за достойнство на нашата страна, поела по пътя на едно по-добро бъдеще. Това също е и в резултат от необходимостта да положим основите на българската наука и в областта на медицината.”
Първата лекция в МФ е изнесена на 10 април1918. на официалното откриване присъстват министъра на образованието и членове на Висшия медицински съвет. Професор Г.Шишков прочита първата лекция на тема зоология, а втората е от Ал.христов, професор по физика.
Професор Иван Киров е първият избран за декан на МФ. Първите български професори – проф. Васил Моллов, проф. Стоян Киркович, проф. Парашкев Стоянов, проф. Стойко Петров, проф. Константин Пашев и проф. Атанас Теодоров издигат нивото на МФ, на нашата Alma Mater, като място, където хиляди български и чуждестранни лекари са придобивали и придобиват знания, медицински умения и етичните норми, завещани ни от Хипократ.
Първият факултетски съвет е създаден през 1917 г. Същата година започва своята работа и библиотеката на МФ, като са определени правилата за нейното функциониране и организация.
През 1925 д-р Змияров и д-р Попхристов започват издаването на “Premedicus”. Това е едно от първите списания за студенти по медицината в света. По този начин е създаден и първия извънучебен курс.
Първото специализирано научно дружество е създадено през 1923 г. - на българските дерматолози.
През 1929 и през 1930 факултета присъжда титлите Doctor Honoris Cause на д-р Муленс и д-р Марин Русев.
С течение на времето се създават българските научни медицински школи, огллавявани от изтъкнати учени с международен авторитет. Техните имена продължават да бъдат високо ценени от българската медицина. Сред тях са проф. Методи Попов (Катедра по биология), проф. Владимир Марков (Катедра по микробиология), проф. Асен Хаджиолов (Катедра по хистология и ембриология), проф. Васил Моллов, проф. Стоян Киркович, проф. Владимир Алексиев(Катедра по вътрешни болести), проф. Константин Пашев (Катедра по офталмология), проф. Богомил Берон (Катедра по дерматология) и проф. Стоян Белинов (Катедра по оториноларингология).
Някои от най-известните и авторитетни учени от Медицинския Факултет са били избирани за ректори на държавния университет “Св.Климент Охридски”: проф. В. Моллов (1923-1924), проф. В. Алексиев (1926-1927), проф. Ст. Киркович (1930-1931), проф. Ал. Станишев (1938-1939).
Приетата през 1946 г. поправка в закона за висшето образование повишава броя на катедрите от 12 на 31.
През 1950г. Медицински факултет става самостоятелна институция от Софийския университет. Съгласно указ №246 на Президиума на Народното събрание се създава Медицинска академия. За неин ръководител е назначен проф. М.Марков. През 1950 се създава Института за усъвършенстване и специализация на лекарите.
През 1954 г. Медицинска академия се преименува във Висш Медицински Институт – най-голямото медицинско училище в България.
Следващата реорганизация на медицинските институти е в началото на 70-те години, когато се възстановява МА, като в състава и влизат институтите в София, Пловдив, Варнаи, по-късно, Плевен и Стара Загора. Новата Медицинска академия е създадена с указ 921 на Държавния съвет от 30 април 1972. Към края на 1975 в нея работят 4168 преподаватели, като броят на студентите надхвърля 10 000.
С указ №921/1990 година МА възстанови предишния си статус на Медицински факултет. Това е по инициатива на МЗ.
Създаден като отдел по зъболекарство през 1942 г. Стоматологичният факултет се обособява като самостоятелен факултет през 1950 г. и се превръща в най-голямото съвременно стоматологично средище за подготовка на стоматолози от страната и чужбина, за развитие на стоматологичната наука и практика. Сред най-изявените преподаватели са професорите Славчо Давидов, Динко Странски, Димитър Свраков, Боян Боянов, акад. Николай Попов и др.
Фармацевтичният факултет се ражда като отдел фармация към Природо-математическия факултет на Софийския университет през 1942 г. Като факултет се обособява през 1951 г. в първата Медицинска академия. Днес той е единственото учебно заведение в България, в което се получава висше фармацевтично образование и следдипломно обучение. Той е факултет с висока национална и международна известност. Най-голям принос във фармацията имат проф. Трендафил Трендафилов, изтъкнат преподавател и учен с международно признание, професорите Аспарух Дойчинов, Димитър Далев, първият декан на Факултета и др.
Нуждата от интегриране на усилията в областта на общественото здраве доведоха да преобразуването на Факултет Сестринско дело във Факултет по обществено здраве през 2001 г. Неговото реализиране стана с подкрепата на Пакта за стабилност и в партньорство с водещи институции в страните на Европейския съюз и СЗО. По този начин бе създаден четвърти пълнокръвен факултет с европейско звучене в структурата на Медицинския университет, който допълва университетското преподаване и в сферата на хуманитарните и обществени науки. Учебната и изследователската му дейност се води от висококвалифицирани академични кадри с опит в сферата на здравната политика и здравния мениджмънт.
Ректорското ръководство и Ректоратът обединяват, насочват, интегрират и управляват многостранната учебно-образователна и изследователска дейност от колежите и центровете до факултетите на Медицинския университет.
Днес най-добрите жреци на Ескулап получават своята магическа сила в аудиториите, лабораториите и клиниките на Медицинския университет. Великият реформатор на медицината Хипократ започва своята клетва с благодарност към учителите и с обещанието лекарите да лекуват според най-добрите си знания, които днес се придобиват в медицинските институти и университети. Наградата Златния Хипократ израства от катедрена до академична и продължава да стимулира студентите по медицина, стоматология и фармация.
Наградата Панацея е родена през март 2004 г в навечерието на Патронния празник на Университета – 7 април, Световен ден на здравето – и ще насърчава преподавателите от Медицинския университет в София, посветили себе си в служба на болните, на хуманизма и на цялото човечество.
Медицинският университет – едно от най-големите и най-авторитетните лечебни, образователни и научни средища на българската и европейската медицинска наука.
Дългогодишните традиции на Медицинския университет и неговите преподаватели и студенти го водят към мястото, което той заслужава сред европейските медицински университети.

МИСИЯ

Медицинският университет в София заема уникално място в българската образователна система. В него високото качество на преподаване, постиженията в изследователската, лечебната работа и публичните дейности са интегрирани с цел МУ да е новаторски и реагиращ на нуждите обществен ресурс. Университетът се стреми към регионално лидерство чрез увеличаващо се качество на преподаване в среда на международно признати изследователски резултат.
МУ подготвя студентите си за работа в силно конкурентна среда, в която качеството е решаващ фактор за успех. В същото време МУ се стреми да развива у студентите толерантност, учение да работят в екип, отговорност, автономност, способност свободно да преценяват и вземат решения. По такъв начин МУ се стреми да отговаря на нарастващите обществени нужди.
При изпълнение на своята мисия МУ се стреми да:
- увеличи реномето си на международно признат изследователски център
- предлага отлично преподаване в обогатена от научно-изследователска работа среда
- увеличи броя на студентите и специализантите си от страната и чужбина
- произвежда възпитаници, които са адаптабилни и удовлетворяват увеличаващите се изисквания на работодателите (национални и международни) от всички сектори
- осигурява формиране на висококачествени преподаватели и подобрява ефективността им
- оптимизира използването на ресурси, за да се подобрят работната среда и асортимента от услуги за студентите и персонала
- постига ниво на бюджетни и извънбюджетни ресурси, което да позволява балансиран растеж, адекватни капитални инвестиции и поддържане на ниво, достатъчно за стабилна финансова основа в бъдещото развитие на университета.

ПОЧИВНА БАЗА

Почивната база на Медицинския университет се намира в гр. Китен, община Приморско, на брега на Южния плаж (само 77 стъпала към плажа и 50 метра от центъра на града).
Базата разполага с 24 броя стаи с три легла и 6 стаи с 2 легла със собствен санитарен възел, бунгала 23 броя с три легла и 7 броя бунгала с по две легла с общ санитарен възел.
Почиващите могат да ползват още стол за хранене, който предлага разнообразна и вкусна храна, бюфет за безалкохолни и алкохолни напитки, кафе, чай, бира и захарни изделия.
В двора на базата е разположен кът за почивка, детска площадка, маса за тенис, беседка

АСМБ

Асоциация на Студентите Медици в България
Асоциацията на Студентите Медици в България (АСМБ) е независима, демократична, неполитическа, неправителствена, нерелигиозна на студентите-медици от цялата страна. Тя е основана на трети март 1990 от няколко студенти по медицина, решени да се изправят пред предизвикателствата на променящото се общество. Те поставят основните цели на асоциацията, които са валидни и днес:
- Обединение на студентите медици в България, независимо от тяхната, религиозна и национална принадлежност.
- Подобряване на тяхната професионална квалификация, издигане на социалния им статус
- Подкрепа и сътрудничество в решаването на образователни обществени и социални проблеми на студентите по медицина.
- Организиране на международен студентски обмен.
- Представяне пред държавните органи и обществени организации социалните проблеми на студентите по медицина и търсене на съдействие за тяхното решаване.
- Отстояване на правата и законните интереси на студентите-медици
- Предоставяне на възможности за почасова работа
- Оказване на всестранна помощ при осъществяване на личните и колективните инициативи на студентите-медици.
Като всяка неправителствен организация ние имаме Национален управителен съвет и локални комитети във всички медицински факултети в страната. Управителният съвет се състои от 11 студента, като всеки отговаря за определена дейност.
Членове на АСМБ са повече от 500 студенти по медицина от цялата страна. Членството е безплатно и доброволно. Вече имаме 5 активно работещи локални комитета- в медицинските университети в София, Пловдив, Плевен Стара Загора и Варна.
Структурата на АСМБ се състои от Общо събрание / от членовете на всички локални комитети/, Управителен съвет и Контролен съвет /избирани веднъж годишно на Общото събрание/. Организират се срещи на локалните управителни съвети всяка седмица през годината, както и национални срещи два пъти в годината. Основният регулаторен документ на АСМБ е нашият устав, който може да бъде променен от Общото събрание /Уставът може да бъде намерен в меню Downloads на сайта/.
От 1993 г. АСМБ е член на Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина (IFMSA). Това е официалният форум на студентите по медицина, признат от ООН и АСМБ участва активно в инициативите на организацията. Чрез IFMSA АСМБ организира обменната си програма, както и се интегрира в международните процеси касаещи студентите по медицина.
АСМБ е член още на Коалиция “АнтиСПИН”, наред с други проявени в областта на превенция на ХИВ/СПИН правителствени и неправителствени организации.

ФАКУЛТЕТИ

Медицинският университет е едно от най-големите и най-авторитетните лечебни, образователни и научни средища на българската и европейската медицинска наука.
Дългогодишните традиции на Медицинския университет и неговите преподаватели и студенти го водят към мястото, което той заслужава сред европейските медицински университети.
Днес Медицинският университет разполага с четири факултета – Медицински, Стоматологичен, Фармацевтичен и Факултет по обществено здраве, както и с Департамент по езиково обучение и спорт.
Ако искате да научи повече за тях, моля следвайте връзките в лявото меню.
- Медицински факултет
- Факултет по дентална медицина
- Факултет по обществено здраве
- Фармацевтичен факултет

РЕКТОР

Чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн
+359 2 9523791
rector@mu-sofia.bg

Биографични бележки за Чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн
Професор Ваньо Иванов Митев е роден на 26.03.1954 г. в гр. Русе. Завършва средното си образование във Френската гимназия в гр. София през 1967 г., а висшето си образование по „Медицина” завършва в Медицинска Академия - София през 1982 г. Женен е с две деца.
След завършване на висшето си образование от 1982 г. до 1984 г. работи като лекар-неонатолог, ординатор в Окръжната болница в гр. Русе.
През 1984 г. постъпва в Катедрата по химия и биохимия на МФ при МУ - София като редовен аспирант.
През 1987 г. защитава дисертация и получава научната степен „Кандидат на медицинските науки" като преминава последователно през:
1987 г. – асистент;
1988 г. – старши асистент;
1990 г. – главен асистент;
1996 г. – доцент;
През 1996 г. защитава дисертационен труд за придобиване на научната степен „Доктор на биологическите науки".
През 1998 г. е избран за професор.
Проф. Ваньо Иванов Митев става най-младият професор в МУ-София.
В периода 1991-1994 г. проф. Митев е специализирал в Лабораторията по клетъчна молекулярна биология, INRA, Jouy en Josas, Франция.
От 1995 г. проф. Митев завежда лаборатория „Клетъчна сигнализация" в Катедрата по Химия и биохимия, а от 1998 г. завежда Сектор „Биохимия".
През 1999 г. е избран за Ръководител на Катедрата по Химия и биохимия, която ръководи и понастоящем. От 1999 г. до 2003 г. е Зам. декан по науката на Медицинския факултет на МУ-София, а от 2003 г. ръководи Международния отдел в Ректората на МУ-София.
От 2006 г. проф. Митев е ръководител и на Центъра по молекулна медицина.
Проф. Митев е автор на над 220 научни публикации с импакт фактор над 450 и с над 2500 цитирания. Автор и съавтор е на редица монографични трудове и учебници между които и на първия специално адаптиран за Web базирано обучение учебник „Биохимия в Интернет. Лекции по Биохимия”.
Проф. Митев е научен ръководител на 40 български докторанта и е консултант на 8 чуждестранни докторанта.
Научно-изследователската група на проф. Митев има спечелени и разработени над 100 български проекта по линия на МОН и Съвета за медицински науки на МУ - София и участва в разработването на 9 международни проекта и двустранни споразумения.
Проф Митев е носител на престижни български и международни награди:
през 2005 г. получава наградата „Ораховац” на МУ - София за най-добра научна продукция през последните 3 години;
през 2006 г. получава наградата на МУ - София „Signum Laudis с лента”;
през 2006 г. е обявен за „Учен на годината” и получава наградата на МОН;
Проф. Митев има над 11 награди и в областта на електронното обучение.
В ръководената от него катедра по Медицинска химия и биохимия през 2007 г., в не техническо Висше училище, се създава първата в България лаборатория по Web базирано електронно дистанционно и интерактивно обучение.
На 18.02.2008 г. проф. Митев участва в изборите за Ректор на МУ-София, на който пост е избран с убедително мнозинство.
На 16.02.2012 г. проф. Митев е преизбран за Ректор на МУ-София с 376 гласа от 376 гласували.
На 07.02.2012 г. е избран за Председател на Съвета на Ректорите на Висшите училища в България.
Удостоен е със званието "Doctor Honoris Causa" на Медицински университет - Пловдив и на Медицински университет гр. Лвов, Украйна.
Избран е за "Почетен гражданин" на три града гр. Враца, гр. Мизия и община Горна Малина.
На 23.10.2012 г. проф. д-р Ваньо Митев беше избран от Съвета на академиците за член-кореспондент на БАН.
Проф. Митев има над 50 български и международни награди.

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - град София

Адрес: гр. София, бул. Климент Охридски № 10

Тел.:02/962 59 97;  02/919 07 480;

E-mail: uo_ltu@abv.bg

Web site: www.ltu.bg

ИСТОРИЯ

За начало на висшето лесотехническо образование у нас се смята 1925 година, когато на 28 януари Академичния съвет на Софийския университет взема по принцип решение за откриване на Лесовъден отдел към Агрономическия факултет на Университета. През 1923 г. към Агрономическия факултет се открива катедра „Частно лесовъдство", чиито задачи са насочени към подготовката на агрономическите кадри в областта на лесовъдстрвото и към създаване на предпоставки за откриването на Лесовъден отдел към Агрономическия факултет.
В резултат на писма от Министерството на земеделието и държавните имоти (МЗДИ) и Дружеството на лесовъдите в България се избира комисия, която да изготви изложение във връзка с откриването на Лесовъден отдел. проф. Янаки Моллов
проф. Янаки Моллов - министър на народната просвета (9.06.1923 - 4.01.1926), ректор на Софийския университет и първи декан на Агрономо-лесовъдния факултетТака се стига до заседанието на Академичния съвет от 28.01.1925 г., на което се взема решение за откриване на Лесовъден отдел към Агрономическия факултет на Софийския университет. На следващо заседание (20.02.1925 г.) Академичният съвет на СУ взема решение занятията да започнат веднага и Лесовъдният отдел се смята за открит от летния семестър на 1925 г. Изпълнявайки поети по-рано ангажименти, МЗДИ с писмо от 30.12.1925 г. уведомява Ректора на СУ, че за обучението на студентите от Лесовъдния отдел се предоставят две учебно-опитни горски стопанства - „Гешова планина" (сега УОГС „Г. Ст. Аврамов" - с. Юндола), намиращо се в район на иглолистни гори и „Петрохански проход" (сега УОГС „Петрохан" - с. Бързия), намиращо се в район на широколистни гори. През 1938 г. за нуждите на студентите МЗДИ предоставя и едно Учебно-опитно ловно стопанство - Витиня.
През 1947 г. Лесовъдният отдел към Агрономо-лесовъдния факултет на СУ се обединява със създадения скоро преди това Лесовъден отдел към Пловдивския университет и се създава Лесовъден факултет към СУ. Той е един от четирите факултета, които са в основата на създаването на селскостопанската академия през 1947 г.
С Указ на Президиума на Народното събрание от 12 януари 1953 г., от Селскостопанската академия се обособяват три самостоятелни висши учебни заведения: Висш лесотехнически институт (ВЛТИ); Висш ветеринарномедицински институт и Селскостопанска академия „Г. Димитров" и трите със седалище в София. За първи ректор на Висшия лесотехнически институт е избран акад. Борис Стефанов, а за зам.-ректори - проф. Димитрър Стефанов, доц. Цвятко Христов и доц. Стоичко Христов.
Във ВЛТИ са обособени 5 специалности: Горско стопанство; Озеленяване на населените места; Механична технология на дървесината; Химична технология на дървесината и Лесоексплоатация и лесоинженерно дело (ЛИД). След обособяването му като отделно висше учебно заведение, на ВЛТИ е предоставена самостоятелна сграда в кв."Дървеница", която днес е главната сграда на университета.

На първи ред прави отляво надясно: Свилен Николов, Виктор Донов, Георги Димитров, Венко Калинков, Божин Богданов, Иван Добринов, Петър Костов, Желез Дончев, Георги Димитров, Александър Илиев; на втори ред отляво надясно: Сава Рибаров, Христо Сираков, Мила Атанасова, Пеню Карадочев, Цветана Македонска, Стоичко Христов, Йосиф Желязков; седящи отляво надясно: Радослав Зарев, Иван Михов, Гено Дончев, Пею Беляков, Спас Душков, Райко Петров
От есента на 1955 г. по идея на акад. Б. Стефанов се поставят и основите за създаване на учебния парк и ботаническата градина на ВЛТИ.
През 1965 г. се създава и утвърждава Научно-изследователският сектор (НИС) на ВЛТИ. Към него, освен преподавателите от института, работят и научни сътрудници и помощен технически персонал, които допринасят за развитието на фундаменталните и приложни изследвания в областта на лесотехническата наука у нас.
В резултат на редица преобразувания, през 1972 г. във ВЛТИ са обособени четири специалности, които са уникални за България: Горско стопанство; Озеленяване; Механична технология на дървесината и Механизация на горското стопанство и горската промишленост.
Нов момент е, че в рамките на тези специалности, с разпореждане на Комитета за наука, технически прогрес и висше образование (КНТПВО) от 30.03.1973 г. се утвърждава и образованието по профили. Така за специалността горско стопанство се формират профили по „Лесовъдство"; „Организация и управление на горското стопанство", който сега е в основата на факултет „Стопанско управление" и „Опазване и обогатяване на природната среда", който през 1990 г. прераства в специалност „Екология, опазване и възстановяване на природната среда".
За специалността МТД се обособяват профилите „Дървообработване" и „Мебелно производство", а за специалността „Механизация на горското стопанство и горската промишленост" - профилите: Механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелна промишленост и Механизация на горското стопанство и дърводобива.
С разпореждане на Бюрото на Министерс­кия съвет от 7.VIII.1974 г. във ВЛТИ, се създават два факултета:
- Факултет „Горско стопанство и озеленяване" (ФГСО);
- Факултет „Горска промишленост" (ФГП).
Факултетът „Горско стопанство и озеленяване" включва специалността „Горско стопанство" и нейните профили, и специалността „Озеленяване". За първи декан на ФГСО е избран проф. Иван Добринов, а за зам.-декани - доц. Борис Китин и доц. Георги Димитров.
Във факултета „Горска промишленост" също има две специалности: „Механизация на горското стопанство и горската промишленост" и „Механична технология на дървесината" с техните специализации. За първи декан на ФГП е избран проф. Нино Статков, а за зам.-декани - доц. Андрей Кавалов и доц. 3арко Попов.
През 1973/74 учебна година във ВЛТИ се обучават около 300 студенти (спрямо 80 орез 1945 г.), а преподавателският състав включва 15 професори, 34 доценти и 57 асистенти (срещу 4 професори, 1 доцент и 3 асистенти през 1945 г.).

През този период в Института се открива една проблемна научноизследователска лаборатория по Модифициране на дървесината и четири отраслови научноизследователски лаборатории (Ловно стопанство и оценка на ловни трофеи; Изследване и изпитване на дървообработващи машини и линии; Изследване и изпитване на горскостопански и дърводобивни машини; Възпроизводство и стопанисване на горските ресурси). През 1977 г. се основава и сектор за Проучване и проектиране по озеленяване (СПП) към НИС. Всичките тези звена, в които чрез движението за ТНТМ успешно са включвани и студенти, са работили отговорно и са постигнали значими резултати за развитието на лесотехническата наука и практика, в изследователската, проектната и конструкторската дейности.

След 1979 г., както и в другите висши училища у нас, се провежда поредната реформа в образованието. Изгражда се тристепенната структура на обучение по професионални направления. За специалностите във ВЛТИ първата степен на обучение обхваща широка обща фундаментална подготовка на студентите (срок на подготовка - 2 години); втората степен предвижда получаване на знания по специални дисциплини и определен обем от фундаментални знания (срок на подготовка 2 години) и в третата степен за 1 година се изучават тясно специализиращи дисциплини по направления, за които студентите, съгласно тогавашната система на разпределение, предварително са насочени към определена дейност и място за работа за задължителен период от три години.
Във връзка с тази реорганизация преподавателският състав на ВЛТИ разработва нови учебни планове, които с някои изменения и допълнения, и сега са в основата на подготовката на студентите по горско стопанство, горска промишленост и опазване на природната среда.
За разширяване на културата на възпитаниците на ВЛТИ и тяхната по-цялостна реализация в различните направления на стопанския и обществения живот, през 1979 г. към ВЛТИ се открива факултет за Обществени професии, с първи декан на обществени начала - доц. Петър Данков. По-късно факултетът прераства във факултет за Следдипломно обучение.
През м. март 1987 г. по решение на Академичния съвет във ВЛТИ се създава специализирана лаборатория по Опазване на природната среда, която обслужва научноизследователската дейност (НИД) и учебната работа със студентите.

От Институт към Университет. Нови факултети
Този етап от развитието на висшето лесотехническо образование се свързва с извършените в България след 1990 г. обществени, политически и икономически промени, като за университетската номинация на института най-важна е 1995 г. Тогава на 27 юли Народното събрание на Република България взема решение на даде университетски статут на ВЛТИ и утвърждава наименованието, предложено от Академичния съвет на ВЛТИ - Лесотехнически университет (ЛТУ). През същата 1995 г. със специален ритуал става и официалното откриване на новия учебно-лабораторен корпус (УЛК).
Нов момент от развитието на лесотехническото образование, наред с безплатното редовно обучение, след 1991 г. е въведената платена форма на обучение, която се прилага от учебната 1991/1992 г. и продължава до учебната 1998/ 1999 г. От учебната 1999/2000 г. за всички студенти се въвежда минимална държавна такса.
Като цяло промените на ВЛТИ и съответно ЛТУ са свързани с няколко важни обстоятелства:
Първо, възможността да се провежда обучение за подготовка на специалисти с висше образование по три от четирите основни научни области, а именно: природна, техническа и хуманитарна.
Второ, възприет е новият модел на тристепенно ниво на образование с образователно-квалификационните степени Бакалавър, Магистър и образователната и научната степен Доктор.
Трето, това е утвърждаване на нова учебно-научна структура на Университета. С решение на Академичния съвет от 14. IX. 1994 г. се откриват два нови факултета: Агрономически и Ветеринарно-медицински. За първи декан на АФ е избран доц. Г. Тренчев, а на ФВМ - проф. Г. Ковачев. В същото време се извършва и преструктуриране на съществуващите два факултета, от които се обособяват като самостоятелни: а) Факултет Горско стопанство (ФГС) - с декан доц. К. Любенов и зам. декани -доц. К. Бог­данов и доц. Ал.Ташев; б) Факултет Екология и ландшафтна архитектура (ФЕЛА) - с декан доц. Е. Павлова и зам. декан доц. Ив. Генов; в) Факултет Горска промишленост (ФГП) - с декан доц. Б. Динков и зам. декани доц. Хр. Михайлов и доц. Г. Благоев. Създава се и факултет Задочно и следдипломно обучение (ФЗСО) - с декан доц. И. Василева.

С решение на Академичния съвет от 20.Х. 1995 г. се открива Факултет Стопанско управление (ФСУ) - с първи декан доц. И. Йовков и зам. декан - доц. Ив. Палигоров. Така от 1996 г. ЛТУ има следната факултетна структура: Факултет Горско стопанство; Факултет Екология и ландшафтна архитектура; Факултет Горска промишленост; Агрономически факултет; Факултет Ветеринарна медицина; Факултет Стопанско управление; Факултет Задочно и следдипломно обучение. (От 1999 г. той е преобразуван в Център за следдипломна квалификация).
Факултетът Горско стопанство включва подготовката на студентите по следните специалности: Горско стопанство с образователно-квалификационните степени „Бакалавър" и „Магистър" и по Лесоползване с образователно-квалификационната степен „Магистър".
Факултетът Екология и ландшафтна архитектура води обучението по специалностите Екология, опазване и възстановяване на природната среда (Бакалавърска и Магистърска степен) и специалността Ландшафтна архитектура (Магистърска степен).
Факултетът Горска промишленост има 4 специалности, които по образователно-квалификационни степени са както следва: Дървообработване и производство на мебели - Бакалавърска степен; Механична технология на дървесината - Магистърска степен; Дървообработващи машини и съоръжения - Магистърска степен и Интериор и дизайн за мебели - Магистърска степен.

В Агрономическия факултет се подготвят студенти по специалностите Агрономство и Растителна защита ("Бакалавър" и „Магистър").
Факултетът Ветеринарна медицина подготвя специалисти по Ветеринарна медицина със степен „Магистър".
Факултетът Стопанско управление води обучение по специалностите: Стопанско управление (Бакалавърска и Магистърска степен) по направленията „Управление на горското стопанство и Управление на горската промишленост" и Алтернативен туризъм (Бакалавърска степен).
Факултетът Задочно и следдипломно обучение организира подготовката на студентите, следващи под формата на задочно обучение и осигурява провеждането на краткосрочни и дългосрочни квалификационни курсове в различните области на икономиката, науката, техниката и изкуството.
Съществен момент от развитието на ЛТУ е обстоятелството, че с постановление на Министерския съвет № 86/12.03.1997 г. формираните специалности в университета са включени и утвърдени в Държания регистър наобразователно-квалификационните степени във висшите училища на България, а обучението е съобразено с Единните държавни изисквания за тях.
Един от най-важните етапи в развитието на ЛТУ е свързан с провежданата у нас институционална акредитация на ВУЗ.
В резултат на проведената през 1999 г. Институционална оценка Акредитационният съвет на Националаната агенция за оценяване и акредитация към МС (НАОА) решава, че: 1) Обучението в ЛТУ отговаря на изискванията на Закона на висшето образование; 2) Лесотехническият университет получава акредитация за обучение в 3-те образователни степени, за срок от 5 години.
Въз основа на общата оценка, Акредитационният съвет на НАОА дава на ЛТУ правата да обучава докторанти по следните научни специалности: Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина (02.13.01); Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелна промишленост (02.13.02); Дървесинознание и дървесни материали (02.13.05); Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост (02.01.32); Екология и опазване на околната среда (02.22.00); Горско стопанство (04.04.00); Агрономство (04.01.00); Ветеринарна медицина (04.03.00); Озеленяване на населените места и ландшафта (04.04.10); Икономика и управление по отрасли (05.02.18); и Организация и управление по отрасли (05.02.21)

ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ

Със званието “Почетен Доктор” се удостояват изтъкнати дейци на науката и културата, с принос за развитие на съответната научна област. Лесотехническият университет удостоява с това почетно звание учени, които работят в научните области, които са застъпени в Университета: горско стопанство, горска промишленост, екология, ландшафтна архитектура, аграрни науки и ветеринарна медицина.

Първият удостоен със званието “Почетен Доктор” е проф. Асен Биолчев.
Досега със званието “Почетен Доктор на ЛТУ” са удостоени следните учени:
- Проф. Асен Биолчев
- Д-р Бурнхард Людке (Германия)
- Акад. Мако Даков
- Д-р Желязко Георгиев
- Проф. Гено Дончев
- Проф. Пеню Карадочев
- Проф. Иван Добринов
- Проф. Андрей Райчев
- Проф. Христо Шехтов
- Д-р Жан-Пиер Сорг (Швейцария)
- Д-р Джон Шейфър (САЩ)
- Проф. Светла Генчева
- Проф. Нино Статков
- Проф. Никола Колев
- Проф. Йордан Кулелиев
- Г-н Томас Фелер - Посланик на Конфедерация Швейцария в България
- Проф. Георги Кючуков
- Проф. Йордан Марков
- Д-р Томас Поп (Германия)
Почетният знак на Лесотехническия университет се връчва както на лица, така и на организации. С почетен знак се удостояват дейци на науката и практиката, които са постигнали забележителни успехи в работата си и чиято дейност е свързана с Лесотехническия университет. С почетния знак на Лесотехническия университет се удостояват и студенти, отличили се с постигнати успехи в учебната и научна дейност.

ФАКУЛТЕТИ

- Факултет Горско стопанство
Факултет “Горско стопанство” (ФГС) е приемник на Лесовъдния отдел при Агрономолесовъдния факултет на Софийския университет, основан през 1925 г. Във Факултета се обучават студенти по специалността “Горско стопанство”, която е ак­ре­ди­тирана от Националната агенция по оценяване и ак­ре­ди­та­ция към МС с най-високата оценка за програмна акредитация – „мн. добър”. С традициите и опита от над 80-годишната си история, академичният състав на ФГС се гордее с постиженията на своите повече от 5000 възпитаници, които създават нови гори в България и по света и се грижат за устойчивото стопанисване на “зеленото злато” на планетата

- Факултет Горска промишленост
Нашата мисия е да обучаваме и да създаваме висококвалифицирани инженерни кадри за дървообработващата и мебелната промишленост и интериорния дизайн на мебели и обзавеждане.
Основната ни цел и задачи са чрез изучаване на върховите постижения на науката, техниката, технологията и дизайна, чрез прилагане на опита и традициите на водещите в тази област страни, чрез активна научно-изследователска и внедрителска дейност, насочена към нуждите на практиката, да предоставим качествено образование и подготовка на инженерни кадри, които да гарантират успешна конкурентоспособна професионална реализация.
За осъществяване на мисията, за постигане на основната цел и задачи, ФГП разполага с висококвалифициран преподавателски състав, с модерна материално-техническа база, с учебно-производствени центрове и лаборатории, поддържа тесни професионални контакти с водещи в ЕС образователни и научни институции, производствени фирми и проектантски бюра от България.

- Факултет Екология и ландшафтна архитектура
При нас се обучават студенти и докторанти в две специалности, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация: „Екология и опазване на околната среда” (бакалаври, магистри и докторанти) и единствено в България- „Ландшафтна архитектура” (магистри и докторанти).
Мисията ни е да предоставим на нашите студенти и докторанти съвременно и на високо ниво образование, което да гарантира тяхната успешна професионална и обществена реализация, както и да дадем своя достоен принос в развитието на науката в областта на екологията, опазването и възстановяването на околната среда и ландшафтната архитектура. Обединявайки образователна, научно-изследователска и научно-приложна дейност, ние решаваме проблеми, свързани с опазването и устойчивото управление на природните ресурси и създаването и поддържането на здравословна и естетична околна среда. Факултетът разполага със съвременна материално-техническа база и високо квалифициран научно- преподавателски състав.

- Факултет Стопанско управление
Факултет „Стопанско управление” (ФСУ) на Лесотехнически университет, София е създаден с решение на АС на ЛТУ от 1995 г.
Факултет „Стопанско управление” (ФСУ) се утвърждава и развива като модерен европейски образователен и научен център в областта на стопанските науки в сферата на горското стопанство, горската промишленост, селското стопанство, природоползването и туризмa.
Мисията на ФСУ е да осигурява развитие на науката, висококачествено обучение и конкурентноспособно подготвени специалисти в областта на стопанските науки в сферата на горското стопанство, горската промишленост, селското стопанство, природоползването и туризмa.
Образователните цели, които си поставя академичния състав на ФСУ са:
Да подготвя конкурентноспособни и адаптивни кадри с висше образование в образователно-квалификационните степени „Бакалавър” и „Магистър”.
Да поддържа и развива условия за осигуряване на високо качество и конкурентноспособност на обучението и на научните изследвания по научни специалности в областта на социалните, стопанските и правните науки.
Да осигурява възможности за мобилност на студентите и преподавателите, както и условия за продължаващо обучение на специалисти, завършили други професионални направления и специалности.
Основните задачи, които изпълнява Факултета, в изпълнение на своята мисия и цели са:
1. Създаване, поддържане и развитие на образователни стандарти и на условия за обучение на кадри с висше образование за нуждите на:
Специалност „Стопанско управление”,
„Бакалавър” – редовно обучение;
„Магистър” – редовно и дистанционно обучение.
Специалност „Алтернативен туризъм”,
„Бакалавър” – редовно обучение;
„Магистър” – редовно обучение.
2. Поддържане и развитие на Системата за управление на качеството в ЛТУ при обучението в професионалните направление „Администрация и управление” и „Туризъм” във ФСУ.
3. Създаване и развитие на условия за обучение и за научни изследвания в приоритетни области на икономиката, управлението и организацията на горското стопанство, горската промишленост, селското стопанство, природоползването и алтернативния туризъм.
Факултетът е водещ учебен и научен център в областта на управлението и устойчивото развитие.
Той е инициатор и организатор на един от най-популярните и престижни форуми в тази област – МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“, Юндола.
Научно-преподавателският състав на ФСУ се състои от 8 професори, 14 доценти и 18 нехабилитирани преподаватели на основен трудов договор с ЛТУ, които работят в 5 катедри, разположени в централната сграда (А) - ІІІ и ІV етаж и Учебно-лабораторния корпус (УЛК) на Лесотехническия университет.

- Факултет Ветеринарна медицина
Факултетът по ветеринарна медицина (ФВМ) обучава студенти по специалността “Ветеринарна медицина” от 1994 г. През 1999 г. е получил първата акредитация за редовно обучение на студенти, за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” и професионална квалификация „ветеринарен лекар”. Акредитационният съвет на НАОА на заседание, проведено на 13.11.2008 г. даде нова програмна акредитация на специалността от регулираните професии “Ветеринарна медицина” за ОКС “Магистър” за срок от 6 години. Обучението е с продължителност 5,5 години в съответствие с изискванията на “Наредбата за единни държавни изисквания" и съответната директива на Европейския съюз, с приемен изпит по биология.Завършилите обучението могат да продължават обучението за придобиване на научната и образователна степен „доктор”.
Във ФВМ се обучават студенти и докторанти от Македония, Сърбия, Гърция, Кипър, Израел, Турция,Сирия, Либия и други държави.
Дипломирането е след тримесечен стаж и полагане на изпит по две групи учебни дисциплини: I Вътрешни незаразни болести,хирургия, акушерство и гинекология; II Хигиена, технология и ветеринарно-санитарна експертиза на суровини и храни от животински произход, инфекциозни болести и паразитология.
Подготовката на студентите във ФВМ в гр. София им предоставя възможности като бъдещи ветеринарни лекари да се реализират професионално във всички сфери, предмет на ветеринарната медицина, включително: научно-изследователските и диагностични ветеринарномедицински институти и лаборатории от НВМС, Националния център за аграрни науки, БАН, в системата на НВМС за нуждите на здравеопазването на националното животновъдство и държавния и граничен ветеринарномедицински контрол, Висши и средни учебни заведения, Ветеринарномедицинските служби в Министерството на вътрешните работи, Министерство на отбраната и Министерство на транспорта, като консултанти на застрахователни дружества и фирми за внос и износ на животни, като представители на чуждестранни фирми за дистрибуция на лекарствени средства, биопрепарати, дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни средства.
Законът за ветеринарномедицинската дейност и квалификацията на завършилите ФВМ при ЛТУ им дава възможност да разкриват частни ветеринарномедицински кабинети (амбулатории, клиники, лаборатории и аптеки.)
Част от завършилите обучението във Факултета работят успешно в Австрия, Германия, Испания, Канада,Гърция, Израел, Македония и други държави и оценката на работодателите за тяхната професионална подготовка е подчертано положителна.
История
Факултетът по ветеринарна медицина е създаден през 1994 г. в рамките на Лесотехническия университет в гр. София.
Първи декан на ФВМ е проф. двмн Г. Ковачев, със зам. декан доц.д-р Т. Маринков.
Втори декан е проф.дбн Л. Кънчев със зам. декан проф. двмн Й. Каменов.
Трети декан (с два последователни мандата по 4 години от 1999 г. до 2007 г.) е проф. д-р Й.Костадинов със зам. декан доц. д-р Г. Георгиев и доц. д-р М. Петров.
Четвърти декан от 08.05.2008 г. е проф. двмн Йотко Каменов Иванов със зам. декани доц. д-р Красимира Генова, проф. двм Първан Митов Първанов и доц. д-р Матей Тодоров Деянов.
Пети декан от 16.12.2011 г. е проф. двмн д-р Богдан Янев Аминков със зам. декан проф. двм Г. Георгиев
Договори
ФВМ има сключени договори за научно - образователно сътрудничество с НДНИВМИ „проф. Г. Павлов” –София, Института по микробиология „Акад. Ст. Ангелов” при БАН, Института по биология и имунология на размножаването при БАН, Института по експериментална патология и паразитология (БАН), Националния център по аграрни науки, Института по планинско земеделие и животновъдство – гр. Троян, Института по животновъдство гр. Костинброд и с ветеринарномедицинския факултет от гр. Сесари, Италия.
Във ФВМ е установена практика да се провеждат ежегодни научни сесии под надслов „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, с разширено участие на университетски преподаватели и студенти, научни работници от сродни организации и от чужбина, след което се издава и разпространява сборник с научни доклади.

- Агрономически факултет
Нашата мисия е да се генерират, интегрират и прилагат знания за отглеждане на земеделски култури. Чрез обединение на преподаване, изследователска и научно-приложна дейност се стремим да откриваме решения на проблеми свързани с устойчивото управление на земеделски стопанства, да направим подбор на опазващи почвеното плодородие и щадящи околната среда практики, както и да разпространяваме тези знания. Факултетът разполага със съвременна материално-техническа база и високо квалифициран научно-преподавателски състав.
При нас се обучават студенти и докторанти в две акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация специалности: Агрономство; (бакалаври, магистри и докторанти) и Растителна защита (бакалаври, магистри и докторанти). Приемът на студенти и в двете специалности за образователно-квалификационна степен Бакалавър и Магистър се извършва с конкурсен изпит по биология.

ПРИЕМ

Как можете да кандидатствате в ЛТУ?
С конкурсен тест по Математика – за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината,
Екология и опазване на околната среда, Стопанско управление, Агрономство, Растителна защита
С конкурсен тест по Математика, по Английски език или изпит по Биология и изпит по Рисуване в две части – за специалностите Ландшафтна архитектура и Инженерен дизайн
С конкурсен изпит по Биология – за специалностите: Ветеринарна медицина, Агрономство, Растителна защита, Екология и опазване на околната среда, Горско стопанство, Технология на дървесината
С конкурсен тест по Английски език – за специалностите: Стопанско управление, Горско стопанство, Технология на дървесината, Екология и опазване на околната среда, Агрономство, Растителна защита
С конкурсен изпит по Рисуване в две части и оценка от държавен зрелостен изпит по Математика, Биология, Чужд език, География, Физика или Химия – за специалностите Ландшафтна архитектура и Инженерен дизайн
С оценка от държавен зрелостен изпит по Математика - за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината, Екология и опазване на околната среда, Стопанско управление, Агрономство, Растителна защита
С оценка от държавен зрелостен изпит по Биология - за специалностите: Ветеринарна медицина, Агрономство, Растителна защита, Екология и опазване на околната среда, Горско стопанство, Технология на дървесината
С оценка от държавен зрелостен изпит по Чужд език - за специалностите: Стопанско управление, Горско стопанство, Технология на дървесината, Екология и опазване на околната среда, Агрономство, Растителна защита
С оценка от държавен зрелостен изпит по География - за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината, Екология и опазване на околната среда, Стопанско управление, Агрономство, Растителна защита
С оценка от държавен зрелостен изпит по Физика - за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината, Екология и опазване на околната среда, Агрономство, Растителна защита
С оценка от държавен зрелостен изпит по Химия - за специалностите: Горско стопанство, Технология на дървесината, Екология и опазване на околната среда, Агрономство, Растителна защита
* За всяка специалност оценката от конкурсния изпит и държавния зрелостен изпит се умножава със съответен коефициент. За специалностите "Ландшафтна архитектура" и "Инженерен дизайн" изпита по рисуване в две части е задължителен.

РЕКТОР

Проф. д-р Веселин Стаменов Брезин

Адрес: бул. Климент Охридски 10, сграда А, кабинет 118; 240
Телефони: (+359 2) 91 907 / 480; 240
(+359 2) 962 59 97 e-mail: rektor@ltu.bg; brezin@ltu.bg
Факс: (+359 2) 862 28 30 

Висшето си образование завършва през 1975 г. във ВЛТИ, специалност "Механична технология на дървесината". През 1979 г. постъпва на работа в ЛТУ като асистент.Защитава дисертация на тема "Снижение шума поточных линий мебельного производства" през 1986 г. От 1988 г. е доцент, а от 2002 г. е професор.

Изнася лекции по дисциплините:
* Технология на фурнира и слоестата дървесина;
* Промишлена екология и охрана на труда;
* Технологично управление на малки и средни предприятия;
* Производство на опаковки от дървесина и дървесни материали.

Основни направления на научните интереси:
* механична технология на дървесината и дървесни материали;
* шум и вибрации;
* инженерна екология.

Сряда, 09 Април 2014г. 11:17ч.

СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД

СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Адрес: гр. София, ул. Владайска река No 12

Тел.: 02/936 74 39 ;

Факс: 02/936 78 59 ;

E-mail: office@solbulgaria.com

Web site : www.solbulgaria.eu

ЗА НАС

Фирма СОЛ България ЕАД е създадена през 1998 година, със седалище град София. Тя е съвместно българо-италианско дружество с мажоритарен акционер SOL S.p.a, Монца (фирма с почти едновековна история, с представителство в 17 европейски страни). СОЛ България ЕАД разполага със собствена производствена и технологична база, изградена на площадката на бившето предприятие „Въгледвуокис“ – дългогодишен традиционен български производител и дистрибутор на технически и медицински газове.
Предмета на дейност е насочен в сферата на производство, дистрибуция, транспортиране и търговия с качествени технически, индустриални и медицински газове, със съответните за това съоръжения, материали и инсталации за тяхното приложение.
Групата СОЛ е водещ европейски производител - има мрежа от 55 фирми в 22 европейски страни и Индия, повече от 2500 служители и продажби за над 580 млн. евро за 2012 г.
СОЛ България ЕАД разполага с висококвалифицирани кадри, които притежават богат опит в тази област, както и с богато оборудване.
Дружеството е наложено на пазара, притежава дългогодишен опит и множество доволни клиенти и партньори !

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Медицински газове
- медицински кислород ;
- медицински азот ;
- медицински азотен оксид ;
- медицински въглероден двуокис ;
- медицински синтетичен въздух ;
- медицинска въздух ;
- смеси на медицински газове ;
- смеси, предписани от лекар ;
- чисти и специални газови смеси за диагностика ;
- Чисти и ултра чисти газове и смеси за лаборатории ;
- течен и газообразен хелий ;
- азот за запазване на биологичен материал ;
Центровете за разпространение на медицински газове  
- центрове за съхранение и дистрибуция на медицински газове ;
- центрове за производство на медицински въздух ;
- компоненти на разпределителни системи (редуктори на налягане, терминални дистрибуторски звена)
- системи за евакуация на анестетични газове ;
- табла, греди и висящи елементи за операционни зали ;
- аксесоари за използване на медицински газове (дебитомери, овлажнители, вакуумни регулатори и т.н.).
Центрове за дистрибуция на газове за лаборатории Услуги за болници
Справики
Желязна металургия
- Кислородни конвектори ;
- Кислород рафиниран в пещи ;
- горелки за подпалване на пещи ;
- Кислороди, аргони и азоти за AOD И VOD конвектори ;
- Азот и аргон за хомогенизиране на бани ;
Металообработване
Стъкла и керамика
- Производство на плоски стъкла по специален метод ;
- Охлаждане с течен азот за производство на опаковки и домакинско стъкло ;
- Полиране на готова продукция ;
Химикали и фармацевтични продукти
Електроника
- Специални газове, използвани при производството на полупроводници като ксилан, фосфин, серен хексафлуорид и т.н.
- Изключително чист азот за продухване и пране на "бели камери"
- Чисти и изключително чисти газове, стандартни и точни смеси за почистване на инструменти и за обработка на лабораторен анализ.
Механика
Дълбоко замразяване и охлаждане
Хладилен транспорт
Опаковане в модифицирана атмосфера
Аквакултури
Обработка на първична води
Термично унищожение
Разтворител за рециклиране

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на дружеството е господин МАРИН СТОЕВ ДИМИТРОВ.