Галина Николаева

Галина Николаева

Понеделник, 16 Декември 2013г. 15:59ч.

ЛЕМЕКОН АД

ЛЕМЕКОН АД

Адрес: гр. Елхово, ул. Александър Стамболийски 170

Тел.: 047/888 110;  047/888 112;  047/888 111;

Факс:047/888 115;

E-mail:lemekon@mail.bg

ЗА НАС

ЛЕМЕКОН АД град Елхово е известен и утвърдил се на българския пазар, основен производител на свързващи елементи за водопреносни мрежи и системи за питейно - битово водоснобдяване и напоителни системи.
Фирмата е частно акционерно дружество, с предмет на дейност - производство на отливки, фасонни части и водопроводна арматура, метални изделия, търговия в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. Основана е през 1948 год., а като леярен завод функционира от 1958 година. Известен като завод "ФАЧК", по - късно като машиностроителен завод "Никола Дуков".
В наименованието му се съдържа основната производствена дейност. С аривиатурата: Леярство Метални Конструкции от 1996 г. Разположена е на производствена площадка с обща площ 82 дка.Независимо, че дружеството е в отдалечен малък град - предимство е разположението на имота между входната пътна артерия на града от гр. Ямбол и международния път, свързващ Елхово с контролно - пропусквателния пункт Лесово - Хамзабейли, Турция.
Обема на производство не е голям, но е достатъчно известно в цялата страна, ползва се с авторитет и уважение сред обществени, научни и търговски среди и институции.
В дружеството сега се произвеждат 463 типоразмера изделия, в т.ч.:
* Свързващи елементи от сив чугун, съсредоточени в 20 основни групи и типоразмера - жиба за азбестоциментови тръби, жиба за PVC тръби (с обикновен и удължен маншон), преходни жиба за PE-HD тръби (с обикновен и удължен маншон), водовземни скоби, съединения фланцови тип ФС, преходи, намалители, фланци, шахтови капаци, решетка с рамка за улични оттоци, подови сифони, гърнета за ТСК, воронки и др., с годишно производство от 500 до 800 тона. Предназначението им е за ремонтни дейности на етернитовите тръбопроводи на тръбопроводи от ковък и лят чугун, от стомана и стомана с РЕ покритие, тръби от РVС, поли пропилен и полиетилен. Благодарение на десетилетията ноу - хау и на непрекъснатото усъвършенстване на производствените процеси във фирмата е запазена уникалната технология - леене съчетано с ръчна формовка, осигуряващи достижението дори до 0,78% технологичен брак.
* Свързващи елементи от стомана, обособени в три основни разновидности и 286 типоразмера - фланци свободни и глухи, комбинирани въздушници за напорни тръбопроводи, колена фланцови и гладки, дъги фланциви и гладки на всички видове градуси, тройници - гладки, еднофланциви, двуфланцови, кръстачи, намалители и др. с годишно производство от 160 до 300 тона.
Само през 2006 год. се разработиха и пуснаха на пазара още 7 нови изделия от вида - ЖИБО ПРЕХОДНО С УДЪЛЖЕН МАНШОН, удароубивател, чугунени фланци, тетки.
Масовите потребители на произвежданата от дружеството продукция са областните и общински дружества в системата на В и К в цялата страна, държавните поделения и частните водни сдружения в напоителната дейност на селскостопански полета, множество частни и общински строителни фирми. Чрез частни търговски дружества, осъществяваме индиректен износ на продукция в чужбина - Македония, Сърбия, Австрия, Гърция и в други страни.
Потенциални клиенти, които в недалечното минало бяха приоритетни партньори са 22 областни и регионални поделения на "Напоителни системи" ЕАД, изживяващи всеобщата икономическа криза. С не по - малки възможности са още множеството частни и общински строителни фирми, еднолични търговци и частни лица.
Производствената дейност на дружеството се осъществява в две основни технологични направления:
* Производство на изделия от сив чугун - 20 по БДС 1799-71;
* Изработване на стоманено - сварни конструкциии от листова и профилна стомана
Ст А3 СП по БДС 2392-71.
Произвежданата от ЛЕМЕКОН АД продукция отговаря на следните стандарти:
БДС 2542-77; 1621-86.
Акционерното дружество разполага с:
* Моделно - касова екипировка за всички видове елементи, съобразно европейските стандарти;
* Лаборатории за входящ и изходящ контрол на суровината и за изпитания на изделията;
* Защитено свидетелснво за търговска марка.
- Здравен сертификат на Министерството на здравеопазването с утвърдена техническа спецификация;
- Санитарно разрешително от Министерството на здравеопазването;
- Сертификати по оценка на съответствието за фасонни части от сив чугун и от стомана, предназначени за изграждане на извънсградни мрежи за контакт със студена питейна вода и топла вода за потребление с всички параметри на работно налягане и размери.
Притежаванети документи са с придружаващи от БАН "Институт по металолеене" контролен изпитвателен протокол за марката чугун. От Министерството на здравеопазването изпитвателен протокол за безвредното действие на изделията в контакт с питейна вода.
За защитаване на Сертификатите за оценка на съответствието ежегодно се извършва одит от сертифициращата организация, която присъди най - високите оценки при проверката.
ЛЕМЕКОН АД е бенефициент по програма ФАР за сертифициране на дружеството по ISO 9001-2000.
От 2 години се предласгат изделия на пазара с прахово - полимерно антикорозионно електростатично покритие, съгласно разпоредбите на ТСК - Асоциация по качеството. Комплексното обслужване на клиента е приоритет , чрез кооперирани доставки, болтове, гайки и уплътнители, съобразно изискванията по БДС.
Запазеният авторитетен инженерен състав работи с лекота и предава своя опит на изключително младежкия състав на персонала. Средната възраст на колектива е 35 години, с висока квалификация и образователен ценз.

ПРОДУКТИ

- Муфи тип Жибо
- Преход с фланец за PVC тръби
- Фланец глух
- Тръба канализационна
- Сифон подов
- Скоба
- Аварийна връзка
- Съединения фланцови
- Гърнета улични
- Фланци стоманени плоски
- Колена 90
- Тройник
- Жаба клапа
- Въздушник комбиниран

Понеделник, 16 Декември 2013г. 13:11ч.

КЦМ АД - град Пловдив

КЦМ АД

Адрес: гр. Пловдив, ул. Асеновградско шосе

Тел.: 032/623 557;

Факс:032/623 557;

E-mail:office@kcm.bg

Web site: www.kcm2000.bg

ЗА НАС

КЦМ АД е част от холдинговата структура на КЦМ 2000 АД. Фирмата е безспорен лидер в производството на цветни и благородни метали в Югоизточна Европа и Черноморския регион и работи активно за екологосъобразното им утвърждаване като ефективни пазарни продукти.
Годишният капацитет на производството на олово е 65 000 т., а на цинка – 80 000 т.
Съвременната визия на КЦМ АД е достойна за лидерската му позиция – модерно управление, професионализъм, динамика в развитието и стремеж към усъвършенстване, иновации и търсене на нови възможности за диверсификация на продукцията. Инвестициите в човешкия ресурс, въведените системи за управление на бизнеса, съвременната технологична и техническа база са ключа към удовлетворените потребности на клиентите и партньорите на фирмата.
Бизнес решенията на КЦМ АД са съобразени със световните стандарти по качество, безопасни и здравословни условия на труд при гарантирана защита на околната среда.
Стратегията на КЦМ АД е насочена към запазване на високата конкурентна способност на произвежданата продукция чрез внедряване на добрите практики и извършване на сериозни иновационни действия. Фирмата активно участва в създаването и внедряването на ефективни технологични, инвестиционни и организационни решения, адекватни на интересите на своите акционери и способстващи за подобряване на благосъстоянието и икономическия потенциал на обществото.

ПРОДУКТИ

Борсови метали
Продукцията на КЦМ АД е регистрирана на следните международни борси за метали:
Лондонска метална борса (LME) – регистрация на олово метал качества KUM 99.99 и KUM 99.97 и цинк метал качество KUM 99,995 (SHG);
London Bullion Market Association (LBMA) – сребро на блок, ленти и гранули.
От 2006 година КЦМ АД е включен в листата на одобрените производители и доставчици на сребро на други две борси:
Дубайската борса за търговия на диаманти и благородни метали (DMCC) – сребро на блок и гранули;
Борса на благородни метали в Истанбул (IGE) – сребро на блок и гранули
- Цинк и цинкови сплави
- Кадмий
- Сярна киселина
- Цинков сулфат
- Олово и оловни сплави
- Злато и златни изделия
- Сребро и сребърни изделия

 

Понеделник, 16 Декември 2013г. 12:18ч.

ТЕРРА 2000 ООД

ТЕРРА 2000 ООД

Адрес: гр. Червен бряг, кв. Индустриален

Тел.: 0659/922 37;  0659/923 63;  0659/923 76;

E-mail:terra_2000@abv.bg

Web site: www.shef.hit.bg

ЗА НАС

“Терра 2000” ООД е утвърден производител на тухли, добре познати на строителните предприемачи от цялатастрана. Фирмата се налага с отличното качество на тухлите, излезли от тунелите и рингови пещи на завода в гр. Червен бряг.Особено място в промишления живот на “Терра 2000” ООД заема производството на скулптурни пластики от глина. Те са плод на художествените търсения на утвърдения творец Кирил Христов – носител на национални награди – свързал творчеството си с керамичната фабрика.

 

ДЕЙНОСТ

Дейноста на дружеството се разширява и обхваща:
- производство и търговия с тухли
- производство на уникални керамични пластики
- експозиция "Керамика"
- търговия със строителни материали
- бензиностанция с газстанция
- бетонов център с пресевна станция
- автомивка
- търговски комплекс "Лотос"
- коктейл бар "Централ"
- интернет зали
- търговия с компютърни компоненти и системи
- мелничен комплекс
- закупуване на земеделски земи

Понеделник, 16 Декември 2013г. 11:55ч.

СТАМ ТРЕЙДИНГ АД

СТАМ ТРЕЙДИНГ АД

Адрес: гр. София, кв. Враждебна, ул. Кремиковско шосе 15

Тел.: 02/945 42 12; 02/945 40 65; 02/945 44 08;

Факс:02/945 41 54;

E-mail:office@stamtrade.com

Web site: www.stamtrade.com

ЗА НАС

„Стам Трейдинг” АД е учредено през 2001г. и за изминалите десет години е успяло да се утвърди като водещ производител на алуминиеви сплави в България. Постигнатия успех за този кратък пeриод от време е плод на усилията на ръководството да управлява фирмата като се придържа към всички европейски стандарти за качество и екологични норми. Доказателство за това е и факта, че през месец ноември 2006г. фирмата успешно приключи процедура по сертифициране на внедрената в „Стам Трейдинг” АД система за управление на качеството съгласно стандартите на EN ISO 9001:2008.Освен това фирмата е покрила също и европейските стандарти ISO 14 001 : 2004 Система за управление по отношение на околната среда и OHSAS 18 001: 2007 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, като след сертифицирането си тя ще може да гарантира, че производството й е съобразено с изискванията и нормите на съвременното общество. Политиката на дружеството е насочена към все по – пълното задоволяване на увеличаващите се изисквания на клиентите, като всяко ново изискване е предизвикателство за фирмата, с което тя се справя.
Към момента дружеството разполага с три пламъчно отражателни пещи за леене на алуминий, както и с добре оборудвана производствена база и офис. Капацитета на производство на пещите е по около 20 т. за 24 часа, което прави по около 600 т. месечно. Доказала качеството на своята продукция както на българския така и на европейския и световен пазар фирмата подготвя да пусне в експлоатация и четвърта пещ, с която нейното производство ще достигне 1 000 т., в отговор на увеличеното търсене. В работния процес са заети над 100 души разпределени в производството, спомагателни дейности и администрация, като тенденциите са след увеличаването на производствените мощности заетите в производството да се увеличат с 25%.
Около 90% от готовата продукция е предназначена за износ предимно Италия, Германия , Словения и други европейски държави, а 10% предназначена за стратегически клиенти от страната. Не е случаен големия интерес на чужди фирми към продукцията произвеждана от „Стам Трейдинг” АД , тъй като фирмата се стреми да произвежда алуминиеви сплави съобразени с най – високите стандарти и норми за качество.
С оглед затваряне на производствения цикъл – от преработката на алуминиеви отпадъци до готови изделия и съобразно с всички норми и идеи на устойчивото развитие през 2006 г. „Стам Трейдинг” АД закупи завод в град Панагюрище за отливане на алуминиеви изделия под високо налягане. Фирмата разполага с материално техническа база на високо технологично ниво със своите шест машини за леене „Полак” и има възможност да задоволява по специфични и нестандартни изисквания на клиентите на базата на гарантираното качество на суровината, която използва. Пред фирмата стоят широки хоризонти на развитие и амбициозни програми за изпълнение.
Друго направление, в което „Стам Трейдинг”АД се развива в съответствие с всички условия на пазарното стопанство е търговията с метали и метални изделия. Фирмата разполага с магазин предлагащ богат асортимент от изделия предназначени за нуждите на строителството и промишлеността.Доставките на стоки и материали се извършват само от утвърдени български производители и вносители, доказали своята коректност на българския пазар. Основната цел на „Стам Трейдинг” АД е да удовлетвори в максимална степен нуждите на всеки клиент, предлатайки гъвкави оферти и срокове за изпълнение на получените поръчки.

 

ДЕЙНОСТ

- Производство на алуминиеви сплави
Основната дейност, в която „Стам Трейдинг” АД специализира е производството на алуминиеви сплави. Съобразени с едни от най – високите критерии за качество на европейските пазари фирмата произвежда освен основните видове сплави DIN 226, DIN 230, DIN 231 и DIN 239 така и сплави по желание на клиента, като всяка нова и нестандартна поръчка е предизвикателство за фирмата. Произведените от фирмата продукти намират широко приложение в редица сектори на промишлеността. За да бъдат спазени изискванията на клиентите се правят минимум три проверки на химичния състав на сплавите посредством два апарата за спектрален анализ. Съществува възможност за корекция на елементи като Ca, Mn, Sn, Ti. Всички сплави се третират за отстраняване на не металните включения. Използваната от нас технология позволява производство на пълната гама вторични алуминиеви сплави. Производството се извършва в три пламъчно отражателни пещи съобразени с всички екологични норми и критерии, захранвани с природен газ. Месечното производството на алуминиеви сплави е 1 000 тона, като тенденциите са да се увеличават, което нарежда „Стам Трейдинг” АД като най – големия производител на този продукт в България. Гаранция за високото качество на сплавите произвеждани в „Стам Трейдинг” АД е и сертификата получен от фирмата през ноември 2006 година ISO 9001:2000 система за управление на качеството. За производството на съответна алуминиева сплав е необходимо предварително от страна на клиента да бъде зададено процентното съдържанието на различните химични елементи. Ние от „Стам Трейдинг” АД издаваме сертификат , с който гарантираме, че зададените от клиента параметри са спазени.
От "СтамТрейдинг" АД винаги сме се стремели да задоволяваме нуждите на клиентите си във възможно най-пълна степен. Ето защо, решихме да разширим гамата отпредлаганите от нас продукти, добавяйки препарати за дегазиране и средства за отделяне на шлак от стопилката. Смятаме, че по този начин бихме Ви спестили време и усилия, тъй като ще имате възможност да намерите повече от необходимите Ви суровини за производство на едно място. Препаратите, които избрахме да предложим на Вашето внимание са:
1. ECOSAL– AL 101
Това е средство за отделяне на шлаката и почистване на стопилки от алуминий и неговите легирания. Покривният слой, образуван в следствие на обработката с препарата предпазва от вторична оксидация. ECOSAL – AL 101 е под формата на прах и може да бъде използван и при ниски и средни температури. Предлага се в хартиени торби от 25кг.
2. ECOSAL– AL 113
Това също е средство за отделяне на шлаката и почистване на стопилки от алуминий и неговите легирания. Покривният слой, образуван в следствие на обработката с препарата предпазва от вторична оксидация. ECOSAL – AL 113е под формата на гранулат и не съдържа прахообразни вещества. С по-малки количества от препарата може да се постигне редуциране на замърсяванията и газовете в алуминиевите стопилки. Може да бъде използван и при ниски и средни температури. Предлага се в хартиени торби от 25кг.
3. ECOSAL– AL 320
Това е средство за рафиниране, обезгазяване и почистване на стопилки от алуминий, за леене под налягане. При обработка на стопилката с такъв род препарати се намалява съдържанието на газове (кислород) в стопилката и се отстраняват оксидните свързвания. ECOSAL – AL 320 е под формата на таблети със стандартно тегло 250 г., опаковани в метално фолио.
    
- Производство на алуминиеви детайли
С оглед на затваряне на производствения цикъл - от преработката на алуминиеви отпадъци до готова продукция през 2006г. „Стам Трейдинг” АД разшири своята дейност като закупи предприятие за отливане на алуминиеви детайли под високо налягане в град Панагюрище. По този начин фирмата цели по – добро задоволяване на нуждите на своите клиенти. Предприятието е модернизирано и съобразено с всички екологични норми и безопасни условия на труд прилагани в ЕС. Предприятието разполага с много добра материално технологична база за изработването на детайли от различно естество. Новото предприятие разполага с една 1 000 – тонна, една 400 – тонна, три 250 – тонни, две 160 – тонни , машини за леене „Полак”. Възможностите за развитие в това направление са големи тъй като предприятието разполага с високо квалифициран персонал, който е в състояние да се справи с най – сложните и нестандартни заявки на клиентите. Качеството на отливаните детайли е гарантирано и от висококачествените суровини, които също са произведени от фирмата превърнала се в еталон за качество.    

- Изкупуване на скрап от алуминий
„ Стам Трейдинг” АД изкупува скрап от алуминий и други цветни и черни метали. Политиката на дружеството е насочена към по – пълното и рационално използване на отпадъците от метали а също така и с всички принципи на устойчивото развитие. Фирмата работи както с фирми, така и с частни лица , които предоставят метални отпадъци на пункта ни находящ се в гр. София,кв. Враждебна, Кремиковско шосе № 15. Изкупуването на скрап е съобразено със действащата в момента законова уредба в страната. Качествените характеристики на предаваните отпадъци се следят при постъпването във фирмата , тъй като алуминиевите и някои други отпадъци се използват за производството на сплави, а за тяхното качество фирмата гарантира със името си превърнало се в аналог на качество и коректност.


КЛИЕНТИ

Екипът на „Стам Трейдинг” АД работи активно за да удовлетвори в максимална степен изскванията на своите клиенти. Ние от фирмата се стремим да предлагаме високо ниво на обслужване, да изпълняваме в най – кратки срокове получените поръчки и да предлагаме висококачествени продукти съобразени с всички норми за качество и екологични критерии установени в ЕС. Доказала лоялността и коректността си фирмата търгува както със стратегически партньори от България така и с водещи европейски компании в областта на машиностроенето и промишлеността. Около 90% ог готовата продукция на фирмата е предназначена за износ, което е красноречив факт за доказаното високо качество на нашите продукти, а 10% е за задоволяване на вътрешния пазар. Основните дестиниции за направление на стоката ни са фирми от Германия, Словакия, Италия и други, оценили високото качество на нашите продукти. Политиката на управление, която ръководството на „ Стам Трейдинг” АД следва е коректно обслужване на своите клиенти, като с оглед да ги облекчи максимално фирмата предлага и транспорт до съответните производствени помещения. Ние от „Стам Трейдинг” АД роботим активно и за привличане на нови клиенти, пред които да докажем коректността си и високото качество на нашата продукция. Така се надяваме да се превърнем в желани партньори и за други фирми пред, които сме готови да докажем своята коректност и желание да работим заедно.

ПАРТНЬОРИ

Значителна част от успеха на една компания зависи от внимателното подбиране на партньорите, с които тя работи. „СТАМ Трейдинг” АД поддържа дългогодишни и успешни бизнес отношения с утвърдени доставчици на суровини за производство на алуминиеви сплави както от страната, така и от чужбина.
Основни доставчици на материали за производство са:
- От България – „Надин Транс” ООД; „Надин Комерс” ООД; „Ровотел Стийл” ООД;; „НОРД” ООД; „Сплавкомерс” АД; ЕТ „ДАНИОН – Данаил Рангелов; „Ерида трейд” ЕООД; „Кабакчиев” ЕООД „Ета Метал” ЕООД; „Тенекс – С” АД; „Косаня” ЕООД, Уникко – 99” ЕООД, „Роб-Дис” ООД, „Триомет” ООД, „Алброн” ООД и др.
- От Македония – „ПАВОР” ДООЕЛ Велес; Еко Циркон и др.
- От Сърбия – „Югоресурс” Д.о.о.
- От Чехия – Promet CZ s.r.o.
- От Холандия – B.I.T Metals BV
Сред основните ни доставчици на готова продукция от черни метали са:
- „Никома - 97” ЕООД; „Интерком груп” ООД; „Струма метал” АД; „ХЪС” ООД; СД „Хелиос” – Пловдив; „Ерми” ЕООД; “Тисен Круп Юпитер Стомана”; „Сид - Пак България” АД и др.
За извършването на международните транспортни услуги се доверяваме на:
„СИС Логистикс” ООД
e-mail за контакти: magdalena_kirova@abv.bg
тел.: 02/975 83 83.
И двете фирми са се доказали като надеждни и коректни партньори.
Доставчици, които предоставят машини и оборудване за подпомагане на производствения процес са:
„Бимко” ЕООД; „Хрома” ООД; „Апекс сервиз” ООД и др.

Понеделник, 16 Декември 2013г. 11:38ч.

ТАНСУ ЕООД

ТАНСУ ЕООД

Адрес: гр. София, бул.Фритьоф Нансен 15

Тел.: 02/9 888 168; 02/9 865 862; 02/4 707 641;

Факс:02/9 865 862;

Моб.тел.: 0879/816 989;

E-mail:office@tansutravel.com

Web site: www.tansutravel.com

ЗА НАС

Туристическа агенция Тансу Травел е лицензиран Туроператор и Турагент с Удостоверение № 04911 и е застрахована по смисъла на чл. 42 от Закона за Туризма в застрахователна компания БУЛСТРАД със застрахователна полица № 3405070240000010
Агенцията предлага Туристически услуги в страната и чужбина, екскурзии, почивки, круизни програми, хотелски резервации, застраховки, индивидуални пътувания по програми избрани от клиента, конгресен туризъм, организиране на мероприятия, ученически екскурзии и почивки
В последните осем години Тансу Травел приоритетно изработва и предлага на пазара туристически програми и почивки на гръцките острови : остров Корфу, остров Закинтос, остров Евия, остров Санторини, остров Скопелос, Скиатос и Алонисос. Екскурзии с комбиниране на Йонийските и Цикладските острови, както и северните Спорадски острови.
През новия туристически сезон 2012, екипът на Тансу Травел се постара да създаде нови интересни дестинации и наред с вече утвърдените , се надява да удовлетвори и най-изтънчените желания на пътешествениците.
За всеки от вас с “професия турист”, предлагаме широк спектър от самолетни, автобусни, индивидуални пътувания.

ОФЕРТИ

ОФЕРТИ ПРЕДИ КОЛЕДА
- Будапеща
- Виена и Будапеща
- Будапеща и Виена
- Прага Братислава Будапеща
- Прага Виена Будапеща
- Румъния
- Виена - самолетна
НОВА ГОДИНА 2014
- Остров Корфу 4 нощувки
- Остров Корфу 3 нощувки
- о.Корфу собствен транспорт
- Янина
- Атина 4 нощувки
- Остров Евия 4 нощувки
- Остров Евия 3 нощувки
- Лутраки Spa
- Лептокария и Метеора
- Катерини Паралия
- Кавала
- Охрид
- Скопие
- Загреб
- Дубровник
- Черна Гора и Дубровник
- Ниш
- Лесковац
- Албания
- Албания с Охрид
- Белград 2 нощувки
- Белград 3 нощувки
- Будапеща 3 нощувки
- Букурещ
- Букурещ 3 нощувки
- Виена 4 нощувки
- Виена 5 нощувки
- Швейцария
- Истанбул
- Гюре Турция
- Чанаккале
- Дидим
- Кушадасъ
- Анталия
- Дубай
- Сицилия самолет
- Палермо - Сицилия
- Лондон самолет
- Виена самолет
- Прага самолет
- Париж самолет
- Кан самолет
- Коста дел Сол
- Тунис
СКИ ПОЧИВКИ
- Италианските Алпи
ИКОНОМИЧНИ
- Кападокия - 5 дни
- Румъния - уикенд
- Черна Гора и Дубровник

 

ОТСТЪПКИ

- за групи от 12-15 човека -25 лева на човек
- за групи над 15 човека - 30 лева на човек
- за редовни клиенти на Агенцията - 20 лева на човек
- за коопоративни клиенти – по договаряне
Клиентите на агенцията избират една от изброените отстъпки, но не могат да ги комбинират и използват по няколко. Всички изброени отстъпки са валидни за групови пътувания.

Събота, 14 Декември 2013г. 10:44ч.

ОУ "ГЕОРГИ РАЙЧЕВ" - град Стара Загора

ОУ "ГЕОРГИ РАЙЧЕВ" - град Стара Загора

Адрес: гр. Стара Загора, кв."Три Чучура-север"

Тел.: 042/672 289;

Моб.тел.: 0876/258 058; 0877/460 787;

E-mail:sougrsz@abv.bg

Web site: www.sougrsz.bg

ЗА НАС

 Основно училище "Георги Райчев" се намира в квартал "Три чучура - север", град Стара Загора. В него се обучават деца от І-ви до VІІІ- ми клас. Учебното заведение е с общинско финансиране, а учебни часове са разпределени в една смяна.

ДИРЕКТОР

Директор на учебното заведение е господин Николай Димов Широв.

Петък, 13 Декември 2013г. 16:29ч.

СЛИМ ООД

СЛИМ ООД    

Адрес: гр. Силистра, ул.”Вежен” №3

Тел.: 086/821 842;  086/820 221;

Факс:086/820 221;

E-mail:m.panteleeva@slim-silistra.com

Web site:www.slim-silistra.com

ЗА НАС

Фирма „СЛИМ” е регистрирана през 1990г. в гр.Силистра.
Специализирана е в производство на резервни части за селскостопанска техника; производство на верижни и зъбни колела с прави и наклонени зъби до модул 12; зъбни колела с вътрешни зъби до модул 12;конусни зъбни колела до модул 8; цементация; обемна закалка; закаляване с ТВЧ и др.
Фирмата има лиценз за поддържане ремонт и преустройство на:
- мостови,козлови и портални кранове и релсовите пътища към тях;
- електрически телфери,немонтирани на кранове;
- въжени грайфери и др.

МАШИНИ

За извършване на дейността си фирма „СЛИМ”разполага с високо квалифициран персонал и следните машини:

- Универсални стругове.- Универсални фрезмашини.
- Инструментални фрезмашини.
- Колонни бормашини.
- Радиална бормашина.
- Борверк.
- Щос машина.
- Зъбофрезова машина за цилиндрични,верижни,червячни зъбни колела с прави и наклонени зъби до модул 12.
- Зъбодълбячна машина за цилиндрични зъбни колела с външни ивътрешни зъби до модул 12.
- Машини за конусни зъбни колела с прави зъби до модул 8
- Заточна машина.
- Машина за шлайфане на цилиндрични и конусни външни и вътрешни повърхности.
- Машина за шлайфане на плоски повърхности.
- Банциг за метали.
- Ел. пещи за цементация и обемна закалка.
- Установка за ТВЧ.
- Твърдомер по Роквел.
- Оксижен.
- Електрожени.
- Апарат за заваряване със СО.
- Механични ножовки.
- Ръчна лебетка - 1.5т.
- Ел. телфер.
- Козлови кран - 8т.

ПРОИЗВОДСТВО

Специализируется на производстве запасных частей для сельскохозяйственной техники, производства и передачи цепи с прямыми зубами и склонны к модулю 12; передач с внутренней зубов к модулю 12; конических передач до 8 модулей; цементация; навалом темпера; закалка с ТВЧ и другие.
Компания имеет лицензию на право вести ремонт и реконструкцию:
-мостов, козлов и портальных кранов и железнодорожные пути к ним;
-електрически телфери,немонтирани на кранове;
-канат захватов и многое другое.

Петък, 13 Декември 2013г. 14:26ч.

НН СЕРВИЗ ООД

НН СЕРВИЗ ООД

Адрес: гр. София, ул. "Поручик Н. Бончев" № 10

Тел.: 02/978 11 65;

Факс:02/978 11 82;

Моб.тел.: 0882/34 34 24;  0878/60 80 08;

E-mail:office@nnboschservice.com

Web site:www.nnboschservice.com

ЗА НАС

"НН Сервиз" ООД, сертефициран "BOSCH Diesel Center"
“НН Сервиз” е член на голямото семейство на “BOSCH-GROUP” Германия, от 2004 г. Разполагаме с най-съвременно и уникално за България оборудване за диагностика, ремонт и регулиране на всички видове дизелови горивни уредби BOSCH, както и последно поколение скенери и софтуер за пълна компютърна диагностика на леки, товарни и тежкотоварни автомобили, строителна и селскостопанска техника.
Сервизът притежава Сертификат “Bosch Diesel Center” за ремонт и регулиране на гориво-нагнетателни помпи (ГНП) и дюзи Bosch както следва:
-Common Rail pump CP3
-In-line pump type M
-In-line pump type MW
-In-line pump type P-7xxx
-In-line pump type P-8xxx
-In-line pump type R-H
-In-line pump type RE-EDC
-Two spring nozzle holder assembly
-Unit Injector System
-Unit Pump System
-Distributor injection pump VE-EDC
-Distributor injection pump VP29/30/44
Нашите многоуважавани клиенти получават перфектно обслужване от високо квалифициран персонал, обучен и сертифициран в школите на Bosch Германия и Австрия.
ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!  НИЕ ВИ ОЧАКВАМЕ!

ДИАГНОСТИКА

Диагностика на място удобно за клиента е нова услуга предоставяна от "НН Сервиз" - Бош Дизел Център, която цели:
-да Ви помогне при покупка на автомобил втора употреба като установим техническото състояние на двигателя;
-да направи по-достъпна диагностиката на строителна и селскостопанска техника, морска техника (моторни лодки и яхти) и дизелови агрегати;
-да намали разхода на корпоративни клиенти с голям брой автомобили нуждаещи се от диагностика;
-да получите висококачествена услуга без компромис;
-да пести ценното време на клиента;
-да сме до Вас, когато имате нужда.
"НН Сервиз" - Бош Дизел Център разполага с професионална техника, лицензиран софтуер и висококвалифициран персонал за извършване на компютърна диагностика на леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили, строителна и селскостопанска техника, морска техника и дизелови агрегати.
В какво се състои услугата:
-Прочитане и изтриване на грешки;
-Нулиране на сервизни интервали (напомняне за смяна на масло);
-Отчитане и анализ на показания на изпълнителни звена и модули по време на работа на двигателя: температурни датчици, състояние на горивната система, колянов вал  (извличане на "живи данни");
-Обучение и програмиране на модули;
-Задействане на изпълнителни механизми;
-Адаптации и др.
Цена на услугата:
-За леки автомобили и микробуси - 60 лв. с ДДС*;
-За тежкотоварни автомобили, автобуси, строителна, селскостопанска и морска техника - 80 лв. с ДДС*.

ВНОС И ПРОДАЖБА

Продажба и вграждане на оригинални резервни части BOSCH
"НН-Сервиз" ООД - BOSCH Diesel Center е  дистрибутор на оригинални авточасти BOSCH за ремонт на леки, товарни и тежкотоварни автомобили, строителна и селскстопанска техника. За бързото обслужване на клиента сме изградили складова база и магазин за продажба на едро и дребно, предлагащи богата номенклатура от авточасти, аксесоари, масла и консумативи на водещи фирми в авотомобилния бранш.

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник - петък
от 08:00 до 18:00 часа

Събота и неделя
почивен ден

Петък, 13 Декември 2013г. 13:44ч.

АТП АТОМТОПЛОПРОЕКТ ООД

АТП АТОМТОПЛОПРОЕКТ ООД

Адрес: гр. София, кв.”Изгрев”

Тел.: 02/816 45 30;  02/816 45 33;

Факс:02/816 45 32;

E-mail:mail@atomtoploproekt.com

Web site:www.atomtoploproekt.com

ЗА НАС

Проектиране, модернизация, строителство и монтаж, поддръжка и експлоатация на енергийни обекти. Kонсултантски и инженерингови услуги на български и чуждестранни клиенти в областта на енергетиката. Технологични, конструкторски и технико-икономически разработки в енергетиката. Анализи на безопасността на АЕЦ и разработване на инженерни мероприятия за обезпечаването ú.
Представителство на чуждестранни фирми.
Информационно обслужване.
Маркетинг и доставка на енергийно оборудване и резервни части за него.
Доставки за енергийни обекти, включително за АЕЦ.
Дейности по преработка и съхранение на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци. 

ПРОЕКТИ

Нови проекти
Преглед, контрол и авторизация от правоспособни проектанти на работен проект за конструиране на манипулатор за разглобяване и демонтиране на образци-свидетели.
Проектиране на система от газоздувки в СК-3 - две работни и една резервна.
Преместване на водородните рекомбинатори от 3 и 4 блок в хермозоната на 5 и 6 блок.
Производство на електрическа и/или топлинна енергия чрез директно изгаряне на биомаса. Линк към презентацията тук.
Разработване на документация и доставка на подгреватели високо налягане камерен тип (ПВН-К)-5,6 RD21,22,11,12W01 - АЕЦ “Козлодуй” блок №5 и блок №6.
Доставка на система за сепарация на втори пароотбор на К1000/1500-2 на АЕЦ “Козлодуй” блок №5 и блок №6.
Хранилище на образци свидетели от корпусите на реакторите към енергоблокове №5 и №6 на АЕЦ “Козлодуй”

Стари проекти
- Доставка на нови анкерни комплекти за СПНЗЧ за блок №5 и блок №6 на АЕЦ “Козлодуй”
- Разработване на програма за изчисляване, анализ и оценка на механичните характеристики на тръбопроводи група „В” на блок №6 на АЕЦ „Козлодуй” след 100 000 часа експлоатация.
- Разработване на монтажни проекти за всяка от трите системи за безопасност (УКТС) на блокове №5 и №6
- Изготвяне на технически и работен проект на система за преработка на течни радиоактивни отпадъци в АЕЦ „Козлодуй” – инсталация „Дунав”
- Emergency Programme for Nuclear safety - Six Month WANO Programme for NPP Kozloduy Unit 2 - подизпълнители на консорциума Сименс - ЕдФ:
- Item B: Main Pipework Integrity. Leak-before-Break (LBB) Criterion Application;  
- Item RLT: Rest LifeTime of the plant Unit 2;
- Item HB: Seismic Upgrading Design of Kozloduy Units 1 and 2;
- PHARE Programme:
- Item B: “Leak before break. Transfer of Results from Kozloduy Unit 2 to Unit 1, 3, 4;
- Item RLT: Transfer of Results from Kozloduy Unit 2 to Unit 1, 3, 4 – участие в частта “Остатъчен ресурс на I контур”;
- Emergency Programme for Nuclear Safety. Phase II. Item E “Qualification on Safety Related Equipment Under Accident Conditions. Участие в частта  “Seismic qualification of Safety Related Equipment”;
- EBRD nuclear Safety project of Kozloduy NPP - участие по теми А2, А3 и А5;
- ЕDF/EGP Frame contract Item “Break probability Analysis for Primary Circuit and LBB”;
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Nuclear Energy Agency RPV Pressurised Thermal shock International Comparative Assessment Study. Участие и ръководство на българския екип;
- IAEA - RPV PTS analysis benchmark exercise (Application of the Guidelines on PTS Analysis for WWER NPP’s to WWER-440/213 Unit). Участие и ръководство на българския екип;
- WESI/EGP - PTS analysis for Unit 1 Kozloduy NPP;
- NPP Kozloduy - ASSET and OSART missions. Консултанти на АЕЦ по въпросите на целостта на оборудването от I и II контур;
- Комплексен статичен и динамичен анализ на тръбопроводи и оборудване І контур на блокове 1, 2, 3 и 4 на АЕЦ ”Козлодуй”;
- Изследване на дефекти в заваръчни шевове на Г33 и дъната на К.О. на блокове 1 и 2 на АЕЦ ”Козлодуй”;
- Разработване на антисеизмични укрепвания на Dy 200 на блокове 1, 2, 3 и 4;
- Анализ целостта на корпуса на реактора на блок № 3 с регистрирани индикации при НЕУ, Хидроизпитания и аварийни режими;
- Определяне на допустимите параметри Р-Т за корпусите на реакторите на блокове 1, 2, 3 и 4 на АЕЦ ”Козлодуй” при нормални експлоатационни режими;
- Оценка вероятността за разрушаване на тръбопроводи Ду 500 и Ду 200 от първи контур на блок № 2 на АЕЦ ”Козлодуй”. Съвместно с Гидропресс;
- Оценка вероятността за разрушаване на корпуса на реактора на блок № 2 на АЕЦ ”Козлодуй” при аварийни ситуации;
- Програмата за Модернизация на 5 и 6 блокове на АЕЦ ”Козлодуй” – участие в теми:
- 23431 “Механичен анализ на тръбопроводни зони от първи контур, подложени на специфични термични натоварвания”;
- 23531 ”Изследване механичното поведение на биметални съединения от оборудването на първи контур”;
- 11321 “Подмяна на топлоизолацията на оборудването и тръбопроводите в хермозоната на бл. 5 и 6”;
- 34342 “Подмяна на тръбните снопове на кондензаторите на бл. 5 и 6 с неръждаеми”;
- 34312 “Удължаване ресурса на тръбопроводи работещи с двуфазна среда”;
- Критерий за оценка на целостта на топлообменни тръбички с експлоатационни дефекти на ПГ на ВВЕР-440;
- Проект на антисеизмично укрепване на тръбопроводи “пара и питателна вода” в бокса на ПГ на бл.1 и 2;
- Техническа оценка на възможността за замяна на съществуващи стелажи на БОК към реактор ВВЕР-440  в АЕЦ ”Козлодуй” с уплътнени такива.

Участие в разработването на нормативни документи

- Наредба за контрол на метала на съоръжения и тръбопроводи в АЕЦ – 1996 г, КИАЕМЦ;
- IAEA - EBP - WWER – 08 - Guidelines on Pressurized Thermal Shock Analysis for WWER Nuclear Power Plants, 1997;
- Методика за анализ и мероприятия по тръбопроводни системи в АЕЦ с отчитане по вторични откази от типа “камшичен удар”, 1996;
- Ръководство за сеизмична преоценка и проектиране на ядрени съоръжения 1999-2000 г.

ПАРТНЬОРИ

България
АЕЦ “Козлодуй”, АЕЦ “Белене”,  Атоменергоремонт ЕАД, Енемона АД, Риск Инженеринг АД, Атоменергопроект, Енпро Консулт ООД, Интерприборсервиз ООД, Енергопроект АД, Тотема Инженеринг ООД, ДП “Радиоактивни отпадъци” , Булминерал ООД
Чуждестранни
Areva Groups' Framatom, British Energy, Westinghouse, Parsons E&C; Siemens, Framatom Anp, RWE Nukem, DDE, Union Fenosa, Anpa, Enel; Skoda J.S., Temelin Npp, Nuclear Research Institute Rez Plc, FCT Hartbearbeitungs GmbH.

Петък, 13 Декември 2013г. 12:10ч.

ТАНДЕМ

ТАНДЕМ

Адрес: гр. София, бул.”Илиянци” 23

Тел.: 02/915 6017;

E-mail:info@tandem.bg

Web site:www.tandem.bg

ИСТОРИЯ

 - 2013 г. - „Тандем” празнува своята двадесета годишнина!
Любопитни факти:
Двадесет години след създаването си в „Тандем” следваме същите ценности, както в началото.
Фирма „Тандем” организира първата по рода си конференция на тема „Добрата храна е сила”. „Тандем” пуска на пазара био продукти.
Любопитни факти:
Първите представени продукти са био печена шунка и био пушено свинско филе.
- 2012 г. - Компанията става съосновател на Българската хранителна банка.
- 2011 г. - „Тандем” разработва и пуска на пазара нова серия месни продукти от конско месо под марката „Хан Аспарух”.
Любопитни факти:
Продуктите от конско месо са по-богати на белтъчини, съдържат 2 пъти по-малко холестерол, мазнини и калории.
- 2010 г. - За трети път собственикът на „Тандем” г-н Кирил Вътев е избран за Председател на асоциацията на месопреработвателите в България.
Любопитни факти:
Кирил Вътев е заемал този пост още и през 1999-2004 г. През 2013 г. се оттегля, за да поеме ръководството на националния отбор по свободна борба - кадети.
- 2009 г. - Марката „Тандем” е избрана за Superbrand („Супер марка на българския пазар") в категорията „Месни продукти”.
Любопитни факти:
През 2009 г. се провежда втората класация в сферата на потребителските стоки и услуги “Superbrand” в България. Фирма „Тандем” отново заема челното място в категорията „Месни продукти”.
- 2008 г. - Покрит е на 100% най-високият международен стандарт за качество и безопасност на храните IFS.
Любопитни факти:
След инспекция от холандски одитор през месец януари „Тандем-В” ООД получава най-високият международен сертификат IFS за внедрена Система за управление на безопасността и качеството в производството на храни.
От 2002 г. насам в производствената база на „Тандем” в София редовно се провеждат обучения и стажове на студенти от Университет по хранителни технологии-Пловдив, Ветеринарномедицински факултет към Лесотехнически университет, Медицински университет и ученици от Техникум по месото – София.
- 2007 г. - В Габрово фирма „Тандем” открива специализирано предприятие за традиционни български сурово-сушени колбаси и деликатеси.
Любопитни факти:
В отговор на увеличаващия се интерес към продуктите с марка Тандем, компанията се кооперира с Радослав Блажев и отваря в Габрово специализирано предприятие за производство на традиционни, български сурово-сушени колбаси и деликатеси.
2006 г. - Марката „Тандем” е отличена за Superbrand („Супер марка на българския пазар”) за 2007 година.
Любопитни факти:
Компанията е избрана за лидер в категорията „Производители на месо” от световната организация Superbrands. Критериите за оценка на организацията са: влияние на марката, доверие на потребителите, привързаност на клиентите към марката и общо одобрение на пазара.
„Тандем” е посетена от всички европейски инспекции, делегации и медии, наблюдаващи готовността на България за членство в ЕС.
- 2004 - 2005 г. - Компанията извършва организационно преструктуриране.
Любопитни факти:
Компанията се преструктурира: кланицата се отделя в самостоятелно дружество „Тандем-Попово”ООД с Тодор Вътев и Валентин Русчев, в „Тандем-В” ООД остават баща и син Кирил и Дамян Вътеви. Назначават се осем току що дипломирани технолози от УХТ-Пловдив. Извършва организационно преструктуриране на следните отдели: Маркетинг, Производство, Търговски, Логистика, Технически и Администрация.
- 2003 г. - „Тандем” получава ветеринарно-санитарна оторизация за свободна търговия на европейския пазар.
- 2002 г. - Влиза в експлоатация първото за България месопреработвателно предприятие със собствена лаборатория, построено на зелено по европейски стандарти
Любопитни факти:
Пуска се в експлоатация ново, модерно предприятие, в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания на европейското и национално законодателство за производство на висококачествени месни продукти.
Новоизграденото предприятие на Тандем стартира с:
- Внедряване на ERP-система, която гарантира стриктна отчетност и цялостна проследяемост на продукцията;
- Въведени са:
Система за видео-наблюдение;
Система за контрол на достъпа;
Система за Термо-контрол;
Добри производствени практики;
НАССР-система;
- Собствена лаборатория за контрол на всички етапи от производствения процес-суровини, междинен контрол, готовата продукция.
Фирма „Тандем” е отличена от Съюза „Произведено в България” за Български производител на годината и получава награда „Златна мартеница”.
2001 г. - Закупува се кланицата в с. Дриново, започва строителство по втори проект за ново предприятие в София
Любопитни факти:
Тандем закупува кланицата в с. Дриново. Същевременно екипът на фирмата работи усилено над втори проект за строителство на нов завод.
1999 г. - Проектът на световно известния проектант, макар да отговаря на европейските стандарти, не получава разрешение за строителство на ново, съвременно предприятие в град София
Любопитни факти:
Проектът на Йозеф Фалкенщайн за нов, модерен завод на „Тандем” отговаря на всички европейски стандарти, но въпреки това е отхвърлен от българските власти, защото не отговаря на тогавашните БДС.
От 1999 г. до 2004 г. управителят на Тандем - Кирил Вътев е председател на Асоциацията на месопреработвателите в България.
- 1998 г. -  „Тандем” закупува терен за ново предприятие в София и започва проектиране
Любопитни факти:
„Тандем” закупува терен за изграждане на ново предприятие в София. Привлича за свой проектант немското бюро „Falkenstein- архитекти и инженери” - световно име с реализирани над 200 проекта на заводи за месодобив и месопреработка в Западна Европа, Бразилия и Чили. Собственикът Йозеф Фалкенщайн е главен консултант на Световната банка по проекти, свързани с месодобив и месопреработване.
- 1997 г. - Компанията започва собствен месодобив в кланица под наем
Любопитни факти:
За да се гарантира производството с прясно българско свинско и телешко месо „Тандем” наема кланица в с. Дриново, община Попово.
- 1996 г. - „Тандем” се справя успешно в условията на криза за месо
Любопитни факти:
Дефицитът на качествено месо принуждава компанията да изкупува животни за месодобив.
- 1995 г. - Разширяване на асортимента, първо производство на варена шунка
Любопитни факти:
Под ръководството на френски технолог, започва производството на варена шунка, създадена по специална рецепта, съобразена с българския вкус.
В стремежа да отговаря на нарастващото клиентско търсене, фирмата разширява асортимента си до 400 артикула и заема лидерски позиции в търговската мрежа на София.
Появата на имитатори на „Тандем” принуждава компанията първа да брандира обвивките и опаковките на продуктите си.
- 1994 г. - Навлизане на пазара в София
Любопитни факти:
Компанията бързо се утвърждава на българския пазар чрез продукти по традиционни български рецепти без компромиси в качеството. Името и` става символ за висококачествени месни продукти и точност в отношенията с бизнес партньори и банки. Първите и най- популярни артикули са кайма и кренвирши, като постепенно портфолиото на „Тандем” се разширява до 80 продукта.
- 8 декември 1993 г. - Създадена е компания „Тандем-В” ООД
Любопитни факти:
Месопреработвателна фирма „Тандем-В” ООД е регистрирана, собственост на братя Кирил и Тодор Вътеви. Дейността започва в сграда под наем и два леки автомобила „Трабант”.
Закупени са машини на старо чрез банков кредит срещу ипотека на жилище.
Първо производство – 30 кг кайма и 10 кг шишчета. Тандем за първи път в България пуска на пазара кайма в тарелка с прозрачно стреч фолио.

ТЕХНОЛОГИИ

Традиции
Ние създаваме и утвърждаваме нашите традиции в продължение на 18 години,  производството на изключително висококачествени продукти постигаме благодарение на богатия си опит, професионализъм и много старание.
Съхраняваме традициите си за постоянно високо качество чрез стриктно спазване на утвърдени рецептури, използване на най-нови производствени технологии, грижа и внимание към непрекъснато променящия се вкус на нашите клиенти.
Обработка
За да произвеждаме качествени и здравословни продукти, ние използваме  суровина от сертифицирани по европейските стандарти кланици, съвременни технологии за обработка и стриктен контрол на всяко ниво от производствения процес. Нашето месопреработвателно предприятие отговаря на всички европейски стандарти.
Внимателно подбираме месото, което влагаме в нашите продукти, създаваме балансирани рецептури, като отстраняваме предварително всички излишни мазнини, контролираме съдържанието на сол и подправки, стриктно следим за правилното съхранение на продуктите и за сигурното им опаковане.
За да гарантираме максимално запазване на вкусовите и хранителни качества на продукта, ние произвеждаме само планирано по предварително заявено количество.

ПРОДУКТИ

Сурови продукти
-Кайма смес
-Домашна кайма
-Кюфтета
-Карначета
-Кебапчета
-Сурова наденица
Малотрайни колбаси
-Кренвирши
-Мини кренвирши
-Бирен вурст
-Македонска наденица
-Панагюрска наденица
-Телешки, Хамбургски, Камчия колбас
-Телешки и Хамбургски колбас в ествствена обвивка
-Шунков колбас
Пастети и ливерни продукти
-Деликатесен пастет
-Пастет Апетит
-Бахур домашен
-Желиран деликатес
Трайни колбаси
-Колбас "Бургас"
-Шпек "Търново"
-Сух Шпек
-Колбас "Закуска"
-Деликатесен колбас
-Планински колбас
Сурово-сушени колбаси
-Панагюрска луканка
-Суджук телешки
-Телешка луканка
-Кълцан суджук
-Сушеница
-Луканков колбас "Средна гора"
-Чубралийка
-Луканкови пръчици
Сурово-сушени деликатеси
-Филе Елена
-Пастърма
-Роле "Трапезица"
Варено-пушени деликатеси и шунки
-Пушен свински врат
-Бекон
-Пушени гърди
-Шунка Класик
Печени деликатеси
-Шопски деликатес
-Печен свински джолан
-Печен деликатес
-Печена шунка
-Печен свински бут без кост
-Печен котлет
-Селско роле
Жарени деликатеси
-Жарен свински врат
-Жарено свинско филе
Финес и настроение
-Пражка шунка
-Шунка бут
-Шунка
-Пушено свинско филе
-Селско филе
-Печено пилешко филе
-Кренвирши "Финес и настоение"
Утвърден стандарт "Стара планина"
-Кайма Смес Стара Планина
-Сурова Наденица Стара Планина
-Кебапчета Стара Планина
-Кюфтета Стара Планина
-Кренвирши Стара Планина
-Наденица Стара Планина
-Колбас Стара Планина
-Траен варено-пушен салам Стара Планина