ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"- град Бургас

 

ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"- град Бургас

Адрес: гр.Бургас, к-с "Изгрев"

Тел.: 056/86 08 90;  056/86 08 91;  056/86 08 92;

Факс:056/86 08 91;

E-mail:kliment_ohridski_bs@abv.bg

Web site:www.ohridski-burgas.org

ЗА НАС

Основно училище "Св. Климент Охридски" - гр. Бургас развива просветна дейност още от освобожденския период като едноименно училище. То е построено в двора на църквата в село Атанасово от майстор Васил Македонеца.
От достоверни исторически данни  официалното откриване на училището е от  1884 година. Днешното ОУ "Св. Климент Охридски" в гр. Бургас е най-старото училище на територията на града.
През 1919 година будни младежи построяват в по-голямата учебна стая сцена, на която изнасят театрални представления с участието и на учители. Така се заражда театралната самодейност в град Бургас.
През 1926 година се извършва основен ремонт на училищната сграда. На 15.IX.1938 година учебните занятия започват в новата учебна сграда, а на 8.XII. същата година се провежда тържество за даване името на училището - името на първия български книжовник и учител - Климент Охридски.
На 1.X.1966 година тържествено се освещава сградата на училището.

ОУ "Св. Климент Охридски" е:
•Носител на орден “Св.Св.Кирил и Методий” – І степен.
•Носител на “Син флаг”.
•“Еко-училище” в България.
•Партньор в програмата за международни връзки и обмен между ТД”Изгрев”-Бургас и Булай-Германия.
•Партньор на “Училища Европа”
•Партньор по международен проект “Здрав дух- здраво тяло”, секторна програма "Коменски", програма "Учене през целия живот".
През 2009 г. са изпълнени два проекта финансирани от Община Бургас за саниране и обновяване на фасадата на училището и подмяна на дограмата, и един проект финансиран от Община Бургас и Програмата за публично-частни партньорства, с който се подмени плочника пред училището.    
ОУ "Св. Климент Охридски" осигурява качествено и достъпно образование според държавните образователни изисквания и стандарти. Работи за развитие и изява на интересите и способностите на децата в училище, подпомага формирането на гражданско
съзнание и отговорно поведение.

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Училището разполага с модерно обзаведени кабинети, богата библиотека, стая за подготвителна група, компютърен кабинет, кабинети по изобразително изкуство, хореографска зала, ученически стол, спортни площадки, физкултурен салон. Стаите са съобразени със съвременните хигиенни норми и ергономични изисквания. Кабинетите разполагат със съвременна озвучителна техника и безжичен интернет. 

ПРИЕМ

- ПЪРВИ КЛАС
Съобразно ППЗНП:
-Приемат се деца на 7 години, навършени през 2013 година;
-Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в I клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това;
-Децата трябва да са завършили подготвителна група;
-В случай, че детето е навършило 7 години и не е посещавало подготвителна група, родителите декларират неговата готовност;

ДИРЕКТОР

Директор на учебното заведение е госпожа Юлия Пенева.