notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/169

ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ОБЩИНА КРИВОДОЛ

Адрес: гр. Криводол, ул."Освобождение" 13

Тел.:  09117/25 45;   09117/24 42;

Факс:09117/23 69;

E-mail: krivodol@dir.bg

Web site: www.krivodol.com

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

 

Криводо̀л е град в Северозападна България, намира се в Област Враца и в близост до град Монтана. Градът е административен център на община Криводол.Град Криводол отстои на равни разстояния от областните центрове Враца и Монтана. През него преминават жп линията София - Видин и главен път Е-79 София - Мездра - Видин.

 

ИСТОРИЯ

Изключително благоприятните климатични условия, речните долини полета и бърда, наличието на плодородна почва, гори и извори са позволили на човека да се засели на територията на сегашната Община Криводол още в най-дълбока древност и да развие високи за времето си култури. В пещерите край село Ботуня има неизследвани обиталища на първобитния човек от края на палеолитната /старокаменната/ епоха – 40 000 г. пр.н.е. Още в началото на неолитната /новокаменната/ епоха – 6000 г. пр.н.е., тук се развиват блестящи праисторически култури.
През периода на медно – каменната епоха /5000 – 4000 г.пр.н.е./ в земите на днешна Западна България се зараждат и развиват две оригинални и последователни по време халколитни култури – култура Градешница и култура Криводол. По тези земи живеят най-ранните човешки общества - носители на произвеждаща икономика. Човекът вече е водел уседнал живот, занимавал се е със земеделие и опитомявал някои видове животни. От изостанал ловец и събирач на диворастящи плодове праисторическият човек се превръща в усърден земеделец и скотовъдец, поставя началото на ранните домашни занаяти, строи си удобни жилища, прави първите си стъпки в изкуството.
Край с. Градешница е открита глинена плоча с писмени знаци – образец на първата писменост в Европа. Този ценен експонат се намира в Националния исторически музей. По време на траките и римляните тук е кипял бурен живот. Характерно за тези земи по време на късноримската епоха е наличието на много имения, вили и крепости. От един каменен надпис от ІІ век научаваме, че днешният гр. Криводол е разположен върху територията на римския град Тафтиомозис. Това е първият зрим знак, доказващ, че древното име на Криводол е Тафтиомозис.
Когато през 1910-1913 г. се изгражда железопътната линия, свързваща столицата с дунавския край и Северозапада, тук се построява гара. Това прави селището естествен транспортен, търговски и културен център.
След 1944 г. Криводол е средищен център на 27 села с добре развито земеделие. Истински скок в развитието му се извършва през 1956 г. С указ № 317 от 13.12.1955 г. към него се присъединява и бившият Мутишов чифлик. Тази махала става част от голямото село с повече от 1000 жители. По-късно в ДВ бр. 68 от 1969 г., с Указ № 828 на Президиума на Народното събрание, Криводол е признат за град.

 

НАСЕЛЕНИЕ

Община Криводол се състои от 15 населени места.
Брой на населението на общината: 9 469 жители
Брой на населението по населени места:
-гр. Криводол - 3 624,
-с. Баурене - 370,
-с. Ботуня - 135,
-с. Галатин - 621,
-с. Главаци - 212,
-с. Голямо Бабино - 267,
-с. Градешница - 495,
-с. Добруша - 188,
-с. Краводер - 783,
-с. Лесура - 859,
-с. Осен - 222,
-с. Пудрия - 628,
-с. Ракево - 737,
-с. Урoвене - 112,
-с. Фурен - 216.
Криводол е един от най-младите градове във Врачанска област. През 1880 г. наброява 982 жители, в началото на XX век те вече са 1117. В следвоенната 1946 г. в Криводол живеят 2812 човека.

 

РЕЛЕФ

Релефът на територията заета от Община Криводол е разнообразен: котловинен, хълмист,нископланински, но доминиращи са хълмистият и нископланинският. По-голяма част от терените са с малки наклони и предоставят възможности за стопанско усвояване. Като част от големите морфоструктури територията на общината е разположена в ниския Предбалкан и съвсем малка част (землището на с. Фурен) се намира в Дунавската равнина

 

КЛИМАТ


Климатът на общината е умереноконтинентален, но не са редки случаите на големи застудявания или на много високи температури. Средните януарски температури са отрицателни (от -2.5°С до -3°С), но при случаите на големи застудявания – термометрите стигат до -15°С, -20°С и по-ниски. Летните температури са много високи, като средната юлска е 23.8°С.
Годишният валеж е 600 мм/кв.м - под средния за страната.
Доминира целогодишният въздушен пренос запад-изток.

 

ПОЧВИ

В общината доминират тъмносивите горски почви, които се отличават с ниско плодородие (до 2% хумус) и със значителна глинеста фракция. Те заемат над 60% от територията й. С по-голяма стойност са алувиално-ливадните почви, развити в поречията на реките Ботуня и Лева и притоците им. Малка част (землищата на Фурен и Лесура) е покрита с карбонатни черноземи.

ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

Полезните изкопаеми са крайно ограничени, което е съществена пречка за развитие на основни структуроопределящи отрасли. За промишлени могат да се считат находищата на мергелни глини в землището на Криводол и селата Галатин и Урвене, които са добре проучени и анализирани. Те създават отлични предпоставки за развитие на керамичната промишленост. В поречията на реките Ботуня и Лева има значителни находища на инертни материали - главно чакъли и пясъци, които позволяват разширено строително възпроизводство. От значение са и каменните кариери в южната част на общината (землището на с. Ботуня), в които може да се добива строителен камък.

 

ВОДИ

 

Водните ресурси в общината са ограничени. Основни хидроизточници са части от речните системи на реките Ботуня и Лева. Те са с непостоянен режим на оттока. Водите им са относително чисти. Двете реки имат потенциал за производство на електрическа енергия, и вече е започнато изграждането на каскада от малки ВЕЦ на река Ботуня.
С най-голямо значение са подпочвените води в широките речни тераси на споменатите реки. От значение са и карстовите води в южната част на общината - извор Мътница, които са част от природен резерват "Врачански карст", както и 14 микроязовира.

 

ФЛОРА

 

 

Общината попада в зоната на дъбовите гори, но тъй като природо-географските дадености благоприятстват развитието на селското стопанство голяма част от горските насаждения са превърнати в обработваема земя. Флората е представена най-вече от храстовидна растителност: габър, глог, леска и др. В зоните с по-големи наклони има издънкови дъбови гори, от които се получава малко количество дървена маса. На територията на Община Криводол има изкуствено създадени иглолистни формации, главно от борови гори но те са насаждения чужди на тази природна зона.
Животинският свят е типичен за средноевропейската фаунистична зона и е представляван от лисица, язовец, дива свиня, сърни, зайци, белки спорадично се срещат и чакали. Има и различни видове влечуги: змии, гущери.  

 

 

ТУРИЗЪМ

 

Възможности за развитие на туристическия бизнес
Екотуризмът е приоритетен отраслов сектор на българската икономика. Богатото природно и културно наследство на района предоставя солидна база за развитието на този поминък в Община Криводол и за създаването на модерни и атрактивни туристически продукти.
Ски туризъм: Продължителната зима, полегатите хълмисти склонове, неописуемо красивата зимна гледка на природата в този край са отлична предпоставка за развитието на ски туризма в региона.
Колотуризъм: Прекрасната природа, криволичещите пътеки и живописните пейзажи са достатъчни фактори за развитието на този спорт.
Ловен туризъм: Този вид развлекателен спорт е развит още в далечното минало, когато прадедите ни са изхранвали семействата си именно чрез ловуване на дивеч, тъй като тези земи са населявани още в най - дълбока древност. В момента е достатъчно усъвременен и има голяма популярност.
Селски туризъм: Начело с общинския град Криводол, районът е предимно от китни населени места с интересна етнокултура и самобитност валидни за целият северозападен район на страната ни.
Свещен и религиозен туризъм: Наличието на много исторически забележителности: Римска вила "Рустика" при с. Урвене, Манастира "Свети Йоан Предтеча" известен като Градешки манастир, Манастира "Иван Пусти" наричан още Мътнишкият манастир" и много други свещени и религиозни забележителности са достатъчен капитал за развитието на такъв вид туризъм.
Пещерен туризъм: Територията която заема общината има добри предпоставки за развитието на пещерен туризъм в землищата на селата Ботуня и Главаци.

 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

 

 

Природните дадености на територията на общината са изключително разнообразни и включват реките Ботуня, Въртешница /Лева/ и Рибиня, система от пещери, карстови извори, горски масиви и др. През 5000 - 4000 г. пр.н.е. в земите на днешна Западна България се зараждат и развиват две оригинални и последователни по време халколитни култури - култура Градешница и култура Криводол.
Край с. Градешница е открита глинена плочка с писмени знаци - образец на първата писменост в Европа. Характерно по тези земи по време на късноримската епоха е наличието на много имения, вили и крепости. От един каменен надпис научаваме, че днешният гр. Криводол е разположен върху територията на римския град Тафтиомозис.
На територията на общината са съхранени уникални исторически паметници - римска вила "Рустика" и античен мавзолей край с. Урвене, останки от римски крепости край селата Осен, Краводер, Галатин и др. В пещерите край с. Ботуня, уникални със своята разнообразност и съвършенство, има неизследвани обиталища на първобитния човек от края на палеолитната епоха - 40 000 г. пр.н.е.
Интересни туристически обекти са построеният в малка долина манастир "Йоан Предтеча" известен като Градешки манастир, мемориален комплекс "Септемврийци" в местността "Томин мост", Мътнишкият манастир и др.
На територията на общината има осем църкви в следните населени места: гр. Криводол и селата Осен, Ракево, Баурене, Галатин, Лесура, Пудрия, Краводер.
- Градешки манастир
- Църкви и монументи
- Музей
- Археологически разкопки

 

КМЕТ

 

 

Кмет на Община Криводол е господин ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДАНЧЕВ.