notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/3084

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН

Адрес: гр. Шумен, бул. "Славянски" 17

Тел.: 054/857 640;  054/800 810;

E-mail:mayor@shumen.bg

Web site:www.shumen.bg

ПРЕДСТАВЯНЕ

Община Шумен е разположена в централната част на Североизточна България, върху площ от 630 кв.м. Тя е с население от 94 035 жители. В границите на общината са включени 26 населени места:  Белопопово, Благово, В. Друмев, Велино, Ветрище, Вехтово, Градище, Дибич, Друмево, Ивански, Илия Блъсково, Кладенец, Коньовец, Коста река, Лозево, Мадара, Мараш, Новосел, Овчарово, Панайот Волов, Радко Димитриево, Салманово, Средня, Струйно, Царев Брод, Черенча. Общата площ на град Шумен е 17 700  дка., от тях 11 140 заема жилищната зона, зоната за селищно стопанство е 6 560дка.
Общата площ на на двадесет и шестте села е 18 327дка.
Общината граничи със следните общински центрове:
- на изток с община Провадия;
- на запад с община Търговище;
- на север с община Хитрино;
- на юг с община В. Преслав и Смядово.
През територията на Община Шумен преминават основните пътни артерии на страната -  АМ “Хемус”, АМ “Тракия” и Главен път №6 /Подбалканското шосе/. Преминават и две от основните жп - магистрали София –  Бургас и транс-европейската Калотина - София - Пловдив - Свиленград.

ПРИРОДА

РЕЛЕФ

Община Шумен е разположена в източната част на дунавската хълмиста равнина.  Равнинният характер на релефа е предпоставка за изграждане на качествена комуникационна мрежа и другите инженерно-технически съоръжения за населените места в общината. В орографско отношение заеманата територия се характеризира с голямо разнообразие - в северната част се спускат най-южните части на Лудогорското плато и Самуиловските височини, които постепенно преминават в Шуменското плато. Средната надморска височина на Шуменското плато е 400м , като най-високата му точка е Търнов дял с кота 502м.  Източната част от територията на общината е заета от Провадийското плато. Между двете плата се намира Шуменското поле,  широко отворено на североизток и юг. Посредством долината на р. Провадийска то се свързва с Девненската низина, а посредством р.Голяма Камчия с Камчийската долина и респ.Черно море.

ВОДИ

През територията на община Шумен преминават реките Поройна,  Пакоша, Мътнишка, които се вливат в р. Голяма Камчия, респ. Черно море.
Река Каменница, която пресича югоизточната част е от поречието на р. Провадийска и се влива в Белославското езеро.
С най-голямо стопанско значение за района е р. Г. Камчия. Тя води началото си от южните части на Лиса планина. От изворите до с. Тича реката тече в източна посока, като след с.Филаретово навлиза в хълмисто ридовата област Герлово,  пресича Преславската планина и образува дълбокия Преславски пролом. Следва завой на север в хълмистата низина на Шуменска област и Провадийското плато с източна посока до сливането й при с.Величково с р.Луда Камчия.  По-важни притоци на реката са Врана, Елешница, Брестова и др.Общата дължина на р. Камчия от изворите до Черно море е 245 км. Средният годишен отток при гр. В. Преслав е 5.2 м3/сек, а при с. Гроздево - 22.8  м3/ сек. Общата площ на водосборния й басейн е 5358  кв.км.
Пълноводието на реката е през месеците декември-  юни,  а максималния отток - през м.март. Според хидрогеоложкото райониране на Р България община Шумен попада в област Б с преобладаващо дъждовно подхранване,  като най- северната част попада в район БI7-  Джулюнишко- Голямокамчийски и почти на границата с хидроложки район БI14 - Ломско-Провадийски.

ИСТОРИЯ

Град Шумен е основан преди 3200 години. През вековете винаги е бил люлка на богата духовна и материална култура - тракийска, римска, византийска, българска. В близост до Шумен се намират първите две столици нa Българската държава - Плиска и Велики Преслав и култовия център Мадара. Особено активна културна и просветна дейност се развива през Златния век на България, когато градът е наричан Симеонис. Относно името на гр.Шумен има две версии. Първата е, че произхожда от името на Цар Симеон Велики: Симеонис - Шимеонис - Шумен. Втората е, че произхожда от шума - силно залесено място с много гори. От основаването си до XV век градът е разположен в района на Шуменската крепост, която е представлявала сложен комплекс от укрепителни съоръжения, битови и култови сгради.
След кръстоносния поход на Владислав Варненчик през 1444 година Шумен е разрушен от турците и преместен на сегашното му място в подножието на Илчов скат. Шумен е един от най-активните центрове на българското Възраждане. На 11 май 1813 г. в града се състояло първото в България честване на Светите братя Кирил и Методий и първата театрална постановка. През 1828 г. е основано първото килийно училище за девойки, а през 1856 г. - първото Девическо класно училище и първото читалище. През 1846 г. са основани първите училищни самодейни колективи. В Шумен през 1850 г. е основан първият български симфоничен оркестър.Тук са творили бележитите Шуменци - възрожденци : Добри Войников, Васил Друмев, Сава Доброплодни, Панайот Волов, Нанчо Попович, Илия Р. Блъсков и други.
След Освобождението на България от турско робство Шумен е бил център на област или окръг през всички административни деления с две кратки изключения - след 9.9.1944г. за 2 години и от 1987 г. с въвеждането на новите области. Сега е център на едноименната община.

КУЛТУРА

В областта на просветата и културата Шумен отстоява позициите си на водещ град. По пътя на дарителството и с малка помощ на държавата е създадена широка мрежа от училища за всички степени. Градът е сред новаторите в педагогическото образование в България - тук са организирани в страната педагогически курсове, а по-късно педагогическо училище и институт.

В града има няколко професионални културни института - драматично-куклен театър, филхармония, голяма библиотека, няколко читалища, художествена галерия и богат исторически музей със съвременна експозиция. Музейната мрежа се допълва от четири мемориални къщи-музеи и археологически музей на Шуменската крепост.

В чест на 1300-годишнина на българската държава е издигнат грандиозен мемориален комплекс "Създатели на българската държава", превърнал се в символ на града.

Указател на културните институти
Регионален исторически музей
Георги Майсторски - директор, Асен Йорданов, Мария Георгиева     
Адрес: Бул. Славянски 19
054/ 877 410; 054/ 800 626; 054/ 875 487 (вътр. 24)
www.museum-shumen.eu
museum_shumen@abv.bg

Драматично-куклен театър "Васил Друмев"
Илия Раев - директор, Дияна Христова     
Адрес: Бул. Славянски
054/ 877 384, 054/ 800 275
www.theatreshumen.com
dkteatreshumen@yahoo.com

Държавен симфоничен оркестър - Шумен
Станислав Ушев - директор, главен художествен ръководител и главен диригент     
Адрес: Бул. Славянски 17
054/ 800 267
www.statesymphoshumen.bg
dfsh@mail.bg

Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров"
Красимира Александрова - директор     
Адрес: Бул. Славянски
054/ 877 093; 054/ 876 809;
www.libshumen.org
aleksandrova@iservice.bg

Младежки дом - гр. Шумен
Румена Андреева     
Адрес: ул. Съединение 105
054/ 800 304; 054/ 800 309;

Комплекс "Създатели на българската държава"
Светлана Джанкова 054/ 872 598; 054/ 872 107;
Fax: 054/ 800 400;
www.ab-bg.com/bg1300
bg1300@psit35.net

Обединена школа по изкуствата - ОШИ
„Анастас Стоянов”
Надежда Василева     
Адрес: бул. Славянски 72
054/ 877 051; 054/ 877 365;
www.oshi-shumen.net    
art_shumen@yahoo.com

Обединен детски комплекс - ОДК
Веселина Славчева     
Адрес: ул. Панайот Волов 6
054/ 860 056; 054/ 800 253; 054/ 861 269;
www.odk-shumen.com
odk_shumen@abv.bg

Художествена галерия "Елена Карамихайлова"
открита - 1955, площ 333 кв. м. Деян Евтимов - директор     
Адрес: ул. Цар Иван Александър 81
054/ 830 673;
gallery_karamihaylova@abv.bg
 
Народни читалища
"Добри Войников"
Основано - 1856 г.; старата сграда - построена 1898 г. на площ 1692 кв.м.; нова сграда - построена 1964 г. на площ от 1309 кв.м.; библиотечен фонд 163 402; Читатели 1145; 3 худож. колектива - ВФ "Малка серенада", Смесен хор "Родни звуци", АНП „П. Волов”, Рок група „Нюанси”, Балетно студио, 4 клуба- киноклуб „Мадарски конник”, Дружество на краеведите, детско музикално-театрално студио, балетно студио, езикова школа; издателство Д. Войников; председател – Николай Николов; зам.-председател Ангелина Тодорова; секретар - Детелина Палазова     
Адрес: пл. Възраждане 4
054/800 280; 054/ 876 980; 054/ 875 586;

"Стилиян Чилингиров"
Основано -1963 в двуетажна постройка от 400 кв. м.; библиотечен фонд - 17 330 тома, Читатели - 673; 3 худож. колектива - духов оркестър, Вокална група "Божур", Група за автентичен фолклор „Веселина”, Рок група „Цвят на омраза”, 2 школи, 3 клуба по интереси; председател - Нина Бояджиева; зам.-председател – Стоян Илчев; секретар - Мариана Радева     
Адрес: пл. Гривица
054/ 826 181;

"Напредък"
Основано- 1869 г. Библиотечен фонд 12 604 тома, Читатели 258; 2 худож. колектива - ТФ "Европа", Вокална група „Славейчета”, 5 клуба по интереси, балетна школа "Роберта"; председател – инж. Петър Тушев; зам.-председател – Красимира Жикова; секретар – инж. Надя Раденкова     
Адрес: ул. П. Волов 2
054/ 862 627;

"Тодор Петков"
Основано - 1963 г. ; площ - 860 кв.м. Библиотечен фонд - 17 140 т., Читатели 364; 2 ансамбъла, 2 клуба по интереси, 4 школи; Асен Мутафчиев - председател и главен худож. р-л на ансамблите "Мадара" и "Звънче"; зам.-председател – Манол Тодоров; секретар – Стефка Иванова     
Адрес: бул. Мадара 22
054/ 830 572;

"Боян Пенев"
Основано - 1949 г. площ - 514 кв.м. Библиотечен фонд 14 924 т., Читатели 416; 3 колектива – Фолклорна група "Тракия", Състав за класически танци, Група за пресъздаване на народни обичаи, 1 клуб по интереси, 6 школи - балет, пиано и др.; председател – Димитър Димиев; зам.-председател – Димитър Вълканов; секретар - Виолета Папазова     
Адрес: кв. Тракия, ул. Одрин 12
054/ 868 941;

"Асен Златаров"
Основано - 1872; Библиотечен фонд - 21 646 т., Читатели - 593; 3 колектива - група за стари градски песни, фолклорна група, детска фолклорна група, 2 клуба; председател – Иванка Бахарева; зам.-председател – Георги Николов; секретар - Венцислава Борисова     
Адрес: кв. Дивдядово
054/ 822 673;

"Назъм Хикмет"
Основано - 1858 г. Библ. фонд - 24 538 т., читатели - 753 2 колектива - група за турски фолклор; Нуртен Ремзи - секретар     
Адрес: ул. Раковски 37
054/ 802 827;

"Пробуда"
Основано - 1953; площ - 221 кв.м. Библ. фонд - 13 037 т., читатели - 418 2 колектива Златина Петрова- секретар     
Адрес: ул. Ген. Скобелев 33
054/ 861 418;

"Екипе"
Основано - 1998; Библ. фонд – 30 заглавия, читатели- 100; дейности: любителско творчество;
Соня Гяурова- секретар     054/ 827 494;

"Просвета"
Основано- 1926 г., площ - 483 кв.м. Библ. фонд 6 832 т., читатели - 95; 1 колектив - група "Кукери", Атанас Нанев- секретар     
Адрес: кв. Макак
545 387

"Отец Паисий"
Основано- 2000 г., Библ. фонд - 3695 т., читатели – 52, Татяна Христова - секретар     
Адрес: кв. Мътни

ЗАЩИТЕНИ МЕСНОСТИ

Могилата
Защитената територия е обявена като Природна забележителност със Заповед   № 4051  от 29.12.1973г.  и прекатегоризирана в Защитена
местност със Заповед № РД-960/25.07.2003г.  на МОСВ.  Представлява земно възвишение,  намиращо се в поземления фонд на ДП ”Кабиюк”,  с
площ от 47,5 ха обявена за опазване разнообразната степна растителност.„Могилата” е най-добре запазеното находище на степна растителност у нас.  Растителността е изключително богата като общия брой е около 200 вида тревни и храстовидни видове, включително степната растителност. По – характерни видове са : коило, руска самодивска трева,  див бадем,  планинско котенце,  горска съсънка,  храстовидна карагана,  пролетен горицвет,   син и сребрист конски босилек,  повет-нисък,  дребна перуника, жълт равнец и др.   
„Марашка курия”
Обявена е като Природна забележителност със Заповед №416//12.06.1979г.  и със Заповед №РД-958/25.07.2003г на МОСВ е прекатегоризирана в Защитена местност.  Целта за обявяането й е да се съхрани запазилата се част от съществуващата в миналото дъбова кория от вида <летен дъб,  с площ 26,87 ха, в която са разположени внушителни по своите размери вековни дъбови дървета на възраст над 350  год.  Стопанисва се от община Шумен, под контрола на РИОСВ- Шумен.
Дъбовете
Със Заповед   №446/09.08.1978  г.  на КОПС  за природна забележителност са обявени група от 47  бр.  вековни дървета от вида
<летен дъб>  с приблизителна възраст над 100  до 200  годишни на площ 0,5ха.  След прекатегоризирането на защитената територия в защитена местност със Заповед № РД-956/25.07.2003г.  на МОСВ и по точните замервания при съвместяването й в КВС,  заема площ от 1, 29  ха в поземления фонд на с.  Ил.  Р.Блъсков,  община Шумен. Стопанисва се от община Шумен, под контрола на РИОСВ -Шумен.  
“Мадарски скални венци”
Защитената местност е обявена със Заповед № РД-313/30.05.2006г. на МОСВ за опазване на     карстови скални венци,  местообитания на петрофилни и защитени животински видове;    находища на редки и защитени растителни видове. Намира се на територията на две общини, в землищата на с.  Мадара,  община Шумен и с.  Кюлевча,  Калугерица и Каспичан,  община Каспичан с обща площ 319,1336  ха в ДГФ на ДЛ гр.  Нови Пазар.  Защитената местност е част от територията на Националния историко-археологичен резерват  “Мадара ”.   Историко-археологически резерват “Мадара” –  разположен е в гънките на живописните и непристъпни Мадарски скали.  На 23  м от подножието им е изсечен Мадарския конник в тържествена поза. Надписът около конника е от 705  година.  Над скалите на Мадарското плато се извисява древна крепост.
Природе парк „Шуменско плато”
Защитената територия е обявена като Народен парк със Заповед № 79/05.02./1980г.  на КОПС и прекатегоризиран в Природен парк със
Заповед на МОСВ №563/08.05.2003 г.
С площта си от 3929,9 ха, от които 3703,9 ха са в ДГФ на ДЛ Шумен и ДДС “Преслав”  и 226  ха -  общински фонд на община Шумен,  е най- голямата защитена територия. Разположен е юго-западно от гр. Шумен и обхваща по-голямата част от площта на Шуменското плато.  По видово разнообразие на флората-повече от 550  вида висши растения,  от които над 120  вида лечебни растения.  Обликът на
растителността като цяло в парка се определя от екосистемите заемани от представителя на коренната дървесна растителност -  мизийския бук и смесените съобщества, широколистни гори -  в които бука съжителства с обикновен и келяв габър,  цер,  благун,  клен,  ясен,  сребролистна липа,  космат дъб и др. Многообразието на тревната покривка е представена и от защитени,  застрашени и редки растителни видове,  някои от които включени в “Червената книга” на Българи като горска съсънка, давидов мразовец,  пролетно ботуриче /циклама/, седефче,  снежно кокиче, българско еньовче, източен миск, кавказка копривка, ленолистен целолист,  степен пащърнак,  червен хедизарум,  щитовидна фибигия. Проучени и описани на територията на ПП са 11 рода и 20 вида - представители на сем. Орхидеи, от които 1 вид е от включените 12 вида в “Червената книга” на България, а 5 от срещащите се видове са в Приложение №3 на ЗБР.  ПП “Шуменско плато”  с местоположението си,  умерения климат и разнообразните биотопи е привлекателно местообитание за много представители на животинския свят. Висшата фауна от средно-европейски с понтийски елементи е представена от 109  вида гръбначни животни,  от които 28  вида бозайници, 61  вида птици, 14  вида влечуги и 6  вида земноводни. От видово най–многочислената орнитофауна 45 са гнездещи,  а останалите преминаващи или зимуващи.   Разнообразието във видовото животинско   представителство се изразява с присъствието на видовете смок мишкар,  голям и малък ястреб,  бухал,  черен кълвач,  черен щъркел включени в “Червената книга” на България. Територията на Природния парк “Шуменско плато”,  с разнородния скален състав на релефа и подземните реки,  определящи карстовия ландшафт,  е осеяна с около 60  пещери-сухи и водни,  въртопи,  скални образувания;  скални манастири и църкви –археологически останки на крепости и селища,  датиращи от различни исторически епохи.

ИНФРАСТРУКТУРА

- Площ
Съвременната община Шумен е разположена в централната част на Североизточна България на площ от 630 кв.км (средната българска община е с територия около 436 кв.км). Община Шумен се намира в Североизточния район за планиране. Общината е в средата на област Шумен - на юг граничи с общини Велики Преслав и Смядово, а на север - с общини Каспичан и Хитрино. На изток община Шумен граничи с община Провадия от област Варна, а на запад - с община Лозница от област Разград и община Търговище от област Търговище.
В рамките на общината влизат град Шумен и 26 села - Белокопитово, Благово, Васил Друмев, Велино, Ветрище, Вехтово, Градище, Дибич, Друмево, Ивански, Илия Блъсково, Кладенец, Коньовец, Костена река, Лозево, Мадара, Мараш, Новосел, Овчарово, Панайот Волово, Радко Димитриево, Салманово, Средня, Струйно, Царев брод, Черенча.
Общата площ на населените места в общината е 36 027 дка, което представлява 5.84 на сто от общата територия. Земеделският фонд е 449 807 дка, в т.ч. обработваема земя - 349 560 дка или 77.7 на сто от общия земеделски фонд. Горският фонд на общината е 114 935 дка. Пътищата и железопътните линия представляват 2.57 на сто или 15 860 дка от територията на общината.
Площта на гр.Шумен е 17 700 дка, от които жилищната зона заема 11 140 дка, а зоната за селищно стопанство 6 560 дка. Общата площ на 25-те села от общината е 18 327 дка.
- Пътна мрежа
Градът е разположен на важен транспортен кръстопът. През него преминават северната ж.п. линия София-Варна и връзката в посока Шумен-Комунари-Южна България. Общата дължина на ж.п.линиите преминаващи през територията на Общината e 30.16 км., като всички са електрифицирани. Удвоените ж.п.линии са 12.31 км.
На територията на Общината преминават международните пътища № I-2 Русе-Шумен-Варна, № I-4 София-Търговище-Белокопитово и № I-7 Силистра-Шумен-Ямбол. През територията на Община Шумен ще преминат и 23 км. от автомагистрала Хемус /София-Варна/. При ритмично осигуряване на средства този участък може да бъде изграден в срок до 2006 г.
Дължината на междуселищната пътна мрежа в Общината е 226.09 км. Първокласните пътища са 45.455 км., а второкласните - 16.848 км. Пътищата трети клас са 37.200 км., а четвъртокласната пътна мрежа е с дължина 130.420 км. Асфалтираните пътища представляват 68.4% или 154.62 км. от общата дължина на междуселищната пътна мрежа. На територията на града има 220 км. градска пътна мрежа, изцяло покрита с трайни настилки, от която 90% са асфалтирани и 10% павирани.

ИКОНОМИКА

Промишленост
Група "Херти" - холдингът се състои от "Херти", "Райфен" и "Тим Шел". Основното производство е: алуминиеви винтови капачки; лакиране и литография върху метални листи; термосвиваеми капсули за винени бутилки; производство на алуминиеви контейнери за храна (изцяло предназначени за износ в Германия); производство на капачки за буркани; производство на бутилиращи машини - износ за Полша за пунктове за битови отпадъци (опаковки от храни и напитки). Част от продукцията е предназначена и руския пазар.
"Лавена" АД Дружеството отглежда около 200 дка насаждения от дългогодишни култури на собствена земя, като намеренията са те да станат около 500 дка. С това са свързани и основните перспективи за развитие. В момента се осъществява съвместна дейност с кооперации, сдружения, земеделски стопани за отглеждане на необходимата суровина.
Друго направление в дейността на дружеството е производството на лекарствени средства. Произвежданите лекарства са течни и мазилкови. В момента се произвеждат лекарства за Русия и бившите съветски републики. Стремежът е към производство на лекарства за износ за Източна Европа и Близкия Изток.
Добри перспективите за развитие съществуват и в областта на ароматерапията. Производството ще бъде насочено главно към вътрешния пазар. В козметиката дружеството следва световните тенденции - преминава към натурални продукти, които постепенно изместват синтетичните компоненти. Основните износни стоки са етерични масла и лекарства. Получи стандарт за качество ISO 9001. Финансовите резултати са положителни. Дружеството разполага с лицензирана фармацевтична лаборатория.
"Алкомет" АД е една от големите фирми в страната и единствена специализирана в производството на алуминиев прокат и изделия от алуминиеви сплави. Близо две трети от производството е насочено за износ.
Група "ФИКОСОТА" е група от нововъзникнали фирми, в която е включен и един приватизиран завод. Основна дейност на групата е производство и търговия с битови електроуреди и перилни и миещи препарати.
"Шуменско пиво" Дружеството е специализирано в производството на бира.
"Сердика" АД се занимава с преработка на мляко и производство на млечни продукти. Преориентира стратегията си към външни пазари - изнася малки количества на международните пазари /Ливан, САЩ/.
"Домейн Бояр" е специализирана в производство на вина и спиртни напитки. Има добри финансови резултати. Осъществява износ за международните пазари на базата на сключени договори за износ на вино в Русия, Англия, Скандинавските страни.
"Тропик" АД се занимава с преработка на плодове и зеленчуци и производство на консерви. Предприятието се развива много успешно на базата на увеличение на производството, разнообразен асортимент, подобряване на дизайна и опаковките.
"Ризов" ООД Фирмата разполага с мелница и база за почистване на семена за технически култури. Предприятието е свързано с развитието на селското стопанство и възможностите за осъществяване на износ на зърно за международните пазари.
"Тони М" Фирмата работи в шивашката промишленост, при това е характерно, че тя продава готов продукт под собствена марка, а не на "ишлеме". Цикълът на производство е почти непрекъснат. Фирмата е експортно ориентирана - тя изнася за Германия, като работи с най-големите немски фирми.
"Мадара" АД е приватизирано през 1999 г. Мажоритарен собственик е "СФК" ООД. Дружеството премина през процеси на силно редуциране на персонала и преструктуриране на изделията.
"Хан Омуртаг" АД е ориентирана в производството на фаянсови и теракотни плочки и стенни пана.
Строителство
"Автомагистрали - Черно море" АД Дружеството реализира успешно инвестиционна програма по обновяване на материално-техническата база. Това му позволи да повиши конкурентоспособността си и обема на извършените дейности.
"Шумен" АД Дружеството работи с високо качество на извършваните услуги, при конкурентни за региона цени. Предстои изпълнение на инвестиционна програма, насочена към обновяване на техниката и разширяване на предлаганите услуги.
"Водно строителство" АД Основната дейност на фирмата в момента е насочена към екологични, ВиК и инфраструктури обекти.
"Анияк" ООД - фирмата работи по линия на Световната банка по първичните здравни помощи и спешните помощи във Варна, Добрич, Русе, Разград и др., като е обхваната почти цяла Североизточна България - районни здравноосигурителни каси, обекти от селското здравеопазване и др. Извършва се монолитно строителство - фирмата изпраща специалисти в Германия. "Анияк" ООД участва в концесията за изграждане на тръбопроводите до общинските обекти в Шумен. Друго направление в дейността е саниране на панелните блокове.
"Стройкомплект" АД Занимава се с търговия със строителни материали и вътрешно обзавеждане. Има завод за производство на бетонови керемиди, разполага и с група за монтаж на сухо строителство. Перспективите са свързани с изграждане на завод за циментфазер. Фирмата ориентира своето производство и към външните пазари - в момента прави пробив на пазара в Украйна, Молдова и Русия.
"Таита" Фирмата осъществява автомобилен транспорт за чужбина, сервиз и поддържане на автомобили.
Селско стопанство
Община Шумен разполага с добри естествени ресурси за развитие на селското стопанство - наличие на плодородна земеделска земя (77,7% използваемост от обработваемата земеделска земя), което създава възможности за използване на продукция, произведена в общината като суровина за хранително-вкусовата промишленост. Естествените ресурси са предпоставка за развитие на зърнопроизводство, лозарство, захарно цвекло, животновъдство (свиневъдство и птицевъдство).
На територията на общината се намират единствените в България научни институти, работещи по проблемите на свиневъдството, коневъдството, биволовъдството и захарното цвекло.
В общината съществува сравнително добре развито търсене на селскостопанската продукция. Налице са възможности за нарастване на търсенето, като предпоставка за това е относително добре развитата хранително-вкусова промишленост и наличието на значителни производствени мощности в този сектор, голяма част от които са ненатоварени. Налице е свободен капацитет в подотраслите млекопроизводство, месна, пивоварна, винена и консервна промишленост. Негативен ефект върху развитието на селското стопанство имат ниските изкупни цени на селскостопанската продукция.
"Кабиюк" ЕАД е една от най-големите фирми в аграрния сектор в общината. Добри резултати са постигнати в зърнопроизводството и животновъдството. В своята стратегия фирмата залага на иновации - въвеждане на нови продукти /нови култури/ - биохумус и лавандулов разсад. По отношение на животновъдството основната цел е поддържане на генофонда на коне, свине и овце.
"Шумен лес" е друга голяма фирма в отрасъла, която се занимава с дърводобив, залесяване, отглеждане на млади насаждения, производство на залесителен материал, международен ловен туризъм и хотелиерство.
Други фирми в отрасъла, които реализират едни от най-големите печалби в общината, са "Брадърс комерс", Хибридният център по свиневъдство и Птицекомбинат "Камчия" АД.
В общината съществуват възможности за формиране на мрежи от свързани производства, в които водеща роля може да има хранително-вкусовата промишленост. В тази мрежа могат да участва селскостопански фирми и производители, фирми от хранително-вкусовата промишленост, института по земеделие. Формирането на такъв клъстер може да се превърне в генератор на икономически растеж в общината. Ролята на общинското ръководство е да създаде условия за междуфирмено и междусекторно сътрудничество.

КМЕТ

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
Кмет на Община Шумен
Роден през 1954 г. в гр. Шумен
Висше образование и квалификация
1979 - 1984г. - ВНВАУ, гр. Шумен, специалност Радиоелектроника
1999г. - квалификация и обучение ВИПОНД
2001г. - обучение в Полицейската академия на ФБР в Будапеща, Унгария
2002г. - обучение в Полицейската академия МАПО-САЩ, Ню Мексико
Професионален стаж
1974 - 1981г. - служител в поделение 70110, гр. Бургас
1981 - 1990г. - преподавател по специализирана подготовка във ВНВАУ, гр. Шумен
1990 - 1998г. - служител в „Национална служба сигурност” в РДВР - Шумен
1998 - 2005г. - началник на Регионално звено „Борба с организираната престъпност” в РДВР - Шумен
2005 - 2009г. - административен директор на „Плиска” ООД
2010 - 2013г. - директор на ОД на МВР - Шумен
2013 - 2015г. - народен представител в 42-то и в 43-то Народно събрание
Семеен, с две деца.
На 1 ноември 2015 г. е избран за кмет на Община Шумен за първи мандат с 63,96% от гласовете на избирателите. Полага клетва пред Общинския съвет на 09.11.2015 г.
На 9.11.2015 започва работа като кмет на Община Шумен.