notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/3100

ОБЩИНА ЯКОРУДА

ОБЩИНА ЯКОРУДА

Адрес: гр. Якоруда, ул. “Васил Левски” № 1

Тел.: 07442/23 28;

Факс: 07442/26 28;

E-mail:oba_yda@abv.bg

Web site:www.yakoruda.gateway.bg

ПРЕДСТАВЯНЕ

Община Якоруда е разположена в североизточната част на Благоевградска област на площ от 339,3 кв.км. Релефът на община Якоруда е планински и полупланински - обхващаща части от Рила и Западните Родопи, както и тясната долина в горното течение на р. Места. Средната надморска височина е 1 603 м, а средният наклон на терена е 11,1%.
Общината се състои от осем населени места - общинския център гр. Якоруда и седем села, които са разположени в Родопите. Град Якоруда се намира на 80 км от областния център Благоевград, на 30 км от Разлог и Банско и на 40 км от Велинград.
Броят на населението към 14.06.2007 г. е 10 726 жители: с. Аврамово - 690, с. Бел камен - 584, с. Бунцево - 538, с. Конарско - 988, с. Смолево - 562, с. Черна Места - 393, с. Юруково - 1179 и гр. Якоруда - 5 792.
На територията на общината се намира Парков участък "Якоруда", част от Национален парк "Рила". Природните богатства са достъпни чрез един от входовете на парка, разположен в местността Нехтеница. Той е и изходен пункт към езерата във високопланинския пояс - Якорудските, Грънчарските и Ропалишките. В землището на гр. Якоруда има два минерални извора.
Историческите сведения са основание за включването на Якоруда в списъка на забележителните старинни селища на България. През Якорудското землище преминава римски пътен лъч, съединявал Филипополис и долината на р. Марица с един от главните пътища на Римската империя - Виа Егнатия. За това свидетелстват останките на две крепости - едната под града, наречена Калята, а другата - Градището, край Черна Места.
Туристически интерес представляват археологическите находки от антично, късноантично и средновековно селище на 8 км североизточно от града, развалините от средновековна църква (V-VI век) на около 3 км югозападно от града, както и останките от праисторическо селище (2-1 хилядолетие пр.н.е.) край с. Юруково. Два от тези археологически обекти са включени в реставрационната програма, която община Якоруда изпълнява в рамките на проект, финансиран по Програма ФАР на ЕС.
Интерес представляват паметниците на културата от епохата на Възраждането в Якоруда - два архитектурни ансамбъла в центъра на града. Все още "живи" и с възможност за развитие са традиционни занаяти, като домашното тъкачество - със своята самобитна цветова палитра и мотиви - както и плетачеството и изработването на гоблени. Културните дейности на територията на общината се организират от трите читалища - в гр. Якоруда и в селата Конарско и Юруково.
Още в началото на ХХ век Якоруда има построена собствена електрическа централа, водопровод от Рила, голямо читалище и ново училище, популярна банка и трудовопроизводителна кооперация. В периода след Първата световна война процъфтяват търговията с дървен материал и скотовъдството. Тогава предприемчиви фамилии и общинари си подават ръка и правят от Якоруда средище на търговията и занаятите. През втората половина на миналия век Якоруда преживява втори възход с развитие на машиностроенето, пътното и жилищното строителство, образованието и културата.
Днес община Якоруда продължава да е център на дърводобивна и дървопреработвателна промишленост, както и на производството на машини и оборудване за тях. Природните дадености са потенциал за развитие на алтернативен (екологичен, селски и културен) туризъм и дават надежда за превръщане на региона в атрактивен център за български и чуждестранни инвестиции. Възможности за ускоряване на икономическото развитие предоставя и традиционното за общината селско стопанство.
Членството на България в Европейския съюз поставя нови предизвикателства и възможности пред местната власт в Якоруда. Общината реализира редица проекти за подобряване на техническата инфраструктура. В процес на изпълнение са инициативи за повишаване на професионалната квалификация като условие за създаване на нови и по-добри работни места. Усилията на местните власти целят превръщане на община Якоруда в привлекателно място за живот и за привличане на нови инвестиции

Знаете ли, че:         
- Ледник в Анарктика, на остров Гринуич носи името Якоруда.
- ЖП-гара Аврамово е най-високата гара на Балканския полуостров (1267 м).
- В село Конарско потомствения майстор-пчелар Хасан Шибльов се грижи за 120-годишния си пчелин, а билковият мед ухае на родопските поляни.
- 27-годишният Ахмед Шуганов от Якоруда стана финалист в първия сезон на реалити-шоуто Survivor BG.

КЛИМАТ И ВОДИ

Климатът е умерено-континентален със средиземноморско влияние по долината на р.Места, а в по-високите орографски части – планински. Средната годишна температура варира от 8-100С, през зимата се образуват температурни инверсии. Преобладават есенно-зимните и пролетно-летните валежи. Сезоните са ясно изразени-лятото е топло, а зимата-умерено студена. Община Якоруда има сравнително благоприятно туристико-географско положение. Чрез второкласния път Благоевград – Разлог - Велинград се свързва с някои от големите градове в страната – източници на туристическо търсене (София, Благоевград, Пловдив). Като туристическа атракция в района може да се приеме и теснолинейната жп линия Септември – Добринище, която преминава през общината. Формира се парков участък “Якоруда” от Национален парк “Рила”. Якоруда е важен изходен пункт за излети из цяла Рила планина и Родопите, както и междинен пункт при преходи между Пирин и Рила. Курортната местност “Трещеник”-14 км северно от гр. Якоруда е удобна изходна база за множество туристически маршрути. Основни са: до х.Грънчар и х.Заврачица. Настанителната база се състои от хотели, хижи и бунгала разположени в курортна местност “Трещеник” и местността “Баните” (хотелски комплекс с 20 легла). На местността “Трещеник” се намират туристически комплекс “Трещеник”, Почивен дом на НЕК, туристическа хижа “Трещеник”, малки ведомствени почивни бази и частни вили.

Води - водните ресурси на общината се формират от рилските реки Черна Места и Бяла Места, по-малките реки Якорудщица, Джебре, Букевица, Чесна както и извиращите от Западните Родопи малки рекички Лазарец, Конарска река, Гниле Малката река и др. Изобилните валежи, продължителното задържане на снежната покривка и горската растителност обуславят пълноводието на рилските реки на територията на общината.

КУЛТУРА

Читалище „Светлина"
Община Благоевград
Град Якоруда
Телефон: 07442/23 69; 07442/23 73;
Председател: Дичо Еленчев
Секретар: Кирилка Пендева

Читалище „Родопи"
Област Благоевград
Община Якоруда
Село Юруково
Председател на Читалищно настоятелство : Муса Сабри Елански
Секретар - библиотекар: Джемиле Салих Сиракова

Читалище „Никифор Попфилипов"
Област Благоевград
Община Якоруда
Село Конарско
контакти: GSM 0886/469 427;
Секретар: Муса Мехмедов Манзурски

ТУРИЗЪМ

Релефа на община Якоруда е планински и полупланински - обхваща части от Рила и Западните Родопи и тясната долина в горното течение на р. Места.
Северната част на общината попада в Национален парк "Рила". Следи от човешка дейност през различните исторически епохи са регистрирани на много места край гр. Якоруда и с. Юруково, но подробни археологически проучвания не са правени. Туристически интерес представляват останките от късноантичната крепост Градищенска каля (Градището), останки от средновековната римска крепост Калята, останки от праисторическо селище край с. Юруково, останки от средновековна църква (ІХ в.). До 1990 г. в списъка на културните паметници са старинните жилищни сгради от епохата на Възраждането в центъра на гр. Якоруда.
На територията на общината и парковия участък Якоруда преминават два от основните туристически маршрута в Национален парк Рила 1) х. Грънчар - Джанка - връх Овчарец - Маришки връх - връх Мусала - х. Мусала и 2) х. Трещеник - х. Грънчар - х. Заврачица и един второстепенен - х. Семково - х. Трещеник.
Якорудските езера са разположени сред Якорудския циркус, заграден между вр. Суха вапа, главното било и вр. Ковач. Те са група от седем езера, но три от тях са съвсем малки, плитки и през лятото пресъхват. От постоянните езера най-високо разположено е Синьото езеро под вр. Суха вапа на 2 465 м н.в. То е най-малкото от трите езера, с водна площ 8,6 дка и се оттича в Рибното езеро, от което води началото си Голяма Баненска река, приток на Бела Места. Рибното езеро има продълговата форма с дължина 300 м. и ширина до 124 м. Средната му дълбочина е 2,4 м, а най-голямата - 4,5 м. Заема 28,7 дка площ. Мъртвото езеро е безоттточно, то е най-голямо и най-дълбоко от езерата разположени в Якорудския циркус. Дължината му е 340 м, средната ширина е 125 м, а най-голямата му дълбочина - 16,5 м. Мъртвото езеро се зарибява изкуствено с пастърва, но на всеки 5 год. изригва газ.
В Якоруда е гара на жп линията Септември - Добринище, а асфалтираното шосе свързва града със селищата от Пазарджишкото поле и Разложката котловина. В миналото планински пътища са свъзвали Якоруда със Самоков и Белово, а трудно проходими кози пътеки са се насочвали към Радуил, Костенец и Сестримо. В определени участъци, някои от тези пътища се използват и сега от местните жители. На територията на Общината има един хотел, който се намира в местността "Баните" на 2 км.от града.

ИКОНОМИКА

"Средновековна Якоруда - на пътя на дървесината, катрана, виното! Създаване на център за международни културни прояви"
През декември 2006 г. община Якоруда започна изпълнението на още един голям проект за развитие на културния туризъм, финансиран от Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България - Гърция "Насърчаване на културните, туристически и човешки ресурси в трансграничния регион". Партньори са община Суфли от Република Гърция и Фондация "Белица" от община Белица. Продължителността на проекта е 18 месеца, а общата му стойност - 189 039 евро.
Основната цел на проекта е създаването на регионален туристически продукт. Проектът предвижда осъществяване на консервационно-реставрационни дейности на два културни обекта на територията на община Якоруда - Средновековна стратегическа крепост от 12 век и Джерджевденска църква (V-VI век). В изпълнението на тези дейности са включени представители на местната общност. Предвижда се да бъдат организирани курсове за подготовка на екскурзоводи и охранители на новосъздадените туристически обекти. Създаденият по проекта информационен център ще популяризира новия туристически продукт чрез рекламна кампания, фотографска изложба и международна конференция.
"Развитие на устойчив риболовен туризъм в местностите Лееве и Нехтеница - средство за опазване на природното богатство на община Якоруда"
В края на 2006 г. община Якоруда започна осъществяването на проект, финансиран по Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България - Македония. Партньори са община Конче (Македония) и Местна инициативна група - Якоруда. Продължителността на проекта е 12 месеца, а общата му стойност - 197 608 евро.
Целта на проекта насърчаване на устойчивото икономическо развитие чрез опазване на природните богатства в местностите Лееве и Нехтеница, както и опазването и увеличаването на популацията на балканска пъстърва в притоците на р. Места. Планирани са серия от дейности, включващи разширяване на пъстървовия рибарник в местността Лееве и зарибяването на притоците, разположение на територията на Нехтеница. Важна част от проекта е рехабилитацията на 3 километров участък от общинския пътя Якоруда - Трещеник - Нехтеница, изграждането на допълваща туристическа инфраструктура в Нехтеница, както и интензивна промоционална кампания на проекта.
Трещеник
Курортната местност Трещеник се намира в непосредствена близост до границите на Националния парк "Рила". Местността Трещеник е удобен изходен пункт за множество туристически маршрути в парка като х. Трещеник - х. Грънчар - х. Заврачица. Хижа Трещеник е на 1 764 м надморска височина.
В местността е разположен и семеен хотел "Вила Десислава", в близост до който има ски-писта. В процес на разширение е ски-зоната, която заедно с новата въжена линия ще улесни придвижването на туристите до границите на Националния парк.
Районът Трещеник - Нехтеница предизвиква подчертан интерес у инвеститорите, които залагат на развитието на туризъм, свързан с чистата природа и тишината на високата планина, запазването и изучаването на природните богатства на района. Близостта до курорти с национално значение като Банско и Велинград е възможност за развитие на интегриран регионален туристически продукт.
Община Якоруда работи активно за превръщането на района в съвременен туристически център и съвместно с община Белица подготвя проект "Семково, Андрианов Чарк, Трещеник, Нехтеница - исторически царски път - минало, настояще, бъдеще".

КОНТАКТИ

2790 ЯКОРУДА
ул. “Васил Левски” № 1
Тел: 07442/23 28;
Факс: 07442/26 28;
ел. поща: oba_yda@abv.bg

За контакти и препоръки във връзка с изграждането на електронния портал на Община Якоруда:
Агенция Стратегма
Георги Райжеков
strator@strategma.bg

Станка Делчева
sdelcheva@strategma.bg

Тихомира Трифонова
tiho@gateway.bg

КМЕТ

Кмет на Община Якоруда е ИНЖ. НУРЕДИН МУСОВ КАФЕЛОВ
Дата на раждане: 01 януари 1958г., гр. Якоруда
Семейно положение: Женен с един син и една дъщеря