ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

Адрес: село Чупрене, ул. “Асен Балкански” 55

Тел.: 09327/25 80;

Факс: 09327/24 02;

E-mail: ob_chuprene@abv.bg

Web site: www.chuprene.com

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

Общината е разположена в северозападната част на България, по северните и северозападните склонове на Стара планина, непосредствено до държавната граница с Република Сърбия.
Разстоянието от общинския център с. Чупрене до столицата София е 160 км., до гр. Монтана е 60 км, а до град Видин е 75 км. Релефът е предимно планински, силно пресечен и с голяма разлика в надморските височини. Най-високата точка е първенецът на западна Стара планина връх “Миджур” - 2,168 м, а най-ниската точка е край махала Фалковец - 320 м.
Неповторимо съчетание от просторна равнина, планински реки и горди върхове прави общината привлекателна за туризъм.
Ако сте любители на планината, заповядайте на празника на Чупренския Балкан, който се провежда втората събота на месец август в местността “Бекинска шобърка”, в непосредствена близост до Биосферния резерват “Чупрене”, който от 1977г. е в списъка на ЮНЕСКО за защитените територии.
В този див и примамлив кът на Стара планина можете да се насладите на чист въздух, красива природа и тишина, да усетите аромата на редки билки и цветя, да опитате вкуса на горски малини, ягоди и боровинки.

КЛИМАТ

Климатът на Община Чупрене, попада в две климатични области, поради специфичния релеф и местоположение: умереноконтинентална и планинска.
- В умереноконтиненталната климатична област влизат преобладаващо източната част на общината и повечето населени места, включително с. Чупрене. Това са части от Западната Дунавска равнина и Западен Предбалкан. Надморската височина постепенно се увеличава от 320 м. до 2 168 м.
- В планинската климатична област, среднопланинска подобласт, влизат северни и североизточни склонове на западния дял на Стара планина, където надморската височина варира от около 800 до 2168м. /вр. Миджур/. Планината играе ролята на висока орографска бариера, която ориентира въздушните маси във височина. Ветровете отслабват и променят първоначалната си посока, като се ориентират главно по съществуващите речни долини.
Особеностите на релефа на територията на общината, голямата разлика в надморската височина /от 320 до 2 168 м./ обуславят различни проявления на климатичните фактори.

ИСТОРИЯ

По данни на историческите хроники, в община Чупрене има селища, които датират своето създаване още през 14-15 в. Най-старите черкви са в с.Горни Лом и с.Върбово.
Общината е била оживен търговски път от Лом за Белград през прохода „Св. Никола” над с. Чупрене.
За мащабите на общината, Чупрене разполага с много природни ресурси, които са предпоставки за развитие на туризма: Биосферен резерват „Чупрене”, Природна забележителност „Леви и десни сухи печ”, красивите местности „Бекинска шобърка” и „Мартинов камък”, в които живеят защитени, рядко срещани птици и растения, карстовите хълмове „Гламите”, многобройните пещери - интересен туристически обект, защото са богати освен с пещерните си образувания и със следи от праисторически хора и животни, невероятно разнообразие на дивеч и риба. Общината има и богато минало, за което говорят археологически находки. Земята ѝ крие неизследвани загадки на антични селища, некрополи и стражеви могили.

ИНФРАСТРУКТУРА

Пътна мрежа и достъп
Община Чупрене е най-отдалечената община от Областния център Видин и е по-близо до Монтана и Лом. Това поражда и по-особения характер на превозите и маршрутите до посочените градове.
Най-близката магистрала е „Хемус”, мястото за свързване е гр. Ботевград – на 140 км. Разстоянието до главен международен път Е79 е 22 км. Разстоянията до областните центрове в Северозападна България са: Видин – 70 км, Монтана – 65 км и Враца – 100 км.
През територията на общината преминават Републиканските пътища ІІІ-102 и ІІІ-114, с обща дължина около 38 км. Останалите пътища са от общинската пътна мрежа, като дължината им е 30км.
- Железопътен транспорт
Най-близката ЖП гара е гара Орешец (Област Видин) на линията Видин-София. Гарата отстои на 30 км. от с. Чупрене. Транспорта до там се осъществява посредством автобусна линия.
- Автобусен транспорт
В общината масовият автобусен транспорт се осъществява от частни превозвачи. През работните дни има ежедневна връзка до гр. Белоградчик и гр. Видин. През селата Средогрив, Долни Лом и Горни Лом преминава автобус, осъществяващ връзка с гр. Монтана в дните петък, събота и неделя.
Транспортната мрежа се състои от следните транспортни линии:
В общинската и областната транспортна схема – 8 автобусни линии, които имат следната конфигурация:
* Белоградчик – Протопопинци – Средогрив – Лом
* Белоградчик – Чупрене – Репляна – Горни Лом и обратно
* Монтана – Горни Лом – Фалковец – Белоградчик – Видин и обратно
* Белоградчик – Чупрене – Видин и обратно
* Белоградчик – Чупрене – Орешец и обратно
В републиканската транспортна схема – 1 автобусна линия – Белоградчик - София.
Общината има директна връзка със следните градове: Белоградчик, Видин, Лом, Вършец, Берковица, Монтана и София.

Енергетика
В село Горни Лом има изградена каскада „Горни Лом”, състояща се от три ВЕЦ – „Китка”, „Миджур” и „Горни Лом”. Общата мощност на каскадата е 6.3 МW. През последните години се наблюдава засилен интерес за изграждане на МВЕЦ по поречията на реките Лом, Чупренска и Манастирка. Към момента са пуснати в експлоатация две такива МВЕЦ.
Към момента се проявява интерес за монтиране на фотоволтаични панели за производство на ел. енергия от слънчева светлина. Измерванията показват, че територията на община Чупрене е с много добри показатели за извършване на такава дейност.

Водоснабдяване и канализация
Всички населени места са с изградено водоснабдяване. Водата, която се използва от ВиК е 100% от повърхностни води - каптажи и планински водохващания. При необходимост се използва помпажна вода от с.Търговище и с.Долни Лом. Това обуславя относително ниската цена на водата в общината. Увеличаване на цената на водата се получава при използването на помпажна вода от с.Долни Лом и с.Търговище.
Всичкото количество вода, използвано в общината е от местни водоизточници. Тези водоизточници водоснабдяват и населени места от съседните общини: Белоградчик, Ружинци и Димово.
Водопроводната мрежа в община Чупрене се поддържа от ВиК ООД – гр.Видин, район Белоградчик.
- Питейни води
Преди 35 години е изградена водоснабдителната мрежа „Репляна – Чупрене”, която осигурява вода на 25 населени места в общината и извън нея. Водохващанията са алпийски тип и осигурява достатъчно вода за общината.
Периодичен проблем е замърсеността на водата с физически примеси – паднали листа и размита почва. Замърсяването се усилва в период на усилен дърводобив в близост до водоизточниците, осъществяван от Държавна дивечовъдна станция Белоградчик.
В общината са изградени още три водохващания в района на Горни Лом захранващо само с.Горни Лом, което е с дебит 2 л/s , в района на с.Долни Лом – помпажен тип и с.Търговище захранващо с.Търговище, Протопопинци и още шест села в общините Димово и Ружинци.
Общият проблем на водоснабдяването в община Чупрене е възрастта на изградените мрежи – над 35 години и екологичната несъстоятелност на етернитовите тръби с които са осъществени.
- Отпадни води
В с. Чупрене и с. Горни Лом има частично изградена и канализационна мрежа. В община Чупрене няма изградени пречиствателни станции за отпадни води.

Комуникации
- Телекомуникации
Далекосъобщителната мрежа в община Чупрене функционира нормално. Има изградени 3 автоматични телефонни централи с общ капацитет 1600 поста.
Централите са ТИП „аналогови” и “цифрови”. Цифрови са централите в с.Горни Лом, Долни Лом и Средогрив. В останалите села са все още “аналогови”
И трите мобилни оператора покриват територията на община Чупрене.
- Кабелни телевизионни мрежи
Кабелна телевизионна мрежа има изградена в с.Горни Лом с 193 абоната и в с.Чупрене с 120 абоната. Ниската степен на обхват е породена от малкия брой абонати в другите села и икономическата изгода от направената инвестиция.
В с.Горни Лом и с.Чупрене има кабелен интернет.

ТУРИЗЪМ

Екопътеки в Чупрене
Село Чупрене е изходният пункт на 4 от десетте екопътеки в района на Общината. За всичките, крайният пункт са чудно красивите местности на 13ООм. надморска височина - "Бекинска шобърка" и "Мартинов Камък". Там има и условия за няколкодневно пребиваване за туристи /около 40 - 50 легла/. Близостта на ухаещите на смола и билки иглолистни гори, пъстроцветни поляни, непресъхващите изворчета и чешми с ледено студено кристална вода са прекрасно съчетание за отдих и преклонение пред всемогъщата природа!
Ако се снабдите със специално разрешително и опитен водач, все още в най-отдалечените и глухи части на иглолистната зора може да намерите следи или даже да видите загадъчната птица Глухар /Tetrao urogllos/. Тук е най-северното находище на този застрашен от изчезване представител на животинското царство. През пролетта и лятото по пъстроцветните поляни пламтят огънчетата на такива редки растения като, Планинският божур /Trollius europaeus/, Петровия кръст /Lilium jankae/ или Жълтата тинтява /Gentiana lutea/. Белите букетчета на Нарцисовидната сасънка /Anemone narcissiflora/, също може да се видят по поляните край пътеките 3, 4 и 6.
След летен дъжд, когато въздуха е прозрачен, от върховете "Поповица" /1500м./ на изток може да се наблюдават и без бинокъл водите на Тихия Бял Дунав.../екопътека 2 и 4/. В същата посока, като застинали морски вълни се издигат и Карстовите хълмове "Гламите". Ако ги доближите, на пръв поглед, те са голи и пусти, но тръгнете ли по екопътеки 9 и 10 ще видите че са пълни с живот. Многобройните пещери също са интересен туристически обект, защото са богати освен с пещерните си образувания и със следи от праисторически хора и животни. Често над отвесните скали описва кръгове в небето Скалният орел, по скалните ниши синеят цветчетата на Сръбската рамонда /Ramonda serbica/ Единственото растение по този край което притежава тайната на възкръсването! Поставено в подходяща среда след цяла година в хербария то се съживява! По късно римляните са използвали високите за наблюдателници и стражеви съоръжения. Така, Гламите са рядко съчетание на природни и исторически забележителности.

Екотуризъм
Богатството на флората на Северо-западна България се дължи главно на голямото разнообразие от условия и почти Всички характери за България типове местообитания. В отделни райони са се създали уникални условия за зараждането и обособяването нa така наречените "ендемити" ' т.е. видове, които се срещат само в дадена местност. Такива са червената скална роза, йорданова камбанка, набраздената каменоламка, дългозъбо пропадниче, както и срещащият се само в Западна Стара планина (и никъде другаде по света) български ерантис.

Ловен туризъм
Освен опознавателния туризъм природата в района предлага и така наречения Ловен туризъм. На територията е дивечовъдна станция "Миджур", която е създадена през 2001година и е разположена в западната част на Стара планина, заема площ от 17533ха.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

- Часовниковата кула в с.Чупрене. Кулата е построена през 1899 г. През 1939 г. в кулата е монтиран часовников механизъм, отмерващ времето и днес. Градежът е изпълнен от дялан варовиков камък. Кулата е четири еднакви фасади и е висока 14.2 м. Архитектурен паметник на културата.
- Църква „Свети Николай” с.Чупрене. Построена през 1847 г. Художествен паметник на културата.
- Къща музей „Асен Балкански” с.Чупрене. По вид е исторически паметник на културата. В къщата музей се помещава и етнографска сбирка с предмети от бита и трудовото ежедневие на местните хора.
- Църква „Св. Параскева” с.Горни Лом. Най-старата еднокорабна църква в региона. Построена е през ХІV век. Църквата е обявена за паметник на културата от национално значение.
- Църква „Св. Троица” с.Долни Лом. Художествен паметник на културата.
Намира се в центъра на селото. Построена е със средства от населението, вероятно през 1834 г. Основният материал е ломен камък.
- Църква „Св. Вознесение Христово” с.Средогрив. Художествен паметник. Построена е през 1890 г. от майстор Серафим Йосифов и майстор Евтим Сърбенов от Македония. Изографисана е от Аврам Дичо в Зограф родом с.Тресанче и представител на Дебърската школа.
- Църква „Св. Йоан Кръстител” с.Върбово. Построена е през 1652 г. Художествен паметник на културата от национално значение.
- Църква „Св. Георги” с.Репляна. Художествен паметник.
- Църква „ Св. Николай ” с.Търговище. Художествен паметник на културата от национално значение. Църквата е украсена със значителен брой каменни релефи, впечатляващи със своето богатство и разнообразие.
- Църква „Св. Николай” с. Протопопинци.
Защитени територии и биоразнообразие.
- Биосферен резерват „Чупрене”, който е създаден със заповед № 358 от 09.05.1973 г. на Министерство на горите.Той има площ 1439,2 ха. Създаден е с цел да се запазят най-северните иглолистни гори в България, съставени от смърч и ела.
Резерватът се намира в планинската климатична област. Средногодишната температура е 4 – 5 °C, а средната сума на валежите – около 1000 м³ годишно.
Иглолистните насаждения са почти изключително от смърч. Те са на възраст 100 -120 годишни и са от изключителна ценност.
На второ място по разпространение са насъжденията от смърч, смесени с единични екземпляри от ела, трепетлика, явор и зимен дъб.
На трето място по разпространение е букът. Той е на възраст 140-160 години. Средната височина на дърветата е 22 – 28 метра.
На последно място по разпространение е брезата, която е на възраст 90-100 години, а височината и е 14 – 15 м.
В резервата, който е под защитата на ЮНЕСКО се срещат отделни дървета от шестил, планинска елша, червен бъз и черен бъз. От тревите правят впечатление лазаркинята, горската светлика, заешкия киселец.
От бозайниците се срещат белка, норка, златка, дива котка и вълкът, който е постоянен обитател.
От птиците се наблюдават глухар, лещарка и бухал.
- Природна забележителност “Гардата” е създадена със Заповед No.РД-106 от 02.02.2010 г. с цел запазване на характерни и забележителни обекти на неживата природа като скални брегове и водоскоци на река Чупренска, които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност и естетичност;
- Защитена местност “Миджур”, създадена със Заповед No.РД-136 от 23.02.2009 г. с цел запазване на характерен ландшафт, включващ високопланински пасища и скални зъбери, както и местообитанията на защитени и редки растителни видове, като: жълт крем (Lilium jankae), нарцисовидна съсънка (Anemone narcissiflora), алпийски повет (Clematis alpina), златовръх (Rhodiola rosea), петниста сверция (Swertia punctata), карпатска тоция (Tozzia carpathica) и др.
- Природна забележителност пещерите “Леви и десни сухи печ”, обявени със Заповед No.1187 от 19.04.1976 г.

КОНТАКТИ

3950 с. Чупрене,
Община Чупрене, обл. Видин
ул. “Асен Балкански” № 55
Тел.: 09327/2580;
Факс: 09327/2402;
е-mail: ob_chuprene@abv.bg

Председател Общински съвет
Богомил Станков   
сл.тел.: 0886/25 07 56;

Кмет
Ваньо Костин   
сл.тел.: 0885/02 48 87;

Секретар
Асен Джунински  
сл.тел.: 0885/03 24 05;

Директор Дирекция "Обща администрация"
Галина Каменова  
сл.тел.: 0886/66 23 14;

Гл. специалист  "Личен състав" и " Деловодство"
Дора Милошевска    
сл.тел.: 0885/24 33 53;

Главен счетоводител
Румяна Петрова   
сл.тел.: 0885/24 26 44;

Връзки с Обществеността
Цветелина Радкова   
сл.тел.: 0885/27 40 30;

Гл.специалист "Екология" и "ОМП"
Георги Груев   
сл.тел.: 0882/314 835;

Гл.специалист "Социална  Политика"
Корнелия Антова  
сл.тел.: 0885/24 34 40;

Гл.специалист "Общинска собственост"
Тошко Петров   
сл.тел.: 0885/24 28 38;

Местни Данъци и Такси
Мирослав Сериожев  
сл.тел.: 0885/25 55 69;

Гл.специалист "ГРАО"
Стефан Заин   
сл.тел.: 0885/24 28 52;

Дежурен Общински съвет за сигурност
телефон: 09327/23 53;
GSM: 0885/02 45 11;

КМЕТ

Кмет на Община Чупрене е господин Ваньо Костадинов Костин.
GSM:0885/024 887;