notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/3106

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

Адрес: село Чупрене, ул. “Асен Балкански” 55

Тел.: 09327/25 80;

Факс: 09327/24 02;

E-mail: ob_chuprene@abv.bg

Web site: www.chuprene.com

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

Общината е разположена в северозападната част на България, по северните и северозападните склонове на Стара планина, непосредствено до държавната граница с Република Сърбия.
Разстоянието от общинския център с. Чупрене до столицата София е 160 км., до гр. Монтана е 60 км, а до град Видин е 75 км. Релефът е предимно планински, силно пресечен и с голяма разлика в надморските височини. Най-високата точка е първенецът на западна Стара планина връх “Миджур” - 2,168 м, а най-ниската точка е край махала Фалковец - 320 м.
Неповторимо съчетание от просторна равнина, планински реки и горди върхове прави общината привлекателна за туризъм.
Ако сте любители на планината, заповядайте на празника на Чупренския Балкан, който се провежда втората събота на месец август в местността “Бекинска шобърка”, в непосредствена близост до Биосферния резерват “Чупрене”, който от 1977г. е в списъка на ЮНЕСКО за защитените територии.
В този див и примамлив кът на Стара планина можете да се насладите на чист въздух, красива природа и тишина, да усетите аромата на редки билки и цветя, да опитате вкуса на горски малини, ягоди и боровинки.

КЛИМАТ

Климатът на Община Чупрене, попада в две климатични области, поради специфичния релеф и местоположение: умереноконтинентална и планинска.
- В умереноконтиненталната климатична област влизат преобладаващо източната част на общината и повечето населени места, включително с. Чупрене. Това са части от Западната Дунавска равнина и Западен Предбалкан. Надморската височина постепенно се увеличава от 320 м. до 2 168 м.
- В планинската климатична област, среднопланинска подобласт, влизат северни и североизточни склонове на западния дял на Стара планина, където надморската височина варира от около 800 до 2168м. /вр. Миджур/. Планината играе ролята на висока орографска бариера, която ориентира въздушните маси във височина. Ветровете отслабват и променят първоначалната си посока, като се ориентират главно по съществуващите речни долини.
Особеностите на релефа на територията на общината, голямата разлика в надморската височина /от 320 до 2 168 м./ обуславят различни проявления на климатичните фактори.

ИСТОРИЯ

По данни на историческите хроники, в община Чупрене има селища, които датират своето създаване още през 14-15 в. Най-старите черкви са в с.Горни Лом и с.Върбово.
Общината е била оживен търговски път от Лом за Белград през прохода „Св. Никола” над с. Чупрене.
За мащабите на общината, Чупрене разполага с много природни ресурси, които са предпоставки за развитие на туризма: Биосферен резерват „Чупрене”, Природна забележителност „Леви и десни сухи печ”, красивите местности „Бекинска шобърка” и „Мартинов камък”, в които живеят защитени, рядко срещани птици и растения, карстовите хълмове „Гламите”, многобройните пещери - интересен туристически обект, защото са богати освен с пещерните си образувания и със следи от праисторически хора и животни, невероятно разнообразие на дивеч и риба. Общината има и богато минало, за което говорят археологически находки. Земята ѝ крие неизследвани загадки на антични селища, некрополи и стражеви могили.

ИНФРАСТРУКТУРА

Пътна мрежа и достъп
Община Чупрене е най-отдалечената община от Областния център Видин и е по-близо до Монтана и Лом. Това поражда и по-особения характер на превозите и маршрутите до посочените градове.
Най-близката магистрала е „Хемус”, мястото за свързване е гр. Ботевград – на 140 км. Разстоянието до главен международен път Е79 е 22 км. Разстоянията до областните центрове в Северозападна България са: Видин – 70 км, Монтана – 65 км и Враца – 100 км.
През територията на общината преминават Републиканските пътища ІІІ-102 и ІІІ-114, с обща дължина около 38 км. Останалите пътища са от общинската пътна мрежа, като дължината им е 30км.
- Железопътен транспорт
Най-близката ЖП гара е гара Орешец (Област Видин) на линията Видин-София. Гарата отстои на 30 км. от с. Чупрене. Транспорта до там се осъществява посредством автобусна линия.
- Автобусен транспорт
В общината масовият автобусен транспорт се осъществява от частни превозвачи. През работните дни има ежедневна връзка до гр. Белоградчик и гр. Видин. През селата Средогрив, Долни Лом и Горни Лом преминава автобус, осъществяващ връзка с гр. Монтана в дните петък, събота и неделя.
Транспортната мрежа се състои от следните транспортни линии:
В общинската и областната транспортна схема – 8 автобусни линии, които имат следната конфигурация:
* Белоградчик – Протопопинци – Средогрив – Лом
* Белоградчик – Чупрене – Репляна – Горни Лом и обратно
* Монтана – Горни Лом – Фалковец – Белоградчик – Видин и обратно
* Белоградчик – Чупрене – Видин и обратно
* Белоградчик – Чупрене – Орешец и обратно
В републиканската транспортна схема – 1 автобусна линия – Белоградчик - София.
Общината има директна връзка със следните градове: Белоградчик, Видин, Лом, Вършец, Берковица, Монтана и София.

Енергетика
В село Горни Лом има изградена каскада „Горни Лом”, състояща се от три ВЕЦ – „Китка”, „Миджур” и „Горни Лом”. Общата мощност на каскадата е 6.3 МW. През последните години се наблюдава засилен интерес за изграждане на МВЕЦ по поречията на реките Лом, Чупренска и Манастирка. Към момента са пуснати в експлоатация две такива МВЕЦ.
Към момента се проявява интерес за монтиране на фотоволтаични панели за производство на ел. енергия от слънчева светлина. Измерванията показват, че територията на община Чупрене е с много добри показатели за извършване на такава дейност.

Водоснабдяване и канализация
Всички населени места са с изградено водоснабдяване. Водата, която се използва от ВиК е 100% от повърхностни води - каптажи и планински водохващания. При необходимост се използва помпажна вода от с.Търговище и с.Долни Лом. Това обуславя относително ниската цена на водата в общината. Увеличаване на цената на водата се получава при използването на помпажна вода от с.Долни Лом и с.Търговище.
Всичкото количество вода, използвано в общината е от местни водоизточници. Тези водоизточници водоснабдяват и населени места от съседните общини: Белоградчик, Ружинци и Димово.
Водопроводната мрежа в община Чупрене се поддържа от ВиК ООД – гр.Видин, район Белоградчик.
- Питейни води
Преди 35 години е изградена водоснабдителната мрежа „Репляна – Чупрене”, която осигурява вода на 25 населени места в общината и извън нея. Водохващанията са алпийски тип и осигурява достатъчно вода за общината.
Периодичен проблем е замърсеността на водата с физически примеси – паднали листа и размита почва. Замърсяването се усилва в период на усилен дърводобив в близост до водоизточниците, осъществяван от Държавна дивечовъдна станция Белоградчик.
В общината са изградени още три водохващания в района на Горни Лом захранващо само с.Горни Лом, което е с дебит 2 л/s , в района на с.Долни Лом – помпажен тип и с.Търговище захранващо с.Търговище, Протопопинци и още шест села в общините Димово и Ружинци.
Общият проблем на водоснабдяването в община Чупрене е възрастта на изградените мрежи – над 35 години и екологичната несъстоятелност на етернитовите тръби с които са осъществени.
- Отпадни води
В с. Чупрене и с. Горни Лом има частично изградена и канализационна мрежа. В община Чупрене няма изградени пречиствателни станции за отпадни води.

Комуникации
- Телекомуникации
Далекосъобщителната мрежа в община Чупрене функционира нормално. Има изградени 3 автоматични телефонни централи с общ капацитет 1600 поста.
Централите са ТИП „аналогови” и “цифрови”. Цифрови са централите в с.Горни Лом, Долни Лом и Средогрив. В останалите села са все още “аналогови”
И трите мобилни оператора покриват територията на община Чупрене.
- Кабелни телевизионни мрежи
Кабелна телевизионна мрежа има изградена в с.Горни Лом с 193 абоната и в с.Чупрене с 120 абоната. Ниската степен на обхват е породена от малкия брой абонати в другите села и икономическата изгода от направената инвестиция.
В с.Горни Лом и с.Чупрене има кабелен интернет.

ТУРИЗЪМ

Екопътеки в Чупрене
Село Чупрене е изходният пункт на 4 от десетте екопътеки в района на Общината. За всичките, крайният пункт са чудно красивите местности на 13ООм. надморска височина - "Бекинска шобърка" и "Мартинов Камък". Там има и условия за няколкодневно пребиваване за туристи /около 40 - 50 легла/. Близостта на ухаещите на смола и билки иглолистни гори, пъстроцветни поляни, непресъхващите изворчета и чешми с ледено студено кристална вода са прекрасно съчетание за отдих и преклонение пред всемогъщата природа!
Ако се снабдите със специално разрешително и опитен водач, все още в най-отдалечените и глухи части на иглолистната зора може да намерите следи или даже да видите загадъчната птица Глухар /Tetrao urogllos/. Тук е най-северното находище на този застрашен от изчезване представител на животинското царство. През пролетта и лятото по пъстроцветните поляни пламтят огънчетата на такива редки растения като, Планинският божур /Trollius europaeus/, Петровия кръст /Lilium jankae/ или Жълтата тинтява /Gentiana lutea/. Белите букетчета на Нарцисовидната сасънка /Anemone narcissiflora/, също може да се видят по поляните край пътеките 3, 4 и 6.
След летен дъжд, когато въздуха е прозрачен, от върховете "Поповица" /1500м./ на изток може да се наблюдават и без бинокъл водите на Тихия Бял Дунав.../екопътека 2 и 4/. В същата посока, като застинали морски вълни се издигат и Карстовите хълмове "Гламите". Ако ги доближите, на пръв поглед, те са голи и пусти, но тръгнете ли по екопътеки 9 и 10 ще видите че са пълни с живот. Многобройните пещери също са интересен туристически обект, защото са богати освен с пещерните си образувания и със следи от праисторически хора и животни. Често над отвесните скали описва кръгове в небето Скалният орел, по скалните ниши синеят цветчетата на Сръбската рамонда /Ramonda serbica/ Единственото растение по този край което притежава тайната на възкръсването! Поставено в подходяща среда след цяла година в хербария то се съживява! По късно римляните са използвали високите за наблюдателници и стражеви съоръжения. Така, Гламите са рядко съчетание на природни и исторически забележителности.

Екотуризъм
Богатството на флората на Северо-западна България се дължи главно на голямото разнообразие от условия и почти Всички характери за България типове местообитания. В отделни райони са се създали уникални условия за зараждането и обособяването нa така наречените "ендемити" ' т.е. видове, които се срещат само в дадена местност. Такива са червената скална роза, йорданова камбанка, набраздената каменоламка, дългозъбо пропадниче, както и срещащият се само в Западна Стара планина (и никъде другаде по света) български ерантис.

Ловен туризъм
Освен опознавателния туризъм природата в района предлага и така наречения Ловен туризъм. На територията е дивечовъдна станция "Миджур", която е създадена през 2001година и е разположена в западната част на Стара планина, заема площ от 17533ха.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

- Часовниковата кула в с.Чупрене. Кулата е построена през 1899 г. През 1939 г. в кулата е монтиран часовников механизъм, отмерващ времето и днес. Градежът е изпълнен от дялан варовиков камък. Кулата е четири еднакви фасади и е висока 14.2 м. Архитектурен паметник на културата.
- Църква „Свети Николай” с.Чупрене. Построена през 1847 г. Художествен паметник на културата.
- Къща музей „Асен Балкански” с.Чупрене. По вид е исторически паметник на културата. В къщата музей се помещава и етнографска сбирка с предмети от бита и трудовото ежедневие на местните хора.
- Църква „Св. Параскева” с.Горни Лом. Най-старата еднокорабна църква в региона. Построена е през ХІV век. Църквата е обявена за паметник на културата от национално значение.
- Църква „Св. Троица” с.Долни Лом. Художествен паметник на културата.
Намира се в центъра на селото. Построена е със средства от населението, вероятно през 1834 г. Основният материал е ломен камък.
- Църква „Св. Вознесение Христово” с.Средогрив. Художествен паметник. Построена е през 1890 г. от майстор Серафим Йосифов и майстор Евтим Сърбенов от Македония. Изографисана е от Аврам Дичо в Зограф родом с.Тресанче и представител на Дебърската школа.
- Църква „Св. Йоан Кръстител” с.Върбово. Построена е през 1652 г. Художествен паметник на културата от национално значение.
- Църква „Св. Георги” с.Репляна. Художествен паметник.
- Църква „ Св. Николай ” с.Търговище. Художествен паметник на културата от национално значение. Църквата е украсена със значителен брой каменни релефи, впечатляващи със своето богатство и разнообразие.
- Църква „Св. Николай” с. Протопопинци.
Защитени територии и биоразнообразие.
- Биосферен резерват „Чупрене”, който е създаден със заповед № 358 от 09.05.1973 г. на Министерство на горите.Той има площ 1439,2 ха. Създаден е с цел да се запазят най-северните иглолистни гори в България, съставени от смърч и ела.
Резерватът се намира в планинската климатична област. Средногодишната температура е 4 – 5 °C, а средната сума на валежите – около 1000 м³ годишно.
Иглолистните насаждения са почти изключително от смърч. Те са на възраст 100 -120 годишни и са от изключителна ценност.
На второ място по разпространение са насъжденията от смърч, смесени с единични екземпляри от ела, трепетлика, явор и зимен дъб.
На трето място по разпространение е букът. Той е на възраст 140-160 години. Средната височина на дърветата е 22 – 28 метра.
На последно място по разпространение е брезата, която е на възраст 90-100 години, а височината и е 14 – 15 м.
В резервата, който е под защитата на ЮНЕСКО се срещат отделни дървета от шестил, планинска елша, червен бъз и черен бъз. От тревите правят впечатление лазаркинята, горската светлика, заешкия киселец.
От бозайниците се срещат белка, норка, златка, дива котка и вълкът, който е постоянен обитател.
От птиците се наблюдават глухар, лещарка и бухал.
- Природна забележителност “Гардата” е създадена със Заповед No.РД-106 от 02.02.2010 г. с цел запазване на характерни и забележителни обекти на неживата природа като скални брегове и водоскоци на река Чупренска, които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност и естетичност;
- Защитена местност “Миджур”, създадена със Заповед No.РД-136 от 23.02.2009 г. с цел запазване на характерен ландшафт, включващ високопланински пасища и скални зъбери, както и местообитанията на защитени и редки растителни видове, като: жълт крем (Lilium jankae), нарцисовидна съсънка (Anemone narcissiflora), алпийски повет (Clematis alpina), златовръх (Rhodiola rosea), петниста сверция (Swertia punctata), карпатска тоция (Tozzia carpathica) и др.
- Природна забележителност пещерите “Леви и десни сухи печ”, обявени със Заповед No.1187 от 19.04.1976 г.

КОНТАКТИ

3950 с. Чупрене,
Община Чупрене, обл. Видин
ул. “Асен Балкански” № 55
Тел.: 09327/2580;
Факс: 09327/2402;
е-mail: ob_chuprene@abv.bg

Председател Общински съвет
Богомил Станков   
сл.тел.: 0886/25 07 56;

Кмет
Ваньо Костин   
сл.тел.: 0885/02 48 87;

Секретар
Асен Джунински  
сл.тел.: 0885/03 24 05;

Директор Дирекция "Обща администрация"
Галина Каменова  
сл.тел.: 0886/66 23 14;

Гл. специалист  "Личен състав" и " Деловодство"
Дора Милошевска    
сл.тел.: 0885/24 33 53;

Главен счетоводител
Румяна Петрова   
сл.тел.: 0885/24 26 44;

Връзки с Обществеността
Цветелина Радкова   
сл.тел.: 0885/27 40 30;

Гл.специалист "Екология" и "ОМП"
Георги Груев   
сл.тел.: 0882/314 835;

Гл.специалист "Социална  Политика"
Корнелия Антова  
сл.тел.: 0885/24 34 40;

Гл.специалист "Общинска собственост"
Тошко Петров   
сл.тел.: 0885/24 28 38;

Местни Данъци и Такси
Мирослав Сериожев  
сл.тел.: 0885/25 55 69;

Гл.специалист "ГРАО"
Стефан Заин   
сл.тел.: 0885/24 28 52;

Дежурен Общински съвет за сигурност
телефон: 09327/23 53;
GSM: 0885/02 45 11;

КМЕТ

Кмет на Община Чупрене е господин Ваньо Костадинов Костин.
GSM:0885/024 887;