notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/3108

ОБЩИНА МИЗИЯ

ОБЩИНА МИЗИЯ

Адрес: гр. Мизия, ул. Георги Димитров № 25-27

Тел.: 09161/23 15;

Факс:09161/20 12;   09161/21 38;

E-mail:obsh.mz@abv.bg  

Web site:www.miziabg.com

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Община Мизия се намира в Северната част на България и е съставна част на Област Враца. Общината има своето определено място в цялостния обществено - икономически и духовен живот на страната. Състои се от 6 селища с административен център гр. Мизия и селата–Крушовица, Софрониево, Липница, Войводово и Сараево. Релефът на общината е предимно равнинен до слабо хълмист, а надморската височина има следните стойности: най - ниска 2м и най - висока 168м. През нейната територия преминават реките Скът и Огоста. Климатичните особености за района на Община Мизия, се определят както от разположението на България в умерените ширини на северното полукълбо, така и от орографията на района с характерните елементи от топографията и релефа на Дунавската хълмиста равнина.

ПРИРОДА

Климат
Комплексът от физико-географски и хидрометеорологични фактори определя умерено - континентален до континентален характер на климата, със студена зима и североизточни ветрове, горещо лято със западни и северозападни ветрове. Релефът съчетан с климатичните особености благоприятства селскостопанските дейности. От земеделските култури най - добре виреят трайните насаждения, а животновъдството е представено главно от свине, говеда, птици.
Общатата територия на общината е 209 780 дка, като в това число:
- фонд населени места – 14 573 дка;
- селскостопански фонд – 182 619 дка;
- горски фонд – 8 179 дка;
- други територии – 4 409 дка.

Води
Наличните водни ресурси на територията на Община Мизия са формирани от повърхностни и подземни води. Повърхностни са реките Скът и Огоста. Подземните води в района на общината са представени от неогенски водоносни хоризонти. Аувиалните терасни материали на реките Огоста и Скът, представени от пясъци и чакъли се използват като баластра в строителството на пътищата. Водните ресурси на територията на общината са богатство, което подпомага развитието на промишлеността (в Община Мизия предимно преработвателната промишленост) и селското стопанство и представлява алтернативен енергиен източник. Наличието на водоеми е предпоставка за развитие на рибовъдството и за организиране на активен риболовен туризъм.
На територията на общината няма залежи на подземни природни богатства и резервати.

Почви
Почвите в района, съгласно почвено-географското райониране на България се отнасят към средна Дунавска почвена провинция, където в условия на преходно-континентален климат, равнинно-хълмист релеф, върху льос и льосовидни материали, при наличие на подземни води те са черноземни, като в крайдунавската ивица те са подтип–карбонатни.
На територията на общината няма данни за заблатени почви и данни за вкислени и засолени почви.
Почвите дават възможност за развитие на селско стопанство и предимно на хлебните, зърнено-фуражните и техническите култури.  
Мизийска община е в съседство със следните общини – на североизток граничи с Община Оряхово, на северозапад с Община Козлодуй, на юг – Община Бяла Слатина и на югозапад с Община Хайредин. През населените места на общината минава пътят Враца - Козлодуй и Международен път ІІ-15 за Фериботен комплекс Оряхово - Бекет, който е от особена важност за развитието на трансграничните връзки с Румъния и останалите страни от Европа. В общината има добре уреден градски и междуселищен автотранспорт. Чрез автотранспортните предприятия на Общините Козлодуй и Оряхово, Община Мизия има връзка с гр. Плевен, София, Габрово, Свищов, Русе, Враца. Преминаването към пазарно стопанство и съпътстващата приватизация предизвика  негативни процеси, засягащи социално-икономическото положение на някои обществени групи от населението, намаляване на трудовата заетост, увеличаване престъпността и др. негативни обществени явления.

ИСТОРИЯ

Най - ранните следи за появата на хора в околностите на някогашното село Букьовци датират от преди 5000 г. Тракийските племена, обитавали тези земи са оставили богато културно наследство. Намереното през 1925 г. прочуто Букьовско съкровище от сребърни тракийски накити днес се съхранява в Националния исторически музей – София. В края на VI и началото на VII в., славяните основали свое селище в североизточната част на днешна Мизия.
Село Букьовци е оформено през XVIII в. За първи път името му се среща в турски регистър от 1848 г.
В началото на 70-те години на миналия век букьовчани създават местен таен революционен комитет за подготовка на въоръжено въстание. В селата са отсядали Левски, Заимов, Бенковски, Волов, Обретенов. Душа на комитета през 1874 г. става учителят Спас Соколов, който участва и в Ботевата чета. Освобождението за този край настъпва на 21 ноември 1877 г.
При избухването на Балканската война в 1912 година един човек от Букьовци е доброволец в Македоно-одринското опълчение.
Град Мизия е образуван през 1970 г. от сливането на селище от градски тип Букьовци и село Гложене. В 1978 година Гложене отново е обособено като самостоятелно селище, но Букьовци продължава да се казва Мизия.

ТУРИЗЪМ

Туризмът е стопански отрасъл с неизползван потенциал в Община Мизия. Именно този факт мотивира общинското ръководство за бъдещото му развитие, което от своя страна ще допринесе за развитието и на други икономически отрасли като селско стопанство, транспорт, търговия, ще окаже благоприятно влияние върху облика на нашите населени места.
Имайки предвид географското разположение и природните дадености на нашата община, историческото наследство, многогодишните традиции има възможност за развитие на следните видове туризъм:
- Селски  туризъм – Престоят в селата от общината ще даде възможност да се усети и навлезе в един бит, който прокарва мостове между времена, култура и традиции. Този вид туризъм ще предостави на гостите възможност за идентификация и да живее с местното население, да се включи в селскостопанската дейност – в отглеждането на културни растения и домашни животни, да опита уменията си в занаятчийски дейности и всичко,  което е част от ежедневието на българското село.
- Екотуризъм – този туризъм ще съдейства за повишаване на екологичната култура на населението. Необходимо е изграждането на екопътеки,  които  ще допринесат за изучаването на биологичното разнообразие на флората и фауната в нашата община, съхраняване на екосистемите и обогатяването им с видове, характерни за местообитанията.
- Културно-познавателен туризъм – този вид туризъм ще спомогне за опознаването на културно-историческото наследство на Община Мизия. В различните исторически епохи Община Мизия се развива и налага като значимо обществено, пазарно и културно средище. Общината ни е дала не малък принос в културното наследство на страната. Споменът за него се съхранява в музей, музейни сбирки и галерии. Букьовското сребърно съкровище е една забележителна находка. То е открито в селскостопански имот до с. Букьовци/днес гр. Мизия/ през 1925 година. Датира от ІV век пр.н.е. Находката съдържа два сребърни съда – единият с полуяйцевидна форма без орнаменти, другият–каничка, богато украсена с релефни и вдлъбнати мотиви, с дръжка във формата на върбови листа.
Най-интересен и красив е накитът, който се състои от5 фибули /шестата липсва/, които се закичват с кукички върху лъкчета посредством кордони с висящи жълъди и стилизирани макове. Всяка фибула е глава на юноша, вероятно варваризирано изображение на бог Аполон. В средата на накита има окачена розетка, съставена от три поставени една върху друга осмоъгълни розети. Този красив елемент от накита е използван като изображение  върху пощенска марка, издадена от Министерството на съобщенията през м. октомври 1976 г. Сребърното съкровище е изложено в Националния археологически музей.

КУЛТУРА

ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

На територията на общината се намират три паметника с културно значение:
- “Гърбав мост” – с. Липница Видът на моста, начина на изграждане, а и събитието, свързано с него – преминаването на четата на Христо Ботев  към Балкана – позволяват да се твърди, че е изграден през турската епоха – 18 – 19 век.
- Средновековна църква“Св. Никола” – с. Софрониево – регистрирана е като паметник на културата с Национално значение. Нейното изграждане е  започнало още по времето на Търновското царство и продължава до ХІХ  век. Тя е стара еднокорабна постройка с цилиндричен свод. Старите стенописи в нея не са запазени. Според изкуствоведческите проучвания стенописите в църквата принадлежат на ХVІІІ-ХІХ век. До църквата и около нея съществува добре запазен Некропол от кръстове (около 450 паметни знаци), надписите върху които датират от ХІV – ХІХ век. Около нея са открити основите на първото в селото килийно училище.  
- Паметник край с. Сараево – Открит е във връзка с честванията на 100 годишнината от Освобождението на България от османско робство през 1978 година. На това място /Каменов мост/ на 21 ноември 1977 година се разиграва решителната битка между османските части, командвани от полковник Сланичану, което донася освобождението на Оряхово, Козлодуй и тогавашното с. Букьовци, сега гр. Мизия.  Като паметници с културно значение от местен характер могат да се смятат всички църкви в Община Мизия.  Ежегодно  през  част  от  територията  на  Община  Мизия/селата Софрониево  и  Липница/  преминава  Националния  туристически поход „Козлодуй – Околчица” по пътя на Ботевата чета към връх Вола във Врачанския балкан. В с. Софрониево в местността Въртопа е първият бивак на Ботевата чета, по-късно преминава през “Гърбавия мост” в с. Липница.
- Речен туризъм – развитието на този вид туризъм се обуславя от факта, че през територията на община Мизия преминават две реки– Огоста и Скът.
- Организиран ловен и риболовен туризъм – Има условия за развитие на този туризъм, но няма достатъчно предлагане от страна на туроператоските  фирми. Необходими са инвестиции за поддръжка и развъждане на популацията на дивеча и увеличаване на неговите запаси. Отстрелването на дивеч и уловът на риба често е съчетан с времето за отдих, което кореспондира с обособяването на места за почивка.
- Детски и младежки туризъм – Децата са нашето бъдеще. Опазването и доброто стопанисване на природните и културните обекти, познанията в областта на екологията, израстването на здраво и със спортен дух поколение зависи от начина на възпитание на хората още от детска възраст. Нишата за създаване на туристическа култура в нашите деца все още не е запълнена. Недостатъчни са излетите, походите, летуванията, организирани  от училищата. Крайно необходимо е еко училищата да станат аналог при провеждането на учебния процес.
- Международен туризъм – Нивото на развитие на този вид туризъм е нулево в нашата община. Посещенията на чужденци е свързан преди всичко с конкретни случай на бизнес-срещи. Основните причини за това са ниските стандарти на предлаганите условия, които все още са далеч от международните  стандарти,  неуредиците  с  битовите  условия,  не  се предоставят никакви туристически услуги, няма наличие на туристически агенции, които да предлагат и организират екскурзии, липсва програма за неколкодневен престой. Именно тава са причините за липсата на такъв вид туризъм. Състояние на инфраструктурата в Община Мизия е много лошо. В повечето населени места и до повечето възможни туристически обекти все още липсват добри пътища, водоснабдяване на отдалечените туристически обекти, развитие на комуникациите. Вид туристически обекти в контекста на туристическата инфраструктура средствата за подслон. Първият мотел на територията на Общината е създаден през 2004 година. Той е разположен на 8 км от гр. Мизия по пътя Мизия – Оряхово на устието на река Огоста. Закътаното място между три реки и буйната растителност дават прекрасни възможности за лов и риболов. Свежият въздух, спокойствието и многото зеленина прави престоя полезен и приятен. Мотелът разполага с 20 легла през зимния сезон, а през пролетно-летния- 20 легла. Ресторантът е с капацитет60 места. Всички стаи в мотела и бунгалата, както и ресторанта разполагат със собствени санитарни възли, климатик, мини бар, телевизор със сателит и парно отопление през зимата.  Макар и на този етап туризмът да не е основно перо в икономиката на община Мизия, този отрасъл може да играе спомагателна роля в бъдещото развитие  на  общината.  При подходящо подреждане на приоритетите и съответната работа по създаване на подходящи условия за пристигащи туристи (рехабилитация на пътната инфраструктура, които осигуряват достъп до природните и исторически забележителности, изграждане и ремонт на наличната хотелска база), както и при подходяща и целенасочена рекламна дейност, ще стане възможно развитието на туризъм в общината и привличането на туристи.

КМЕТ

Кмет на Община Мизия е д-р ВИОЛИН ИВАНОВ КРУШОВЕНСКИ.