notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/6617

ОБЩИНА РУЖИНЦИ

ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Адрес: с. Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31

Тел.: 09324/22 83;

Факс: 09324/26 04;

E-mail: rujinci@abv.bg

Web site: www.obshtina-ruzhintsi.com

ЗА ОБЩИНАТА

Община Ружинци се намира в Северозападната част на България. На северозапад граничи с община Димово, на изток и на юг - с община Брусарци (област Монтана), на югозапад и запад - с общините Чупрене и Белоградчик.
Територията на община Ружинци обхваща площ от 232 кв.км., което представлява 0.214% от територията на страната.
Административен център е разположен в село Ружинци, който се намира на 54 км от областния град Видин. В административно- териториалните граници на общината са включени 10 населени места - селата Бело поле, Гюргич, Динково, Дражинци, Дреновец, Плешивец, Роглец, Ружинци, Тополовец и Черно поле.

ПРИРОДА

Релеф
Релефът на общината е равнинен, хълмист и ниско планински. Територията ѝ условно попада в две физикогеографски области на България – Западната Дунавска равнина и Западния Предбалкан.
Над 80% от територията на общината се заема от широката и плоска долина на река Лом (десен приток на Дунав) и нейните притоци. В най-северната част на общината, северно от Добридолския манастир се намира и най-ниската ѝ точка – 70 m н.в.
Останалите около 20% от територията на община Ружинци, южно от общинския център се заемат от северните склонове на Широка планина, част от Западния Предбалкан. Тук се намира и най-високата точка на общината Пешин връх (937 m), издигащ се южно от село Гюргич. Средната надморска височина е 255,1 м.

Води
По цялото протежение на общината от югозапад на североизток със своето средно течение (около 26 km) протича река Лом. Долината ѝ е широка и плоска, заето от обработваеми земи. В най-южната част, в землището на село Гюргич преминава най-горното течение на река Нечинска бара (десен приток на Лом). За водния баланс на общината съществено значение имат и няколкото язовира, по-големи от които са: „Дреновец“ (на запад от с. Дреновец), „Дражинци“ (югоизточно от с. Дражинци), „Киселево“ (североизточно от с. Черно поле), „Гюргич“ (югозападно от село Гюргич) и други по-малки, водите на които се използват основно за напояване.

Климат
Климатът е умереноконтинентален. Средногодишната температура е 10,5°С, средногодишните валежи – 560 l/m3.

Почви
Преобладаващите почвени видове са сивите горски и светлосивите псевдоподзолисти горски почви.
Общата площ на земеделската земя в общината е 182 909 дка, от които обработваемата земя е 144 607 дка, водните площи – 4 339 дка, горските територии – 38 676 дка, урбанизираната територия – 5 274 дка.

ОБРАЗОВАНИЕ

Учебните заведения на територията на общината са следните:
УЧИЛИЩА
СОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Ружинци
3930, с. Ружинци, ул."Горан Ценов" №2
тел. 09324/ 22 93;
e-mail: ou_rujinci@abv.bg

СОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Дреновец
3920, с. Дреновец ул. "Георги Димитров" 130
тел. 09369/ 81 23;
e-mail: sou_drenovec@abv.bg

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Бело поле
3961, с. Бело поле, ул."Витко Иванов" №10
тел. 09325/ 22 17;
e-mail: ou_belo_pole@dir.bg

ДЕТСКИ ГРАДИНИ
ОДЗ “Изгрев” – с. Ружинци
3930, с. Ружинци, ул. “Боян Статев” №2
тел. 09324/ 23 98;

ЦДГ “Палавници” - с. Дреновец,
3920, с. Дреновец, ул. “Спортист” 2Б
тел. 0884/ 794 951;

ЦДГ “Детелина” - с. Черно поле
3922, с. Черно поле, ул. “Георги Димитров”
тел. 0884/ 704 937;

ЦДГ “Щурче” - с. Бело поле
3961, с. Бело поле
тел. 0884/ 704 936;

КОНТАКТИ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РУЖИНЦИ
Адрес: 3930 с. Ружинци, обл. Видин,
ул. „Георги Димитров” №31
тел. 09324/22 83;
факс 09324/26 04;
e-mail:rujinci@abv.bg

Кмет
тел. 09324/ 22 83;

Зам. кмет
тел. 09324/ 22 83;

КМЕТ

Кмет на община Ружинци АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ.
За контакти:
Адрес: 3930, с. Ружинци, обл. Видин, ул. „Георги Димитров” №31
тел.: 09324/22 83;
факс: 09324/26 04;
Моб. Тел.: 0878 664 666;
e-mail: rujinci@abv.bg