notice
  • Simple Image Gallery PRO Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ТРАКИЯ РМ ЕООД

ТРАКИЯ РМ ЕООД

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Братя Бъкстон" № 136

Тел.: 032/69 50 30;

Факс:032/67 24 80;

E-mail: office@trakia-rm.com

Web site:www.trakia-rm.com

ЗА НАС

"Тракия-РМ" ЕООД, град Пловдив е търговско дружество, регистрирано през 1991год. Фирмата специализира в следните области:
- изкопна и транспортна дейност;
- техническа и биологическа рекултивация;
- ВиК инфраструктурни обекти;
- строителство на екологични обекти;
- геоложки проучвания, сондажна дейност;
- земеделие.


"Тракия-РМ" ЕООД разполага с гъвкава и ефективна структура и екип от висококвалифицирани специалисти.
"Тракия-РМ" ЕООД е сертифицирана по три международни стандарта EN ISO 9001:2008; EN ISO 14001:2004; BS OHSAS 18001:2007 и седма година поддържа интегрираната системата за управ ление на качеството, околната следа и здравословни условия на труд. Тракия-РМ" ЕООД е лицензирана фирма за извършване на обществен превоз на товари и превоз на пътници. Притежава разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства ІІІ категория.

 

УСЛУГИ

 

Строителство
- Изкопно-насипни работи
- Техническа и биологична рекултивация
- ВиК обекти
- Депа за отпадъци
- Хидроизолации

Транспортна дейност
- Строителна механизация
С транспортната си и строителна техника "Тракия-РМ" ЕООД участва в строителството на редица обекти.
По-значенителните от тях са: Депа за отпадъци на гр. Пловдив, гр. Елхово и гр. Ямбол; Канализации на
с. Брани поле, с. Крумово, с. Болярци, с. Анево, с. Радиново, с. Брестовица, с. Исперихово, с. Първенец, с Марково, кв. Дебър- гр.Първомай; Техническа и биологична рекултивация на
нарушени терени;
- Вътрешен автотранспорт
Транспорт на земни маси за “Мега лукс”, “Деком”, “Международен панаир” АД, “Райски кът-2”, “Марица Гардънс”.
Дружеството притежава лицензи за превоз на товари на територията на страната и чужбина. Извършва специализирани превози. Има автомобили оборудвани за превоз на опасни товари - горива, корозионни вещества, кислород и други.

Сондажна дейност
- Питейно водоснабдяване
- Промишлено и техническо водоснабдяване
- Мониторингови пиезометри
- Геофизични измервания

Земеделие
- Растениевъдство
"Тракия-РМ" ЕООД е регистриран земеделски производител и обработва земи в село Момино село община Раковски и в село Съединение община Братя Даскалови. Фирмата отглежда пшеница и рапица.
- Лозов масив
През 2008 година "Тракия-РМ" ЕООД кандидатства и изпълни проект по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, на 446 декара винени лозя в село Съедиднение, община Братя Даскалови.
"Тракия-РМ" ЕООД спазва добрите агротехнически и растително защитни практики в модерното земеделие.

 

ПОЛИТИКА

 

Политика по качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд на висшето ръководство в “Тракия-РМ” ЕООД във връзка с поддържане и подобряване на интегрираната система EN ISO 9001:2008/EN ISO 14001:2004/BS OHSAS 18001:2007
- Поддържане имиджа на “Тракия-РМ” ЕООД в областите на изграждане на екологични и инфраструктурни обекти, автотранспортната дейност и прегледите на техническата изправност на автомобилите;
- Превеждане в съответствие с изискванията на европейските норми транспортните и автосервизните дейности;
- Непрекъснато подобряване на работната среда и социално битовите условия на всички служители в дружеството;
- Гарантирано високо ниво на удовлетвореност на клиенти от услугите, предлагани от дружеството, чрез ефективно и ефикасно управление на процесите;
- Привличане на висококвалифицирани кадри в областта на строителството, транспортната и автосервизната дейност и поддържане необходимата квалификация на персонала;
- Стимулиране на персонала спрямо доказан професионализъм и резултатност на производствените процеси;
- Привеждане и поддържане на съществуващи и нови екологични обекти в съответствие с изискванията на EN ISO 14001:2004 и подобряване на постигнатата резултатност в управлението на околната среда;
Висшето ръководство на “Тракия-РМ” ЕООД се ангажира към обявената по-горе политика по качество,околна среда и условия на труд, чрез осигуряването на необходимите ресурси за практическото й прилагане.