notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/4437

ТРАКИЯ РМ ЕООД

ТРАКИЯ РМ ЕООД

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Братя Бъкстон" № 136

Тел.: 032/69 50 30;

Факс:032/67 24 80;

E-mail: office@trakia-rm.com

Web site:www.trakia-rm.com

ЗА НАС

"Тракия-РМ" ЕООД, град Пловдив е търговско дружество, регистрирано през 1991год. Фирмата специализира в следните области:
- изкопна и транспортна дейност;
- техническа и биологическа рекултивация;
- ВиК инфраструктурни обекти;
- строителство на екологични обекти;
- геоложки проучвания, сондажна дейност;
- земеделие.


"Тракия-РМ" ЕООД разполага с гъвкава и ефективна структура и екип от висококвалифицирани специалисти.
"Тракия-РМ" ЕООД е сертифицирана по три международни стандарта EN ISO 9001:2008; EN ISO 14001:2004; BS OHSAS 18001:2007 и седма година поддържа интегрираната системата за управ ление на качеството, околната следа и здравословни условия на труд. Тракия-РМ" ЕООД е лицензирана фирма за извършване на обществен превоз на товари и превоз на пътници. Притежава разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства ІІІ категория.

 

УСЛУГИ

 

Строителство
- Изкопно-насипни работи
- Техническа и биологична рекултивация
- ВиК обекти
- Депа за отпадъци
- Хидроизолации

Транспортна дейност
- Строителна механизация
С транспортната си и строителна техника "Тракия-РМ" ЕООД участва в строителството на редица обекти.
По-значенителните от тях са: Депа за отпадъци на гр. Пловдив, гр. Елхово и гр. Ямбол; Канализации на
с. Брани поле, с. Крумово, с. Болярци, с. Анево, с. Радиново, с. Брестовица, с. Исперихово, с. Първенец, с Марково, кв. Дебър- гр.Първомай; Техническа и биологична рекултивация на
нарушени терени;
- Вътрешен автотранспорт
Транспорт на земни маси за “Мега лукс”, “Деком”, “Международен панаир” АД, “Райски кът-2”, “Марица Гардънс”.
Дружеството притежава лицензи за превоз на товари на територията на страната и чужбина. Извършва специализирани превози. Има автомобили оборудвани за превоз на опасни товари - горива, корозионни вещества, кислород и други.

Сондажна дейност
- Питейно водоснабдяване
- Промишлено и техническо водоснабдяване
- Мониторингови пиезометри
- Геофизични измервания

Земеделие
- Растениевъдство
"Тракия-РМ" ЕООД е регистриран земеделски производител и обработва земи в село Момино село община Раковски и в село Съединение община Братя Даскалови. Фирмата отглежда пшеница и рапица.
- Лозов масив
През 2008 година "Тракия-РМ" ЕООД кандидатства и изпълни проект по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, на 446 декара винени лозя в село Съедиднение, община Братя Даскалови.
"Тракия-РМ" ЕООД спазва добрите агротехнически и растително защитни практики в модерното земеделие.

 

ПОЛИТИКА

 

Политика по качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд на висшето ръководство в “Тракия-РМ” ЕООД във връзка с поддържане и подобряване на интегрираната система EN ISO 9001:2008/EN ISO 14001:2004/BS OHSAS 18001:2007
- Поддържане имиджа на “Тракия-РМ” ЕООД в областите на изграждане на екологични и инфраструктурни обекти, автотранспортната дейност и прегледите на техническата изправност на автомобилите;
- Превеждане в съответствие с изискванията на европейските норми транспортните и автосервизните дейности;
- Непрекъснато подобряване на работната среда и социално битовите условия на всички служители в дружеството;
- Гарантирано високо ниво на удовлетвореност на клиенти от услугите, предлагани от дружеството, чрез ефективно и ефикасно управление на процесите;
- Привличане на висококвалифицирани кадри в областта на строителството, транспортната и автосервизната дейност и поддържане необходимата квалификация на персонала;
- Стимулиране на персонала спрямо доказан професионализъм и резултатност на производствените процеси;
- Привеждане и поддържане на съществуващи и нови екологични обекти в съответствие с изискванията на EN ISO 14001:2004 и подобряване на постигнатата резултатност в управлението на околната среда;
Висшето ръководство на “Тракия-РМ” ЕООД се ангажира към обявената по-горе политика по качество,околна среда и условия на труд, чрез осигуряването на необходимите ресурси за практическото й прилагане.