БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД

Адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” 82 

Тел.: 032/62 60 82;

Факс:032/62 43 17;

E-mail:office@bthold.com

Web site: www.bthold.com

ЗА НАС

„Български транспортен холдинг” АД е публично акционерно дружество, правоприемник по всички договорни отношения, пасиви и активи на НПФ “Транспорт” АД.
НПФ „Транспорт” АД беше учреден в гр. Пловдив на 28.09.1996 г. и вписан в Търговския регистър с Решение № 10272/14.11.1996 г. на Пловдивския окръжен съд.
След проведеното на 06.02.1998 г. Общо събрание на акционерите в Търговския регистър се вписа преуреждането на дейността на НПФ „Транспорт” АД в Акционерно холдингово дружество по Търговския закон с наименование „Български транспортен холдинг” АД.
Дружеството се включва активно в процеса на масова приватизация. В периода до 2002 година е изградена основата на нашия инвестиционен пакет, който включва предимно предприятия от транспортния сектор.
От формирането на бизнес групата през 1996 година до днес, компанията е реализирала значителни успехи.  

ДЕЙНОСТИ

 

Предметът на дейност на „Български транспортен холдинг” АД е:
1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; участие в стратегическото управление на тези дружества.
2. придобиване, управление и продажба на облигации;
3. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;
4. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва;
5. собствена производствена и търговска дейност.

- Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества:
„Български транспортен холдинг” АД следва политика на оптимизиране на своя портфейл. Общото събрание на акционерите, проведено на 28.06.2002 г. прие, че задачата, включена в стратегията относно инвестиционната политика на Холдинга по отношение на формирането на оптимални пакети акции в дъщерните дружества е изпълнена.
Участието в други дружества или в управлението на дружества е основна цел на инвестиционната дейност на Холдинга. „Български транспортен холдинг” АД участва в управлението на 18 дъщерни компании и притежава инвесстиции в 5 други предприятия.
„Български транспортен холдинг” АД осъществява активно участие в стратегическото управление на дъщерните дружества чрез оказване на съдействие и компетентна експертна помощ при тяхното бизнес- планиране, формиране и осъществяване на инвестиционна политика и закупуване на нови транспортни средства, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ново оборудване и съоръжения, единна счетоводна политика; маркетинг и продажби; специализирани консултации; обучение на кадри.

- Привличане и отдаване на заемни средства:
На основание и при спазване нормите на чл. 280 от Търговския закон чрез вътрешна депозитно- кредитна политика „Български транспортен холдинг” АД осигурява от една страна обезпеченост на собствена оперативната самостоятелност на Холдинга чрез привличане на временно свободни средства от дъщерните дружества и от друга страна осигурява кредитиране за подпомагане изпълнението на бизнес- задачите на дъщерните дружества.

ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

- ТЕКСИМТРАНС АД - Варна
- СТРАНДЖА - АВТОТРАНСПОРТ АД - Царево
- АВТОТРАФИК АД - Бургас
- ТРАНСПОРТ - ГАРАНТ - Велико Търново
- ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - 91 - Видин
- ХЕМУС - АВТОТРАНСПОРТ АД - Габрово
- АВТОТРАНС АД - Монтана
- ВИТА - 6 АД - Пловдив
- ФИЛТРАНС АД - Пловдив
- ЛОМАВТОТРАНСПОРТ АД - Лом
- АВТОСТАРТ АД - Самоков
- ТРАНС - ЮГ АД - Петрич
- НАПРЕДЪК - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ АД - Нова Загора
- АВТОРЕМОНТЕН ЗАВОД - СМОЛЯН АД - Смолян
- РОДОПИ – АВТОТРАНСПОРТ АД - Девин
- ТРОЯН - АВТОТРАНСПОРТ АД - Троян
- РУСЕ - СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕВОЗИ - Русе
- АВТОТРАНСПОРТ ЧИРПАН - Чирпан
- ХЕБЪРТРАНСПОРТ АД - Пазарджик

 

ЗА АКЦИОНЕРА

Дивидентна политика    
Дивидентната политика на „Български транспортен холдинг” АД се определя от Общото събрание на акционерите. Конкретният размер на дивидента се решава по предложение на Управителния съвет след съгласуване с Надзорния съвет от годишното Общо събрание на акционерите. Право да получат дивидент имат лица с придобити акции при условията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК. Дивидентът се изплаща по банков път със съдействието на Централния депозитар съгласно нормативната уредба.
През последните три години неразпределената през годините печалба е разпределяна за фонд „Резервен”- 10% и за допълнителни резерви- 90%. Причината за това е следната:
Финансовото стабилизиране, утвърждаване и развитие на дъщерните дружества е основна цел в работата на ръководството на „Български транспортен холдинг” АД. На този етап целият положителен резултат от дейността им – печалбата - остава при тях. Целта е да се инвестира не само в основната, традиционна дейност, но и за разкриване на нови дейности.
С това от една страна се осигурява възможност за подновяване на твърде амортизирания и несъответстващ на новите норми и изисквания към него автомобилен и автобусен парк и от друга страна - за диверсификация на риска чрез разкриване на нови дейности и допълнителни източници на доходи, осигуряващи финансова стабилност на дружествата в условията на продължаващите динамични и най-често твърде неблагоприятни промени на пазара, свързани с търсенето и предлагането на транспортни услуги в страната.
Основната стратегия на Холдинга през годините е в съответствие с нормите за добро корпоративно управление и има за цел да осигури гарантиращи развитието на системата резултати. С това се цели да се постигне трайна гарантираност и защита на интересите както на акционерите на „Български транспортен холдинг” АД, така и на тези в дъщерните дружества. Това ще осигури дългосрочна доходност на техните акции.
      
Акционерен капитал
Размер на капитала
Съдебно регистрираният капитал на „Български транспортен холдинг” АД е 328 523 лева, разпределен в 328 523 броя акции с номинална и емисионна стойност един лев всяка.
Брой акции
„Български транспортен холдинг” АД е публично дружество по смисъла на ЗППЦК и всички 328 523 броя акции от записания капитал на дружеството са изплатени изцяло с парични средства
Права, преференции и ограничения
Капиталът на Дружеството е разпределен в 328 523 поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание на акционерите, всяка от тях с номинална стойност от 1 /един/ лев.
Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност.
Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял. Акциите са неделими.
Когато няколко лица притежават една акция, те упражняват заедно или чрез пълномощник правата си по нея.
Общо събрание на акционерите
Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват в него лично или чрез упълномощен представител. Писменото пълномощно за представляване на акционера в Общото събрание трябва да бъде за конкретно Общо събрание, нотариално заверено и да има минимално съдържание, определено с наредба. Пълномощното трябва да бъде оригинално /не се допуска нотариално заверен препис/.
Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството в град Пловдив на едно от следните места:
1. ул. „Кукленско шосе” № 34 в залата за събрания;
2. бул. „Шести септември” № 242 в залата за събрания.
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най- късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание в офиса на Дружеството в кабинета на Директора за връзки с инвеститорите, независимо по чия инициатива е свикано събранието. Лицето, свикало събранието, представя на Директора за връзки с инвеститорите писмените материали. Запознаването с материалите може да бъде лично от акционера или чрез пълномощник с изрично оригинално пълномощно с нотариално заверен подпис.
При поискване писмените материали се предоставят на акционера безплатно срещу писмена молба, заведена в деловодството на Дружеството в рамките до три работни дни. Обстоятелството на притежаване на акции се установява с оригинална нотариално заверена декларация и документ за самоличност.

Участие в Общото събрание на акционерите
За участие в Общото събрание представителите на акционерите се легитимират с пълномощно при условията, посочени по- горе и документ за самоличност, като:
- Пълномощниците, представляващи повече от 500 /петстотин/ акции, са задължени да представят оригиналното си пълномощно не по- късно от 2 /два/ работни дни преди откриването на Общото събрание в деловодството на Дружеството съгласно чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК.
- Комисията за провеждане на регистрацията извършва проверка на постъпилите пълномощни и докладва резултатите пред Общото събрание.
- Пълномощници, неспазили горните изисквания, нямат право на регистрация.
За участие в Общото събрание акционерите се легитимират с документ за самоличност.
Право на глас се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание по списък на акционерите, изготвен от Централния депозитар. Правото на глас възниква с изплащането на дължимата вноска.
Гласуването на заседанията на Общото събрание е явно. По решение на Общото събрание гласуването може да бъде и тайно. Дивидентната политика на Дружеството се определя от Общото събрание на акционерите. Конкретният размер на дивидента се решава по предложение на Управителния съвет след съгласуване с Надзорния съвет от годишното Общо събрание на акционерите.
Право да получат дивидент имат лица с придобити акции при условията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК.
Дивидентът се изплаща по банков път със съдействието на Централния депозитар съгласно нормативната уредба.