ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" - град Раковски

ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" - град Раковски

Адрес: гр. Раковски, пл. България 4

Тел.: 03151/22 46;  03151/30 29;

E-mail: ouhrsmirn@abv.bg

Web site: www.smirnenski.com

ЗА НАС

 

Няма точни данни за това, кога точно е създадено училището ни. В едни източници се споменава годината 1879, в други - 1882, а в трети - 1875 година. За официална дата на създаване е приета първата спомената 1879 година.
Известно е, че предците ни изповядват павликянската ерес през Средновековието, а през ХVII век успоредно с тяхната миграция от Северна в Южна България, те приемат католическото вероизповедание от чипровските францисканци. С течение на времето, реализирайки своите основни мисионерски цели, духовенството неминуемо стига и до просветното дело. И тогава, както и сега свещениците получават високо образование в чужбина. Подготвяни много добре за богослови, освен мисионери на християнството, те са и първите представители на просвещението, изявявайки се като учители и книжовници.
С приемането на първите закони, свързани с образованието, материалното състояние на училищата е възложено на техните настоятелства. Те са задължени да осъществят политиката по прибиравено на децата в училище и да управляват земеделската земя, предоставена за ползване на училището.
Постепенно през годините училището се утвърждава като водеща институция в куртурния живот на селото. Учителите взимат участие в театрални постановки съвместно с читалището, изнасят утра и вечеринки заедно с ученическия хор.
Преглеждайки летописните книги установяваме, че още през 20-те години са провеждани трудови дни, отбелязани като "трудови седмици". През първите години учениците, съвместно с учителите поддържат градината в училищния двор и участват в хигиенизирането и почистването на училищната сграда.
Многобройни са участниците в олимпиадите, кръжоците и часовете по свободноизбираема подготовка, помагащи им за успешното представяне на конкурсни изпити, състезания и турнири.
Сто двадесет и пет години просветно дело са достатъчно дълъг период, за да се гордеем с постигнатото и сериозен повод да осмислим настоящето. Днес училището е изправено пред нови предизвикателства и глобализация и само с помощта на общите усилия на родителите, учителите и цялото общество, то ще може да се справи.
Материалът /със съкращения/ е с автор Йовко Патазов - зам. директор на ОУ "Христо Смирненски", по повод 125-годишния юбилей на училището през 2004 година и подготвения за целта сборник

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

 

- Училищно радио
Училищно радио "Тийн" е създадено през 2008 година. Закупеното оборудване /компютър, пулт и радиоколони за всяка стая в училище/ е финансирано от проект на училището към МОНМ.
Радио предавания се подготвят за всеки празник от учениците. Предаванията са на запис или в реално време.
Осъществяват се по време на Час на класа.
Учениците записват подготвените материали, избират музикалното оформление и сценарий.
Тук ви представяме презентация с която участвахме на конференцията "Училището - желана територия на ученика" и с която показахме работата в извънкласнитe дейности в училището ни.

- Училищен вестник
Училищният вестник "Междучасие" за пръв път излиза през 2005 година. В издаването му участват ученици под ръководството на Деяна Пейкова /учител по английски език/ и Диана Руйнекова /психолог/.
През следващата учебна година е сформиран СИП "Журналистика", който ежемесечно издава брой на вестника.
Всички рубрики, интервюта и предпечатна подготвка на вестника се извършват от учениците.
Традиционни и най-четени са рубриките "Училищни новини", "Момче и момиче на броя", "Учител на броя", "За най-малките", "Забавни страници" и др.

СИП Математика
- Часовете по СИП Математика за насочени изцяло към усъвършенстване и надграждане на знанията и уменията по математика в 7 клас.
Учебната програма се реализира в 68 учебни часа. Заниманията са 2 часа седмично в извънучебно време.
Основната цел е развитие на логическото мислене на учениците, съобразителността и въображението. Разглеждат се различни начини и форми за обучения.
Провеждат се състезания, олимпиади и конкурси. Учениците участват в проекти и разработки на теми, свързани с обучението по математика.
СИП Математика подготвя учениците за отлично представяне на теста по математика на външното оценяване и кандидатстване в елитни и професионални училища след завършване на 7 клас.

- СИП Български език и литература
Часовете по СИП Български език и литература са насочени изцяло към усъвършенстване и надграждане на знанията и уменията по предмета в 7 клас.
Учебната програма се реализира в 68 учебни часа. Заниманията са 2 часа седмично в извънучебно време.
Основната цел е развитие на знанията и уменията на учениците и подготовката им за теста по български език и литература на външното оценяване и кандидатстване в елитни и професионални училища след завършване на 7 клас.
Провеждат се състезания, олимпиади и конкурси. Учениците участват в проекти и разработки на теми, свързани с обучението по предмета.

- СИП Религия
СИП Религия е традиционен в училището ни. Провежда се повече от 10 години.
Занятията са извънучебно време и се провеждат от сестрите францисканки от манастира към "Пресвето сърце Исусово" в град Раковски.
Учениците от начален курс с интерес и любов се запознават с Библията за деца и житието на светците.
Занятията са първите стъпки на учениците към опознаване на цървката и вярата.
СИП Религия се провежда с ученици от начален курс.
Тук ви представяме презентация с която участвахме на конференцията "Училището - желана територия на ученика" и с която показахме работата в извънкласнитe дейности в училището ни.

- СИП Баскетбол
В СИП Баскетбол и СИП Волейбол участват ученици от 5 до 8 клас, проявяващи интерес към тези спортове.
Отборите участват на общински и областни турнири и състезания.
Активни организатори и участници са в традиционните спортни празници, провеждани от училището.
Всички отличия, медали и грамоти на отборите през годините са изложени във фоайето на училището.

- СИП Вокална група
СИП Вокална група "Детски свят" се състои от ученици с изявена дабра и интерес към музиката.
Хорът взима дейно участие във всички тържества на училището и мероприятията организирани от общината.
В групата участват момичета и момчета. Подбора и прослушването за участие се осъществява в началото на всяка учебна година от учителите по музика.
С традиция да открива таланти, не са малко онези направили първите си стъпки към голямата сцена именно от вокална група "Детски свят".

ДИРЕКТОР

Директор на учебното заведение е Нина Георгиева Недева