Научноизследователска и развойна дейност

Научноизследователска и развойна дейност (5)

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ СТАРА ЗАГОРА

Адрес: град Стара Загора, Ниго, Земеделски институт

Тел.: 042/60 69 91;

E-mail: stalajj@abv.bg

Web site: www.szinstitute.com

ЗА НАС

Земеделски институт – Стара Загора се намира в Централна Южна България, на 8 км югоизточно от Стара Загора. Води своето начало от Депото за добитък край Стара Загора, създадено през далечната 1898 година. Наследник е на първия институт по животновъдство, създаден с указ на цар Борис ІІІ от 16.02.1942 г. Поради тази причина, смело можем да твърдим, че тук е поставено началото на животновъдната наука в България. В своята вековна история Институтът и неговите сътрудници имат големи научни и обществени приноси в областта на породообразуването и поддържането на генетичната структура в областта на говедовъдството, овцевъдството и птицевъдството. Резултатът от дейността и усилията на научния колектив в ЗИ е създаването и усъвършенстването на Българското кафяво, Черношарено говедо, Тракийската тънкорунна и Синтетична млечна породи овце, за които Институтът е собственик на сертификати.  
Научният колектив от Земеделски институт разработи и внедри още през 1990 г. система за оценка генетичната стойност на кравите и биците от националната популация по продуктивните и линейно-описателни признаци, съобразно методичните постижения в страните с развито говедовъдство. Благодарение на това получените развъдни оценки у нас са съпоставими с тези от страните с развито животновъдство. От 1996 г. България е член на INTERBULL и ICAR със значителен принос на научните сътрудници от Института.
Земеделски институт е обособен като резерват за съхранение и подобряване на българските говеда, овце, зайци и птици, като целта е чрез прилагането на съвременни методи на селекция да бъде генериран нов потенциал за ефективно генетично структуриране на популациите.
В Института се съхраняват стада от породите говеда – Българско кафяво, Българско черношарено и Симентал, както и от породите овце – Ил дьо франс, Шароле, Тракийска тънкорунна и Местна старозагорска. Основната икономическа дейност, с която Института се занимава е съхранение на генофонда на породи говеда, овце и птици. През тежките години на преходния период единствен в страната запази своите стада от говеда, овце и птици. Независимо от трудностите колективът съхрани и поддържа единственото до 2003 г. месодайно стадо в България от породата Ил дьо франс. През 2003 г. за първи път у нас бяха внесени животни от породата Мутон Шароле от Франция.
В Земеделски институт през 2002 година се постави началото на промишленото отглеждане на зайци бройлерен тип с вноса от Италия на 600 майко от породите Бял новозеландски и Калифорнийски. В процес на създаване са изходни линии кокошки от трите продуктивни направления - яйценосно, бройлерно и общоползвателно, както и изходни линии за получаване на бройлерни пуйчета.
Отглежданите в Земеделски институт елитни животни говеда, овце, птици и зайци послужиха за създаването на стотици частни стопанства на територията на цялата страна. Само тук фермерите могат да получат необходимата им помощ по отношение проектирането, строителството и реконструкцията на наличния сграден фонд. Земеделски институт разработва научни проекти за производство на качествена продукция от животновъдството, съобразно изискванията на ЕС и за подпомагане на селскостопанските производители в областта на говедовъдството, овцевъдството, птицевъдството и поливното земеделие.
Земеделски институт – Стара Загора е лидер в своята дейност!
Очакваме Ви!

СТРУКТУРА

Научен съвет
1. проф. дсн Живко Асенов Кръстанов – председател
2. доц. д-р Петя Колева Славова – научен секретар
3. доц. д-р Стайка Станева Лалева
4. доц. д-р Йовка Митева Попова
5. доц.. д-р Йовка Славова Фенерова
6. доц. д-р Мария Кръстева Джорбинева
7. доц. д-р Иван Димитров Иванов
8. доц. д-р Митко Тодоров Лалев
9. доц. д-р Магдалена Георгиева Облакова
10. доц. д-р Васил Николов Базитов
11. проф. дсн Видьо Стоянов Видев
12. доц. д-р Димитър Климентов Джурбинев
13. чл. кор. Мария Балтаджиева
14. доц. д-р Величка Борисова Котева
15. доц. д-р Кера Атанасова Стоева
16. доц. д-р Цонка Атанасова Оджакова
17. доц. д-р Николай Цветков Облаков
18. проф. д-р Martino Cassandro – Университет гр. Падуа, Италия
19. проф. д-р Stefano Schiavon – Университет гр. Падуа, Италия
20. проф. д-р Lucia Bailoni – Университет гр. Падуа, Италия
21. проф. д-р Luigi Gallo – Университет гр. Падуа, Италия

Експериментална база
- Говедовъдна ферма
- Овцевъдна ферма
- Птицевъдна ферма
- Зайцевъдна ферма
- Млечен цех
- Фуражен цех

Ръководство
доц. док. Теодора Ангелова
директор
доц. д-р Петя Славова
научен секретар

Научни отдели
"Развъждане и технологии в говедовъдството"
Ръководител: проф. дсн Живко Кръстанов
- Основни направления в научната дейност  в отдел “Развъждане и технологии в говедовъдството” са селекцията, развъждането, технологиите на отглеждане на говеда от различно продуктивно направление и икономическата ефективност на производството при различни технологични варианти.
"Развъждане и технологии в овцевъдството"
Ръководител: доц. д-р Петя Славова
- Научната дейност на учените от отдел “Развъждане и технологии в овцевъдството” е насочена към разработване на развъдни схеми за малки популации овце с цел съхраняването им като генофонд;  създаване на различни генотипи овце с оптимална продуктивност и ефективност; интродуциране на ген F; подобряване на качествения състав на млякото и месото, проучване на адаптационното поведение на млечни овце и установяване влиянието на емоционалната реактивност при връзката майка-приплод.
"Птицевъдство"
Ръководител: доц. д-р Митко Лалев
- Изследванията в отдел  “Птицевъдство” са насочени към поддържане и усъвършенстване на линиите кокошки и пуйки от бройлерно, яйценосно и общоползвателно направление. Организиране и провеждане на комплексна научноизследователска работа върху генетичния материал от генофонда и периодически внос за доставка на генетична плазма.
„Екология, хранене на селскостопанските животни и качество на животинските продукти”
- Изследванията са насочени към по-ефективно използване на наличните фуражни източници при хранене на високопродуктивните животни; адаптиране към новите енергийни и протеинови норми; подобрявне и управление на енертийния и азотен метаболизъм.
"Поливно земеделие"
- Проучванията в секция тдел “Поливно земеделие” са насочени към проучване на факторите на производство при различните култури и почвено-климатични условия, тяхното усъвършенстване и провеждане в съответствие с настъпващите промени в селското стопанство.

Лабораторен блок
Анализи на мляко и месо:
- качествен състав на млякото – протеин, мазнини, лактоза, сух безмаслен остатък, оводняване в проценти, температура (oС), плътност в гъстомерни градуси (o Г), pH, точка на замръзване, соли и проводимост на една и съща проба, при производството, изкупуването и преработката на мляко.
- Общ брой соматични клетки в млякото.  – анализът е базиран на флуоресцентна микроскопска техника за броене на клетки, с ниско увеличение и софтуер за анализ на изображения.
- Директното измерване на коагулационната способност на млякото чрез иновативна апаратура CRM Computerised Renneting Meter, използвана само в няколко страни със силно развито млечно животновъдство и преработваша индустрия.
- Директно измерване на летливите фракции на млечната киселина и по-точно нейните L и D форми  чрез MC2 Milk checker.
- Микробиален анализ на мляко и вода – Soleris – апарат за бърз микробиологичен анализ на мляко и вода с възможност за анализ на минимум 32 проби едновременно. Системата Солерис е бърз оптичен метод за откриване на микробно замърсяване на база иновативно приложение на класическата микробиология. Оптичният анализ измерва растежа на микробите като наблюдава киселинностаа и други биохимични реакции, които причиняват промени в цвета при растежа и метаболизма на микроорганизмите.
Анализ на фуражи:
- Определяне на суров протеин %; сурови мазнини %, сурови влакнини %, влага %, пепел %, нишесте % в различни видове фуражи и компоненти чрз инфраред технология.  NIRS DS2500 – е монохроматор,  с гама за сканиране от 850 - 2500 нанометра, той ви дава стабилни и надеждни резултати при измерване на фуражи и фуражни проби в смляно или несмляно форма.   
- Анализ на смилаемостта на дажби и компоненти чрез Daisy incubator, Ankom, USA . Иновзтивна техмология, даваща възможност за прецизиране на дажбите при хранене на различните категории преживни животни.
- Анализа на газовата продукция при разграждането на биологично разградими вещества – Gas production system. /Система за анализ производството на газ от ферментационни процеси/  Индиректен метод за определяне на метаболитната енергия на фуражите, която е от изключително значение за правилното хранене и ефектифността на отглеждане на животните
- Анализ на влакнини чрез Fiber analyzer, Ankom, USA – неутрално детергентни, киселинно детергентни  във фуражи и компоненти.
Анализ на почви:
- общ азот, минерален азот- амониев и нитратен, алкално- хидролизуем азот, подвижен фосфор по Егнер-Зийм,почвена киселинност, хумусно съдържание.

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ

Адрес: град Варна, ул. 1-ви май №40

Тел.: 052/370 486;

Факс: 052/370 483;

E-mail: office@io-bas.bg

Web site: www.io-bas.bg

ЗА НАС

Институтът по океанология (до 1985 г. Институт по морски изследвания и океанология) е основан на 1 юли 1973 година, със седалище и адрес на управление град Варна. Институтът е създаден с разпореждане № 132/ 22 юни 1973 г. на Бюрото на Министерски съвет и се развива с предмет на дейност: изследване на физиката, химията, хидрологията, метеорологията и климатологията на морето, геоморфологията на морското дъно, хидродинамиката, литодинамиката, геоморфология на крайбрежната морска зона и морския бряг и създаване на научнообосновани нормативи за проектиране, строителство и експлоатация на морски хидротехнически и пристанищни съоръжения в крайбрежната зона с цел ефективно използване ресурсите на Черно море.
Още от самото начало пред института са поставени изключително сериозни и отговорни задачи, свързани с комплексното изучаване на Черно море.
Институтът по океанология е създаден на базата на направление "Морски брегови изследвания" от ЦНИД при ДСО "Воден транспорт" (28 щатни бройки), секция "Хидрология и хидрохимия" и лаборатория "Подводни изследвания" от ЦНИД при ДСО "Рибно стопанство" (15 щатни бройки) и 2 свободни бройки от секция "Морска метеорология и климатология" на Института по хидрология и метеорология.
Институтът по океанология е специализиран в следните направления:
- провежда изследвания в областта на морската физика, химия и геология, архeология, биология и екология на морето, хидродинамиката и литодинамиката на бреговата зона и океанските технологии;
- осъществява комплексен мониторинг на морската среда в териториално море и българската икономическа зона;
- подготвя квалифицирани специалисти в областта на морските науки;
- извършва консултантска и експертна дейност с приложение на резултатите от научните изследвания;
- представлява БАН, като координатор на всички изследвания, свързани с Черно море и Световния океан чрез Националната океанографска комисия; (НОК), и успешно координира изследователската дейност и международните отношения на страната в рамките на Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО.
От своето основаване Институтът по океанология, непрекъснато се разраства като се разкриват нови звена, увеличава се материално-техническата база и щатният състав, който достига 191 висококвалифицирани души.
Институтът по океанология е лидер в своята дейност и добре познат от множество партньори!
Очакваме Ви!

КОНТАКТИ

Адрес: България,
гр. Варна 9000,
кв. Аспарухово, ул. "Първи май" №40,
ПК 152
Телефон: Оператор: (052)370 486;
Директор: (052)370 484;
Fax: (052)370 483;
E-mail: office@io-bas.bg

УПРАВЛЕНИЕ

Директор на предприятието е Снежанка Мончева.  

ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Адрес: град София, ул. "Мърфи" No 16

Тел.: 02/94 63 095;

E-mail: pehlivanoveng@mail.bg

ЗА НАС

ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано със седалище и адрес на управление град София. Фирмата се развива на пазара вече над 5 години, с основна икономическа дейност измерване на прахогазови емисии и имисии. ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е лицензирана лаборатория, в която се извършва още и екологични екзпертизи, оценки и изследвания. В лабораторията може да бъде доказана ефективността на екологични съоръжения, както и въвеждането им в редовна екплоатация.
За своите клиенти, ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД предлага и квалифицирано обучение на експлоатационен персонал.
За изпълнението на посочените дейности, фирмата разполага с богата материална база и екип от професионално квалифицирани кадри, които са всеотдайни в изпълнението на задачите си.
ПЕХЛИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД е сред търсените и предпочитан бизнес партньори, защото предлага качество, коректност и атрактивни цени!
Очакваме Ви!

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на фирмата е господин КОСТА МИНЕВ ПЕХЛИВАНОВ.

ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Адрес: град София, бул. "Черни връх" № 53

Тел.: 02/86 81 363; 02/86 83 352; 02/95 56 471;

Факс: 02/86 83 373;

E-mail: director@ikht.bg

Web site: www.ikht.bg

ЗА НАС

ИКХТ е Институтът по криобиология и хранителни технологии, създаден със седалище град София, с Постановление № 270 от 15 Декември 2000 година на Министерския съвет чрез преобразуване от: Института по криобиология и лиофилизация - София.
ИКХТ е организация, насочила своите дейности към научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на криобиологията, хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките, облъчването на храни и на биологично активните вещества за растениевъдството. Той е единственият комплексен институт по хранителни технологии в Селскостопанска академия и страната.
ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС „Доктор” по 6 научни специалности „Топлофизика и хидродинамика” ш. 01.03.20, „Технология на месните и рибните продукти”, ш.02.11.05., „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки” ш. 02.11.07., „Хладилна технология на хранителните продукти” ш. 02.11.16., „Технология на биологично-активните вещества” ш. 02.11.11. и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите, ш. 02.11.18.
Институтът има много значителен принос за развитието на съвременните хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките в страната. В ИКХТ са разработени космическите храни за полетите на българските космонавти, с което България се превърна в трета страна в света, притежаваща технологии за това. Създадени са над 60 вида лиофилизирани функционални храни за подобряване на здравословния статус на човека, лиофилизирани биостимуланти предназначени за спортисти, здрави и болни хора, за профилактика и лечение на метаболитни заболявания, лиофилизирани храни за болни с глутенова ентеропатия, инхибитори на канцерогенезата, лечебни напитки. Създадени са повече от 50 технологии за производство на обикновени, оригинални, специални, луксозни, нискоалкохолни, безалкохолни, билкови и пшеничени пива. Разработени са технологии и асортименти стерилизирани, сушени, замразени, диетични и функционални храни, технологии за зърносъхранение, технологии за получаване на специални брашна и ръжено-пшенични, диетични и профилактични хлябове, технологии за варено-пушени деликатеси и полуфабрикати от раздробено и нераздробено птиче месо. Създадени са и редица биопрепарати за медицинската и ветеринарно-медицинската практика и биологично-активни вещества за приложение в растениевъдството. Една част от тях са защитени с авторски свидетелства и патенти за изобретения.
Институтът по криобиология и хранителни технологии е лидер в своята работа, с наложени позиции е и притежава нужното оборудване, и разполага с квалифициран екип от кадри.
Очакваме Ви!

ОБЛАСТИ

Развитието на дружеството е в следните области:
В областта на криобиологията и лиофилизацията ИКХТ: провежда биофизични и топлофизични изследвания на клетъчно и молекулярно ниво за установяване механизмите, свързани с устойчивостта на растителни и животински организми при криогенно и нискотемпературно третиране; изследва механизмите на криопротекция и внедрява нови видове криопротектори за повишаване качеството и удължаване срока на съхранение на лиофилизираните биологични материали; разработва, експериментира и внедрява технологии за производство на биопрепарати за медицинската и ветеринарно-медицинската практика; разработва рецептурни формули, технологии, показатели и технологична документация на лиофилизирани и специални храни и функционални биопродукти за здравословно, профилактично, професионално-предпазно хранене и за хранене при екстремални условия; извършва лиофилизация на опитни партиди храни, биопродукти и биопрепарати за различни цели, вкл. и на външни потребители;

В областта на технологията на храните от растителен произход ИКХТ: осъществява научна и научно-приложна дейност, свързана със съхранението и качеството на зърното, технологията, качеството и безопасността на зърнените и хлебни изделия; изследва качествените характеристики на различни видове зърно, извършва специализирани анализи, свързани с утвърждаването на нови сортове зърно; разработва и внедрява технологии за производство на специализирани брашна от пшеница, царевица, ръж, тритикале и соя; осъществява научно-изследователска и научно-приложна дейност в областта на хлебопроизводството, свързана с разработването на нови технологии и асортименти хляб и хлебни изделия; разработва и внедрява нови специализирани храни на зърнена основа за здравословно хранене; проучва, изследва и препоръчва за използване в хлебопроизводството на различни видове суровини и добавки, брашна, хлебна мая, мазнини, емулгатори, окислители, ензимни препарати и др.;

В областта на технологията на храните от животински произход ИКХТ: извършва научна и научно-приложна дейност в областта на технологията, качеството и безопасността на продуктите от месо и яйца, млякото, млечните продукти и мазнините; разработва и внедрява технологии за преработка на месо и яйца; създава нови асортименти на месна и яйчна основа за масово и специализирано хранене; изследва влиянието на различни фактори върху качеството на млякото и млечните продукти; провежда биохимични анализи върху липидния състав на мляко, месо, мазнини и храни от растителен и животински произход; оказва научно-технологична и консултантска помощ на предприятия и производствените дружества за преработка на продукти от месо и яйца и за производство на млечни продукти;

В областта на технологията на пивото и напитките ИКХТ: осъществява научно-изследователска, научно-приложна дейност и научно обслужване в областта на технологията, качеството и безопасността на пивоварния ечемик, хмела, малца, пивото и алкохолните и безалкохолни напитки;  изследва пивоварно-технологичните показатели на нови европейски и български сортове пивоварен ечемик; разработва и внедрява технологии за производство на малц, пиво, храни и напитки на малцова и хмелова основа, функционални напитки, безалкохолни и алкохолни напитки; провежда анализи на пивоварен ечемик, малц и пиво; анализи на вода за пивоварене, хмел и хмелови продукти, заместители на малц, пивна мъст, ензимни препарати, филтриращи и стабилизиращи средства и пиво; осъществява многостранно сътрудничество с Европейската пивоварна конвенция и Пивоварите на Европа; извършва изследвания, оценка и поддръжка на колекция от щамове пивни дрожди; осигурява чисти култури щамове пивни дрожди за пивопроизводството; провежда микробиологични изследвания на пивоварни суровини, пиво и безалкохолни напитки по стандартните норми и изисквания;

В областта на месото и местните продукти и рибатаработи по създаване на нови асортименти на месна основа за масово и специализирано хранене, чрез третиране с екстракти и добавки; по качеството и безопасността на продукти от месо; създава и оптимизира модели за хранене и профилактика на социално значими болести;

 

В областта на биологично активните вещества за земеделската практика ИКХТ: разработва технологии на биологично активни вещества за стимулиране растежа и биозащитата на културните растения; осъществява научно обслужване за внедряване и приложение на биологично активните вещества в земеделската практика; дава консултации на фирми, предприятия, кооперации, частни производители на земеделска продукция в областта на растежната стимулация, добивите, биологичната защита и др.

КОНТАКТИ

ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
Адрес за контакти:
1407, гр. София,
бул. "Черни връх" № 53
Тел: 02/86 81 363; 02/86 83 352; 02/95 56 471;
Факс: 02/86 83 373;
E-mail: director@ikht.bg
ibhi@speedbg.net

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на фирмата е госпожа Габриела Маринова.

ИНСТИТУТ ПО ОПТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ АКАДЕМИК ЙОРДАН МАЛИНОВСКИ

Адрес: град София, ул. Акад. Г. Бончев 109

Тел.: 02/87 20 073;

E-mail: iomt@iomt.bas.bg

Web site: www.iomt.bas.bg

ЗА НАС

Институтът по оптически материали и технологии (ИОМТ) “Акад. Йордан Малиновски” е основан средата на 2010 година, със седалище град София. Решението за създаването му е на ОС на БАН от 22.03.2010г. на базата на Централната лаборатория по фотопроцеси и Централната лаборатория по оптичен запис и обработка на информация.
Основните цели на новосъздадения институт са ориентирани към:
- Изследване на фотоиндуцираните процеси в микро и нано-размерни слоеве и структури, разработване на високотехнологични материали, методи и технологии за оптични приложения и гъвкава прозрачна електроника, създаване на нови материали и регистриращи системи с приложение в екологията, биомедицинските изследвания, хранителната промишленост, неразрушаващия контрол и опазване на културното наследство;
- Обучение на висококвалифицирани кадри в тези области. Обучение на дипломанти, докторанти и специализанти;
- Провеждане на интердисциплинарни изследвания и съвместни разработки със специалисти от други изследователски звена;
- Реализация на научния продукт чрез иновационна дейност и трансфер на знания към индустрията.
За годините си на съществуване, институтът се е утвърдил благодарение на висококвалифицираният си научен състав, изграден от:
- 3 професори;
- 12 доценти;
- 14 гл. асистенти;
- 2 доктори на науките;
- 24 доктори.
ИОМТ се развива непрестанно, с цел подобряване качеството на работа, ето защо към дадения момент е на лидерските позиции в бранша.
Очакваме Ви!

УСЛУГИ

За своите клиенти, ИОМТ предлага следните специализирани услуги:
- изображения върху стъкло чрез разработения в ИОМТ неорганичен резист;
- фотолитографско структуриране на различни слоеве: Cr, NiCr, Al, Si, SiO2, Si3N4, Au, Pt, InSnO, AIN, стъкло;
- вакуумно отлагане на тънки слоеве от метали, диелектрици, сребърни халогениди, халкогенидни стъкла, керамики, органични и композитни материали;
- спектрометрични измервания на пропускането и отражението на твърди образци в спектралната област 190-3300 nm със спектрофотометър CARY 5E – Varian;
- I-V измервания в широк обхват на стойности на ток – от 100 fA до 1A DC и напрежение от 10 nV до 1000V DC;
- електронна Оже спектроскопия (ASC 2000 - LAS 3000 Riber);
- рентгенов микроанализ (Philips 505/EDAX 9100 и Philips525/EDAX 9900);
- рентгенов дифракционен анализ (Philips 1710) XRD analisis;
- сканираща електронна микроскопия и повърхностен морфологичен и релефен анализ (Phillips 515);
- трансмисионна електронна микроскопия (JEOL JEM 2100 200 kV)- за изследване на формата, големината, структурата и фазовия състав на наноразмерни обекти – наночастици, нанотръбички и др., както и структурата и фазовия състав на тънки слоеве с дебелина под 100 нм; изисква се изследваните материали да не са магнитни и силно радиационно чувствителни.

Изпарен неорганичен фоторезист
- US Pat.4499 073/1985; EU Pat. 0034490/1983, Bulg. Authorship 34522/1983
Разработена е уникална фоторезистна система позволяваща възпроизвеждане на структури до 0.4 µm с конвенционалните устройства на експозиция (λ = 436 nm) и до 0.1 µm при експониране с електрони и рентгенови лъчи. Структури до 1 µm лесно се възпроизвеждат с lift off процес.
Неорганичният фоторезист представлява аморфен халкогениден филм, изпарен във вакуум, който при експонация променя значително своята разтворимост в алкални разтвори като запазва своята отлична устойчивост към повечето киселини.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
- Спектрална чувствителност - λ<540 nm;
- Чувствителност 0.2 J/cm2, (λ = 436 nm); за електрони: 1,3.10-4C cm-2 at 7.5 kV;
- Експозиция ширина ± 30%;
- Проявяване ширина ± 100%;
- Острота на ръба и точност по-добра от 0.1 μm, в зависимост от качеството на маската;
- Минимална ширина на детайла 0.3 μm (λ = 436 nm), 0.1 микрометра (електронен лъч);
- Срок на годност на експониран и неекспониран материал - над 6 месеца;

Кръгови енкодерни решетки
- Ние предлагаме технология и технологични производствени линии за производство на кръгови енкодерни решетки (2.5x2.5" and 4x4") – повече от 40000 бр. за година и линейни решетки до 200x1600 mm повече от 10000 линейни метри за година

Изработване на обемни отражателни холограми
- ИОМТ приема поръчки за запис на отражателни холограми с размери до 30 Х 40 см, образци от които са представени по-долу. Холограмите възстановяват пълната информация за заснетия обект – обемност и цветност. Най-подходящи за тази цел са обемните отражателни холограми на Денисюк, възстановявани с обикновена, бяла светлина. Възприятието на холографския образ съвпада изцяло с възприятието на самия обект. Демонстрирането на холограмите изисква специално осветление и подходящо художествено оформление на сцената за възстановяването. В Лабораторията са разработени подходящи пана, включващи и светлинни източници за възстановяване на холограмите, успешно използвани в холографски изложби и частни колекции.
Създаването на обемни холографски копия на музейни експонати, произведения на изкуството и други реликви е едно от първите практически приложения на изобразителната холография. Обикновено достъпът до тези обекти е ограничен поради тяхната уникалност, специалните условия на съхранение и от съображения за сигурност. Ето защо ИОМТ предлага запис на холограми там, където се съхраняват обектите – музеи, изложбени зали, частни колекции и др., с преносима установка.

ПРОДУКТИ

ИОМТ произвежда и предлага за своите клиенти следните продукти:
- обемно отражателни холограми;
- изпарен неорганичен фоторезист;
- линейни скали и решетки с дължина до 1600 mm за инкрементни измервателни системи и кръгови енкодерни решетки и скали, дифракционни и киноформни оптични елементи. 

КОНТАКТИ

ИОМТ - БАН
Адрес: ул. Акад. Г. Бончев 109
П.К. 95
1113 София
тел.: 02/872 00 73;
факс: 02/872 00 73;
e-mail: iomt@iomt.bas.bg

Връзки с обществеността:
доц. д-р Даниела Карашанова
тел. 02/979 35 19; 02/979 35 23;

Пълната контактна информация, можете да видите тук.

УПРАВЛЕНИЕ

Директор на ИОМТ е проф. дхн Никола Малиновски