ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Адрес: град София, бул. "Черни връх" № 53

Тел.: 02/86 81 363; 02/86 83 352; 02/95 56 471;

Факс: 02/86 83 373;

E-mail: director@ikht.bg

Web site: www.ikht.bg

ЗА НАС

ИКХТ е Институтът по криобиология и хранителни технологии, създаден със седалище град София, с Постановление № 270 от 15 Декември 2000 година на Министерския съвет чрез преобразуване от: Института по криобиология и лиофилизация - София.
ИКХТ е организация, насочила своите дейности към научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на криобиологията, хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките, облъчването на храни и на биологично активните вещества за растениевъдството. Той е единственият комплексен институт по хранителни технологии в Селскостопанска академия и страната.
ИКХТ има програмна акредитация за обучение в ОНС „Доктор” по 6 научни специалности „Топлофизика и хидродинамика” ш. 01.03.20, „Технология на месните и рибните продукти”, ш.02.11.05., „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки” ш. 02.11.07., „Хладилна технология на хранителните продукти” ш. 02.11.16., „Технология на биологично-активните вещества” ш. 02.11.11. и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите, ш. 02.11.18.
Институтът има много значителен принос за развитието на съвременните хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките в страната. В ИКХТ са разработени космическите храни за полетите на българските космонавти, с което България се превърна в трета страна в света, притежаваща технологии за това. Създадени са над 60 вида лиофилизирани функционални храни за подобряване на здравословния статус на човека, лиофилизирани биостимуланти предназначени за спортисти, здрави и болни хора, за профилактика и лечение на метаболитни заболявания, лиофилизирани храни за болни с глутенова ентеропатия, инхибитори на канцерогенезата, лечебни напитки. Създадени са повече от 50 технологии за производство на обикновени, оригинални, специални, луксозни, нискоалкохолни, безалкохолни, билкови и пшеничени пива. Разработени са технологии и асортименти стерилизирани, сушени, замразени, диетични и функционални храни, технологии за зърносъхранение, технологии за получаване на специални брашна и ръжено-пшенични, диетични и профилактични хлябове, технологии за варено-пушени деликатеси и полуфабрикати от раздробено и нераздробено птиче месо. Създадени са и редица биопрепарати за медицинската и ветеринарно-медицинската практика и биологично-активни вещества за приложение в растениевъдството. Една част от тях са защитени с авторски свидетелства и патенти за изобретения.
Институтът по криобиология и хранителни технологии е лидер в своята работа, с наложени позиции е и притежава нужното оборудване, и разполага с квалифициран екип от кадри.
Очакваме Ви!

ОБЛАСТИ

Развитието на дружеството е в следните области:
В областта на криобиологията и лиофилизацията ИКХТ: провежда биофизични и топлофизични изследвания на клетъчно и молекулярно ниво за установяване механизмите, свързани с устойчивостта на растителни и животински организми при криогенно и нискотемпературно третиране; изследва механизмите на криопротекция и внедрява нови видове криопротектори за повишаване качеството и удължаване срока на съхранение на лиофилизираните биологични материали; разработва, експериментира и внедрява технологии за производство на биопрепарати за медицинската и ветеринарно-медицинската практика; разработва рецептурни формули, технологии, показатели и технологична документация на лиофилизирани и специални храни и функционални биопродукти за здравословно, профилактично, професионално-предпазно хранене и за хранене при екстремални условия; извършва лиофилизация на опитни партиди храни, биопродукти и биопрепарати за различни цели, вкл. и на външни потребители;

В областта на технологията на храните от растителен произход ИКХТ: осъществява научна и научно-приложна дейност, свързана със съхранението и качеството на зърното, технологията, качеството и безопасността на зърнените и хлебни изделия; изследва качествените характеристики на различни видове зърно, извършва специализирани анализи, свързани с утвърждаването на нови сортове зърно; разработва и внедрява технологии за производство на специализирани брашна от пшеница, царевица, ръж, тритикале и соя; осъществява научно-изследователска и научно-приложна дейност в областта на хлебопроизводството, свързана с разработването на нови технологии и асортименти хляб и хлебни изделия; разработва и внедрява нови специализирани храни на зърнена основа за здравословно хранене; проучва, изследва и препоръчва за използване в хлебопроизводството на различни видове суровини и добавки, брашна, хлебна мая, мазнини, емулгатори, окислители, ензимни препарати и др.;

В областта на технологията на храните от животински произход ИКХТ: извършва научна и научно-приложна дейност в областта на технологията, качеството и безопасността на продуктите от месо и яйца, млякото, млечните продукти и мазнините; разработва и внедрява технологии за преработка на месо и яйца; създава нови асортименти на месна и яйчна основа за масово и специализирано хранене; изследва влиянието на различни фактори върху качеството на млякото и млечните продукти; провежда биохимични анализи върху липидния състав на мляко, месо, мазнини и храни от растителен и животински произход; оказва научно-технологична и консултантска помощ на предприятия и производствените дружества за преработка на продукти от месо и яйца и за производство на млечни продукти;

В областта на технологията на пивото и напитките ИКХТ: осъществява научно-изследователска, научно-приложна дейност и научно обслужване в областта на технологията, качеството и безопасността на пивоварния ечемик, хмела, малца, пивото и алкохолните и безалкохолни напитки;  изследва пивоварно-технологичните показатели на нови европейски и български сортове пивоварен ечемик; разработва и внедрява технологии за производство на малц, пиво, храни и напитки на малцова и хмелова основа, функционални напитки, безалкохолни и алкохолни напитки; провежда анализи на пивоварен ечемик, малц и пиво; анализи на вода за пивоварене, хмел и хмелови продукти, заместители на малц, пивна мъст, ензимни препарати, филтриращи и стабилизиращи средства и пиво; осъществява многостранно сътрудничество с Европейската пивоварна конвенция и Пивоварите на Европа; извършва изследвания, оценка и поддръжка на колекция от щамове пивни дрожди; осигурява чисти култури щамове пивни дрожди за пивопроизводството; провежда микробиологични изследвания на пивоварни суровини, пиво и безалкохолни напитки по стандартните норми и изисквания;

В областта на месото и местните продукти и рибатаработи по създаване на нови асортименти на месна основа за масово и специализирано хранене, чрез третиране с екстракти и добавки; по качеството и безопасността на продукти от месо; създава и оптимизира модели за хранене и профилактика на социално значими болести;

 

В областта на биологично активните вещества за земеделската практика ИКХТ: разработва технологии на биологично активни вещества за стимулиране растежа и биозащитата на културните растения; осъществява научно обслужване за внедряване и приложение на биологично активните вещества в земеделската практика; дава консултации на фирми, предприятия, кооперации, частни производители на земеделска продукция в областта на растежната стимулация, добивите, биологичната защита и др.

КОНТАКТИ

ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
Адрес за контакти:
1407, гр. София,
бул. "Черни връх" № 53
Тел: 02/86 81 363; 02/86 83 352; 02/95 56 471;
Факс: 02/86 83 373;
E-mail: director@ikht.bg
ibhi@speedbg.net

УПРАВЛЕНИЕ

Управител на фирмата е госпожа Габриела Маринова.