ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ

ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ

Адрес: град Варна, ул. 1-ви май №40

Телефон: 052 370 486;

Факс: 052 370 483;

E-mail: office@io-bas.bg

Web site: www.io-bas.bg

ЗА НАС

Институтът по океанология (до 1985 г. Институт по морски изследвания и океанология) е основан на 1 юли 1973 година, със седалище и адрес на управление град Варна. Институтът е създаден с разпореждане № 132/ 22 юни 1973 г. на Бюрото на Министерски съвет и се развива с предмет на дейност: изследване на физиката, химията, хидрологията, метеорологията и климатологията на морето, геоморфологията на морското дъно, хидродинамиката, литодинамиката, геоморфология на крайбрежната морска зона и морския бряг и създаване на научнообосновани нормативи за проектиране, строителство и експлоатация на морски хидротехнически и пристанищни съоръжения в крайбрежната зона с цел ефективно използване ресурсите на Черно море.
Още от самото начало пред института са поставени изключително сериозни и отговорни задачи, свързани с комплексното изучаване на Черно море.
Институтът по океанология е създаден на базата на направление "Морски брегови изследвания" от ЦНИД при ДСО "Воден транспорт" (28 щатни бройки), секция "Хидрология и хидрохимия" и лаборатория "Подводни изследвания" от ЦНИД при ДСО "Рибно стопанство" (15 щатни бройки) и 2 свободни бройки от секция "Морска метеорология и климатология" на Института по хидрология и метеорология.
Институтът по океанология е специализиран в следните направления:

  • провежда изследвания в областта на морската физика, химия и геология, архeология, биология и екология на морето, хидродинамиката и литодинамиката на бреговата зона и океанските технологии;
  • осъществява комплексен мониторинг на морската среда в териториално море и българската икономическа зона;
  • подготвя квалифицирани специалисти в областта на морските науки;
  • извършва консултантска и експертна дейност с приложение на резултатите от научните изследвания;
  • представлява БАН, като координатор на всички изследвания, свързани с Черно море и Световния океан чрез Националната океанографска комисия; (НОК), и успешно координира изследователската дейност и международните отношения на страната в рамките на Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО.

От своето основаване Институтът по океанология, непрекъснато се разраства като се разкриват нови звена, увеличава се материално-техническата база и щатният състав, който достига 191 висококвалифицирани души.
Институтът по океанология е лидер в своята дейност и добре познат от множество партньори!
Очакваме Ви!

КОНТАКТИ

Адрес: България,
гр. Варна 9000,
кв. Аспарухово, ул. "Първи май" №40,
ПК 152
Телефон: Оператор: (052)370 486;
Директор: (052)370 484;
Fax: (052)370 483;
E-mail: office@io-bas.bg