notice
  • Simple Image Gallery PRO Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ СТАРА ЗАГОРА

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ СТАРА ЗАГОРА

Адрес: град Стара Загора, Ниго, Земеделски институт

Тел.: 042/60 69 91;

E-mail: stalajj@abv.bg

Web site: www.szinstitute.com

ЗА НАС

Земеделски институт – Стара Загора се намира в Централна Южна България, на 8 км югоизточно от Стара Загора. Води своето начало от Депото за добитък край Стара Загора, създадено през далечната 1898 година. Наследник е на първия институт по животновъдство, създаден с указ на цар Борис ІІІ от 16.02.1942 г. Поради тази причина, смело можем да твърдим, че тук е поставено началото на животновъдната наука в България. В своята вековна история Институтът и неговите сътрудници имат големи научни и обществени приноси в областта на породообразуването и поддържането на генетичната структура в областта на говедовъдството, овцевъдството и птицевъдството. Резултатът от дейността и усилията на научния колектив в ЗИ е създаването и усъвършенстването на Българското кафяво, Черношарено говедо, Тракийската тънкорунна и Синтетична млечна породи овце, за които Институтът е собственик на сертификати.  
Научният колектив от Земеделски институт разработи и внедри още през 1990 г. система за оценка генетичната стойност на кравите и биците от националната популация по продуктивните и линейно-описателни признаци, съобразно методичните постижения в страните с развито говедовъдство. Благодарение на това получените развъдни оценки у нас са съпоставими с тези от страните с развито животновъдство. От 1996 г. България е член на INTERBULL и ICAR със значителен принос на научните сътрудници от Института.
Земеделски институт е обособен като резерват за съхранение и подобряване на българските говеда, овце, зайци и птици, като целта е чрез прилагането на съвременни методи на селекция да бъде генериран нов потенциал за ефективно генетично структуриране на популациите.
В Института се съхраняват стада от породите говеда – Българско кафяво, Българско черношарено и Симентал, както и от породите овце – Ил дьо франс, Шароле, Тракийска тънкорунна и Местна старозагорска. Основната икономическа дейност, с която Института се занимава е съхранение на генофонда на породи говеда, овце и птици. През тежките години на преходния период единствен в страната запази своите стада от говеда, овце и птици. Независимо от трудностите колективът съхрани и поддържа единственото до 2003 г. месодайно стадо в България от породата Ил дьо франс. През 2003 г. за първи път у нас бяха внесени животни от породата Мутон Шароле от Франция.
В Земеделски институт през 2002 година се постави началото на промишленото отглеждане на зайци бройлерен тип с вноса от Италия на 600 майко от породите Бял новозеландски и Калифорнийски. В процес на създаване са изходни линии кокошки от трите продуктивни направления - яйценосно, бройлерно и общоползвателно, както и изходни линии за получаване на бройлерни пуйчета.
Отглежданите в Земеделски институт елитни животни говеда, овце, птици и зайци послужиха за създаването на стотици частни стопанства на територията на цялата страна. Само тук фермерите могат да получат необходимата им помощ по отношение проектирането, строителството и реконструкцията на наличния сграден фонд. Земеделски институт разработва научни проекти за производство на качествена продукция от животновъдството, съобразно изискванията на ЕС и за подпомагане на селскостопанските производители в областта на говедовъдството, овцевъдството, птицевъдството и поливното земеделие.
Земеделски институт – Стара Загора е лидер в своята дейност!
Очакваме Ви!

СТРУКТУРА

Научен съвет
1. проф. дсн Живко Асенов Кръстанов – председател
2. доц. д-р Петя Колева Славова – научен секретар
3. доц. д-р Стайка Станева Лалева
4. доц. д-р Йовка Митева Попова
5. доц.. д-р Йовка Славова Фенерова
6. доц. д-р Мария Кръстева Джорбинева
7. доц. д-р Иван Димитров Иванов
8. доц. д-р Митко Тодоров Лалев
9. доц. д-р Магдалена Георгиева Облакова
10. доц. д-р Васил Николов Базитов
11. проф. дсн Видьо Стоянов Видев
12. доц. д-р Димитър Климентов Джурбинев
13. чл. кор. Мария Балтаджиева
14. доц. д-р Величка Борисова Котева
15. доц. д-р Кера Атанасова Стоева
16. доц. д-р Цонка Атанасова Оджакова
17. доц. д-р Николай Цветков Облаков
18. проф. д-р Martino Cassandro – Университет гр. Падуа, Италия
19. проф. д-р Stefano Schiavon – Университет гр. Падуа, Италия
20. проф. д-р Lucia Bailoni – Университет гр. Падуа, Италия
21. проф. д-р Luigi Gallo – Университет гр. Падуа, Италия

Експериментална база
- Говедовъдна ферма
- Овцевъдна ферма
- Птицевъдна ферма
- Зайцевъдна ферма
- Млечен цех
- Фуражен цех

Ръководство
доц. док. Теодора Ангелова
директор
доц. д-р Петя Славова
научен секретар

Научни отдели
"Развъждане и технологии в говедовъдството"
Ръководител: проф. дсн Живко Кръстанов
- Основни направления в научната дейност  в отдел “Развъждане и технологии в говедовъдството” са селекцията, развъждането, технологиите на отглеждане на говеда от различно продуктивно направление и икономическата ефективност на производството при различни технологични варианти.
"Развъждане и технологии в овцевъдството"
Ръководител: доц. д-р Петя Славова
- Научната дейност на учените от отдел “Развъждане и технологии в овцевъдството” е насочена към разработване на развъдни схеми за малки популации овце с цел съхраняването им като генофонд;  създаване на различни генотипи овце с оптимална продуктивност и ефективност; интродуциране на ген F; подобряване на качествения състав на млякото и месото, проучване на адаптационното поведение на млечни овце и установяване влиянието на емоционалната реактивност при връзката майка-приплод.
"Птицевъдство"
Ръководител: доц. д-р Митко Лалев
- Изследванията в отдел  “Птицевъдство” са насочени към поддържане и усъвършенстване на линиите кокошки и пуйки от бройлерно, яйценосно и общоползвателно направление. Организиране и провеждане на комплексна научноизследователска работа върху генетичния материал от генофонда и периодически внос за доставка на генетична плазма.
„Екология, хранене на селскостопанските животни и качество на животинските продукти”
- Изследванията са насочени към по-ефективно използване на наличните фуражни източници при хранене на високопродуктивните животни; адаптиране към новите енергийни и протеинови норми; подобрявне и управление на енертийния и азотен метаболизъм.
"Поливно земеделие"
- Проучванията в секция тдел “Поливно земеделие” са насочени към проучване на факторите на производство при различните култури и почвено-климатични условия, тяхното усъвършенстване и провеждане в съответствие с настъпващите промени в селското стопанство.

Лабораторен блок
Анализи на мляко и месо:
- качествен състав на млякото – протеин, мазнини, лактоза, сух безмаслен остатък, оводняване в проценти, температура (oС), плътност в гъстомерни градуси (o Г), pH, точка на замръзване, соли и проводимост на една и съща проба, при производството, изкупуването и преработката на мляко.
- Общ брой соматични клетки в млякото.  – анализът е базиран на флуоресцентна микроскопска техника за броене на клетки, с ниско увеличение и софтуер за анализ на изображения.
- Директното измерване на коагулационната способност на млякото чрез иновативна апаратура CRM Computerised Renneting Meter, използвана само в няколко страни със силно развито млечно животновъдство и преработваша индустрия.
- Директно измерване на летливите фракции на млечната киселина и по-точно нейните L и D форми  чрез MC2 Milk checker.
- Микробиален анализ на мляко и вода – Soleris – апарат за бърз микробиологичен анализ на мляко и вода с възможност за анализ на минимум 32 проби едновременно. Системата Солерис е бърз оптичен метод за откриване на микробно замърсяване на база иновативно приложение на класическата микробиология. Оптичният анализ измерва растежа на микробите като наблюдава киселинностаа и други биохимични реакции, които причиняват промени в цвета при растежа и метаболизма на микроорганизмите.
Анализ на фуражи:
- Определяне на суров протеин %; сурови мазнини %, сурови влакнини %, влага %, пепел %, нишесте % в различни видове фуражи и компоненти чрз инфраред технология.  NIRS DS2500 – е монохроматор,  с гама за сканиране от 850 - 2500 нанометра, той ви дава стабилни и надеждни резултати при измерване на фуражи и фуражни проби в смляно или несмляно форма.   
- Анализ на смилаемостта на дажби и компоненти чрез Daisy incubator, Ankom, USA . Иновзтивна техмология, даваща възможност за прецизиране на дажбите при хранене на различните категории преживни животни.
- Анализа на газовата продукция при разграждането на биологично разградими вещества – Gas production system. /Система за анализ производството на газ от ферментационни процеси/  Индиректен метод за определяне на метаболитната енергия на фуражите, която е от изключително значение за правилното хранене и ефектифността на отглеждане на животните
- Анализ на влакнини чрез Fiber analyzer, Ankom, USA – неутрално детергентни, киселинно детергентни  във фуражи и компоненти.
Анализ на почви:
- общ азот, минерален азот- амониев и нитратен, алкално- хидролизуем азот, подвижен фосфор по Егнер-Зийм,почвена киселинност, хумусно съдържание.