notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/6553

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ СТАРА ЗАГОРА

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ СТАРА ЗАГОРА

Адрес: град Стара Загора, Ниго, Земеделски институт

Тел.: 042/60 69 91;

E-mail: stalajj@abv.bg

Web site: www.szinstitute.com

ЗА НАС

Земеделски институт – Стара Загора се намира в Централна Южна България, на 8 км югоизточно от Стара Загора. Води своето начало от Депото за добитък край Стара Загора, създадено през далечната 1898 година. Наследник е на първия институт по животновъдство, създаден с указ на цар Борис ІІІ от 16.02.1942 г. Поради тази причина, смело можем да твърдим, че тук е поставено началото на животновъдната наука в България. В своята вековна история Институтът и неговите сътрудници имат големи научни и обществени приноси в областта на породообразуването и поддържането на генетичната структура в областта на говедовъдството, овцевъдството и птицевъдството. Резултатът от дейността и усилията на научния колектив в ЗИ е създаването и усъвършенстването на Българското кафяво, Черношарено говедо, Тракийската тънкорунна и Синтетична млечна породи овце, за които Институтът е собственик на сертификати.  
Научният колектив от Земеделски институт разработи и внедри още през 1990 г. система за оценка генетичната стойност на кравите и биците от националната популация по продуктивните и линейно-описателни признаци, съобразно методичните постижения в страните с развито говедовъдство. Благодарение на това получените развъдни оценки у нас са съпоставими с тези от страните с развито животновъдство. От 1996 г. България е член на INTERBULL и ICAR със значителен принос на научните сътрудници от Института.
Земеделски институт е обособен като резерват за съхранение и подобряване на българските говеда, овце, зайци и птици, като целта е чрез прилагането на съвременни методи на селекция да бъде генериран нов потенциал за ефективно генетично структуриране на популациите.
В Института се съхраняват стада от породите говеда – Българско кафяво, Българско черношарено и Симентал, както и от породите овце – Ил дьо франс, Шароле, Тракийска тънкорунна и Местна старозагорска. Основната икономическа дейност, с която Института се занимава е съхранение на генофонда на породи говеда, овце и птици. През тежките години на преходния период единствен в страната запази своите стада от говеда, овце и птици. Независимо от трудностите колективът съхрани и поддържа единственото до 2003 г. месодайно стадо в България от породата Ил дьо франс. През 2003 г. за първи път у нас бяха внесени животни от породата Мутон Шароле от Франция.
В Земеделски институт през 2002 година се постави началото на промишленото отглеждане на зайци бройлерен тип с вноса от Италия на 600 майко от породите Бял новозеландски и Калифорнийски. В процес на създаване са изходни линии кокошки от трите продуктивни направления - яйценосно, бройлерно и общоползвателно, както и изходни линии за получаване на бройлерни пуйчета.
Отглежданите в Земеделски институт елитни животни говеда, овце, птици и зайци послужиха за създаването на стотици частни стопанства на територията на цялата страна. Само тук фермерите могат да получат необходимата им помощ по отношение проектирането, строителството и реконструкцията на наличния сграден фонд. Земеделски институт разработва научни проекти за производство на качествена продукция от животновъдството, съобразно изискванията на ЕС и за подпомагане на селскостопанските производители в областта на говедовъдството, овцевъдството, птицевъдството и поливното земеделие.
Земеделски институт – Стара Загора е лидер в своята дейност!
Очакваме Ви!

СТРУКТУРА

Научен съвет
1. проф. дсн Живко Асенов Кръстанов – председател
2. доц. д-р Петя Колева Славова – научен секретар
3. доц. д-р Стайка Станева Лалева
4. доц. д-р Йовка Митева Попова
5. доц.. д-р Йовка Славова Фенерова
6. доц. д-р Мария Кръстева Джорбинева
7. доц. д-р Иван Димитров Иванов
8. доц. д-р Митко Тодоров Лалев
9. доц. д-р Магдалена Георгиева Облакова
10. доц. д-р Васил Николов Базитов
11. проф. дсн Видьо Стоянов Видев
12. доц. д-р Димитър Климентов Джурбинев
13. чл. кор. Мария Балтаджиева
14. доц. д-р Величка Борисова Котева
15. доц. д-р Кера Атанасова Стоева
16. доц. д-р Цонка Атанасова Оджакова
17. доц. д-р Николай Цветков Облаков
18. проф. д-р Martino Cassandro – Университет гр. Падуа, Италия
19. проф. д-р Stefano Schiavon – Университет гр. Падуа, Италия
20. проф. д-р Lucia Bailoni – Университет гр. Падуа, Италия
21. проф. д-р Luigi Gallo – Университет гр. Падуа, Италия

Експериментална база
- Говедовъдна ферма
- Овцевъдна ферма
- Птицевъдна ферма
- Зайцевъдна ферма
- Млечен цех
- Фуражен цех

Ръководство
доц. док. Теодора Ангелова
директор
доц. д-р Петя Славова
научен секретар

Научни отдели
"Развъждане и технологии в говедовъдството"
Ръководител: проф. дсн Живко Кръстанов
- Основни направления в научната дейност  в отдел “Развъждане и технологии в говедовъдството” са селекцията, развъждането, технологиите на отглеждане на говеда от различно продуктивно направление и икономическата ефективност на производството при различни технологични варианти.
"Развъждане и технологии в овцевъдството"
Ръководител: доц. д-р Петя Славова
- Научната дейност на учените от отдел “Развъждане и технологии в овцевъдството” е насочена към разработване на развъдни схеми за малки популации овце с цел съхраняването им като генофонд;  създаване на различни генотипи овце с оптимална продуктивност и ефективност; интродуциране на ген F; подобряване на качествения състав на млякото и месото, проучване на адаптационното поведение на млечни овце и установяване влиянието на емоционалната реактивност при връзката майка-приплод.
"Птицевъдство"
Ръководител: доц. д-р Митко Лалев
- Изследванията в отдел  “Птицевъдство” са насочени към поддържане и усъвършенстване на линиите кокошки и пуйки от бройлерно, яйценосно и общоползвателно направление. Организиране и провеждане на комплексна научноизследователска работа върху генетичния материал от генофонда и периодически внос за доставка на генетична плазма.
„Екология, хранене на селскостопанските животни и качество на животинските продукти”
- Изследванията са насочени към по-ефективно използване на наличните фуражни източници при хранене на високопродуктивните животни; адаптиране към новите енергийни и протеинови норми; подобрявне и управление на енертийния и азотен метаболизъм.
"Поливно земеделие"
- Проучванията в секция тдел “Поливно земеделие” са насочени към проучване на факторите на производство при различните култури и почвено-климатични условия, тяхното усъвършенстване и провеждане в съответствие с настъпващите промени в селското стопанство.

Лабораторен блок
Анализи на мляко и месо:
- качествен състав на млякото – протеин, мазнини, лактоза, сух безмаслен остатък, оводняване в проценти, температура (oС), плътност в гъстомерни градуси (o Г), pH, точка на замръзване, соли и проводимост на една и съща проба, при производството, изкупуването и преработката на мляко.
- Общ брой соматични клетки в млякото.  – анализът е базиран на флуоресцентна микроскопска техника за броене на клетки, с ниско увеличение и софтуер за анализ на изображения.
- Директното измерване на коагулационната способност на млякото чрез иновативна апаратура CRM Computerised Renneting Meter, използвана само в няколко страни със силно развито млечно животновъдство и преработваша индустрия.
- Директно измерване на летливите фракции на млечната киселина и по-точно нейните L и D форми  чрез MC2 Milk checker.
- Микробиален анализ на мляко и вода – Soleris – апарат за бърз микробиологичен анализ на мляко и вода с възможност за анализ на минимум 32 проби едновременно. Системата Солерис е бърз оптичен метод за откриване на микробно замърсяване на база иновативно приложение на класическата микробиология. Оптичният анализ измерва растежа на микробите като наблюдава киселинностаа и други биохимични реакции, които причиняват промени в цвета при растежа и метаболизма на микроорганизмите.
Анализ на фуражи:
- Определяне на суров протеин %; сурови мазнини %, сурови влакнини %, влага %, пепел %, нишесте % в различни видове фуражи и компоненти чрз инфраред технология.  NIRS DS2500 – е монохроматор,  с гама за сканиране от 850 - 2500 нанометра, той ви дава стабилни и надеждни резултати при измерване на фуражи и фуражни проби в смляно или несмляно форма.   
- Анализ на смилаемостта на дажби и компоненти чрез Daisy incubator, Ankom, USA . Иновзтивна техмология, даваща възможност за прецизиране на дажбите при хранене на различните категории преживни животни.
- Анализа на газовата продукция при разграждането на биологично разградими вещества – Gas production system. /Система за анализ производството на газ от ферментационни процеси/  Индиректен метод за определяне на метаболитната енергия на фуражите, която е от изключително значение за правилното хранене и ефектифността на отглеждане на животните
- Анализ на влакнини чрез Fiber analyzer, Ankom, USA – неутрално детергентни, киселинно детергентни  във фуражи и компоненти.
Анализ на почви:
- общ азот, минерален азот- амониев и нитратен, алкално- хидролизуем азот, подвижен фосфор по Егнер-Зийм,почвена киселинност, хумусно съдържание.

Още в категорията: « ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ