notice
  • Simple Image Gallery PRO Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

СБАЛ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ПРОФ ИВАН МИТЕВ

СБАЛ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ПРОФ ИВАН МИТЕВ

Адрес: град София, бул. акад. Иван Евстатиев Гешов №11

Тел.: 02/8154 239 - регистратура

Web site: www.detskabolnica.com

ЗА НАС

"СБАЛ проф. д-р Иван Митев" ЕАД е специализирана болница за активно лечение, намираща се на територията на град София. Тя е единствената в страната самостоятелна специализирана детска болница - национална институция, осъществяваща комплексна, съвременна диагностична, терапевтична, преподавателска, научно изследователска и организационна дейности по проблемите на детското здравеопазване.
Акредитирана е като Университетска болница и Медицински Университет в гр. София.
ПРИОРИТЕТИ НА БОЛНИЦАТА
Специфичната мисия на болницата е осигуряване на широк спектър достъпна, своевременна, висококвалифицирана медицинска помощ в областта на всички аспекти на детското здраве, с цел подобряване качеството на живот на децата, показателите на детското здравеопазване и намаляване детската смъртност чрез:
- Висококвалифицирана помощ по всички профили на педиатрията.
- Пренатална диагностика на обменни и генетични заболявания.
- Медико-генетична консултативна помощ на рискови фамилии.
- Интензивно лечение в неонатологията.
- Комплексна нефрологична диагностична и терапевтична помощ.
- Хемодиализа и перитониална диализа на деца с остра и хронична бъбречна недостатъчност.
- Специализирана помощ при деца със заболявания на опорно-двигателния апарат и съединително-тъканната система.
- Специализирана помощ при деца с неврологични заболявания и комплексна функционална диагностика.
- Функционална и ендоскопска диагностика на гастроинтестиналната система в детската възраст.
- Подготовка за чернодробна трансплантация при деца с чернодробна недостатъчност.
- Комплексна ендокринологична диагностика и терапия.
- Диабет, ендокринология и клинична генетика.
- Ревматология, кардиология и хематология.
- Съвременна клинична, микробиологична, вирусологична и хормонална диагностика.
- Функционална диагностика на сърдечно-съдовата система в детската възраст.
- Научно-изследователска дейност по проблемите на детското здравеопазване.
- Преподавателска дейност на студенти медици, стоматолози и специалисти от медицински, стоматологичен факултет и медицински колеж, следдипломна квалификация по педиатрия и всички профилни субспециалности.

В структурата на болницата са разпределени 7 специализирани клиники, с 10 клинични отделения по различни терапевтични профили на детските болести. В болницата има също така и клинична лаборатория, рентгеново отделение, вирусологична и микробиологична лаборатории. Уникални и единствени за страната са цитогенетична и скринингова лаборатория за новородените деца с хипотиреоидизъм, центрове за проследяване на бъбречно и чернодробно трансплантирани деца. Таласемичният център е със седемнадесет годишна традиция, като обслужва качествено голям процент от децата с таласемия от цялата страна.
В болницата работят екип от висококвалифицирани лекари и преподаватели. 12 хабилитирани лица (доценти), специализирани по различни профили на педиатрията.
Болницата е окомплектована със съвременна и богата апаратура за диагностика и лечение.

Нашият девиз е: “Здраве за децата, щастие за семейството”.

КЛИНИКИ

Клиники по:
- Неонатология;
- Пулмология;
- Нефрология и хемодиализа;
- Ревматология, кардиология и хематология;
- Гастроентерология;
- Ендокринология, диабет и генетични болести;
- Неврология.

ЛАБОРАТОРИИ

Болницата разполага със следните лаборатории:
- Клинична;
- Вирусологична;
- Цитогенетична;
- Микробиологична.

РЕНТГЕН

Извършване на пълен обем конвенционални и контрастни рентгенови изследвания на:
- Дихателна система;
- Храносмилателна система;
- Отделителна и пикочополова система;
- Костноставна система;
- Сърдечносъдова система и др.

Отделението е специализирано в рентгеновата диагностика на заболяванията в детската възраст с богат опит в диагностициране на рядко срещащите се в практиката костни дисплазии, вродени аномалии и заболявания в неонаталния период.

Началник отделение - Д-р Динко Захариев, н.с., специалист по образна диагностика

Телефони:
Лекари: 02/815 43 33;
Лаборанти: 02/815 42 60;

СКРИНИНГ

НЕОНАТАЛЕН ТИРЕОИДЕН СКРИНИНГ
- Първично изследване на всички новородени от цялата страна чрез определяне на ТСХ в суха капка кръв;
- Потвърждаване на скринингдиагнозата чрез определяне на ТСХ и Т4 в серума;
- Започване на ранно хормонално заместително лечение с L-тироксин;
- Мониториране на ефекта от лечението;
- Поставяне на окончателна диагноза след навършване на 2-годишна възраст.

ФУНКЦИОНАЛНА ХОРМОНАЛНА ДИАГНОСТИКА
- При деца с изоставане в растежа за доказване на дефицит на растежен хормон;
- При деца с множествен дефицит на хипофизарни хормони преди и в хода на лечението с рекомбинантен човешки растежен хормон;
- Определяне на кандидати за ДНК-анализ на хипофизарни транскрипционни фактори въз основа на хормоналния фенотип;
- Изолиране на ДНК;
- Ендокринна диагностика при деца с хронични заболявания: тип I диабет, таласемия, синдром на Търнер, синдром на Даун.

Началник – проф.д-р Ива Стоева д.м., детски болести, ендокринология

Телефони:
Началник: 02/81 54 323;
Лаборатория: 02/81 54 253;

КОНТАКТИ

За контакти:
Адрес:
1606, гр. София
бул. „акад. Иван Евстатиев Гешов“ №11

Регистратура: 02/8154 239;
Приемен кабинет: 02/8154 254;
Информация: 02/8154 211;
Секретар на изпълнителния директор: 02/8154 240;
Заместник директор: 02/8154 276;
Главна медицинска сестра: 02/8154 355;
Главен счетоводител: 02/8154 225;
Счетоводство: 02/8154 217;
Личен състав: 02/8154 297;
Канцелария: 02/8154 250;
Обществени поръчки: 02/8154 279;