СБАЛ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ПРОФ ИВАН МИТЕВ

СБАЛ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ПРОФ ИВАН МИТЕВ

Адрес: град София, бул. акад. Иван Евстатиев Гешов №11

Тел.: 02/8154 239 - регистратура

Web site: www.detskabolnica.com

ЗА НАС

"СБАЛ проф. д-р Иван Митев" ЕАД е специализирана болница за активно лечение, намираща се на територията на град София. Тя е единствената в страната самостоятелна специализирана детска болница - национална институция, осъществяваща комплексна, съвременна диагностична, терапевтична, преподавателска, научно изследователска и организационна дейности по проблемите на детското здравеопазване.
Акредитирана е като Университетска болница и Медицински Университет в гр. София.
ПРИОРИТЕТИ НА БОЛНИЦАТА
Специфичната мисия на болницата е осигуряване на широк спектър достъпна, своевременна, висококвалифицирана медицинска помощ в областта на всички аспекти на детското здраве, с цел подобряване качеството на живот на децата, показателите на детското здравеопазване и намаляване детската смъртност чрез:
- Висококвалифицирана помощ по всички профили на педиатрията.
- Пренатална диагностика на обменни и генетични заболявания.
- Медико-генетична консултативна помощ на рискови фамилии.
- Интензивно лечение в неонатологията.
- Комплексна нефрологична диагностична и терапевтична помощ.
- Хемодиализа и перитониална диализа на деца с остра и хронична бъбречна недостатъчност.
- Специализирана помощ при деца със заболявания на опорно-двигателния апарат и съединително-тъканната система.
- Специализирана помощ при деца с неврологични заболявания и комплексна функционална диагностика.
- Функционална и ендоскопска диагностика на гастроинтестиналната система в детската възраст.
- Подготовка за чернодробна трансплантация при деца с чернодробна недостатъчност.
- Комплексна ендокринологична диагностика и терапия.
- Диабет, ендокринология и клинична генетика.
- Ревматология, кардиология и хематология.
- Съвременна клинична, микробиологична, вирусологична и хормонална диагностика.
- Функционална диагностика на сърдечно-съдовата система в детската възраст.
- Научно-изследователска дейност по проблемите на детското здравеопазване.
- Преподавателска дейност на студенти медици, стоматолози и специалисти от медицински, стоматологичен факултет и медицински колеж, следдипломна квалификация по педиатрия и всички профилни субспециалности.

В структурата на болницата са разпределени 7 специализирани клиники, с 10 клинични отделения по различни терапевтични профили на детските болести. В болницата има също така и клинична лаборатория, рентгеново отделение, вирусологична и микробиологична лаборатории. Уникални и единствени за страната са цитогенетична и скринингова лаборатория за новородените деца с хипотиреоидизъм, центрове за проследяване на бъбречно и чернодробно трансплантирани деца. Таласемичният център е със седемнадесет годишна традиция, като обслужва качествено голям процент от децата с таласемия от цялата страна.
В болницата работят екип от висококвалифицирани лекари и преподаватели. 12 хабилитирани лица (доценти), специализирани по различни профили на педиатрията.
Болницата е окомплектована със съвременна и богата апаратура за диагностика и лечение.

Нашият девиз е: “Здраве за децата, щастие за семейството”.

КЛИНИКИ

Клиники по:
- Неонатология;
- Пулмология;
- Нефрология и хемодиализа;
- Ревматология, кардиология и хематология;
- Гастроентерология;
- Ендокринология, диабет и генетични болести;
- Неврология.

ЛАБОРАТОРИИ

Болницата разполага със следните лаборатории:
- Клинична;
- Вирусологична;
- Цитогенетична;
- Микробиологична.

РЕНТГЕН

Извършване на пълен обем конвенционални и контрастни рентгенови изследвания на:
- Дихателна система;
- Храносмилателна система;
- Отделителна и пикочополова система;
- Костноставна система;
- Сърдечносъдова система и др.

Отделението е специализирано в рентгеновата диагностика на заболяванията в детската възраст с богат опит в диагностициране на рядко срещащите се в практиката костни дисплазии, вродени аномалии и заболявания в неонаталния период.

Началник отделение - Д-р Динко Захариев, н.с., специалист по образна диагностика

Телефони:
Лекари: 02/815 43 33;
Лаборанти: 02/815 42 60;

СКРИНИНГ

НЕОНАТАЛЕН ТИРЕОИДЕН СКРИНИНГ
- Първично изследване на всички новородени от цялата страна чрез определяне на ТСХ в суха капка кръв;
- Потвърждаване на скринингдиагнозата чрез определяне на ТСХ и Т4 в серума;
- Започване на ранно хормонално заместително лечение с L-тироксин;
- Мониториране на ефекта от лечението;
- Поставяне на окончателна диагноза след навършване на 2-годишна възраст.

ФУНКЦИОНАЛНА ХОРМОНАЛНА ДИАГНОСТИКА
- При деца с изоставане в растежа за доказване на дефицит на растежен хормон;
- При деца с множествен дефицит на хипофизарни хормони преди и в хода на лечението с рекомбинантен човешки растежен хормон;
- Определяне на кандидати за ДНК-анализ на хипофизарни транскрипционни фактори въз основа на хормоналния фенотип;
- Изолиране на ДНК;
- Ендокринна диагностика при деца с хронични заболявания: тип I диабет, таласемия, синдром на Търнер, синдром на Даун.

Началник – проф.д-р Ива Стоева д.м., детски болести, ендокринология

Телефони:
Началник: 02/81 54 323;
Лаборатория: 02/81 54 253;

КОНТАКТИ

За контакти:
Адрес:
1606, гр. София
бул. „акад. Иван Евстатиев Гешов“ №11

Регистратура: 02/8154 239;
Приемен кабинет: 02/8154 254;
Информация: 02/8154 211;
Секретар на изпълнителния директор: 02/8154 240;
Заместник директор: 02/8154 276;
Главна медицинска сестра: 02/8154 355;
Главен счетоводител: 02/8154 225;
Счетоводство: 02/8154 217;
Личен състав: 02/8154 297;
Канцелария: 02/8154 250;
Обществени поръчки: 02/8154 279;