КРЕМТО ЕООД

КРЕМТО ЕООД

Адрес: ж.к. Надежда 3, ул. Бели Дунав, бл. 330, до офис на Еконт

Факс: 02/896 15 80;

Моб.тел.: 0884/125 949;

E-mail: office@kremto.com

Web site: www.kremto.com

ЗА НАС

Фирма КРЕМТО ЕООД е лицензиран орган за контрол от вид А, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2005.
От 2002 г. фирмата работи в областта на техническия надзор и инспекция на повдигателни съоръжения. През 2010г. фирмата получи безсрочен лиценз за осъществяване на технически надзор на съоръжения за повишена опасност /СПО/, като внедри и поддържа система за управление на качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2005.
КРЕМТО ЕООД разполага със собствени калибрирани уреди и инструменти за извършване на технически изпитания на поднадзорните обекти за които фирмата отговаря. Всички изпитания и проверки са подчинени на разработените във фирмата работни процедури за осъществяване на технически надзор.
Какво Ви предлагаме?
- регистрация на съоръжения с повишена опасност;
- издаване на разрешение за експлоатация;
- изготвяне на ревизионни книги и актове;
- извършване на технически преглед;
- извършване на технически преглед с изпитване;
- представителство пред органите на Държавната агенция за метрология и технически надзор;
- абонаментен технически прегледи;
- извършване на вътрешни одити на системите за качество съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005.           
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НИ!
ОЧАКВАМЕ ВИ И СЕ НАДЯВАМЕ ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО!

УСЛУГИ

Фирмата притежава лиценз №643/25.08.2010 г. и лиценз №729/24.07.2013 г.,и предлага на своите клиенти извършване на технически надзор на следните съоръжения с повишена опасност:
- Бордови кранове, независимо от товароподемността им;
- Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им;
- Товароподемни кранове с товароподемност до 5т включително;
- Багери, предназначени за работа с кука, грайфери или електромагнит;
- Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища;
- Електрически телфери, немонтирани на кранове;
- Товарозахващащи органи – куки, грайфери, електромагнитни, спредери и други, с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения;
- Сменяеми товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемната кука – сапани, клещи, траверси, вакуумни захващачи и др.;
- Площадки работни подвижни.
Съгласно Постановление №199 от 10.09.2010 г., публикувано в ДВ бр.73 от 17.09.2010 г. и приемането на нова Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, КРЕМТО ЕООД извършва технически надзор и на:
- Окачени кошове за повдигане на хора;
- Строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяването съответствието на машините, приета с Постановление №140 на МС от 2008 г., независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство;
- Релсови пътища към съоръженията по ал.1 т.1, 2, 3 и 7 от НБЕТНПС;
- Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MPа включително;
- Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110 оС включително;
- Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
- Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях;
- Газови уреди.