ИНТЕРПРОМ ЕООД

Адрес: град София, бул. Александър Стамболийски №130-132, сграда A

Телефон: 02 851 08 28

Факс: 02 851 08 28

E-mail: interprom@mail.bg

Web site: www.interprom-ltd.com


ЗА НАС

 

През 1996 година в София е създадена фирма Интерпром ЕООД. Правната й форма е еднолично дружество с ограничена отговорност. Дейността, с която се занимава е изключително разнородна, но взаимно свързана между отделните направления, така че да се допълват и развиват постоянно. Извършва хидротехническо и инфраструктурно строителство, строителство с военно предназначение, жилищно и промишлено строителство.
Фирмата разполага с добра материална база и офис, които изпълняват нуждите на фирмата. Разполагат със специализиран софтуер, чрез който се улесняват дейностите за извършване на фирмата. За строителните нужди имат богат машинен и транспортен набор , който спомага за изпълнението на работата.
Интерпром има зад гърба си голям брой завършени проекти по обществени поръчки и продължава със замах да изгражда и модернизира заложеното им.
Екипът, който работи в компанията са добри и висококвалифицирани професионалисти в сферата. Постигат всяка заложена цел с лекота, перфекционизъм и в срок.

ВИДОВЕ ОБЕКТИ

 

 • Бензиностанции и газостанции - газифициране на сгради и съоръжения, улични газопроводи, разпределителни газопроводи от газоразпределителните станции до газоразпределителните пунктове и газоизмервателните уреди
 • Улични водопроводи и канали, канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води до пречиствателни станции за отпадни води и за заустване във водоприемник, главни канализационни клонове;
 • Кабелни разпределителни мрежи и съоръженията към тях
 • Съоръжения за геозащита и укрепителни мероприятия
 • Насипища и хвостохранилища и съоръжения за улавяне и отвеждане на повърхностни води от тях, ПСОВ;
 • Електропроводи
 • Електрически подстанции
 • Трансформатори и разпределителни станции
 • Сгради с различно предназначение – лечебни заведения за болнично и 
  извънболнично лечение
 • Сгради за обществено обслужване – образование, социални грижи, култура и изкуство
 • Сгради за административни услуги, търговия, обществено хранене, хотели и услуги
 • Сгради и съоръжения за спорт и развлечения;
 • Производствени сгради и складове;
 • Топлоснабдителни мрежи и съоръженията към тях
 • Офиси и клонове на телекомуникационни оператори