ПГ ПО ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ- град София

 

ПГ ПО ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ- град София 

Адрес: гр. София, ул. Арх. П.Момчилов №2

Тел.: 02/829 81 77;

Факс:02/822 12 69;

E-mail:pgtki@abv.bg

Web site:www.pgtki.com

ЗА НАС

Професионална гимназия по текстилни икожени изделия възниква след обединяване на две училища - обувно училище основано през 30 те години на века -през 1949 г. Преобразувано във фабрично-заводска паралелка към обувен завод ”9.ІХ." През 1956 г. училището става СПТУ, а през 1957 г. Техникум със специалност ”Технология на обувното производство”. Второто училище  е частно девическо училище „Просвета” по облекло основано през 1932 г.
От 1946 год.училището е държавно като девическа гимназия по облекло, а от 1949 г. - промишлено училище по облеклo. От 1971 г. училището е СПТУ по облекло с тригодишен курс на обучение и нова специалност - кожено облекло.
Двете училища се настаняват в специално построена сграда от Министерство на леката промишленост през 1975 г., а през 1980 г. се обединяват в Техникум по кожени изделия, преименуван през 1992 г. в Техникум по обувна, шевна и кожено-галантерийна промишленост.
През всички години училището е обучавало ученици в направление „Производство на текстил, облекло и обувки” , като учениците са получавали и получават  съответно втора или трета степен на професионална квалификация. През последните 15 год . се обучават и ученици в специалност „Машини и съоръжения в шевната и обувна промишленост.
Училището разполага с просторни кабинети и работилници по основните професии. Разполага с два компютърни кабинета и закрит физкултурен салон. Има и богата библиотека. Член е на Браншовия съюз по кожарска, кожухарска, обувна и кожено-галантерийна промишленост и поддържа добри контакти с базови предприятия - членове на съюза като „Кавалер-Юнион" ЕАД, ”Колев и Колев" Е00Д, и др.фирми и дружества, където учениците провеждат учебна и производствена практика. Наши възпитаници работят като  оператори в съответните производства, а завършилите успешно трета степен са добри моделиери и технолози в страната и чужбина.

 

СПЕЦИАЛНОСТ

Специалности и професии, по които се провежда обучение в ПГТКИ - София.
Дипломи. Реализация.
Професионално направление ”Производствени технологии - текстил,облекло, обувки и кожи".
- Професия ”Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия”.
Специалност: „Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия”.
Прием след завършен 8 клас. Срок на обучение - 4 години. Дневна форма на обучение.
Производството на кожено-галантерийни изделия се развива преобладаващо в средни и малки предприятия. Обучаващите се и успешно завършилите усвояват знания и умения за моделиране, конструиране и технология на различни видове кожени изделия и аксесоари. След завършване на курса на обучение учениците получават дипломи за средно образование и свидетелство за придобита трета степен на професионална квалификация. Чрез тях  те намират реализация в съществуващи предприятия и фирми от бранша, както и възможност да организират свой собствен бизнес.
- Професия моделиер-технолог на облекло.
Специалност: „Конструиране моделиране и технология на облекло от кожи”.
Прием след завършен 8 клас. Срок на обучение - 4 години. Дневна форма на обучение.
Завършилите тази специалност получават професионални компетенции обхващащи целия процес на изработката на облекло – от художественото оформяне на моделите, създаване на конструкцията, изработване на кройки до пълното усвояване на всички технологични процеси свързани с цялостната изработка на изделията. Учениците получават дипломи за средно образование и свидетелства за трета степен на професионална квалификация по професия ”моделиер-технолог на облекло”. Завършилите успешно се реализират във всички конфекционни предприятия и фирми свързани с проиводството на облекло.
- Професия "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия."
Специалност: "Производство на обувни изделия."
Прием след завършен 8 клас. Срок на обучение - 4 години. Вечерна форма на обучение.
В зависимост от технологичната схема на разпределението на труда операторите изпълняват различни по сложност  и вид операции - изработване на  детайли, подготвителни, монтажно-шевни и заключителни операции. Професията дава възможност както за работа в предприятия и фирми от професионалното направление, така и за работа в ателиета за изработка на облекла по поръчка и в ателиета за репаратура. Завършилите успешно получават диплом за средно образование и свидетелство за втора степен на професионална квалификация.
Завършилите успешно курса на обучение и получили дипломи за средно образование в ПГТКИ могат да продължат обучението си във всички висши учебни заведения.
- Професия „Работник  в обувно и кожено-галантерийно производство”.
Специалност: ”Обувно и кожено-галантерийно производствно”.
Прием след завършен 7 клас. Срок на обучение - 2 години. Вечерна форма на обучение.
Обучението е със срок от една година и е предназначено за деца със специални образователни потребности. Учениците придобиват професионални умения свързани с производството на изделията и получават първа степен на професионална квалификация, което позволява успешното им интегриране в производствена среда.
- Професия "Шивач"
Специалност:  " Шивачество"
Прием след завършен 6 клас. Срок но обучение - 3 години. Вечерна форма на обучение.
Завършилите успешно курса на обучение получават диплома за основно образование и първа квалификационна степен. Всички желаещи могат да продължат образованието си в ПГТКИ  за получаване на диплома за средно образование.

ДИРЕКТОР

Директор на учебното заведение е госпожа Виолета Василева Костова.