notice
  • Simple Image Gallery PRO Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ЕЛИТ МОНТАЖ ООД

 

ЕЛИТ МОНТАЖ ООД

Адрес: гр. Стара Загора, бул. Митрополит М. Кусев 2, офис 42

Тел.: 042/600 738;  042/662 478;

Факс:042/600 738;

E-mail: elit_montaj_sz@abv.bg

ЗА НАС

Фирма ЕЛИТ МОНТАЖ ООД е създадена през 1996г., с решение на Старозагорския окръжен съд № 1888. Дружеството е специализирано в областта на ремонта и монтажа на енергетично оборудване, тръбопроводи и метални конструкции.
Дейността на фирмата се състои в производство, ремонт и монтаж на енергетично оборудване, тръбопроводи и метални конструкции. Монтаж, ремонт и сервизно обслужване на всички видове повдигателни съоръжения и техните подкранови пътища.
Фирмата е редовен член на Камерата на строителите и е вписана в Централния професионален регистър на строителя за следните групи и категории строежи :
Удостоверение N: I-003139 ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС: 1.2 строежи от втора до пета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС;
Удостоверение N: II-000766 ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната ин4 строежи от четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС.
Удостоверение N: III– 000737 ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС: 3.2 строежи от втора и трета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от П
ЕЛИТ МОНТАЖ
РВВЦПРС;
Удостоверение :V – 002308 ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция 45 „Строителство” на Националната класификация на икономическите дейности):
45.11 Събаряне и разчистване на сгради; земни работи
45.21 Общо строителство на сгради и строителни съоръжения
45.22 Строителство на покриви и хидроизолации
45.25 Други специализирани строителни дейности
45.31 Строителство на електрически инсталации
45.32 Изолационни строителни дейности
45.33 Строителство на тръбопроводни инсталации
Фирмата притежава разрешително за работа Удостоверение N: СТ052/08.04.08г. от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да извършва поддържане и ремонтиране на:
- Парни и водогрейни котли;
- Съдове ,работещи под налягане,с работно налягане до 1,6МРА;
- Тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
- Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове или природен газ;
- Повдигателни съоръжения и релсови пътища към тях.
От 2003 г. Ръководството на Елит Монтаж ООД е внедрило, прилага и непрекъснато усъвършенства Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 9001:2008. Фирмата е сертифицирана от органа по сертификация към EURO CERT, с обхват на сертификация : Производство,ремонт и монтаж на енергетично оборудване, тръбопроводи и метални конструкции - антикорозионни покрития, пясъкостроене, огненозащитни покрития, саморазливни подови покрития, топло и хидроизолации.
Успешно са внедрени и системата за Здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на стандарта OHSAS 18001:2007, както и Системата за управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 14001:2004.
Фирмата притежава и следните два сертификат :
- DIN EN ISO 3834-3 „Изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални материали.
- DIN 18800-7”Производство на носещи метални конструкции”.
„Елит Монтаж” ООД е дружество, което държи на високия професионализъм при подбора на кадри, тъй като персонала влияе върху качеството на крайния продукт – предоставяната услуга.
Производствената база е оборудвана със съвременни машини и съоръжения за ремонт на метални конструкции и изделия.

 

УСЛУГИ

Дружествотото изпълнява следните видове монтажни работи:
- Монтаж и ремонт на всички видове котли
- Изработване, монтаж и ремонт на съдове под налягане
- Монтаж и ремонт и обслужване на всички видове подвигателни съоражения и техните подкранови пътища
- Монтаж и ремонт на тръбовопроводи за пара и гореща вода, газопроведи и газокомпресорни станции
- Изработване и монтаж на метални конструкции от листове, профилна стомана.