ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ И ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ СТАРА ЗАГОРА

 

Адрес: град Стара Загора,бул. Патриарх Евтимий №17А

Телефон: +359 42 600 178

Факс: +359 42 639 116

E-mail: office@elkontrol.com

Web site: www.elkontrol.com

ЗА НАС

1999 година е основана фирма Ел Контрол ЕООД в град Стара Загора. Дейността й е насочена към енергийния бранш. Изпълнява цялостни проекти в областта на електроразпределението, индустрията и енергетиката. Фирмата осигурява цялостни решения областта на енергетиката. Компанията специализира в няколко основни направления:

 • Високо строителство
 • Транспортна инфраструктура
 • Енергийна инфраструктура
 • Хидротехническо и водно строителство
 • Довършителни дейности

Извършва електромонтаж, ремонт и пуска на уредби ниско, средно и високо напрежениеМонтаж на ел. оборудване първична комутация: прекъсвачи, разединители, трансформатори, катодни отводители, комплексни разпределителни уредби. Монтаж на ел. оборудване вторична комутация: контролни табла, релейни табла, табла собствени нужди, кондензаторни батерии, системи за сигнализация и мерене. Подмяна на уредби СрН и НН. Монтаж на шинни системи, изолаторни вериги, осветителни, заземителни и мълниезащитни инсталации. Изграждане на кабелни трасета, полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели. Пусково-наладъчни работи.

През 2000 година е създаден и орган за контрол на електрически величини от вида С. Той е модерно оборудван с измервателна апаратура и уреди с висок клас на точност и прецизност. Притежава и мобилна електролаборатория за изпитване на високоволтови изпитания на място при всеки обект. Извършва контрол на електрически величини, трасиране на кабелни линии, настройка и монтаж на релейни защити и контрол на физични параметри.
Извършва проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на линии и оптични мрежи, както и надзор на проекти свързани с монтажа на оптично оборудване.
В направление строителство фирмата извършва:

 • Изграждане на бетонови фундаменти, колони, покривни конструкции и др.
 • Изграждане и монтаж на метални конструкции и панели.
 • Изграждане на В и К инсталации, електрически сградни инсталации.
 • Монтаж на дограма.
 • Подови настилки, стенни покрития, довършителни дейности.
 • Строителство на бетонови и асфалтови пътища

Компанията разполага с добре оборудвана складова и материална база, със специализирани уреди, механизация, инструменти и автомобилен транспорт.
Дружеството е лицензиран сервизен партньор на АББ и Сименс Солюшънс.
В отдел автоматизация фирмата извършва:

 • Инженеринг, доставка и монтаж на системи за автоматично управление.
 • Комплексни решения за автоматизация, базирани на SCADA.

Произвежда богат арсенал електрически табла. Разполага със съвременно оборудван цех за производство на ел. табла. Изработката им се извършва със специален софтуер, а могат да бъдат изработени и по проект от клиента. Издават се с цялата необходима техническа документация. Имат висок капацитет на производителност и реализиран износ за Грузия, Армения и Саудитска Арабия.


ТИПОВЕ ПРОИЗВЕЖДАНИ ТАБЛА:
Разпределителни табла
• Сградни табла
• Табла за релейни защити
• ККУ (комплектни кондензаторни уредби)
• АВР (автоматично включване на резервата)
на ниско напрежение с контролери
• Табла за автоматизация
• Електромерни табла
• Командни табла

Освен производствена дейност дружеството извършва и търговия с електрическо оборудване и електроматериали:
Комутационна апаратура
• Двигатели, честотни инвертори
• Индустриални щепселни съединения
• Ел. ключове и контакти
• Релета
• Индустриална автоматизация
• Редови клеми и аксесоари
• Електро-инсталационни материали
• Кабели, проводници и кабелна арматура

В годините си натрупан опит Ел Контрол ЕООД участва и в голям брой стратегически проекти, изграждане и рехабилитация на електрически подстанции, изграждане и ремонт на високоволтови линии, проекти за изграждане на мобилни подстанции в минни предприятия предприятия. Участва в рехабилитацията на ТЕЦ (топлоелектрически централи) и (сяропочистващи инсталации) СОИ. Осигурява поддръжка и сервиз на инсталации и изпълнява проекти за изграждане на фотоволтаични централи. В индустриалната промишленост осигурява доставка и монтаж на електрически табла, изграждане на кабелни трасета, инженеринг на системи за автоматизация, ремонт на честотни задвижвания.
От 2011 година изпълнява и проекти свързани с железопътното строителство. След 2013 година ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява договори за строителство на територията на Лукойл Нефтохим Бургас
най-голямата нефтена рафинерия в България. изпълнява проекти освен в България, също така и в чужбина. А през 2016 година основава свой клон и в Германия, за да се извършват по-лесно поръчките там.

ДЕЙНОСТИ

Инженеринг и проектиране

 • Проектиране

ЕЛ КОНТРОЛ разполага с екип от квалифицирани проектанти с пълна проектантска правоспособност. Работи със специализирани софтуерни програмни продукти E-Plan P8 Professional, AUTOCAD и компютърно оборудване. Изготвят проекти по задания за вторична комутация на електрически уредби. Предлага проектиране на ел. табла по задание на клиента. Проектират и изработват следните видове табла:

 • Разпределителни табла;
 • Сградни табла;
 • Табла за релейни защити;
 • ККУ (комплектни кондензаторни уредби);
 • Табла за автоматизация;
 • Електромерни табла;
 • Командни табла;
 • АВР (автоматично включване на резервата) на ниско напрежение с контролери.
 • Ретрофит - Изпълнява ретрофит на остарели електрически уредби ниско и средно напрежение, с вграждане на нови съоръжения – вакуумни прекъсвачи и релейни защити на водещи производители SIEMENS, ABB, SCHNEIDER и др.
 • Автоматизация

 Изпълнява инженеринг, производство и внедряване на технически средства и програмно осигуряване за автоматизация на дискретни и непрекъснати технологични процеси.

 

 • Производство

Ел. табла - Проектиране и асемблиране ел. табла, според изискванията на БДС EN 61439-2. В таблата се влага апаратура на SIEMENS, ABB, SCHNEIDER и др.Разновидности:

 • Силови електроразпределителни табла – за приложение в индустрията, както и за главни разпределителни табла в обществени сгради. Възможно е изпълнение във всички форми на вътрешно разделяне; възможен е монтаж на фиксирани, щепселни или изваждаеми прекъсвачи.
 • Табла за собствени нужди постоянен и променлив ток на електроцентрали и подстанции.
 • Модулни разпределителни табла - за приложение предимно в офисни и жилищни сгради, или като под-разпределителни табла в промишлеността.
 • Метални конструкции - Производство на метални конструкции – кабелоносачи, рамки за ел. табла и рамки за комплектни разпределителни уредби.
 • Гравирани табелки - Изработка на табелки с лазерна гравирна машина VersaLASER. Материалът, който се ползва е двуслойна акрилна плоскост.

 

 • Електромонтаж

ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява електромонтажни, ремонтни и пусково-наладъчни дейности в електрически уредби – високо, средно и ниско напрежение (ВН, СрН и НН):

 • Монтаж на съоръжения първична комутация – прекъсвачи, разединители, трансформатори, катодни отводители, комплексни разпределителни уредби.
 • Монтаж на съоръжения вторична комутация – командни и релейни табла, табла собствени нужди, кондензаторни батерии, системи за сигнализация и мерене.
 • Подмяна на уредби СрН и НН.
 • Монтаж на шинни системи, изолаторни вериги, осветителни системи, заземителни и мълниезащитни инсталации.
 • Изграждане на кабелни трасета, полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели.
 • Пусково-наладъчни работи.


 • Строителство

Строително звено към ЕЛ КОНТРОЛ е сформирано през 2010 г. В отдела са ангажирани ръководни специалисти – инженери и техници, както и квалифициран изпълнителски персонал: кофражисти, арматуристи, зидаро-мазачи, заварчици, фаянсаджии, бояджии. Разполагаме със собствена строителна механизация – багери, автокранове, автовишки, челни товарачи, самосвали, товарни камиони. ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява самостоятелно строителни обекти от кота 0.00 до предаване на обекта с разрешение за въвеждане в експлоатация. Изпълнява строителни обекти в областта на енергетиката - електропроводи, кабелни трасета, електрически подстанции.
Извършват следните строителни дейности:

 • Изграждане на монолитни стоманобетонови конструкции
 • Изработка и монтаж на метални конструкции
 • Изграждане на водопроводни, канализационни и електрически инсталации
 • Монтаж на дограма
 • Изпълнение на мазилки, замазки, настилки и довършителни работи
 • Строителство на бетонови пътища и пътни подходи, асфалтиране.


 • Орган за контрол

Орган за контрол от вид „С” е създаден през 2000 г. и притежава Сертификат за акредитация, съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012, издаден от ИА „Българска служба за акредитация”.
Органът за контрол разполага с оборудвани стационарна и мобилна изпитвателни станции. Издава Сертификати за контрол за изпълняваните услуги: контрол на съоръжения в ел. уредби, трасиране на кабелни линии, локализиране и отстраняване на кабелни повреди, контрол на електрозащитни диелектрични средства, контрол на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземители, контрол на физични параметри и др.
Изпълняват проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на оптични кабелни мрежи и линии.

 • Сервиз за промишлена електроника

Ремонт на промишлени електронни устройства:

 • честотни регулатори за асинхронни и синхронни електрозадвижвания;
 • тиристорни регулатори за правотокови електрозадвижвания;
 • тиристорни възбудители за синхронни електродвигатели ;
 • софтстартери за асинхронни електродвигатели;
 • фотоволтаични инвертори.

Превантивно техническо обслужване на въведени в експлоатация електронни устройства.
Инсталиране и въвеждане в експлоатация на честотни регулатори, изправители, софтстартери и фотоволтаични инвертори.
Организиране и провеждане обучения на електротехнически обслужващ персонал.
Сервизът за промишлена електроника извършва:

 • Ремонт;
 • Пуско-наладка;
 • Превантивно обслужване;
 • Обучение;
 • Микрозадвижвания за устройства - ACS55, ACS150;
 • Машинни задвижвания за устройства - ACS355;
 • Задвижвания за обща употреба за устройства - ACS550-01, ACS550-02;
 • Индустриални задвижвания за устройства - ACS800-01, ACS800-02, ACS800-04, ACS800-11, ACS800-31, ACS800 мултизадвижвания с въздушно охлаждане;
 • Правотокови задвижвания за устройства - DCS800;
 • Честотни задвижвания средно напрежение за устройства - ACS2000.


 • Механизация

ЕЛ КОНТРОЛ поддържа и отдава под наем собствена строителна механизация: автовишки, автокранове, камиони, багери, мотокари, самосвал.

КОНТАКТИ

 

Централен офис
Адрес: 6006 Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 17 А
Телефон: +359 42 600 178
Факс: +359 42 639 116
E-mail: office@elkontrol.com

Офис в Бургас
Адрес: 8000 Бургас,ул. Янко Комитов 9, Бизнес център "Мадика",ет. 1, офис 110
Телефон: +359 42 600 178
E-mail: office@elkontrol.com

Офис в Германия
EL KONTROL EOOD Zweigniederlassung Deutschland,
Mühlbachtal 36, D-33178 Borchen,Deutschland
Phone: +49 (0) 15 175 706 492
E-mail: nikola@elkontrol.com