ФЕНИКС ВТ ЕООД

ФЕНИКС ВТ ЕООД

Адрес: гр. Велико Търново

Моб.тел.:0889/807 780;

ЗА НАС

- Търговия с метали
Площадка № 1 - ул. "Никола Габровски" № 75А
Площадка № 2 - ул. "Никола Габровски" № 75А
- Материали, негодни за консумация или преработване
- Отпадъци от консерванти
- Събиране, обработка, преработка, временно съхраняване, транспорт и търговия с вторични суровини
- Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер)
- Органични вещества от природни суровини (например мазнини, восъци)
- Отпадъци от необработени текстилни влакна
- Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила
- Хартиени и картонени опаковки
- Пластмасови опаковки
- Опаковки от дървесни материали
- Метални опаковки
- Смесени опаковки
- Стъклени опаковки
- Бетон
- Тухли
- Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
- Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене
- Черни метали
- Цветни метали
- Облекла
- Отпадъци от пазари
- Утайки от септични ями
- Стърготини, стружки и изрезки от черни метали
- Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти
- Мед, бронз, месинг
- Калай
- Отпадъци от заваряване
- Алкални батерии
- Акумулатори