notice
  • Simple Image Gallery PRO Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

СВИЛОЗА АД

 

СВИЛОЗА АД

Адрес: гр. Свищов, Западна индустриална зона

Тел.: 0631/452 77;

Факс.:0631/401 04;

E-mail:svilosa@svilosa.bg

Web site: www.svilosa.bg

ЗА НАС

Свилоза АД, чрез основното си дъщерно дружество „Свилоцел” ЕАД, е единственият производител в България на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. „Свилоза” има структуроопределяща роля в българската целулозно-хартиена промишленост и е пазарен лидер в страната и региона. Дружеството следва амбициозна инвестиционна стратегия с цел укрепване на лидерските си позиции на Балканите и в Европа в целулозно-хартиената промишленост.
Мисията на компанията e да утвърждава постоянно лидерските си позиции в производството на избелена сулфатна целулоза в България и на Балканския полуостров.
История
- 1971 - построен завод за целулоза за вискозни влакна
- 1987 - дейността на завода е преориентирана към производство на целулоза за хартия
- 1997 - 1999 - приватизационен процес
- 2003 - Свилоза стартира изпълнението на проект за удвояване на производствения капацитет до 110 000т/г.
- 2005 - на Свилоза е отпуснат заем за 28 милиона Евро от ЕБВР и НИБ
- 2006 - Свилоза отделя производството на целулоза в Свилоцел ЕАД, компания която е 100% собственост на Свилоза
- 2007 - извършена мащабна реконструкция с цел увеличаване на производствения капацитет до 110 000т/г. с възможност за достигане в бъдеще до 150 000т/г.
Факти
- 40 годишен опит
- Продукт: ECF сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина на листи
- Производствен капацитет до 150 000 т./г
- 95% от производството е предназначено за износ
- 172 хектара, в индустриалната зона
- Разполага с естествен източник за производствени води
- В непосредствена близост до пристанище на р. Дунав
- Собствени ж. п. мрежа и ЖП Гара
- 1-2 дни време за доставка, чрез автомобилен транспорт, до голяма част от крайните клиенти
- Компанията дава работа на 480 души
- Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004

 

ПРОДУКТИ

- ECF целулоза
Основен продукт на „Свилоцел” ЕАД е сулфатната избелена целулоза от широколистна дървесина. Като изходна суровина се използва натурален продукт - дървесина от местни дървесни видове: бук, топола, цер и акация. Сулфатната целулоза се предлага под регистрираната търговска марка SVILOCELL.
Продукта намира приложение в производството на тишу хартии, хартии за писане и печат, копирни хартии, хартии с пигментно покритие, повърхностно облагородени, велпапе с покритие, лицев слой на картоните и др.
- CMC лепило за тапети
Заводът за сулфатна целулоза произвежда и карбоксиметил целулоза /КМЦ/, тенически специална високоратворима - лепило за тапети.
С техническите си характеристики този продукт е приложим в строителството, като добавка в производството на лепила и перилни препарати, в минногеоложката промишленост.

 

ОКОЛНА СРЕДА

“Свилоза” АД е предприятие осъзнаващо своята отговорност за опазването живота и здравето на хората и околната среда. Възприемането и прилагането на европейските екологични норми са гарант за устойчивото развитие на дружеството и успешното разширяване на пазарните позиции.
В производствената си дейност дружеството се ръководи от следните принципи:
- По-висока степен  на рециклиране на отпадъците;
- Повторна употреба на водите;
- Произвеждане на Екологично чиста продукция;
- Контрол на всички емисии;
Мисията на компанията да утвърждава постоянно лидерските си позиции в производството на избелена сулфатна целулоза в България и на Балканския полуостров се съчетава успешно с мотото на Свилоза: „Целулоза в хармония с природата”. Фирмата работи постоянно за развитието и надграждането на екологичната си политика и утвърждаването на „зеления” си имидж. Компанията притежава международно признати сертификати, удостоверяващи съответствието със световните стандарти и практики в съответната област – Сертификат за членство в световната инициатива „Отговорност и грижа“ /Responsible Care/ на Българската камара на химическата промишленост, Сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008, Сертификат за управление на околната среда ISO 14001:2004. Компанията притежава FSC /Forest Stewardship Council/ сертификат и е изградила, прилага и поддържа система за контрол по проследяване на продукцията СоС.

 

КОНТАКТИ

Офис на Директора за връзки с инвеститорите
гр. София
ул. "Три уши" 10, ет. 2, офис 6
eva.sofieva@svilosa.bg
тел: 02 9882413; 0887 660249
Свилоцел ЕАД
Централен офис
5250 гр. Свищов,
Западна индустриална зона
svilocell@svilosa.bg
тел: 0631 41141
факс: 0631 41141
Свилоцел ЕАД
Търговски Директор
i_ganev@svilosa.bg
тел: 0631 44807
факс: 0631 48169
Свилоцел ЕАД
Регионални Мениджъри Продажби - офис София
avassileva@svilosa.bg
тел: 02 8185952
факс: 02 8185932
Свилоцел ЕАД
Продажби
sales_pulp@svilosa.bg
тел: 0631 47386
факс: 0631 48169
Свилоцел ЕАД
Снабдяване
resources@svilosa.bg
тел: 0631 46142; 0631 40826
факс: 0631 47378
Свилоцел ЕАД
Отдел Човешки ресурси
petkov@svilosa.bg
тел: 0631 46548
факс: 0631 41141
Свилоцел ЕАД
Счетоводство
milchev@svilosa.bg
тел: 0631 41342
факс: 0631 40843
"БИОРЕСУРС СВИЩОВ" ЕООД
гр. Свищов
Западна индустриална зона
bioresurs@svilosa.bg
тел: 0631 6 82 58
факс: 0631 4 26 79