notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/4498

ЕНЕРДЖИ МТ ЕАД

ЕНЕРДЖИ МТ ЕАД

Адрес: гр. София, ул. Бачо Киро № 8

Тел.: 02/462 38 80;

Факс:02/462 38 88;

E-mail:office@emtbg.com

Web site: www.emtbg.com

ЗА НАС

Енерджи МТ ЕАД е българска компания, създадена в средата на 2010 г., развиваща дейност в областта на енергетиката. Дружеството притежава лицензии за извършване на дейността „търговия с електроенергия”, издадени от съответните институции в Р. България и Р. Гърция, даващи й право да продава на крайни потребители и да осъществява сделки с други търговци.
Енерджи МТ ЕАД продава електроенергия на индустриални потребители в България по свободно договорени цени, също така търгува на едро с електроенергия в България и региона, като осъществява сделки с други търговци и участва на някои електроенергийни борси. Екипът на дружеството предлага и допълнителни услуги на своите клиенти, като изготвя различни анализи, справки, прогнози и извършва консултантски услуги в областта на енергетиката.
Цел на компанията е максимално да отговаря на изискванията на либерализиращите се пазари в България и региона, да защитава интересите на своите клиенти и да запази водещи позиции в сферата на енергетиката, чрез предоставяне на качествено и надежно обслужване, изгодни условия и конкурентни цени. 

 

УСЛУГИ

Доставка на енергия
Свободният пазар на електроенергия в България е организиран на основата на двустранни договори за доставка между регистрирани участници и пазар на балансираща енергия. Свободният пазар се характеризира с договаряне на доставките на шест месечна/едногодишна база. Това е обусловено от търговете, които се организират от централите осигуряващи енергията за вътрешен пазар, а именно АЕЦ Козлодуй ЕАД и ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД и квотите, с които ДКЕВР определя каква част от произвеждана енергия може да се продава на свободния пазар.
Очаква се до края на настоящата година да бъдат въведени промени в Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електроенергия, които предвиждат малките и средни предприятия също да започнат да купуват електроенергия от свободния пазар.
Ролята на търговеца е да предлага на крайни потребители и търговци енергия от различни източници и производители, с което се диверсифицира риска от един доставчик. Ценовите нива на свободния пазар са близо 10-20% по ниски от тези на регулиран пазар и зависят от индивидуалния профил на всеки потребител.

Анализ на потребление
Изготвяме подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на клиентите с цел оценка на ползите от евентуално участие на свободния пазар.
Цената на електроенергията на свободния пазар е по една тарифа за МВт.ч. и до голяма степен зависи от товаровия профил на клиента, а именно:
-от необходимото месечно количество енергия
-от основнита характеристика на товара – постоянен, променлив, без нощно потребление или с минимално такова и др.
-сезонност в производството и съответно в потреблението на енергия и др.
При интерес от ваша страна, моля не се колебайте да се свържете с нас за изготвяне на подробен анализ нa вашето потребление.

Пробни графици
За да се определи ефектът от участието на даден клиент на свободния пазар, е важно освен цената за енергия от доставчика да се вземат предвид и евентуалните разходи за небаланси, които клиентът ще реализира на свободен пазар.
Небалансите представляват разлика между заявеното от клиента към доставчика количество във всеки един час и реално потребеното количество. Небалансите могат да бъдат в посока излишък (заявеното количество е по-голямо от реално потребеното в съответния час) и в посока недостиг (заявеното количество е по-малко от реално потребеното в съответния час).
В случай на излишък, енергията, която е заявена, но не е потребена, се изкупува автоматично от Електроенергийния Системен Оператор (ЕСО) по определена от него цена за излишък. В случай на недостиг, енергията, която е потребена в повече от заявената, се закупува автоматично от Електроенергийния Системен Оператор (ЕСО) по определена от него цена за недостиг. Актуалните към момента цени определени от ЕСО са съответно 186.65 лв./MWh за недостиг и 27.89 лв./MWh за излишък. Добрите резултати от участиена свободен пазар изискват добра прогноза от страна на клиента за собственото му потребление.
Във връзка с гореспоменатото Енерджи МТ ЕАД предлага на своите клиенти тренировъчна процедура по обмен на графици, която да подготви потребителя за ползотворно участие на свободния пазар и да покаже с относителна точност какви биха били небалансите на потребителя с цел изготвяне на прецизен анализ за ползите от участие на свободен пазар.

Енергиен Мениджмънт Център
Енерджи МТ ЕАД предлага на своите клиенти услугите на Енергиен мениджмънт център, който осигурява събиране на данни и комуникация в реално време чрез специално инсталирани контролни електромери.
Възможностите, които предлага центърът допълват и оптимизират дейността по доставката на електрическа енергия, като осигуряват:
-Мониторинг на почасовите измерени количества електроенергия и сравнение с направената заявка съгласно регистрирания дневен график за доставка;
-Достъп до база данни с информация за заявените и потребени количества за целия период на доставка – събраните исторически данни подпомагат прогнозирането и дават възможност за редукция на небалансите;
-Ефективна и сигурна комуникация с клиентите – обмена на графици се извършва през специализиран WEB-базиран портал. Клиентите имат достъп до своя профил в портала с парола и потребителско име и могат да го администрират от всякъде;
-Генериране на различни видове справки и анализи.

Допълнителни услуги
Пълно съдействие при подготовката на документите за регистрация на клиента на свободния пазар;
Експертни оценки и консултации по въпроси, свързани с работата и развитието на пазара на електроенергия в България и региона.
Обучение на екип от специалисти, отговарящ за комуникациите на клиента във връзка с участието на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени.

 

К Б Г

Координатор на балансираща група

С промяната на Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електроенергия се предвижда въвеждането на нов пазарен модел с балансиращи групи (БГ).
Същност: С въвеждането на БГ ще бъде постигнато намаляване на индивидуалните небаланси (излишък и недостиг) на всеки Член на Балансиращата Група (ЧБГ), чрез агрегиране на количествата за всеки отделен час между членовете на БГ. При сегашния модел на пазара ако потребител има индивидуални небаланси за даден час, заплаща на ЕСО своя месечен недостиг или респективно фактурира своя излишък по цени за небаланси. При БГ почасовите количества се нетират между отделните ЧБГ и за съответния час БГ е или в излишък или в недостиг с агрегираното количество. Отговорността за небалансите на групата се носи от Координатора на БГ (КБГ) вместо всеки отделен потребител да бъде санкциониран поотделно за собствените си небаланси.
Въвеждане: Енерджи МТ ЕАД участва в провежданите от ЕСО ЕАД тестове за стартиране на балансиращ пазар от самото начало – Март 2011г. Дружеството ни получи от ДКЕВР допълнение към лицензията за търговия, на базата на което вече има право да сформира и координира стандартна балансираща група. На 31.08.2012г. ЕСО ни регистрира като координатор и считано от 01.09.2012г. балансиращата група на Енерджи МТ е активна.
Подготовка и тестове: Нашият екип започна подготовка за извършване на тази дейност още преди близо 2 години. На база реални данни от нашата система за дистанционно отчитане и със съдействието на клиентите на дружеството са изготвени множество анализи. Проведени са многобройни тестове за агрегиране на товарите на потребители с различни товарови профили.
Резултатите: Сформираната от Енерджи МТ ЕАД балансираща група постига резултати, при които разходите за небаланси на участниците в групата се намаляват с около 50 %.
Електроенергиен системен оператор: Със стартиране на балансиращия пазар всички потребители ще имат разчети за балансираща енергия единствено с Кординатора на Балансиращата Група (КБГ). КБГ поема всички финансови задължения на групата към ЕСО и е отговорен пред ЕСО за всички разплащания.
Разпределяне на небаланса: КБГ разпределя небалансите на балансиращата група пропорционално между участниците в нея, по определена от КБГ методика. За целта КБГ изготвя сетълменти с цел предоставяне на информация на ЧБГ за участието им в общия небаланс на групата и информация за индивидуалните им небаланси след агрегиране на количествата.
Участие в БГ на Енерджи МТ ЕАД: Енерджи МТ ЕАД в качеството си на КБГ ще предлага и само услугата балансиране, т.е. не е задължително съответният потребител да е клиент за доставка на електрическа енергия на дружеството. Директните клиенти на компанията, сключили договори за доставка и членове на БГ, ще получат по-добри условия за балансиране.
- Общи принципи за разпределяне на небалансите на стандартна балансираща група с координатор