ОЕТ ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ ООД

ОЕТ ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЪРГОВЦИ ООД

Адрес: гр. София, кв. Бояна, ул. Беловодски път 106, офис сграда ОЕТ

Тел.: 02/476 44 40;  02/476 44 41;  02/476 44 42;

Факс:02/476 44 43;

E-mail:office.bg@oet-energy.com

Web site:www.oet-energy.com

ЗА НАС

“ОЕТ – Обединени енергийни търговци” ООД е българска компания със 100% частен капитал, която развива дейността си в областта на енергетиката. Дружеството навлиза на българския енергиен пазар през 2006 година като лицензиран търговец на енергия, с лиценз № Л-220-15/22.12.2006г., издаден от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Основните сфери, в които “ОЕТ – Обединени енергийни търговци” ООД оперира са:
- търговия с електричество и енергийни носители
- финансиране
- проектно инвестиране
- строителство и експлоатация на съоръжения в областта на енергетиката
След либерализирането на българския енергиен пазар за търговия с електрическа енергия, през втората половина на 2007 година, “OET – Обединени енергийни търговци” ООД успява за кратко да се наложи като втория по големина български износител на електроенергия след НЕК ЕАД. През 2009 година “OET – Обединени енергийни търговци” ООД изнася повече от 500 000 MWh електроенергия, което представлява около 8% от общия износ от България и e с най-голям дял (62%) от частния износ на България. Независимо от световната икономическа криза и значителния спад на потреблението и търговията на електроенергия, експортната дейност на „OET – Обединени енергийни търговци” ООД запазва нивото на своите продажби през 2009 година и отбелязва значителен ръст за първото полугодие на 2010г.
Нещо повече – през 2009 година “ОЕТ – Обединени енергийни търговци” ООД успешно разширява дейността си откривайки клонове Румъния и Гърция.
Имайки предвид гореспоменатата икономическа обстановка през 2009г., мениджърският екип на дружеството разработи средносрочна стратегия за развитие, съсредоточена в следните приоритети:
Разширяване на пазарните позиции в региона в региона и откриване на нлонове в Украйна и Турция – планирано за 2010г., в Унгария планирано за 2011г
Увеличаване обема на търгуваната енергия поне с 1,5 TWh
Разработване на редица проекти, свързани с производството на енергия от възобновяеми източници. Това направление от стратегията на „OET – Обединени енергийни търговци” се развива в съответствие с общоевропейските регулаторни механизми и с Общоевропейската стратегия за развитие на възобновяеми енергийни източници. Работи се по интегриране на съответните количества „зелена енергия” в търговското портфолио на компанията с цел подобряване на финансовите резултати и минимизиране на ефекта от инкорпорирането стойността на СО2 сертификатите в цената на електрическата енергия, което се очаква да настъпи след 2012г
Развитие на проекти за управление, производство и инвестиции на територията на Румъния чрез подписване на договори за управление и експлоатация на топлофикационните електроцентрали в град Яш и град Сучава, както и осъществяване на собствено производство на електроенергия на база на процесинг в ТЕЦ Халънга и ТЕЦ Турчени

 

KPI