ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ ЕООД

ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ ЕООД

Адрес: гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий №23

Тел.: 042/620 395;

Факс:042/651 797;

Моб.тел.: 088/88 42 728;

Web site:www.zagora-energy.com

ЗА НАС

"Загора Енерджи" ЕООД гр. Стара Загора е дъщерно дружество от структурата на "Холдинг Загора"
ООД с предмет на дейност "Търговия с електрическа енергия" .
Съгласно учредителния акт от 28.09.2007 г. мисията на "Загора Енерджи" ЕООД е да обезпечи енергийните потребности на клиентите си  чрез:
- консултиране и сътрудничество по въпроси, свързани с регистрацията на пазара
- конкурентна и стабилна цена
- сигурност при доставка на електроенергия
- коректност и лоялност в отношенията

Либерализиран пазар
Сега пазарът на електрическа енергия работи чрез два паралелни сегмента – с регулирани цени и при свободно договорени  цени, като постепенно делът на последния ще нараст до пълното либерализиране.
Свободния пазар е организиран на основата на договори за доставка на електрическа енергия между регистрирани участници и пазар на балансираща енергия.
Основен принцип на този пазарен модел е диспечерирането на договорените количества енергия между производители и потребители.
Енергийните небаланси от неспазване на графиците се покриват чрез купена или продадена на ЕСО балансираща енергия.
Тенденции за развитие на либерализирания пазар
Най – очакваните мероприятия за адаптирането ни към Европейския енергиен пазар са:
- Създаване на енергийна борса, на която да се регистрират сделките.
- Сега те се сключват на базата на дружествени договори, които остават търговска тайна
- Въвеждане на концепцията на балансиращите групи и търговски участник -  координатор на балансираща група. Това ще стимулира отварянето на пазара, тъй като потребителите в групата ще снижат значително негативното влияние на балансиращата енергия.

 

ДИСПЕЧЕРИ

Комуникацията на "Загора Енерджи" с всички свои контрагенти се осъществява, чрез Диспечерски център. Той беше създаден през 2006 година при регистрирането на холдинговия потребител "Пресков" № CNH054 за вътрешнохолдинговото мерене и преразпределение енергията на дружествата, присъединени към мрежата на "Пресков" .
Диспечерския център представлява компютърна станция – сървър, който освен задължителния за балансиращия пазар софтуер работи и в система с контролни цифрови електромери и GSM модеми. С тази система копираме модела на свободния пазар за вътрешните ни консуматори, които могат да са и регистрирани търговски участници.
От няколкогодишния ни опит, чрез Диспечерския център сме убедени, че след въвеждането на концепцията за балансиращи групи нетните небаланси за всеки период на сетълмент ще намалят крайната цена на ел. енергията за всички членове на групата.
Чрез Диспечерския център за всеки клиент могат да се изготвят следните услуги:
- Търговия с ел.енергия - Диспечерския център е комуникация за осъществяване процедурите при участието на пазара на електрическа енергия.
- Мониторинг - За всеки клиент от дистанционно свалените данни от контролните електромери се правят товарови диаграми (графични и таблични) за всеки период на сетълмент.
- Енергиен мениджмънт - Информацията от товаровите диаграми и анализа им са основа за оперативно технологични програми на клиентите с конкретни цели за енергийна ефективност.

 

ЛИЦЕНЗАЦИЯ

"Загора Енерджи" ЕООД получи лицензия за дейността "Търговия с електрическа енергия" през 2008 г. с № Л–285–15, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за период от 10 години.