ТЕЦ ВАРНА ЕАД

ТЕЦ ВАРНА ЕАД

Адрес: с. Езерово

Тел.: 052/66 56 411;   052/66 56 311;

Факс:052/66 56 371;

E-mail:info@varna-tpp.com

Web site: www.cez.bg

ЗА НАС

„ТЕЦ Варна" ЕАД е втората по големина топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров. Тя е разположена на северния бряг на свързаното с Черно море Варненско езеро, на 12 километра от град Варна. Изборът на мястото е свързан с осигуряването на основното гориво - висококалорични антрацитни въглища, доставяни изцяло от внос.
По тази причина в непосредствена близост до производството се намира изграденото пристанище за въглища. То разполага с три корабни места: две от тях приемат кораби с товатоносимост до 12 хиляди тона, а третото приема кораби до 55 хиляди тона.
Централата е кондензационна, с обща инсталирана мощност 1260 МВт - шест моноблока по 210 МВт. Тази мощност отрежда на дружеството водеща позиция и сред производителите на електроенергия от въглища в България и на Балканския полуостров.
„ТЕЦ Варна" ЕАД е 100% собственост на ЧЕЗ а.с. Чешката Република и осигурява над 600 работни места.

ДЕЙНОСТ

Основната дейност на централата е свързана с производство на електроенергия и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителни работи и ремонтни дейности в областта на производството на електрическа и топлинна енергия, пристанищна дейност, свързана с разтоварване на въглища, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения и търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост.

 

ОБОРУДВАНЕ

„ТЕЦ Варна" ЕАД е с обща инсталирана мощност 1260 МВт шест блока по 210 МВт. Тя е изградена по проекти на „МОТЕП" - Москва и „ЕНЕРГОПРОЕКТ" - София. Всеки блок се състои от следните основни съоръжения - котел, турбина, генератор и трансформатор.
Технически характеристики на основните съоръжения монтирани в „ТЕЦ Варна" ЕАД:
а) котли три броя тип „ТП-100 А" и три броя тип "ТПЕ-212". Произведени са в Таганрогския котлостроителен завод - Русия.
Монтираните котли са барабанни, с естествена циркулация и „Т"-образна компановка. Те са проектирани за изгаряне на Въглищен прах при течно шлакоотделяне и имат по 16 основни горелки с Вградени мазутни форсунки. Котлите тип „ТПЕ-212" на блокове 4 и 5 имат Възможност за изгаряне на природен газ, като за целта са снабдени с по 16 газови горелки и инсталация за подаването му към тях.
б) турбини три броя тип К-210-130-1 и три броя тип К-210-130-3. Произведени са в Ленинградския металически завод - Русия.
Турбините са кондензационен тип, трицилиндрови, едновалови с един междинен прегрев на парата. Цилиндър ниско налягане е двупоточен по хода на подаване на парата в него. За охлаждане на кондензаторите се използва вода от Варненското езеро по отворена схема.
в) генератори шест броя тип ТВВ-200-2А.
Произведени са в завод „Електросила" - Санкт-Петербург Русия.
Генераторите са с водо-водородно охлаждане и изводите на всеки от тях са свързани с повишаващ трансформатор с мощност 250 MVA и напрежение 15,75 kV. Напрежението на високата страна на трансформаторите е 220kV (за блокове 1,2 и 3) и 110 kV (за блокове 4, 5 и 6.г) основни трансформатори три броя тип ТДЦГ -250 000/220 и три броя ТДЦ- 250 000/110-74. Произведени са в Запорожския трансформаторен завод - Украйна.
Работните трансформатори са маслени с принудителна циркулация на маслото в тях и принудително въздушно охлаждане на масло-охладителите им.

ГОРИВНА БАЗА

Като основни горива в „ТЕЦ Варна"- ЕАД се използват въглища и природен газ, а мазутът е само за разпалване на котлите. Котлите са проектирани да изгарят антрацитни въглища с характеристики:

ГОРИВО

Калоричност, kJ/kg      23956
Летливи на горима маса, %     3 - 5
Пепел на работна маса, %     18.4
Влага на работна маса, %     8

Въглищата с такива характеристики позволяват постигането на проектните показатели на централата. Котлите могат да работят и с въглища съдържащи летливи на горима маса до 15 % при калоричност над 23 000 kJ/kg, c което се увеличават възможностите за доставка от различни страни.
Въглищата се доставят с кораби, като за целта „ТЕЦ Варна" ЕАД разполага с три корабни места съответно: I-во и ІІ-ро корабни места с дълбочина на газене 8,50 м и дължина 150 м, а ІІІ-то корабно място е с дълбочина на газене 11,60 м и дължина 210 м. Разтоварването на корабите се извършва с шест пристанищни кранове с грайфери с товароподемност 20 т. Четири от крановете са тип „Атлант" (монтирани през 1986-89 г.) и два типа „Famak" (монтирани през 2000-2001 г.)
Доставените въглища се складират на основен склад с вместимост 550 000 t и на резервен склад за 50 000 t. Складовете се обслужват с 2 броя колови кран-претоварачи с товароподемност 30 t за първия и 25 t за втория. Първият кран е монтиран през 1968 г. с последваща реконструкция на крановата количка през 2001 г., а втория е монтиран през 1994 г. Схемата за приемане на въглища е от кораба с пристанищни кранове на транзитен склад или естакада; от транзитния на основен или резервен склад с кран-претоварачите. От основния или резервния склад се изземват с кран-претоварачите, прехвърлят се на естакада и със закрити лентови транспортьори се подават към бункерите на котлите. Закритите лентови транспортьори са шест броя, разположени последователно и са 100 % резервирани. Ширината на лентата е 1000 мм, а скоростта на движение 2.5 m/s (за транспортьор № 5 скоростта е 2.0 m/s). Производителността на подаване на лентовите транспортьори е 700 t/h въглища.
Природният газ, използван като основно гориво се доставя през газоразпределителния пункт в с. Страшимирово. Часовият разход на природен газ за един котел е 60 000 нм3. При изгарянето на природен газ маневреността на блоковете е по-добра и се дава възможност за регулиране на товара на всеки блок от 100 до 210 MW.
Използваният мазут се доставя с железопътни цистерни и се разтоварва и съхранява в три резервоара с единична вместимост 2000 т3.

РЪКОВОДСТВО

Системата на управление на дружеството е двустепенна – Управителен съвет и Надзорен съвет.
Управителен съвет
Либор Кичмер - Председател на Управителния съвет
Петър Баран  - Член на Управителния съвет
Минчо Минчев  - Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор
Надзорен съвет
Петър Докладал - Председател на Надзорния съвет
Марек Шлегл - Заместник председател на Надзорния съвет
Ладислав Штепанек - Член на Надзорния съвет
Марек Ханч  - Член на Надзорния съвет
Иржи Ривола - Член на Надзорния съвет