notice
  • Simple Image Gallery PRO Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

ВЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

ВЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

Адрес: град Козлодуй, ВЕЦ Козлодуй

Телефон: 0973 76 641; 0973 72 628;

Факс: 0973 76 641;

E-mail: wpp_kozloduy@abv.bg

Web site: www.hppkozloduy.com

ЗА НАС

ВЕЦ „Козлодуй ЕАД е еднолично акционерно дружество, със седалище и адрес на управление град Козлодуй. Развива се с предмет на дейност, насочен в областта на производство на енергия.
Базата на предприятието е разположена в северозападна България, на площадката на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Изградена е за да се използва остатъчния енергиен ресурс на отработената вода на АЕЦ „Козлодуй”.
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

  • Номинална мощност – 5 MW
  • Ниво на напрежение – 110kV
  • Брой на електропроводните линии 110 kV – една
  • Брой на фазите – три

Съобразно дадената класификация на категориите, утвърдени с Решение №Ц-010/30.03.2011 г. на ДКЕВР, ВЕЦ „Козлодуй“ представлява по воден пад- нисконапорна ВЕЦ с нетен пад до 30 метра (височина на пада – до 10 м), а по конфигурация същата – деривационна ВЕЦ.
„ВЕЦ Козлодуй” ЕАД е учредено и регистрирано през 2004 год.
Дейността на предприятието е съсредоточена в производството, преноса и продажбата на електроенергия, както и в проектирането, изграждането и поддръжката на съоръжения и обекти за производство на електрическа енергия.


ПРОИЗВОДСТВО

Основна движеща сила за развитието на всички отрасли е електроенергията. Тя играе все по-нарастваща роля в ускоряването на техническия прогрес. Подобрява условията на труда, бита, оказва огромно влияние при разпределението на производителните сили и повече, от който и да е друг фактор, определя нивото на икономическото развитие на народното стопанство и националния доход на обществото.
Друга дейност в развитието на ВЕЦ Козлодуй е опазването на околната среда, като в тази посока действа изключително умело.
Предимство в дейността на ВЕЦ Козлодуй е независимост на електропроизводството от цените на горивата, сигурност в експлоатацията и голяма дългосрочност на съоръженията, оборудване от водещи европейски производители, строителство с почти изцяло свои материали, техника и използване на местна работна сила, по-евтина електроенергия, както и екологичните ползи.
Електроцентралата създава и икономически ползи за региона - Създава възможности за трудова заетост в сектора на зелените работни места и
спомага за осигуряване на енергийното бъдеще на България, като се инвестира в местни източници на енергия.

КОНТАКТИ

ВЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

За контакти:
Адрес: град Козлодуй, ВЕЦ Козлодуй
Тел.: 0973/76 641; 0973/72 628;
Факс: 0973/76 641;
E-mail: wpp_kozloduy@abv.bg
Web site: www.hppkozloduy.com

УПРАВЛЕНИЕ

Представител на дружеството е господин Емил Илиев Писарев.