СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

 

СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ 

Адрес: гр. София, бул. "Сливница" 182

Тел.: 02/983 36 92;  02/983 39 58;

Факс:02/986 77 78;

E-mail:thh_sofia@abv.bg

Web site:www.spgt.org

ЗА НАС

При основаването /1951 г./ Софийската професионална гимназия по туризъм се е наричала „Техникумът по обществено” и е имало само една специалност - Технология на приготвянето на храната - 5 паралелки със 128 ученици. През учебната 1958/ 59 г. се открива професионално-техническо училище със специалност помощник-готвач, а през 1960/61-ва учебна година пак към ПТУ и паралелки със специалност „Сервитьорство". Общият брой на завършилите ученици през първите пет години от създаването е 179.
Нуждата от професионални кадри за системата на общественото хранене позволява да се открият паралелки за вечерно обучение с тригодишен курс през учебната 1960/61 г., като в тях се приемат работещи в общественото хранене, завършили ПТУ. От 1964/65 г. съществуват паралелки, специалност „Сладкарство и сервитьорство" с четиригодишен курс на обучение. Израз на нарасналите потребности от квалифицирани технически кадри за системата на общественото хранене е откриването през учебната 1968/69 г. на паралелка на СГПУ само за момчета със специалност „Поддържане и ремонт на машини и съоръжения в общественото хранене и търговията". Профилът на СПТУ през следващата го дина се разширява, като към него преминава специалността „Сервитьорство" (от 4-годишен курс на обучение става тригодишен), а от 1970/71 г. към СПТУ преминава и специалността „Сладкарство". С четиригодишен курс на обучение остава само специалността „Технология на приготвянето на храната".
От 01.09.1959 г. до 30.09.1964 техникумът е със статут на учебно заведение, подчинено на МНП, а от 01.10.1964 г. с ПМС №284 преминава към Министерството на вътрешната търговия, понастоящем отново към МОН. Различните специалности - технология на приготвянето на храната, готварство, сладкарство и машини и съоръжения изискват материално-технически възможности, които през тези десетилетия не са задоволителни. От създаването до сега техникумът използва различни сгради в съвместителство - Икономически техникум на ул. „Розова долина" 1, сградата на ул. „Дунав" 30, сградата на Софийската математическа гимназия на ул. „Искър" 61 и от 1986 г. сградата на бул. „Сливница" 182. Последната сграда е самостоятелна, но отново не е достатъчна. В периода 1959-1975 г. техникумът използва, освен учебните работилници на ул. „Дунав" 30, като база за обучение на учениците и базови обекти - ресторантите „Балкан", „България", „Ален мак", „Червено знаме" и др. През следващите години се разширява обхватът на базовите обекти, в които се осъществява производ¬ственото обучение.
За отбелязване е, че през учебната 1982/83 г. се осъществява обучение чрез формата „Учебно-професионален комплекс" (УПК) на ученици от цяла София, завършили Х клас на средното училище. За една учебна 11 година те посещават учебни занятия по специални теоретични дисциплини и практика по специалността „Готвач" и „Сервитьор". Въведено е и обучение на УПК паралелки от вечерни (смесени) училища от гр. София, 11 паралелки УПК „спортен профил", през този период се води обучение и на заводски паралелки ПУЦ с двегодишен срок на обучение. Специалността „Сладкарство" след известно прекъсване е възстановена от 1988/89 г. В техникума се обзавеждат и два кабинета по информатика. От 1959 г. функционира библиотека с богат библиотечен фонд от специализирана литература на български и чужди езици, методическа, педагогическа и художествена литература с 11 500 книги и 500 читатели. След преместването в сградата на бул. „Сливница" 182 се създават в приземния етаж кабинет по сервиране, две учебни работилници по готварство и сладкарство. В настоящия период техникумът притежава учебен ресторант с 60 места, който е оборудван по програма ФАР, това създава отлични условия за практикуване и реализация на нашите ученици. Производствената практика по готварство, сладкарство, сервитьорство се провежда и в базовите обекти като: хотелите „Кемпински - Зографски", „Москва", „Родина", „Хемус", „Рила", „София", „Шератон" и др. На 16.10.1990 г. към техникума е създаден професионално-квалификационен. Центърът е за повишаване квалификацията и преквалификацията на кадри от общественото хранене и подпомага поддържането на материалната база на техникума и квалификацията на учителите.
От 1991/92 учебната година е осъществен прием СПТУ по специалността „Хотелиерство". В учебната програма се води обучение по теория на туристическото обслужване и практика по специалността. За тези занятия се използва базата на хотел „Родина" и парк-хотел „Москва". От 1994 г. е въведена специалността „Технология и мениджмънт на производството и обслужването на заведенията за хранене", а от учебната 1999/2000 г. се осъществява обучение по професия „Хотел и кетъринг" по програма ФАР. Професионалната насоченост на техникума - подготовка на кадри за ресторантския и хотелиерския бизнес, определи необходимостта от промяна наименованието на техникума - със заповед на_МОНТ от 04.04.1995 г. - Техникум по хранене и хотелиерство, а с решение на МОН от 2002 г. училището се нарича Софийската професионална гимназия по туризъм. От учебната 2005/06 г. – се въвежда и специалността ”Мениджмънт в туризма” /1 паралелка/ по австрийска учебна програма.
Редовно обучение
Училището извършва редовно обучение 9 - 12 клас, за ученици завършили основно образование /8 клас/, по специалности в областта на туризма - хотелиерство и ресторантьорство. Гимназията притежава учебен ресторант с 60 места, който е оборудван по програма ФАР проект "УПОО" и учебни кухни. Производствената практика по готварство, сервитьорство, сладкарство и хотелиерство се провежда в базовите обекти като: хотелите "Шератон", "Принцес", "Люлин", "Сердика", "Даун таун". Гимназията ни се утвърждава като елитно училище по кетьринг за приготвяне и обслужване на коктейли на частни лица и фирми. Дипломите са легитимни в страната и чужбина.

 

ПРИЕМ

Прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език език - по Наредба N:11 (Тест по БЕЛ и Математика) - срок на обучение - 5 год.
-Производство и обслужване в ЗХР (англ. и итал.ез.) - 2 паралелки, 58 ученика.
-Кетеринг (руски ез.) - 1 паралелка, 29 ученика.
-Организация на хотелиерството (англ.ез.) - 1 паралелка, 29 ученика.
-Екскурзоводско обслужване (англ.ез.) - 1 паралелка, 29 ученика.
Прием след завършен осми клас - срок на обучение - 4 год.
-Производство и обслужване в ЗХР - 1 паралелка, 26 ученика.
-Кетеринг - 1 паралелка, 26 ученика.
-Организация на хотелиерството - 1 паралелка, 26 ученика.
Приемът е с конкурс по документи за всички специалности след 8 клас. Класирането се извършва по бал, който е сума от оценките по БЕЛ, ЧЕ, М, Х, Г и ПС.
ЛЕГЕНДА : БЕЛ - Български Език и Литература, ЧЕ - Чужд Език, М - Математика, Х- Химия, Г - География, ПС - Проверка на Способностите(интервю).
В случай, че броя на подалите документи с равен БАЛ е по-голям от плановия прием ще се проведе интервю. Кандидатите ще бъдат оценявани по точкова система (максимално 30 т.). Сумата от бала и точките от интервюто ще определят сумарния бал. Дата за провеждане на интервюто ще бъде посочена допълнително.
ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатите с равен бал се подреждат в класирането като кандидатите с по-висок общ успех от свидетелството за завършено основно образование имат предимство.
Усовия за кандидатстване:
Кандидатите да са завършили 7/8-ми клас и да не са по-възрастни от 15/16 години, навършени в годината на кандидатстването.
Документи, които се подават:
1. Заявление за класиране по образец на училището.
2. Копие от свидетелството за завършено образование - 7/8 клас.
3. Копие от медицински документ даващ преценка, че специалностите за които се кандидатства не са противопоказни за здравословното състояние.
Всеки ученик може да кандидатства за всички специалности, подредени по негов избор. При подаването на документите задължително да се представят оригиналните документи за справка.

ДИРЕКТОР

 

Директор на учебното заведение е госпожа СОНЯ ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА.