ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ МИСЪЛ

ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ МИСЪЛ

Адрес: гр. Велико Търново, ул."Христо Ботев" 15, Младежки дом  стая 211

Тел.: 062/62 19 14;

Факс:062/62 19 14;

E-mail:slav.misal@abv.bg

Web site:www.misal.org

ЗА НАС

ДРЗ "Мисъл" предлага широк спектър от образователни услуги в областта на  бизнеса, икономиката, компютърните умения, чуждите езици, счетоводството, банковото дело,  туризма, културата, земеделието и др.
ДРЗ "Мисъл" има регистрация в Агенцията по заетостта като доставчик на услуги  с ваучери по програма "Аз мога" за професионално обучение  и ключови компетентости  по ПМС  251/21.10.2009. Притежава лиценз No200912801 по следните професии и специалности.
ДРЗ "Мисъл" е създадено на 9 юни 1992г. като доброволно сдружение на представители на интелигенцията за разпространение на знания от всички области на науката, културата и социалната практика.
ДРЗ "Мисъл" Велико Търново е лицензирано от Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО) с Лицензия №200912801 от 19.10.2009 по следните специалности:
-Продавач консултант;
-Оперативно счетоводство;
-Малък и среден бизнес;
-Бизнес-администрация;
-Административно обслужване;
-Текстообработване;
-Електрически инсталации;
-Газова техника;
-Компютърна техника и технологии;
-Компютърни мрежи;
-Кофражи;
-Зидария;
-Мазилки и шпакловки;
-Вътрешни облицовки и настилки;
-Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях;
-Основни и довършителни работи в строителството;
-Лозаровинарство;
-Озеленяване и цветарство;
-Парково строителство и озеленяване;
-Лесокултурни дейности;
-Социална работа с деца и семейства в риск;
-Социална работа с деца и възрастни с увреждания;
-Организация на обслужването в хотелиерството;
-Физическа охрана на обекти.

ДРЗ ”Мисъл” набира кандидати за обучение по:
-СЧЕТОВОДСТВО  НА  ФИРМАТА
-ОПЕРАТОР  НА  КОМПЮТЪР
-КОМПЮТЪРЕН  МАШИНОПИС
-ВАЛУТНИ  КАСИЕРИ  И  ОБМЕНИТЕЛИ
-СТРОИТЕЛНИ   ПРОФЕСИИ
Подробна информация и записване на телефон 062 62 19 14 или стая 211 на Младежки дом- Велико Търново.

ДЕЙНОСТИ

ДРЗ "Мисъл" предлага широк спектър от образователни услуги в областта на  бизнеса, икономиката, компютърните умения, чуждите езици, счетоводството, банковото дело,  туризма, културата земеделието и др.
- Дружеството е лицензиран Център за професионално обучение, квалификация, преквалификация и допълнителна квалификация по 20 професии / вж Начало /.
- Дружеството е регистрирано от Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната  политика  и е акредитирано за предоставяне на социални услуги;
- Провежда обучение по заявки на фирми, организации  и отделни  граждани;
- Реализира самостоятелно и в партньорство с други организации и фирми проекти по европейски и национални програми.
ДРЗ "Мисъл" има регистрация в Агенцията по заетостта като доставчик на услуги  с ваучери по програма "Аз мога" за професионално обучение  и ключови компетентости  по ПМС  251/21.10.2009. Притежава лиценз No200912801 по следните професии и специалности.

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ