СДРУЖЕНИЕ АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО 21 ВЕК

СДРУЖЕНИЕ АЛТЕРНАТИВА ПОПОВО 21 ВЕК

Адрес: гр. Попово, бул. "Ал.Стамболийски " 2

Тел.: 0608/2 27 26;

E-mail:info@alternativa-popovo.com

Web site: www.alternativa-popovo.com

ЗА НАС

Сдружение „Алтернатива Попово – 21 век” е регистрирано в Търговищки окръжен съд с решение № 726/23.07.2001 г., вписано в регистър № 5 под партида № 11 том 9 страниза 66 по фирмено дело 282/2001 г., ЕФН 2501002821.
Като Доставчик на услуги по програма АУПТ трети цикъл сдружението  предлага услугата  „Виртуален бизнес инкубатор” (ВБИ) на:
-регистрирани в ДБТ безработни и лица с предизвестие за освобождаване от работа;
-микро/малки предприятия, започнали самостоятелен бизнес в последните 24 месеца (към момента на подбор на бенефициенти).
Сдружение „Алтернатива Попово – 21 век предоставя във Виртуалния бизнес инкубатор комплексна програма, подпомагаща развитието и пазарната интеграция на стартиращи и разрастващи се фирми чрез предоставяне на общо ползвани услуги, помещения за техния бизнес и обучения. Виртуалният бизнес инкубаторът ще създава подходяща атмосфера, стимулираща връзката между обществените средства и частния капитал, за да реагира на нуждите на микро и малките фирми в критични моменти от развитието им.
Целта на виртуалното бизнес инкубиране е да повиши капацитета на максимален брой начинаещи предприемачи за ускоряване на местното икономическо развитие.
Ще бъдат представени следните услуги:
-обучителни семинари;
-консултантски услуги;
-експертни услуги и техническа помощ;
-посреднически услуги;
-административни / секретарски услуги;
-ползване на офиса на виртуалния инкубатор.

ДЕЙНОСТИ

В съответствие с целите основните дейности на Сдружението са:
1.Организира и финасира разработването и реализирането на проекти, самостоятелно или съвместно с други юридически или физически лица.
2.Сътрудничи с местни, национални и международни организации имащи сходни цели и задачи.
3.Участва в национални и международни прояви свързани с неговите цели.
4.Изследва материалните, интелектуалните и професионално-квалификационните ресурси за въвличане им в стопанския оборот.
5.Формира мотивация за предприемчивост и развитие на собствен бизнес и за включване на по-широки слоеве от населението в разработването на стратегии за устойчиво развитие.
6.Развива методическа дейност, изгражда и поддържа информационна система за консултантска и техническа помощ в областта на използване на пазарните механизми за постигане на устойчив характер на развитието на гражданското общество.
7. Разработване, организиране и ръководство на обучение за придобиване на професионална квалификация, преквалификация и повишаване  квалификацията на безработни и заети лица, извършаване на  мотивационно и адаптационно обучение и посредничество за наемане на работна сила в страната и чужбина.
Към сдружението е лицензиран Център за професионално обучение Лицензия № 20512248/ 18.05.2005 г. на НАПОО по 10 професии:
- 341Продажби на едро и дребно 341020 Продавач- консултант 3410201 Продавач-консултант, ІІ степен
- 342 Маркетинг и реклама 342010 Маркетолог 3420101 Маркетинг, ІІІ степен
- 344 Счетоводство и данъци 344010 Счетоводител 3440101 Счетоводна отчетност, ІІІ степен
- 345 Стопанско управление и администрация 345010 Икономист – мениджър, 3450105 Предприемачество и мениджмънт, ІІІ степен
- 345 Стопанско управление и администрация 345100 Оператор на компютър, 3451001 текстообработване, І степен

ПРОЕКТИ

- Проект “Изграждане на социален капитал в малки общности в неравностойно положение”
- Проект “Младежка организация – учредяване” по Програма „Обществен Форум  Попово 2002” на ШАРС
- Проект “Създаване на условия за труд и професионална реализация на младите хора в Община Попово” – “Информационно обучителен” център” по Програма „Обществен Форум  Попово 2002” на ШАРС
- Проект “Шанс за живот” на Община Попово
- Проект „Осигуряване на заетост на продължително безработни младежи чрез активно включване в  консервацията на късноантична крепост „Ковачевско кале” по програма „Насърчаване на заетостта сред младежите”
- Проект „Красива България”
- Проект “Изработване на Стратегия за подпомагане на съществуващия малък бизнес в Община Опака” по Програма АУПТ, компонент ПМИР
- Проект “Зайцевъдството алтернатива за заетост” по програма ФАР
- Проект за подобряване на професионалните умения и пригодността за заетост по програма АУПТ II цикъл Компонент Квалификационни услуги
- Проекти на Община Попово
- Проект по програма ФАР „Развитие на човешките ресурси” фаза 1 “Използване на предприемачеството за целите на икономическото обновление и създаването на работни места в Община Попово и Община Опака”