ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ - Разград

ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ - Разград

Адрес: гр. Разград, ул. Н. Й. Вапцаров 10

Тел.: 084/661 422;

Факс:084/661 422;

Моб.тел.: 0887/170 669; 0878/483 829;

E-mail:z_zaneva@hotmail.com

ЗА НАС

 

Дружество за разпространение на знания е със седалище град Разград и основна дейност: Повишаване на образователната, квалификационна и информационна подготовка, насочена към пълноценната реализация на пазара на труда. Дружество за разпространение на знания – Разград е организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирана през 1991 г от Окръжен съд Разград. Член е на Федерацията на дружествата за разпространение на знания- София. Дружеството е лицензиран Център за професионално обучение – Лицензия № 200812651 от 28.11.2008 г.
Дружество „Знание” – Разград съгласно ПМС 251/ 21.10.2009 г. е одобрен доставчик на обучение от Агенцията по заетостта, за професионално обучение и ключови компетентости –/ КК-2 общуване на чужди езици -„Английски език” и КК-4 „Дигитална компетентност”- компютърна грамотност/ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - схеми „Аз мога”, „Аз мога повече”, „Развитие”, „Първа работа”, „Предприемчивите българи” и други.

 

УСЛУГИ

Дружеството извършва обучение за професионална квалификация за над 60 специалности посочени в лиценза :
- продавач-консултант ;
- оперативно счетоводство ;
- административно обслужване ;
- текстообработване ;
- заваряване ;
- електрически инсталации ;
- топлотехника ;
- пътностроителна техника ;
- производство и преработка на мляко и млечни продукти ;
- производство на месо,месни продукти и риба ;
- производство на хляб и хлебни изделия ;
- производство на сладкарски изделия ;
- шивачество ;
- обущарство ;
- производство на мебели ;
- производство на фасонирани материали ;
- производство на тапицирани изделия ;
- строителен техник ;
- кофражи ;
- армировки и бетон ;
- зидария ;
- мазилки и шпакловки ;
- вътрешни облицовки и настилки ;
- бояджийски работи ;
- строително дърводелство ;
- строително тенекеджийство ;
- покриви ;
- стоманобетонни конструкции ;
- метални конструкции ;
- сухо строителство ;
- дограма и стъклопоставяне ;
- вътрешни В и К мрежи ;
- външни В и К мрежи ;
- помощник в строителството ;
- помощник пътен строител ;
- полевъдство ;
- зеленчукопроизводство ;
- трайни насаждения ;
- гъбопроизводство ;
- пчеларство и бубарство ;
- говедовъдство ;
- овцевъдство ;
- свиневъдство ;
- птицевъдство ;
- зайцевъдство ;
- коневъдство и конна езда ;
- фермер-земеделец ;
- зеленчукопроизводство ;
- трайни насаждения ;
- цветарство ;
- парково строителство и озеленяване ;
- озеленяване и цветарство ;
- горско стопанство ;
- лесокултурни дейности ;
- билкарство ;
- социална работа с деца и семейства в риск ;
- социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания ;
- помощник възпитател в отглеждането и възпитанието на деца ;
- администратор в хотелиерството ;
- камериер ;
- кетеринг ;
- готвач ;
- сервитьор-барман ;
- работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения ;
- фризьор ;
- козметик и др.