ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ "ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ" - град Пловдив

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ "ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ" - град Пловдив

Адрес: гр. Пловдив, бул. Дунав 78

Тел.: 032/960 360;

Факс:032/960 406;

E-mail: uard@uard.bg

Web site:www.uard.bg

ИСТОРИЯ

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е правоприемник на Висше училище „Земеделски колеж”.
Висше училище „Земеделски колеж” е основано на 23 октомври 1992 г. с Решение на Министерски съвет на Република България.
От 1993 г. се осигуряват стажове и специализации на студентите в Европа и САЩ.
От 1994 г. са осъществени редица проекти, финансирани от Европейския съюз по програмите Темпус, Фар, Интеррег, Леонардо да Винчи, Сократес – Комениус.
През 2000 г. Народното събрание преобразува Земеделски колеж в самостоятелно висше училище.
Същата година се разкрива Център за евроинтеграция и култура с библиотека и академично издателство.
През 2001 г. се открива новият централен учебен и административен корпус на колежа в гр. Пловдив.
През 2003 г. Националната агенция за оценяване и акредитация дава институционална акредитация.
Същата година се открива и Център по устойчиво земеделие по програма „Леонардо да Винчи”.
През 2009 г. са проведени успешни акредитационни и сертификационни процедури съответно в НАОА и по ISO 9001:2008.
С Решение на Народното събрание от 06.07.2011 г. (обн. ДВ бр.54 от 15.07.2011 г.) Висше училище „Земеделски колеж” прерасна във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, което осъществява обучение в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”.
През 2012 г. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите стана член на Алианса на университетите от Централна и Източна Европа.

МИСИЯ

Да осигурява качествен академичен продукт в степенното висше образование “професионален бакалавър”, “бакалавър”, “магистър” и продължаващото обучение през целия живот на български и чуждестранни граждани в областта на агробизнеса, развитието на селските райони, туризма, икономиката, управлението и администрацията;
В съвременната икономика на знанието, да бъде образователно, научноизследователско и експертно средище за икономически и управленски науки, основаващо се на взаимовръзката между обучение, наука, академично сътрудничество и предприемчивост, съобразно индивидуалните желания на своите студенти и условията за пълноценна професионална реализация в пазарна среда, като възпитава у тях европейските ценности;
Да подготви висококвалифицирани специалисти с управленски умения, които са запознати с икономическите, историческите и културните традиции на регионите и са способни да реагират своевременно и ефективно на предизвикателствата на реалния сектор и да допринасят за подготовка и реализация на значими проекти за развитието на България и Европа

ОБУЧЕНИЕ

Статут на студент се придобива при записване във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и се загубва при отписване. Правата, произтичащи от студентския статут, не могат да се ползват при прекъсване на обучението или при отстраняване.
Студент е този, който се обучава за придобиване на образователно-квалификационните степени „Професионален бакалавър по...”, „Бакалавър” и „Магистър”.
Специализант е този, който повишава квалификацията си по специализиран учебен план.
Студентите имат право да участват в редовни, задочни и дистанционни форми на обучение.
Студентите могат да получат допълнителни кредити за защита пред специализирана комисия на производствени стажове в страната и чужбина, които се вписват в дипломата.

Студентите имат право:
- да получават своевременна и изчерпателна информация за учебния процес;
- да получават квалифицирана помощ и ръководство за своето професионално и творческо израстване;
- да се обучават едновременно по повече от една специалност в рамките на една образователно-квалификационна степен, или да изучават допълнителни курсове;
- да завършат висшето си образование в съкратен срок при условия;
с решение на Ректора да прекъсват обучението си и да го продължават след това;
- да се прехвърлят за продължаване на обучението си в или от друго висше училище, факултет, специалност, степен или форма на обучение;
- да участват в научноизследователската дейност на ВУАРР, като им се гарантират авторските, изобретателските и сродните им права и възнаграждения;
- да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на ВУАРР;
- да се сдружават в Студентския съвет, устройството и дейността на който се регламентират с правилник;
- да организират студентски общности за защита на своите интереси;
- да дават становище по образователния процес;
- да участват в оценяването на преподавателската дейност;
- да кандидатстват за продължаване на образованието си в по-висока образователно-квалификационна степен.

Студентите имат следните задължения:
- да спазват изискванията на учебните планове, учебните програми, учебния график и седмичния разпис във ВУАРР;
- да пазят имуществото на ВУАРР и носят материална отговорност за причинени щети;
- да защитават доброто име и интересите на ВУАРР и неговите преподаватели, служители и ръководства;
- да представят доклади от учебно-производствените стажове, както и оценки и препоръки от работодателите;
- да заплащат таксите си за обучение, както следва:
- за първи семестър - при записването за студент;
- за втори и всеки следващ семестър – в срок до 15 дни преди началото на семестъра.

 

СПЕЦИАЛНОСТИ

Обучението във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите осигурява широкопрофилна подготовка и специализирана професионална подготовка по съответните професионални направления и специалности и дава възможности за:
- избор на учебни дисциплини в рамките на утвърдения учебен план;
- придобиване на втора или на нова специалност в рамките на обучението по една образователна степен;
- преминаване от обучение в една образователна степен към обучение в друга;
- придобиване на по-висока образователна степен;
- предсрочно завършване на обучението при желание от страна на обучаваните;
- придобиване на нова специалност;
- преместване на студенти в друга специалност и форма на обучение или от друго висше училище.
Учебните планове включват задължителни, избираеми и факултативни дисциплини:
- задължителни са тези дисциплини, които осигуряват фундаменталната подготовка, необходима за придобиване на образователно-квалификационната степен „Бакалавър” и „Магистър” по съответната специалност. Изучаването им и полагането на изпити по тях са задължителни;
- избираеми са тези дисциплини, които допълват специализиращата подготовка;
- факултативни са тези дисциплини, които предлагат допълнителна подготовка на студентите в зависимост от интересите им.

Бакалавърски програми
- СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
- ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА
- АГРАРНА ИКОНОМИКА
- ФИНАНСИ
- УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
-УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
Продължителност на обучението: 8 семестъра
Форми на обучение: редовна, задочна и дистанционна
Обучението по всяка специалност завършва с полагане на държавен изпит.
Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен „Бакалавър” съгласно чл. 42 ал. 1 т. 1 буква „б” от Закона за висшето образование – „бакалавър” и получават 240 кредита съгласно Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS).

Магистърски програми
Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: ИКОНОМИКА
- ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
- ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА
- МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
- ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО
- СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
- СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
- УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
- УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
- УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ
- АРТМЕНИДЖМЪНТ
- АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
- УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

ПРИЕМ

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е специализирано висше училище, което осъществява образователна, научна, приложна, консултантска, художественотворческа, спортна и други дейности, като поддържа високо качество чрез уникално съчетание на традиции и иновации.
Обучението се осъществява от изключително добре подготвени и международно признати професори, доценти и асистенти, както и от утвърдени експерти от практиката.
Студентите получават качествена теоретична и практическа подготовка с професионална насоченост според изучаваната специалност, като се гарантира международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения.
Практическите стажове, за които Висше училище по агробизнес и развитие на регионите има сключени договори с фирми и организации от страната и чужбина, са част от учебния процес и дават възможност за усъвършенстване на придобитите знания и умения и обмен на добри практики.

ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ

РЕКТОР

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

Проф. д-р инж. Димитър К. Димитров е известен преподавател и учен, автор на проекта и учредител на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, което е създадено през 1992 г. Има повече от 20-годишен опит в ръководни органи на институции за висше образование.
Научната му продукция в областта на управление на висшето образование, управление на проекти, управление на агробизнеса е значителна. Работил е като ректор и директор на висше училище, първи заместник-министър на земеделието, председател на Национална борса за интелектуални продукти, учредител и председател на Националната федерация на кредитните кооперации, учредител и председател на Български кооперативен съюз.
Специализирал е в САЩ и Западна Европа в областта на университетския мениджмънт.
Изнасял е лекции в Полша, Гърция, Турция и други страни.
Носител на медали и отличия за принос към науката, образованието и културата, доктор хонорис кауза.

тел. 032/ 960 360
факс: 032/ 960 406
e-mail: rector@uard.bg