СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ДУХОВНО УЧИЛИЩЕ - град Момчилград

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ДУХОВНО УЧИЛИЩЕ - град Момчилград 

Адрес: град Момчилград, ул. „Вяра“ №6

Тел.: 03631/32 13;

E-mail: sodu.momchilgrad@gmail.com

Web site: www.sodu-momchilgrad.com

ЗА НАС

СОДУ е средно общообразователно духовно училище, разположено на територията на град Момчилград и се финансира от  спонсори. Училището е основано през 1991 година, а през годините 1992 г. до 1995 г. спонсор на училището е Дианет Вакфъ /фондация „Дианет“/, от 1995г. до 1998 г. спонсорството е поето от Фондация Балкани – София. От септември 1998 г. по споразумение на Република България и Турция спонсорирането е прехвърлено пак на Фондация Дианет. Същевременно през 1999 година между Фондация Диянет Вакфъ и Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България се подписва протокол, с който се утвърждава финансовото и общото сътрудничество.
До настоящия момент в СОДУ – Момчилград са се дипломирали 503, от които 117 момичета и 386 момчета. Те имат всички права да кандидатстват във всички висши училища. Сред завършилите духовното училище в гр. Момчилград има ученици, които са завършили висшето си образование и са се реализирали в различни сфери във и извън страната.
СОДУ гр. Момчилград осигурява безплатен пансион и безплатна закуска, обяд и вечеря на своите ученици. Общият брой на персонала е 22 души, от тях 15 педагогически персонал и 7 обслужващ.
За своите ученици, училището разполага с богата материална база и квалифициран преподавателски екип, които са всеотдайни в работата си.
СОДУ гр. Момчилград е място, където Вашето дете ще се чувства обичано и спокойно!
Очакваме Ви!

ПРИЕМ

СРЕДНО ОБЩООБРAЗOВАТЕЛНО ДУХОВНО УЧИЛИЩЕ приема ученици, всяка година:
Общи сведения за училището:
- СОДУ Момчилград е открито 1991г. От Главно Мюфтийство на Р. България и се спонсорира от фондация Диянет Р. Турция.
- Училището е пряко свързано към министерството на образованието в Р. България.
- СОДУ Момчилград приема ученици след VIII клас като срокът на обучението е четири години.
- Осигурена стипендия за отличен и много добър успех и за випускниците, които продължат обучението си във ВУЗ.
- Целта ни е възпитанието на високо квалифицирани кадри, които да бъдат в услугата на обществото.

Условия, които осигурява училището:
- Безплатно общежитие и храна (закуска, обяд и вечеря).
- За желаещите допълнителни курсове по предмети.
- Възможност за ползване на интернет комуникации.
- Екскурзии в страната и чужбина.
- За желаещите безплатни кандидат-студентски курсов.- В свободно време се организират разнообразни спортни и културни мероприятия.
- Безплатни учебници и тетрадки.

Завършилите ученици получават:
- Диплома за завършено средно образование от Министерството на Р. България.
- Завършилите училището имат право да продължат обучението си във всички университети на Р. България и чужбина.

Необходими документи:
- Свидетелство за завършен VIII клас;
- Медицинско свидетелство;
- Молба по образец;
- Две снимки.

УЧЕНИЦИ

Училището цели, всичките му ученици да се чувстват добре! Ето защо, те имат задължения, които трябва да спазват.
Те са следните:
- да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на доброто му име;
- да не отсъства от учебни занятия без уважителни причини;
- да се явява в училището с прилично облекло, при въвеждане на униформа – с униформа;
- да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, да не прилага физическо и психическо насилие;
- да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;
- да не ползва телефон и др. технически и електронни средства по време на час и без разрешение на учителя;
- да не пречи на учителя при изпълнение на служебните му задължения и на съучениците си по време на часове;
- да не носи оръжие, нож и други предмет, които са източник на опасност;
- да не посещава обществени места без придружител, след определения вечерен час;
- да опазва МТБ и чистотата в училището, спортни площадки, физк. салон, двор;
- да носи ежедневно ученическата си книжка и да я представя при поискване от учителите;
- да носи ученическата си лична карта в училище и извън него;

КОНТАКТИ

Адрес: гр. Момчилград,
ул. „Вяра“ №6
тел.: 03631/32 13;
www.sodu-momchilgrad.com
e-mail: soiu@abv.bg
sodu.momchilgrad@gmail.com

ДИРЕКТОР

Директор на учебното заведение е господин AХМЕД БОЗОВ. Той е роден в село Баните, обл. Смолян и е семеен с едно дете.
Образованието си получава в:
- 1999 г. – 2004 г. Университета „19 май“ гр. Самсун, Ислямска теология – Бакалавър
- 2008 г. – 2010 г.  ПУ “Паисий Хилендарски”- Филиал “Л. Каравелов” – Кърджали, спец. Дипломация международни отношения – магистър