ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ" - град Луковит

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ" - град Луковит

Адрес: град Луковит, ул. Васил Левски 26

Тел.: 0697/5 25 77;

Моб. Тел.: 0879/827 373;

E-mail: pgss_lukovit@abv.bg

Web site: www.pgss-lukovit.eu

ЗА НАС

ПГСС "Сергей Румянцев" е Професионална гимназия по селско стопанство, разположена на територията на град Луковит. Гимназията е единственото професионално училище на територията на община Луковит и единствена Професионална гимназия по селско стопанство в регион Ловеч. Училището е основано на 01.10.1956 г. като Машинно-тракторно училище.
Сградата му е построена през 1927 г. с дарения на местното население, в памет на загиналите във войните, за което свидетелстват паметните плочи, намиращи се на входа на училището. Сградата има уникална архитектура. Училището разполага с дворно място от 28 330 кв. м. и построени в него учебен корпус на 4 етажа и учебни работилници.
През 2008/2009 учебна година сградата е реиновирана - основен външен ремонт, включващ подмяна на дограмата, външна мазилка и боядисване на сградата. Ремонтът е финансиран от МЗХ.
Към момента ПГСС "Сергей Румянцев" разполага с богата материална база от 16 класни стаи, от които 2 компютърни кабинета, 1 кабинет по безопастност на движение, 1 кабинет по трактори и автомобили. На нуждаещите се ученици училището предлага общежитие с подобрени битови условия, направени през 2005 г. Физкултурният салон и актовата зала на училището се нуждаят от вътрешен ремонт. Библиотеката разполага с богат библиотечен фонд.
ПГСС "Сергей Румянцев" извършва прием на ученици след завършен 8 клас, като обучението протича в една учебна смяна.
Предлага се обучение в следните специалностите:
- Икономист с интензивно изучаване на английски език;
- Икономист;
- Агроеколог;
- Фермер;
- Монтьор на селскостопанска техника.
Години наред училището задоволява нуждите на региона от селскостопански специалисти. Доверете се на най-добрите преподаватели в град Луковит, за да получите качествена гимназиална и професионална подготовка.
Очакваме Ви!

СПЕЦИАЛНОСТИ

Професия ИКОНОМИСТ
Икономиката е изключително актуална специалност при условията на пазарния механизъм в България.
Обучението подготвя специалисти в областта на икономиката, които умеят да изпълняват конкретни стопански функции за ефективно управление на икономически организации и се реализират като:
- стопански ръководители, които имат компетенции за успешен бизнес в аграрния сектор;
- икономисти в дребния и средния бизнес, които прилагат европейските правила за инвестиране и финансиране;
- икономисти в обществения сектор, които познават маркетинговия инструментариум на аграрния бизнес.
Завършилите успешно курса на обучение в специалност Икономика получават:
- средно образование;
- втора степен на професионална квалификация по професията "Икономист";
- право да кандидатстват във всички ВУ.

Професия ИКОНОМИСТ - Англ език
* ДНЕВНА форма на обучение - прием след  завършен 7-ми клас
Обучението подготвя специалисти в областта на икономиката, които:
- имат компетенции за успешен бизнес във всички сектори на икономиката;
- познават европейските правила за инвестиране и финансиране;
- познават маркетинговия инструментариум на фирмите;
- прилагат лостовете на финансовата политика;
- владеенето на чужд език им дава предимство при кандидатстване за работа, разработване и реализиране на проекти по структурните европейски фондове и програми.
* Срока на обучение на учениците, приети след VІІ клас е 5 години.
Пълният курс на обучение  дава възможност за:
- Придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование и явяване на държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията;
След успешно завършен ХІІ клас и успешно положени държавни зрелостни и квалификационни изпити завършилите придобиват:
- средно  образование, удостоверява се с диплома за средно образование;
- Трета степен професионална  квалификация, професия „Икономист“, удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Професия АГРОЕКОЛОГ
1. Професия: АГРОЕКОЛОГ
2. Специалност: АГРОЕКОЛОГИЯ
3. Степен на професионална квалификация: ТРЕТА
4. Минимално входящо образователно и квалификационно равнище: Завършено основно образование
5. Професионална реализация:
- специалисти в държавни и частни фирми по използването на земните ресурси – почви, вода, животни и растения;
- специалисти в общински и областни служби „Съвети  в земеделието”;
- производители на биологична продукция;
- производители и преработватели на биомаса.
За учениците от дневна форма на обучение по професияАгроеколог се провежда изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС:
- за категория "Т" - след завършен ХІ клас;
- за категория "В" - след завършен ХІІ клас;
- за категория "Твк" – работа с прикачна земеделска техника - след завършен ХІІ клас;
- за категория "Твк - З" работа със самоходна техника /зърнокомбайн/ - след завършен ХІІ клас;
Завършилите успешно курса на обучение получават:
- средно образование;
- трета степен на професионална квалификация по професията "Агроеколог";
- право да кандидатстват във всички ВУЗ.

Професия ФЕРМЕР
Високите стандарти при производство на растителна и животинска продукция.
Основна задача в обучението по специалност ФЕРМЕР е кадрите да придобият умения за:
- Работа със земеделска техника;
- Внедряване на модерните технологии в растениевъдството и животновъдството;
- Реализиране на продукцията чрез прилагане на маркетингови средства и техники;
- Организиране и управление на ферми;
За учениците от дневна форма на обучение по спецоалност ФЕРМЕР се провежда изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС:
- за категория "Т" - след завършен ХІ клас;
- за категория "В" - след завършен ХІІ клас;
- за категория "Твк" - след завършен ХІІ клас;
Завършилите успешно курса на обучение получават:
- средно образование;
- втора степен на професионална квалификация по професията "Фермер";
- право да кандидатстват във всички ВУЗ.

Професия МОНТЬОР
Професия МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
Продължителност и условия за прием по специалността:
- дневна форма на обучение с прием след завършен VІІІ клас,
- 4-годишен курс на обучение.
Обучението за тази професия е насочено към създаване на висококвалифицирани специалисти в областта "Механизация на селското стопанство". Завършилите този курс на обучение получават добри познания за развитие на собствен бизнес и могат:
- да планират и организират техническо поддържане на машинно-тракторен парк;
- да се реализират като монтьори на двигатели с вътрешно горене - управляват и ремонтират автомобили, трактори, комбайни и друга земеделска техникада;
- извършват всички механизирани операции при производство на селскостопанска продукция.
За учениците от тази специалност се провежда изпит за придобиване правоспособност за водач на МПС:
- за категория "Т" - след завършен ХІ клас;
- за категория "В" - след завършен ХІІ клас;
- за категория "Твк" - след Завършен ХІІ клас.
Завършилите успешно курса на обучение получават:
- средно образование;
- втора степен на професионална квалификация по специалността "Механизация на селското стопанство";
- право да кандидатстват във ВУЗ.

ПРИЕМ

ПРИЕМ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Преподаватели в училището:
- Антоанета Георгиева Нечева – старши учител БЕЛ
- Петя Иванова Василева – учител по Руски език и БЕЛ
- Веселин Иванов Василев – учител по Английски език
- Йордан Петков Йорданов – старши учител по Английски език и икономически дисциплини
- Драгомир Грозданов Вътов – главен учител по математика и ИТ
- Марицела Петкова  Цолова – старши учител по математика и ИТ
- Моника Николаева Казакова – старши учител по физика и астрономия и химия и ООС
- Диляна Дакова Цанова – старши учител по биология и ЗО и химия и ООС
- Светослава Валентинова Василева – младши учител по философски цикъл
- Илия Иванов Илиев – старши учител по история и цивилизация и география и икономика
- Биляна Стилиянова Михайлова – учител по ФВС
- Полета Грозданова Цанова – старши учител икономически дисциплини
- Диана Йотова Петкова - старши учител икономически дисциплини
- инж. Георги Антонов Антонов - старши учител икономически и технически дисциплини
- Нина Любенова Няголова – старши учител по Растениевъдство
- Анатоли Маринов Владимиров -  учител поЖивотновъдство
- инж. Йорданка Симеонова Кунева – старши учител по технически дисциплини
- инж. Младен Ненов  Иванов - старши учител по технически дисциплини
- инж. Христо Йотков  Христов - старши учител по технически дисциплини и инструктур кат. „Т“ и кат.“В“ 

КОНТАКТИ

ПГСС Сергей Румянцев
гр. Луковит 5770, ул. Васил Левски №26
e-mail: pgss_lukovit@abv.bg

инж. Румяна Георгиева - директор
тел: 0697/5 25 77, GSM: 0879/827373;

инж. Павлина Цветкова - пом. директор
тел: 0697/ 5 40 48, GSM: 0879/827371;

Весела Петкова - ЗАС
тел: 0697/ 5 40 48, GSM: 0879/827372;

УПРАВЛЕНИЕ

Директор на училището е инж. Румяна Георгиева