notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery PRO plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/6575

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ" - град Луковит

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ" - град Луковит

Адрес: град Луковит, ул. Васил Левски 26

Тел.: 0697/5 25 77;

Моб. Тел.: 0879/827 373;

E-mail: pgss_lukovit@abv.bg

Web site: www.pgss-lukovit.eu

ЗА НАС

ПГСС "Сергей Румянцев" е Професионална гимназия по селско стопанство, разположена на територията на град Луковит. Гимназията е единственото професионално училище на територията на община Луковит и единствена Професионална гимназия по селско стопанство в регион Ловеч. Училището е основано на 01.10.1956 г. като Машинно-тракторно училище.
Сградата му е построена през 1927 г. с дарения на местното население, в памет на загиналите във войните, за което свидетелстват паметните плочи, намиращи се на входа на училището. Сградата има уникална архитектура. Училището разполага с дворно място от 28 330 кв. м. и построени в него учебен корпус на 4 етажа и учебни работилници.
През 2008/2009 учебна година сградата е реиновирана - основен външен ремонт, включващ подмяна на дограмата, външна мазилка и боядисване на сградата. Ремонтът е финансиран от МЗХ.
Към момента ПГСС "Сергей Румянцев" разполага с богата материална база от 16 класни стаи, от които 2 компютърни кабинета, 1 кабинет по безопастност на движение, 1 кабинет по трактори и автомобили. На нуждаещите се ученици училището предлага общежитие с подобрени битови условия, направени през 2005 г. Физкултурният салон и актовата зала на училището се нуждаят от вътрешен ремонт. Библиотеката разполага с богат библиотечен фонд.
ПГСС "Сергей Румянцев" извършва прием на ученици след завършен 8 клас, като обучението протича в една учебна смяна.
Предлага се обучение в следните специалностите:
- Икономист с интензивно изучаване на английски език;
- Икономист;
- Агроеколог;
- Фермер;
- Монтьор на селскостопанска техника.
Години наред училището задоволява нуждите на региона от селскостопански специалисти. Доверете се на най-добрите преподаватели в град Луковит, за да получите качествена гимназиална и професионална подготовка.
Очакваме Ви!

СПЕЦИАЛНОСТИ

Професия ИКОНОМИСТ
Икономиката е изключително актуална специалност при условията на пазарния механизъм в България.
Обучението подготвя специалисти в областта на икономиката, които умеят да изпълняват конкретни стопански функции за ефективно управление на икономически организации и се реализират като:
- стопански ръководители, които имат компетенции за успешен бизнес в аграрния сектор;
- икономисти в дребния и средния бизнес, които прилагат европейските правила за инвестиране и финансиране;
- икономисти в обществения сектор, които познават маркетинговия инструментариум на аграрния бизнес.
Завършилите успешно курса на обучение в специалност Икономика получават:
- средно образование;
- втора степен на професионална квалификация по професията "Икономист";
- право да кандидатстват във всички ВУ.

Професия ИКОНОМИСТ - Англ език
* ДНЕВНА форма на обучение - прием след  завършен 7-ми клас
Обучението подготвя специалисти в областта на икономиката, които:
- имат компетенции за успешен бизнес във всички сектори на икономиката;
- познават европейските правила за инвестиране и финансиране;
- познават маркетинговия инструментариум на фирмите;
- прилагат лостовете на финансовата политика;
- владеенето на чужд език им дава предимство при кандидатстване за работа, разработване и реализиране на проекти по структурните европейски фондове и програми.
* Срока на обучение на учениците, приети след VІІ клас е 5 години.
Пълният курс на обучение  дава възможност за:
- Придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование и явяване на държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията;
След успешно завършен ХІІ клас и успешно положени държавни зрелостни и квалификационни изпити завършилите придобиват:
- средно  образование, удостоверява се с диплома за средно образование;
- Трета степен професионална  квалификация, професия „Икономист“, удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Професия АГРОЕКОЛОГ
1. Професия: АГРОЕКОЛОГ
2. Специалност: АГРОЕКОЛОГИЯ
3. Степен на професионална квалификация: ТРЕТА
4. Минимално входящо образователно и квалификационно равнище: Завършено основно образование
5. Професионална реализация:
- специалисти в държавни и частни фирми по използването на земните ресурси – почви, вода, животни и растения;
- специалисти в общински и областни служби „Съвети  в земеделието”;
- производители на биологична продукция;
- производители и преработватели на биомаса.
За учениците от дневна форма на обучение по професияАгроеколог се провежда изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС:
- за категория "Т" - след завършен ХІ клас;
- за категория "В" - след завършен ХІІ клас;
- за категория "Твк" – работа с прикачна земеделска техника - след завършен ХІІ клас;
- за категория "Твк - З" работа със самоходна техника /зърнокомбайн/ - след завършен ХІІ клас;
Завършилите успешно курса на обучение получават:
- средно образование;
- трета степен на професионална квалификация по професията "Агроеколог";
- право да кандидатстват във всички ВУЗ.

Професия ФЕРМЕР
Високите стандарти при производство на растителна и животинска продукция.
Основна задача в обучението по специалност ФЕРМЕР е кадрите да придобият умения за:
- Работа със земеделска техника;
- Внедряване на модерните технологии в растениевъдството и животновъдството;
- Реализиране на продукцията чрез прилагане на маркетингови средства и техники;
- Организиране и управление на ферми;
За учениците от дневна форма на обучение по спецоалност ФЕРМЕР се провежда изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС:
- за категория "Т" - след завършен ХІ клас;
- за категория "В" - след завършен ХІІ клас;
- за категория "Твк" - след завършен ХІІ клас;
Завършилите успешно курса на обучение получават:
- средно образование;
- втора степен на професионална квалификация по професията "Фермер";
- право да кандидатстват във всички ВУЗ.

Професия МОНТЬОР
Професия МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
Продължителност и условия за прием по специалността:
- дневна форма на обучение с прием след завършен VІІІ клас,
- 4-годишен курс на обучение.
Обучението за тази професия е насочено към създаване на висококвалифицирани специалисти в областта "Механизация на селското стопанство". Завършилите този курс на обучение получават добри познания за развитие на собствен бизнес и могат:
- да планират и организират техническо поддържане на машинно-тракторен парк;
- да се реализират като монтьори на двигатели с вътрешно горене - управляват и ремонтират автомобили, трактори, комбайни и друга земеделска техникада;
- извършват всички механизирани операции при производство на селскостопанска продукция.
За учениците от тази специалност се провежда изпит за придобиване правоспособност за водач на МПС:
- за категория "Т" - след завършен ХІ клас;
- за категория "В" - след завършен ХІІ клас;
- за категория "Твк" - след Завършен ХІІ клас.
Завършилите успешно курса на обучение получават:
- средно образование;
- втора степен на професионална квалификация по специалността "Механизация на селското стопанство";
- право да кандидатстват във ВУЗ.

ПРИЕМ

ПРИЕМ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Преподаватели в училището:
- Антоанета Георгиева Нечева – старши учител БЕЛ
- Петя Иванова Василева – учител по Руски език и БЕЛ
- Веселин Иванов Василев – учител по Английски език
- Йордан Петков Йорданов – старши учител по Английски език и икономически дисциплини
- Драгомир Грозданов Вътов – главен учител по математика и ИТ
- Марицела Петкова  Цолова – старши учител по математика и ИТ
- Моника Николаева Казакова – старши учител по физика и астрономия и химия и ООС
- Диляна Дакова Цанова – старши учител по биология и ЗО и химия и ООС
- Светослава Валентинова Василева – младши учител по философски цикъл
- Илия Иванов Илиев – старши учител по история и цивилизация и география и икономика
- Биляна Стилиянова Михайлова – учител по ФВС
- Полета Грозданова Цанова – старши учител икономически дисциплини
- Диана Йотова Петкова - старши учител икономически дисциплини
- инж. Георги Антонов Антонов - старши учител икономически и технически дисциплини
- Нина Любенова Няголова – старши учител по Растениевъдство
- Анатоли Маринов Владимиров -  учител поЖивотновъдство
- инж. Йорданка Симеонова Кунева – старши учител по технически дисциплини
- инж. Младен Ненов  Иванов - старши учител по технически дисциплини
- инж. Христо Йотков  Христов - старши учител по технически дисциплини и инструктур кат. „Т“ и кат.“В“ 

КОНТАКТИ

ПГСС Сергей Румянцев
гр. Луковит 5770, ул. Васил Левски №26
e-mail: pgss_lukovit@abv.bg

инж. Румяна Георгиева - директор
тел: 0697/5 25 77, GSM: 0879/827373;

инж. Павлина Цветкова - пом. директор
тел: 0697/ 5 40 48, GSM: 0879/827371;

Весела Петкова - ЗАС
тел: 0697/ 5 40 48, GSM: 0879/827372;

УПРАВЛЕНИЕ

Директор на училището е инж. Румяна Георгиева