ПГ ПО ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - град Бургас

ПГ ПО ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - град Бургас   

Адрес: гр. Бургас, бул."Ст.Стамболов" №53

Тел.: 056/544 141;

Факс: 056/544 141;

E-mail: toh_bs@abv.bg

Web site: www.pgtbs.com

ЗА НАС

Професионална гимназия по туризъм е наследник на едно от най-популярните училища в Бургас - Техникум по обществено хранене - ТОХ. С постигнатите успехи през своята дългогодишна история гимназията завоюва позиции на едно от най-добрите училища в страната.
Нашите цели
- Висококачествено, цялостно и актуално образование;
- Учениците формират у себе си високото
самочувствие на знаещи и можещи демократични личности;  
- Налагаме стила на работата в екип, за да провокираме духовността, творческото начало , самостоятелността и личната отговорност на обучаемите.;
- Непрекъснато залагаме на актуалността и практическата ориентираност на обучението, което дължим на високо мотивирания преподавателски състав и на използването на съвременните учебни средства и възможности. ; 

ИСТОРИЯ

- 1959/1960 - Създаване на Тeхникум по обществено хранене, с директор - Фоти Маринов Неделчев. На 28.02.1961 г. за патрон на техникума официално е обявен проф. д-р Асен Златаров, заради неговите изследвания и трудове в областта на бромантологията /науката за храненето/.
- 1966/1967- ТОХ е удостоен с награда от Министерството на вътрешната търговия за техникум с най-добра организация на работата и значими постижения в учебно-възпитателния процес.
- 1972/1973 - От 01.10.1972 г. част от учебния процес започва да се води в новата учебна сграда.
- 1975/1976 - изграждан e Търговския комплекс, включващ - стол, ресторант, кафе-сладкарница и кулинарен магазин. Техникумът е удостоен със званието “Отличник на Министерството на народната просвета”.
- 1979/1985 - За директор на училището е назначен Димо Кибаров. На 29.03.1985 г. на техникума е връчено най-високото отличие в сферата на образованието и културата – орден “Кирил и Методий” I -ва степен.
- 1988/1991 - За директор е назначена Златка Далева.На 14.02.1991 г.,се създава Квалификационен център към техникума. 1997/1998 - Директорката на техникума печели конкурс по проекта “Арион” на правителството на Лихтенщайн.
На 1.10.2002 г. ТОХ е бъде трансформиран в Професионална гимназия по туризъм.
Изградена e паралелка от деца с увреден слух.
- 2005/2006 - През 2005 година ПГТ отбеляза 16 годишнина на една трайна ползотворна връзка с Първо професионално училище-гр. Дегендорф, Германия.Сътрудничеството ни с немските партньори отговаря на стремежите ни да повишаваме нивото на практическото и теоретично обучение така, че да отговаря на новите потребности. То предлага на нашите ученици нови, адекватни на съвременните технологии и пазарни потребности знания.
- 2010 - За директор на училището е назначена инж. Станка Узова.

ПРИЕМ

Гимназията осъществява прием в специалности:

След завършен VII клас:
- Организация на обслужването в хотелиерството, с интензивно изучаван английски език;
- Организация на хотелиерството, с интензивно изучаван немски език;
- Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение, с интензивно изучаван английски език;
- Кетъринг, с интензивно изучаван немски език;
- Организация на туризма и свободното време, с интензивно изучаван руски език;
- Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, с интензивно изучаван руски език;

След завършен VIII клас:
- Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия;
- Производство на кулинарни изделия.

Прием след завършен VII клас чрез конкурс с полагане приемни изпити по:
- Бълг. език и литература
- Математика
- Балообразуващи предмети
- География
- История

Балът за класиране се образува като сбор от оценката от изпита по БЕЛ, утроената оценка от изпита по математика и оценките по двата балообразуващи предмета – география и история от удостоверението за завършен VІІклас.

След успешно завършен XII клас и положени държавни зрелостни изпити, всички ученици придобиват средно образование, а след положени държавни изпити по теория и практика на специалността придобиват трета степен на професионална квалификация.

Прием на ученици след VII клас за учебната 2015/2016 година:
Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Професия: Администратор в хотелиерството
Специалност: Организация на  обслужването в хотелиерството. Интензивно изучаване на английски език
Срок на обучение: 5 години, брой ученици – 26

Професия: Хотелиер
Специалност: Организация на хотелиерството. Интензивно изучаване на немски език
Срок на обучение: 5 години,  брой ученици – 26

Професия: Ресторантьор
Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения. Интензивно изучаване на английски език
Срок на обучение: 5 години, брой ученици – 26

Професия: Ресторантьор
Специалност: Кетъринг. Интензивно изучаване на немски език
Срок на обучение: 5 години, брой ученици – 26

Професионално направление: Пътувания, туризъм и свободно време
Професия: Организатор на туристическа агентска дейност
Специалност: Организация на туризма и свободното време. Интензивно изучаване на руски език
Срок на обучение: 5 години, брой ученици – 26

Професионално направление: Хранителни технологии
Професия: Техник-технолог в хранително- вкусовата промишленост
Специалност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Интензивно изучаване на руски език
Срок на обучение: 5 години, брой ученици – 26

Прием на ученици след завършен VIII клас за учебната 2015/2016 година:
Дневна форма на обучение
Професионално направление: Производство на храни и напитки
Професия: Техник-технолог в хранително- вкусовата промишленост
Специалност: Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
Срок на обучение: 4 години
Брой ученици: 26

Прием с конкурс по документи
Балът за класиране се образува като сбор от утроената оценка по български език и литература и оценките по математика и химия от свидетелството за завършено основно образование.

Дневна форма на обучение
Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
Професия: Готвач
Специалност: Произвоство на кулинарни изделия и напитки
Срок на обучение: 4 години
Брой ученици: 52

Професионална гимназия по туризъм е основана през 1959г. През годините ПГТ си извоюва авторитета на едно от престижните учебни заведения в Бургас.

Училището се стреми да бъде възприемано с имидж на професионална гимназия, подготвяща квалифицирани  кадри, с богата чуждоезикова подготовка, успешно реализиращи се в областта на  ресторантьорството, хотелиерството и хлебопроизводството.

В резултат на проекти за модернизация на материално- техническата база  ПГТ  разполага с учебен кабинет по хотелиерство, 4 модерни кухни, 2 учебни фурни, 2 кабинета по сервиране, 3 компютърни зали, физкултурен салон, фитнес зала и библиотека. Учебните занятия се осъществявят от висококвалифицирани преподаватели с богат практически опит.

Учебните занятия се осъществявят от високо квалифицирани преподаватели с богат практически опит.

Професионална гимназия по туризъм чрез своя квалификационен център дава възможност на всеки ученик да получи допълнителна специалност или да повиши квалификацията си. В центъра се организират курсове по професиите: готвач, сервитьор, барман, хлебар, сладкар.

Интерес представлява работата на ПГТ по национални и международни проекти:

Проект на Община Бургас и област Дегендорф. Проектът дава възможност на млади хора, завършили средното си образование в българско училище, да продължат образованието си в немско професионално училище, организирано по т. нар. дуален метод,

Училището работи три години по проект УСПЕХ, създадени са 32 клуба с професионална и друга тематична насоченост.

Проект „Учим и работим в полза на професионалното обучение и развитие на учениците със СОП”. Партньор в проект „Приказка за Европейското златно бъдеще” по програма „Коменски”.

Партньор в проект по програма “Леонардо да Винчи”  по програма “Учене през целия живот”. Проектът акцентира върху това да създаде у младите хора стремеж за постоянно развитие и активност, които да им помогнат да се справят с изискванията на пазара на труда.

Проект „Ученически практики” Тази програма цели повишаването на професионалното обучение и образованието на младите хора. Програмата се осъществява с активното участие на работодателите.

Партньор в проект  по Еразъм +, (КД 2), 30 ученици и 3 преподаватели ще посетят ЕКСПО- гр. Милано, Италия.

Проект „Знаещи и можещи в училище и в живота”, по Еразъм +,  (КД 1) като водеща организация. В резултат на това 24 учители ще заминат  за 10 дни за обмяна на опит, а 24 ученици и 4 преподаватели по практика ще проведат 20- дневно обучение в Професионална гимназия „Камил Клодел” гр. Ремиремон, Франция. 

КОНТАКТИ

ПГТ “Проф. Д-р Асен Златаров”
Бургас бул. “Стефан Стамболов” 53
Канцелария: 056/545 903;
Директор: 056/544 141;
Помощник- директори: 056/544 711;
Квалификационен център: 056/800768; 0888/22 66 77;
http://www.pgtbs.com

ДИРЕКТОР

В момента директор на училището е Павлина Градишка.