САЛДО ПЛЮС ЕООД

САЛДО ПЛЮС ЕООД

Адрес: гр. София, бул. Ал. Стамболийски 136

Моб.тел.: 0898/517 531;

E-mail: saldo_tax@abv.bg

Web site: www.saldoplus.biz

ЦЕНИ

ЗА НАС

Фирма Салдо плюс ЕооД се намира в град София и предлага на своите клиенти професионалното счетоводство, от което се нуждае всеки бизнес.
За Вас работят специалисти с дългогодишен опит в областта на счетоводството и банковото дело.
При нас получавате качествено и бързо обслужване на атрактивни цени, спестявате време и средства. Документите Ви се обработват със съвременни и гъвкави софтуерни продукти.
За предлаганите от нас одиторски, правни и компютърни услуги ползваме външни специалисти - доказани професионалисти в своята област.

 

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Абонаментно счетоводно обслужване
- Изготвяне на индивидуална счетоводна политика.
- Създаване на индивидуален сметкоплан , съобразен със счетоводните стандарти и дейността на фирмата.
- Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план за дълготрайните активи на дружеството.
- Класиране и осчетоводяване на първични счетоводни документи.
- Съставяне на вторични счетоводни документи.
- Изготвяне на справки и отчети и представянето им в ТД на НАП , НСИ и др. институции, имащи отношение към дейността на фирмата.
- Изготвяне на месечни справки – декларации и дневници по ЗДДС и представянето им в ТД на НАП.
- Следене на складови наличности.
- Следене на вземания/задължения по клиенти и доставчици.
- Осчетоводяване на извлечения от банкова/и сметка/и в лева и чужда валута.
- Ежемесечни консултации (1/2 часа) , свързани с дейността на фирмата и промените в данъчното законодателство.
- Осчетоводяване на работните заплати и разчетите по осигурителни и данъчни задължения.
- Регистрация на фискални устройства в ТД на НАП.
- Осчетоводяване на командировки в страната и в чужбина.
- Изготвяне на справки и отчети към определен период по искане на клиента*
- Изготвяне на Годишна Декларация и Годишен Финансов Отчет /ГФО/ и представянето им в ТД на НАП*
- Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Търговския Регистър*
- Допълнителни счетоводни консултации, свързани със специфични сделки и операции*
- Издаване на удостоверение за липса на задължения от ТД на НАП*
- Издаване на копие на документ от ТД на НАП*
- Издаване на удостоверение за актуално състояние от Търговския Регистър*
- Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Интрастат декларация за клиенти, осъществяващи търговска дейност в рамките на ЕО.*
- Изготвяне и подаване на декларация по Чл.50 от ЗДДФЛ на физическо лице – съдружник в ТД*
- Съдействие при данъчни проверки и ревизии*
- Данъчна защита при обжалване на ревизионни актове*
- Съдействие при одиторска заверка на Годишен Финансов Отчет*
- Изготвяне и подаване в БНБ на тримесечни отчети за получени/предоставени заеми от/на чуждестранни лица*
- Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Искане за прилагане на СИДДО*
- Изготвяне и подаване в Инспекция по труда на декларации по ЗБУТ*
- Изготвяне и подаване в Комисия за защита на личните данни на декларация по ЗЗЛД.*
- Регистрация по ЗДДС*
- Осчетоводяване на документи на място в офиса на клиента*
- Ежемесечно събиране на документи от офис/обект на клиента*

Еднократно счетоводно обслужване – за клиенти без сключен договор за текущо счетоводно отчитане.
- Класиране и осчетоводяване на първични счетоводни документи
- Изготвяне на Годишна Декларация и Годишен Финансов Отчет /ГФО/ и представянето им в ТД на НАП
- Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Декларация Обр.1 за самоосигуряващите се лица.
- Изготвяне и подаване в ТД на НАП на Декларация Обр.6 за самоосигуряващите се лица.
- Оформяне и заверка на осигурителна книжка в ТП на НОИ.

ПРАВНИ УСЛУГИ

- Регистрация на нови фирми – ЕТ, ООД, ЕООД, АД и т.н
- Пререгистрация на съществуващи ЕТ и Търговски Дружества
- Вписване на обстоятелства – смяна на седалище, управител и др.
- Изкупуване на ЕТ, прехвърляне на дялове и др.
- Обжалване на ревизионни актове
- Изготвяне на договори, нотариални покани и др.документи
- Публикуване на Годишен Финансов Отчет в Агенция по Вписванията
- Трудово – правни консултации
- Други правни услуги

ТРЗ УСЛУГИ

- Изготвяне на ведомости за заплати
- Изготвяне на декларация 1 и подаването и в ТД на НАП
- Изготвяне на декларация 6 и подаването и в ТД на НАП
- Изготвяне на платежни нареждания за превод на осигурителни вноски и данъци
- Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики
- Подаване в ТД на НАП на уведомления по Чл.62 от КТ
- Обработване и подаване на болнични листове в ТП на НОИ
- Издаване на служебни бележки за осигурителен доход
- Издаване на служебни бележки при напускане
- Оформяне на трудови и осигурителни книжки
- Изготвяне на документи за пенсиониране
- Заверка на осигурителни книжки*

РС УСЛУГИ

- Пакетна услуга. Включва: разделяне на хард диск, инсталиране на операционна система, инсталиране на драйвери, офис пакет, антивирусна програма, adobe reader, torrent client, skype, мултимедиен плеър
- Инсталиране на лицензиран MS Windows
- Инсталиране на лицензиран MS Office
- Инсталиране на друг лицензиран софтуерeн продукт /предоставен от клиента/
- Монтаж/демонтаж на компонент
- Настройка на софтуерен продукт
- Настройка на BIOS
- Диганостика и настройка на софтуера плюс консултация и БЕЗПЛАТНО почистване на вируси
- Диганостика и настройка на хардуера плюс консултация
- Възстановяване на изтрита или унищожена информация, до 40GB
- Прехвърляне на информация, до 50GB
- Посещение при клиент /само за района на София/