ВЕЛИСА 1

ВЕЛИСА 1 ЕООД

Адрес: гр. София, ул. Веслец блок 49, вх.3, ап.31,партер

Тел.: 02/983 18 98;

Моб.тел.: 0888/874 867;

E-mail: velisa1@abv.bg

Web site: www.velisa1.com

ЗА НАС

 

Фирма Велиса 1 ЕООД се намира в град София.С абонаментното счетоводно обслужване от наша страна осигуряваме спокойствие на нашите клиенти и поемаме всичко свързано с НАП - /данъчните власти/-регистрации, проверки, ревизии, подаване на декларации по ДДС, интрастат, декларации за персонала 1 и 6, уведомления за уволняване и назначаване на работниците-както и всичко свързано с персонала и трудовите договори.
С НОИ /осигурителния институт/ – болнични, майчинства, заверка на осигурителни книжки и всичко друго свързано с осигуряването. При фирми които са с показатели за одит – извършваме финансов одит и консултации. Имаме индивидуален подход към всеки клиент.като най вече държиме на взаимното доверие.
Юридичски услуги свързани със стопанската дейност на фирмите-регистрации, дерегистрации, промени, договори, нотариални актове и консултации.
За улеснение на клиента документацията може да се взима от офиса на клиента, от място посочено от клиента. както и да се предават в офиса на счетоводната ни къща

 

УСЛУГИ

 

- Административни услуги
Събиране на документи от офиса на клиента
On-line банкиране
Подаване на документи към различни институции
Издаване на актуални състояния
Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
Деклариране на получени заеми пред БНБ
Преводи, регистрации и пререгистрации и други
Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента
Изготвяне на договори и други документи

- Данъчна защита
Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
Подготовка на платежни нареждания за данъци
Подготовка на данъчни справки и уведомления
Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК

- Пълно счетоводно обслужване
Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител
Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път

- Счетоводни консултации
Консултация за данъчно планиране на дейността
Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
Консултации отностно легално оптимизиране на данъците
Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
Консултации по валутното законодателство
Консултации по изисквания на ХЕИ и ДВСК
Консултиране и съдействие при регистриране на компания
Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
Консултации относно измененията на законовата и нормативна база

- ТРЗ и личен състав
Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета
Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

- Годишно счетоводно приключване
Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети
Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.