ДАРИ КОНСУЛТ ЕООД


ДАРИ КОНСУЛТ ЕООД

Адрес: град София, бул. Ал. Стамболийски №90, ет.1

Адрес 2: село Нови Хан, местност Милковица, бл.13, ап.5

Мобилен телефон: 089 843 45 44 ; 088 551 07 76;

E-mail: dekovbi@abv.bg 

Web site: www.dariconsult.com

ЗА НАС

Фирмата "Дари Консулт" ЕООД е основана през 2011 година, със седалище град София. Тя представлява квалифицирана счетоводна къща и е управлявана и представлявана от Божидар Деков - магистър " Счетоводство и контрол" и "Макроикономика".  
Фирмата е специализирана в извършването на дейности, насочени в областта на счетоводните услуги, социалното и здравно осигуряване, финансовите и данъчни консултации. Услугите ни са насочени предимно за нуждите на малкия и среден бизнес.
Предлаганите от нас услуги включват :

 • Пълно счетоводно обслужване  ;
 • Социални и здравни осигурителни вноски ;
 • ТРЗ и личен състав ;
 • Фирмена регистрация ;
 • Данъчна защита ;
 • Консултации и др.

Ние от счетоводна къща ДАРИ КОНСУЛТ ЕООД ще организираме вашето счетоводство, ще освободим времето ви, ще подредим и следим постоянно данъчните Ви дела. Нашата качествена работа ще Ви позволи да се съсредоточите върху основния си бизнес, ще имате повече информация за финансовото си състояние и ще разберете как да го подобрите.
Ако започвате бизнес то в никакъв случай няма да го направите неосведомен. Просто се обърнете към нас и ще Ви покажем как да работите законно и с най-малко разходи.


Нашите клиенти са дружества с ограничена отговорност, еднолични търговци и физически лица. Те имат компании от разнообразни сфери на дейност и с различна големина на бизнеса. Eто защо ние ви прилагаме гъвкава ценова политика, която да отговаря на индивидуалните характеристики на всеки клиент.
Наши приоритети са да осигурим на своите клиенти:  

 • Бързи и качествени счетоводни услуги ;
 • Оптимизиране на счетоводството, съобразно със спецификата на извършваната дейност ;
 • Индивидуален подход към всеки клиент ;
 • Конкурентни цени ;
 • Коректност и конфиденциалност.

Очакваме Ви ! Заповядайте !

УСЛУГИ

Услугите, които фирмата ДАРИ КОНСУЛТ ЕООД изпълнява са следните :

Абонаментно обслужване
Основни ангажименти по счетоводната част:

 • Съставяне на сметкоплан и определяне на оптималното ниво на аналитичности по счетоводни сметки ;
 • Изработване на счетоводна политика ;
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите;
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи.

Основни ангажименти по данъчната част:

 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ЗДДС по електронен път ;
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на Справки-декларации по ИНТРАСТАТ по електронен път ;
 • Изготвяне патентни декларации и изчисляване на дължим патентен данък.
 • Съдействие при изготвяне на декларации за местни данъци и такси : данък върху недвижимите имоти на фирмата, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства ;
 • Изготвяне на платежни нареждания за заплащане на местни данъци и такси ;
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета ;
 • Текущи консултации относно измененията в данъчното законодателство.

Основни ангажименти във връзка с персонала - заплати и осигуровки:

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори ;
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски ;
 • Изготвяна на платежни документи за разплащания към бюджета ;
 • Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър на НОИ ;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки ;
 • Консултации във връзка с формата на наемане и освобождаване на персонала ;
 • Текущи консултации относно измененията в трудово-правната и осигурителната нормативна база ;

Регистрация на фирма

 • БЕЗПЛАТНА регистрация в Търговския регистър на фирми, които желаят да сключат с кантората договор за пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване.

Еднократни услуги
Финансови и данъчни консултации
(безплатна услуга за потенциални клиенти за абонаментно обслужване)

 •  Във връзка с кандидатстване за кредити пред кредитни институции ;
 • По обжалване на данъчни и ревизионни актове ;
 • Във връзка с регистрация и пререгистрация на фирми ;
 • Във връзка с регистрация  по ЗДДС ;
 • По повод разясняване на данъчни и регистрационни ангажименти на задължени лица ;
 • По намаляване на данъчната тежест ;

Трудово-правни консултации
(безплатна услуга за потенциални клиенти за абонаментно обслужване)

 • По  изготвяне на граждански и трудови договори ;
 • По ежемесечно подаване на справки в националния осигурителен институт (НОИ) ;
 • По подготовка на ведомости за заплати, фишове за изплатени суми и хонорар сметки ;
 • Във връзка с ревизии на НОИ ;
 • Консултации относно задължителното и доброволно допълнително пенсионно  осигуряване и сключване на договори ;
 • По подготовка за подаване на документи в бюрата по труда ;
 • По ежемесечни преводи на средства за здравни и осигурителни вноски.

Годишно приключване

 • Изготвяне и представяне на Годишните Финансови Отчети ;
 • Изготвяне на годишните данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО ;
 • Изготвяне и представяне на годишните статистически форми за Националния статистически институт ;
 • Проверка и заверяване на Годишните Финансови Отчети от дипломиран експерт-счетоводител ;

Обявяване на отчетите в търговския регистър

РАБОТНО ВРЕМЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ
Работното време на фирмата е :
от 8:00 - 19:00 ч.

КОНТАКТИ

ДАРИ КОНСУЛТ ЕООД
гр. София жк. Зона Б-5
бл.10 вх.Б ет.6 ап.103
Телефони за връзка:
Теленор: +359898434544
М-тел: +359885510776
E-mail: dekovbi@mbox.is-bg.net
dekovbi@abv.bg
Уеб сайт : http://www.dariconsult.com/