КОНТРАКТ ПЛЮС

КОНТРАКТ ПЛЮС

Адрес: гр. София, ул. "Хубча" №2, офис 2.6, вход югоизточен (откъм паркинга)

Тел.: 02/8582 669; 

Факс:02/8582 669;

Моб.тел.: 0887/368 662;  0886/886 555; 

Е-mail: kontrakt_plus@abv.bg

Web site: www.kontraktplus.com

ЗА НАС

“Контракт-плюс” е специализирана фирма в областта на счетоводните услуги, социалното и здравно осигуряване, финансови, данъчни и пенсионни консултации, предимно за нуждите на малкия и среден бизнес.
Екипът на фирмата предлага модерно и професионално счетоводно обслужване с програмни продукти разработени от Микроинвест ООД, както и с други програмни продукти.
Нашите предимства:
- Прецизно и качествено счетоводно обслужване
- Актуална информация, анализ и оптимизация на счетоводната отчетност
- Индивидуален подход
- Адекватни цени
- Пълна конфиденциалност на информацията
- Посещения на място при клиента
Стремежът ни е изграждането и поддържането на дългосрочни и ползотворни партньорства с нашите клиенти, които да им осигурят спокойното развитие на бизнеса.

УСЛУГИ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
-Изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразно дейността на предприятието
-Изготвяне на индивидуална стратегия за развитие на бизнеса в съответствие с изискванията на ръководството
-Разработване на счетоводна политика
-Съставяне на първични документи – фактури, известия към фактури, протоколи, договори, заповеди и отчети по командировки, пътни листове, платежни нареждания за бюджетни и кредитни преводи, приходни и разходни касови ордери
-Вторична обработка на счетоводната документация на лицензиран програмен продукт
-Поддържане на регистри : Клиенти, Доставчици, Материални наличности, Инвентарна книга, Банкови сметки, Каса по валути, Персонал, Подотчетни лица, Разчети по ДДС, Разчети за осигуровки, Разчети по застрахователи и др. съобразно конкретните нужди на ръководството
-Изготвяне на периодични и годишни справки по описаните регистри
-Съставяне счетоводен и данъчен амортизационен план
-Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи
-Класиране на счетоводните документи в архивен вид
-Съхранение на архивната информация на хартиен и магнитен носител
-Преизчисляване на валутните наличности съгласно официалния курс на БНБ
-Осчетоводяване на лизингови договори
-Изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС
-Изготвяне на VIES – декларация
-Попълване на ИНТРАСТАТ декларация и дневник
-Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси
-Попълване на “Патентни декларации” за физически лица и еднолични търговци
-Попълване на декларации и отчети за БНБ във връзка със статистиката на платежния баланс и външния дълг
-Изготвяне на отчети – годишни и регулярни за Националния статистически институт
-Попълване на искания за издаване на документи от приходната администрация
-Изготвяне на годишни данъчни декларации за физически и юридически лица и попълване на приложенията към тях
-Попълване на справка за физическите лица, получили доходи, различни от трудови през годината
-Съставяне на периодични и годишни финансови отчети по Счетоводните стандарти за малки и средни предприятия и по Международните счетоводни стандарти
-Изготвяне на финансови отчети на английски и немски език.

ТРУДОВО-ОСИГУРИТЕЛНИ УСЛУГИ
-Изготвяне на трудови и граждански договори
-Изготвяне на разплащателни ведомости за изплатени заплати
-Попълване на платежните нареждания по заплатите на софтуер
-Издаване и попълване на трудови книжки
-Попълване на осигурителни книжки
-Издаване на уведомления по чл.62(4) и чл.123(1) от КТ, както и декларации образец 1 и 6 на хартиен и магнитен носител – ежемесечно и годишно
-Изготвяне и поддържане на лични кадрови досиета
-Изготвяне на необходимия пакет от документи при пенсиониране
-Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения – Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, Служебна бележка за дохода, УП – 2 и Удостоверение за дохода за предходните шест месеца
-Изготвяне на служебни бележки за получаване на детски надбавки от съответното районно поделение за социално осигуряване
-Изготвяне на служебни бележки при искания за банкови кредити по зададен формуляр
-Попълване на необходимите документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от Фонд Държавно обществено осигуряване
-Поддържане на архив от база данни на магнитен носител

РЕГИСТРАЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
-Регистрация на самоосигуряващи се лица в офисите на НАП
-Регистрация и прекратяване на трудови договори по Интернет
-Издаване и заверка на осигурителни книжки в НОИ
-Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност
-Доказване на “кадрова и техническа обезпеченост”
-Защита при проверки и ревизии от приходната администрация
-Подаване на Декларации образец 1 и 6
-Подаване на справки-декларации по ЗДДС
-Подаване на ИНТРАСТАТ документация
-Регистрация в Комисията за защита на личните данни
-Регистрация в Инспекцията по труда
-Подаване на Годишния финансов отчет към НСИ
-Подаване на данъчни декларации за физически и юридически лица и приложенията към тях
-Подаване на декларации и отчети в БНБ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
-Книги и формуляри във връзка със ЗБУТ
-Дневник за издаване на трудови книжки,
-Книга за отчитане на извънреден труд
-Дневник за ползване на неплатен отпуск по чл. 167 от КТ
-Книга за регистриране на актове за трудови злополуки
-Книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и ППО
-Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден
-Книга за ежедневен инструктаж
-Дневник за водене на болнични листа.
-Служебни бележки и др.

КЛИЕНТИ

- ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
www.vn-engineering.com
Строително-изпитвателна лаборатория.
- Медицински център ВИП КЛИНИК ООД
www.vipclinic-bg.com
Лично отношение към всеки пациент.Гинекология,Кинезитерапия,Нефрология..
- Филта България ЕООД
www.filtafrybulgaria.com
За хора с грижа към храната.Мобилна система за микро-филтрация на мазнинаи цялостно управление на фритюрното готвене.
- Винтерхалтер България ООД
www.winterhalter-bg.com
Продажба,подръжка и сервиз на професионалми миялни машини.
- ИТАЛКАЛОР ЕООД
www.italcalor.com
Официален вносител и дистрибутор на водещи италиански фирми за
отоплителна техника, газорегулираща арматура, генератори за пара
- ТЕРМ БГ ЕООД
www.termbg.com
Представител и директен вносител на професионално почистващо оборудване за хотели, автомивки и промишлеността.
- МИЛО-ГРАНД ЕООД
www.milo-grand.com
Строителни, строително-ремонтни дейности
- Клуб МИКИ МАУС
www.miki-club.com
Детски забавления, обучение, възпитание...общуване с деца
- Фуего Метал ЕООД
Търговия с метали - тръби, ламарина, стоманени кръгове.
- ЕЛСИМА ЕООД
Търговия на едро с арматура, метали, метални изделия
- Сладкарници СЪНИ ДРИЙМ